Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
74.07 MB
2024-07-03 10:42:20
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
32
83
Zala 1949. 238-248. szám október

Zala III.

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja. 1945. okt. 2: Demokratikus politikai napilap, 1950. okt. 22: Az M[agyar] D[olgozók] P[ártja] Zalamegyei Pártbizottságának napilapja, 1956. jan. 1: A Magyar Dolgozók Pártja Zala megyei Bizottságának lapja.
Nagykanizsa, [1950. okt. 22: Zalaegerszeg.]
1945. ápr. 7. - 1956. okt. 28.
Megj. hetenként hatszor.
Szerk. Soltész Imre, 1945. ápr. 20: Bencze Jenő, 1949. jan. 4: Szántó Jenő, 1953. okt. 16: Vasvári Ferenc, [1954. aug. 10]: Benkő Károly, 1955. júl. 7: szerk. biz.
Kiadó: [1956. jan. 1]: A Magyar Dolgozók Pártja Zala megyei Bizottsága és a Megyei Tanács.
Nyomda: [1956. jan. 1]: Zala megyei. - 2 rétnagyság (50 cm magasságig)


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Október 15-ig el kell vetni az oszi rozsét!
f% .
18 millió forinton felül jegyzett már Tervkölcsönt Zala
Példát mutat a keszthelyi állami gazdaság
§4 évfofyam 238. szám.
Nagykanizsa, 1049. október 13. c&tltörtök
r
7*
¡Mii tkuioknkMánk kö/.ol
t nuös tcjl&i&e során nem <g>'' hatalmas diáiina koiiyaMiwtctl «I. • ¿»tunkol az ^IKiucg n aralolt jjyö/.o.mok, i/ icnvùgôzo cmaiK-
''¡n''t!iack mérföldköm ''szege-
ivwik. . . ....
'' Uuszkék vagyunk, meltau v yivuuk, büszKck mindarra, .■íiut eddig véghez viUiuiK. pc ez a büszkeség tobb,. sokkal lóbb á jol vcg/.eit muiua iciclli elégeüéllségriéí. A mi büszkeségünk előrehajtó crö. l-«v, araiul az épiiés terén ei-(''■rliikerek cny-Qi Wpot ad-;:;ik további alkotáshoz, -ugy vilik eredni ényeiilk tudata 10-vnbbi mun kálik erkölcsi.tartalékává. ».
Az ötéves TervkéJcsön kibocsátása uj, nagy . kísér le. volt arra, hogy a dolgoz» : önkéntes segítségévét gyorsit-'' suk meg építésünk üteméi. \-em voitak ezen a téren sajái tapasztalataink. És mégis : kormányzatunk egy pillanatig -o;rii kételkedett abban. lu;gy az Ötéves Tervkölcsön-a népi demokrácia döntő sikereuch •>orát íogja gyarapítani.
EiuK-k a bizakodásnak az •i/:ij)ja elsősorban az lény. fiogy dolgozó népünk egésze ma ¡oblniii él, mint "eddig bár mikor, hogy ókls/invonalunk mintegy III) százalékkal nm-¿a.s;ibb a háború clöttlné». Dc oz itfvjiia^uDiin niéjí nem láz-lositolta \oln;i u l''ervköícxV.i-ji''gyzés sikeréi. Mire épiletlük liât bizakodó me&yóztftlcsüii kel7 Arrt erkölcsi ufapra. auicly ejore szilárdabban niu-talkozik meg dolgozóinknál. A felszabadulás, a romokig való helyreállítás időszaka óta
m próbatétel bizonv»-totta be ezt a magas erkőlcsi-
az uj munkuerkölesnek egyre élesebben kibonlakozt» biztató jeleit.
b* a ielcnsOg u tőkés gaz micofás viszomjtu mslíi ti .«»Miien. Mi pedig milyen )i^san epitank rál tiSz a Íz.i-lard erkölcsi alap is ered-
S a* c,muIt évek nehéz kuzdelmeincij. Ugyanug>
c^LP'' létre> min-(icn egyéb, amit elértünk.
tud£? ,általjuk tágunkat: e2cn a téren is « tennivaló, hogy főleg az c-gradotlabb, vagv a terme-
Sr«ncm,r0« lekerült nn.n-e&SS?. öntucfc.L.,-rnunka-hasvTL010« sok kívánnivalót ** merné a tervkölcsön o*ikcre Jáltán; hoi»v
«?»arJW, 6piíünk ^iSSra ^^ öntudaí
PRÓBÁJA
Lássuk azonban, mi a/, az
WKölcti tobliL i, politikai nvereség, ameilyei dogozóinü gazdagodnak a Tervkölrsöm-uampany során.
Kimondhatjuk-e, hogy y kölcsönt jegy/xik, a kölcsön se keréérl ag.túió i!o:;,o/.ók osztályukhoz, a szocializmushoz
való ue.st), ítkoivS.
lukat szilárdították meg a kampány során? A/.t hisszük ''fjen. Elniondhatjuk-c, liogy hazánk gyorsabb felvirá^oJia-lasa érdekében vég e.t munka erősítette, mélyebbre gyökereztette bennük a s/.oau lista hazafiság érzését? Kit-séffkivul. Mondhatjuk-e, hogy -i munkásban, a.vi a aÖi.^o.. érdekében többet ée jobban termel, az újítóban, ífci jutalmát ajánlja le. a Kölcsön céljaira, a doigozójiaras..t,.aii. aki jegy''zcsévex^rsiOcjali^mu:-íelé haladó mezőgazdaságunk mellett tett ^íitet, — mind-o/cKlven elmelyuit, erősödött az uj idők numkacrkölese v Minden bizonnyal.
Ee végül elmondhatjuk-o n\ ugodtan, hogy a kölcsön-jég\/.es az alií.oz kapcsojuió agitáció a magunk elsejéből való építésnek; ez a nagyszerű lendült tv} és ennek tuuutosu-lása fokozta gyülö.''etunket a/. imperialista rablók feló és fo-ho tt s/.eri''telaiiKel. i ¡•gu.v.Mw dáeunkftt vagy példaképünk, •« M''o jtlun.o íruut. i gy 1-jük ebl>eii sein kételkedhetik senki.
í''izért állíthattuk az eiő-jegs''Zések gyűjtésű során, h;)gy minden egyes kötvénnyel csapást merünk a szocializmus ellenségeire és ezért mondjuk, hogy az ötéves tervkölcsön uj erőnk, erkölcsi gazdagodásunk forrásává válik.
íme, igy igazolódott be ezúttal is, hogy a munkásoszh tály, mig harcíü során egyre ujabb tárgyi eredményeket ért el, közben acélozza, erőr siti azt aJnem kevésbbé "jelentős személyi tényezőt, amelyen osztálytudatnak, öntudatnak, harci készségnek — . a szocializmus üg>iéhea raló hü-segnoK nevezuek.
A harcot a magyar nép a Magyar Dolgozók Pártja vezetésével győzelmesen vivta meg. Ai előirányzott 500 millió forint helj-elt rövidebb idő alatt sokkalta nagyobb össze-ge^jegyeztek. Dolgozóink öntudata, bátorsága, harcos íein-dxileíe csak fejlődött és foko-/zöáoíl a harc során. Az előttünk álló nem csekély feladá-* tok teljesítésének'' még öntudatosat ban, még lelkesebben indulunk neki.
Ara 60 fillér
■MHHMW
Wilhelm Pieck elvtársat választották me9
a Demokraktikus Német Köztársaság első elnökévé
Kedden vál«u»;dottd!ki m«j{ a Német Demokratikus "Kőztársasáí «1. eö elnökéi. Bcrlm, a Ktfzt&waság fővárosa ezen a ivapon ünnepi díszt öliött.J^ Nép: Kamara és a Tar-lománfr Kamarák tatfiai, a német ¿azdasíijji bizottság Wilhehn-stras-yei székházánalc . nagytermében íyüiíek össze, üieckmann, a Népi Kamara elnöke nyitóita meg az ülést majd ismertette a tárgysoro. zatot. Ezután bejelentette, hogy a népi kamara legközelebb szerdán délelőtt tart ülést, melyen Ottó Grotewohl elvtárs, dezignált miniszterelnök. bemufatja a kormány tagjait és ismerteti az uj kormány munkaprogramját.
Egyhangn, lelkes választás
Ezután került a sor a köztársasági elnök megválasztására. Dicck. mann felhívására Nuschke képviselő valamennyi párt megbizásáböl a német Demokratikus Köztársaság elnöki tisztségére Wilhelm Pieck elvtársat ajánlotta. Az elnök felhívására mindkét kamara valamennyi! kézíeleméléssel
kifejezte egyhangú akaratát, hogy Wilhelm Pieck elvtárs legyen a köztársasági elnök. A képviselők lelkes tapsa kőzcpe[(e lépett az emelvényre Pkck «Ivtárs, hogy le.'' tegye az esküi.
Ezután P/#e* elvtir* tartott nagy beszédet, melynojc «orán többe^ kHzö(t a követktzőkot mon-dotj«:
Hála és kÜNzUnet a Szovjetuniónak ön Sitálln tfonerallKNzlmusznak
— Minden erőnket latba vetjük hogy Németország ktftéosztottsA. gát leküzdjük éi egységét helyre-állitsuk,
Eddi2 csak a szovjet kormány ismeri* el a német nép jogát ax önálló állami ¿lébe,
az egységre és függetlenségre — Mély megilletődéssel vette tudomásul azt a nyilatkozatot, amelyet hétfőn este Csufkov tábornok, a németországi szovjet katonai közigazgatás vezetője, a szovjet kormány megbízásából tett. — Ez ft tett .— mondotta Pieck elvtárs — annak a körültekintő és nagylelkű politikának a megnyilatkozá". sa volt, melyet a szovjet kormány bölcs elnökével, Sztálin genralisz-szimusznak a vezetésével a német néppel szemben iövet. (Sztálin ne. vének említésekor hatalmai erővel törf fel a ^P*- A képviselők lel. kesén őnnep*Ifétt a Szovjetuniót és nagy vezérét.)
—í Nem találhatunk ''lég szót arra, hogy kifejezzük Szeretetünket, köszönetünket és hálánkat a szovjet kormánynak is Sztálin ¿eneraltsazimusznak
azért a nagylelkű tettéért, mely arra kötelez bennünket, hogy kemény muakávül rójjuk le tarto-sistokftt,
Békében és barátságban a világ népeivel
— A Német Demokratikus Köztársaság sohasem fogja elismerni Németország kettészakitását, & ka-tosai megszállás vóglogesttését. & Ruhr-vidék clszakltásá-,
A demokraUHi némít •íW-Stt akarjuk mcgvalóittani,
moly nemiotl és gazdasági téren önálló NémotorsrííJot teremt és
Titolsta gyilkosságok a trieszti határon
Cl a wi ember temettok
«S«»1»;
iUo ''»»I»««« terrorja
cldJ. Tito kormánya állaüdéan nö\-clí a határőrök számát, riiort ennek ellenére Igen sok jugoszláv hazafinak sikerült olmcnokülnic n gj-üjtőlába-rokből.
amely békében cs barátságban é! a világ valamennyi népével. Felhívásunk Németország nyugati övezetében élő német lakossághoz is szól. Felhívom őket, Gc hagyják magultat befolyásolni attól a hazug propagandától, amely ott folyik.
egyesüljenek'' a keleti övezet lakosságával a békéért és Németország egységéért v''wott harcban.
Éljen a német nép barátsága, a Szovjetunióval és a többi békcsze-reiö néppel! — fejezte be törté-Tielmi jelentőségű beszédét Wilhelm Pieck elvtárs.
/ *
Wilhelm Pieck elvtárs 1875 január 3-án született. Asztalosmes-térségét tanult, 19 éves korában a Szociáldemokrata Párt és a szakszervezet tagja left• &es harcot folytat a jobboldali szociáldemokraták és a reformizmus ell*n. 1914-ben a sovinPzfa háborús poli fikávül szemben a proletáriátus forradalmi felkelését készíti e/ő. 1918 novemberében, a megalakuló németországi Kommunista Párt tag. ja lesz, s harcol a forradalmat el. áraló jobboldali szociáldemokrácia ellen. Kari Ueb*nechttel és Ro''a
Luxemburggal együtt irtóztatják le 1919 január 15-én és csak szerencsés véletlennek köszönheti, hogy megszabadul, Az ellenforradalom véres évei alatt parlamenti képviselője a Kommunista Pártnak, vezetője a Vörös Segély mozgalomnak. 1928Jjan képviselője a Reichstag''nak, s a nemzetközi mun. kásmozgalom legfőbb testületénekr a. kommunista Internacionálé Végrehajtó Bizottságának Hitler véres uralma alatt .Párizsból, majd Brüsszelből, 1939 és 1945 között pedig Moszkvából irányította a németországi Kommunista Párt munkáját, amellyel a német demo„ krácia megszilárdításának ügyét jelentősen előrevitte. Neki ¿fazön-he¿5 nagy mértékben, hogy a keleti övezetben vezetésével megalakult az antifasiszta pártok közös ■ választmánya, s 1946 tavaszán létre jöhetett a két munkáspárt egyesüléséből a Szocialista EgySégpárf. Pieck elvtárs a német Népi Ta. nács elnöki székéből került a köz-iár&ság élére, A forradalmi német és nemzetközi munkásmozgalom kipróbált veteránja az egységes, demokratikus Németország hivi, az imperialisták ellensége. A magyar dolgozó nép üdvözli Pitck elvtár-*at, mint a Dmo*ratikas Nimet Köztársaság elnökét.
fl Kuomintang lázas sietséggel
Uiüriti Kantoni
A néphadsereg három irányból tör a város felé
■ A Kúomintanff vóíső bukása rohamléptük kol Küzokxlik/ Kanton, moly a Kuomintanir utolsó \ó.!olmi bástyája volt, kót na» óta lázon kiííribós szinholvo. A leakciós kormányzat jól tudja, hotfv a dic8Ő£é^ós felszabadító néphadsereg előnvomulását rom tudja megakadályozni és
mivel fóltik saját bőrüket, artSrt lázas ffvor8a«A,''íffal olhatúroatoJr a hfttalnvis varos kiüriUS«ó*. E«vâbl<6nt a néphadsereg >atai fiái-om irányból törnek {anton feló. Az egvík hadosz-op gvorsan" nyomul olőre * Cantontól 50 kilométerte l«r# Csunjrfa felé.

Tiltakozó sztrájkkal demokratikus egységkormányt követelnek a francia dolgozók
Moch: miniszterelnök jeléit
A francia köztársaság elnöke kedden este hivatalosan is megbízta a hírhedt Mochot az u] kormány megalakításával. A francia nagytőkés körök nyilvánvalóan azt akarják, hogy a jobboldali szocialisták nyíltan is bevallják és valóra váltsák azt a reakciós programot, melyet eddig is Bngedolmeeen követtek, vagv végre tűnjenek fel a kormányból. Mint Páriából jelentik, Moch, hogy kormányalakítását lehetővé tegye, engedményeket tett a nagytőkés köröknek. • "-
Ugyanakkor egyre jobban erősödik a francia tönuegBk nyomása a jobboldali elemekm A dolgozók a munkabérek felemelését követelik, valamint % Marshall-terv ós a szovjetelia-nes katonai szerződések azonnali felmondását. Az ilyen politikai vonal vezetésére csak * demokratikus egységkormány volna képes, ezért ez a körete-lés a francia dolgozók főjel-azava. Hétfőn ujabb nagyarányú munkabeszüntetésekkel adtak nyomatékot a dolgozók ennek a követeléeüknek.
Legfeljebb 8-10 napra elegendő az amerikai szénkészlet
Változatlanul tart
Aa Egyesült Államokban több mint egymillió acélipari munkás és bányász tovább folytatja a sztrájkot. A munkások őrséget állítottak a sztrájkoló üzemekben. Az USA egész széntartaléka. logfoljobb 8—10 napra elegendő. Semmi jel nom mutat arra, hogy akár
az acéliparI sztrájk
az acélipari munkátok ertríjIfja, vagy a négy hete tartó ■zénbányász-eztraik a közeljövőben befejeződnék. Pittaburg^-ban, az amerikai acélipar központjának koroskedolmi éle® toljoson megbénult. A „naftf sztrájk a milliós város élofcém ráüti'' bélyeg.
¡TTervköíesön-jegyzés
A ma íoísrcli jelentősek szc-ciiit Zalában a tervkölcsön-te<-vzés 18,109.400 forint. Az adott Körül mérnek figyelőmbe-rétele mellett a tapolcai jaras végezto a legjobb munkát uz-e-mi és falusi vonalon. Utána kő vetkőzik a sümegi, a nagykanizsai ős a pacsai járás A novai járás az utóbbi napokban nagyobb lonclülettol megelőzte tt lenti járást.
Kimagaslóan olöljárnak ós néldút mutatnak n jvuasztsag-nak a torvkőlcHönjeívzésl.«n M firenmk dolgozói. Különösön ttcóp oiurlniényt órt.Vi.ol a MA-UK T-üzemok. Közrt>tlonül utánuk kmotknziwk a rápállomá-«ok dolgozói, nz állatni gaz-dftPí''\gok, mint például a keszthelyi állami gazdaság dol^o-aói, ahol ötonen 36.000 forintot jogveztok. Gépállomásaink, tornieYósz<''>\"Otkez:ti csoportjaink. mint a zalaszántói'', ahol lóbb, mint 10.000 forintot-jegyeztek, példamutatóan jártak a parasztság elótt. A ktékotná-romi te rmal ós zö vet kőzet dol-rjpz-ói is kiemelkedtek.
Aa üzemeknek, gépállomá-tóknak, termelőszövevkezefok-nok lendülete magával ragadta kis- és középpara sztságunkat w. de nemcsak pártunk tagjai, hftrwm pártonkívüli dolgozók
¡¡» csallakojfták a népnevelós''áv-dákhoz és kiváló otodméiiyokeá értek ol a nópnerelómunka teién. A kulák általában vagy szabotálta a Tervkölcsönt, V3g-y o0 forintos összogekkol csúfolta
nic
2T. /
Á felvilágosító munka terén is az üzemek dolgozói mutatlak olsósorban a jó példát. Itt ití mognvüvánult a munkásosztály vezetószoropo. A gyakorlat az volt, hogy az üzemek saját járásuk területén \ójpztek Mvilágosító, nénno-\eló munkát, do sogitottók a szomszédos járásokat isi így PusztaszontláBzló MAOItT-üzo ma a parsai járáson kivül n zalaogci"8zogilxon is dolgozott, a nvírádi bauxit a sümegi járás moöott átjárt a szomszédos járások!», igv a zalaszentgró-tiba. A taj>oícai járás üzotnsi a keszthelyi járásban is végeztek fo!világositó munkát. Na^v-szorÜBívdolgoztak a népneveló-munkában a gépállomások dolgozói is. Mint az üzemek munkásai, munka után jártak ki a falvakra, magukkal vivo saját jegyzési ívüket, amely bizonyította, hegy nem Vizet prédikálnak. Nótaszóval, jókedvűen monte''í b ez a jókedv átragadt azokra is, akikhez elvitték az ötéves terv nagyszerű céljait, kilátásait.
A brit külügyminisztérium kapkod és beismer a Harrison-ügyben
Modern uj gépeket kap
Befejezte 3 éves tervétaz eflerszegi fisglagyár
A HüVOS ŐSZI SZEL
magasra veri a ¡>o:Ü. a lovak patkója nyomán. Ha''.almas, téglával és cserépül meg-, rakott szekerek gördülnek ki a Zalaegerszegi Szövetkezeti Téglagyár NV széles főkapuján.
Bent az irodában is lázas munka folyik ilyenkor. Dosits Kálmán, a telep «irodai mindenese« végzi a bérelszámo-rilxstxíllenörzi az elért eredményeket, és referál mindenről Tóth József elvtársnak, U telep vezetőjének, aki csak u:m-rég került u vállalathoz.
- SZEPJM
rnuEsiTBrnK
Külügyminisztérium Tájékoztatási Főosztálya közli az angol külügyminisztérium, hivatalos szóvivőjének a TIar< rison-ügyben októl>er , 10-én telt köntörfalazó, bizonytalan; válaszát, amely tele van lx>-ismeréssel. A brit válasz teljes egészében meghazudtolja « brit külügyminisztérium július Í9-i jegyzékét és megcáfolja az október l-i közlemény rágalmait is, nmeink detektívregény be. illő részletességgel mesélik el ''Harrison > elrablását <•, »vitl''alását''. ''Október 10-én az angol külügy-minisztérium szóvivője meghazudtolva az angol kormány októlwr 1-í jegyzékét, amely az igazsággal ellclitétben állónak nevezi azt, hogy Harrison maga ajánlotla fel szoh/.ilaLait R magyar kormánynak, igy nyilatkozott: »Harrison... a/.t mondta, hogy hajtandó megtenni .mindent, amit csak het, hogy segítse őket (tudni-illtk; a magyarokat), akár csákánnyal és ásóval ''is, ha szükséges, abban a- remény-« ben, hogy megmenti Torbát gjinéí.c: — Szóval, ami még október 1-én ^ellentétben áflt az igazsággal í, azt október 10-én kénytelenek igaznak elismerni. "
Egyébként nemcsak: az angol minisztérium hivatalos je£yzékie és -ugyándsak hiva talos szóvivője hazudtolják meg egymást, hanem ar angol ¿apok é''s, Ilarrison is. . Az angol -iapok azt ''állítják, "hogy a hanglemez-leadás nem Hiar-risoné, mert idegenszerű á kiejtés, holott Harrison tősgyökeres-waleái. Az angol szóvivő szerint Harrison az angol ... külügyminisztériumban folytatott megbeszélésen elismerte, hogy elmondta a lemezre vett kijelentéseket. Az uszító angol sajtó jobbanfekar* ja ludni, mit mondott az ügy Főszereplője, min ő maga. A szenzációsan feltálalt ügybe
belezavarodtak és most egymást cáfolják meg.
Jellemző az angol sajtó politikájára és úgynevezett tárgyilagosságára, iiogy a magyarellenes vádakat tartalmazó közleményeket első oldalon hozták, do az angol külügyminisztérium hivatalos szMvőjénok október 10-i beismerését éppen csak megonv Iitlk, sőt egyes lapok ezt az alkalmat is felhasználják, hogy tovább folytassák ma: gyarellencs uszításaikat. Nyilvánvaló, hogy az angol ''lapoi kat nem az igazság érdekli, hanem a hazugságokon keresztül a magyar népi *dcmq-krácia rágalmazása.
A lemar adottak is
október 15-ig elvethetik a rozsot
A megvoi opw*ativ bizottság hétfői ülésén megállapitották annak a 10 községnek a Borrendjét, amelyek laginkább elmaradtak a megyében az őszi mezőgazdasági: munkák vé(rzé-géheii, nevezatesch a rozs és a buza vebósében. Ezek a községek — a Mezőgazdasági Igazgatóság ielontéso szerint —'' a rozs vetéstervét ■ alig 10 száza-lékig telias''tstték, a buza veb&-sét j.^dig él sem. .kezdték még.
A 10 község leözül három — Galambok, Zalakaros és Kis-komárom — kedden délelőtt mér jeontötfo a nagykanizsai járás főjegyzőjének, hogy elmaradásukat — ugy, ahogy — sikerült már behozniak b október 15-ig el\-égzík a rozs vetéséit. Megszívlelték az opeifltiv bizottság kritikáját és a btisöa Tntését már a határidő előtt ba akarják fejezni.
A najykmízBai iárás 42 köz-Bégéből teddig 18 kÓESÓg bfefla-jezto a rcws ütését és hasnA-n»an Y^?eznek a bnia vöfcés-törvének a teljcaritésérel is.
a Tervkölcsón-jegj-zésl — számol be Desits elvtárs. — 30.900 forint értékben jvgvez-telc dolgozóink. Németh l.yula iszaphordó például túljegyezte a havi fizetősét, pedig 7 gyereke is van. Preisinger Sándor fűtő is többől jegyzett a fizetésénél.
— Persze voltak, akikben csalódtunk — szóí közbe Tóth József elvtárs .—, de a többiek eredményét ez nem rontja le. Hogy áll a tervteljesitésV
— örömmel. jelenthetem, hogy üzemünk 3 éves tervét mar szeptember 27-én befejeztük és azóta az ötéves lerv nek dolgozunk. Több, mint 3 hónappal előbb végs.-.tünk az előirányzottnál. Ezt a szép eredményt nem kiabáltuk nagyhangon vüággá, har.em csendben dolgoztunk ''ovább a Párt és Rákosi elvtárs irány
mutatása szerint. •
-EZ IGEN DERÉK.
Most én mondok újságot — veszi át a szol Tóth elvtárs.
— Üzemünk a közeljövő ben 80.000 forinl értékű beruházásokat eszközölhet. Kg napok alatt nem keli főidet gépekért. Uj. modem gépeket kapunk, többek kőzött egy kollerkevcről és őrlőt. Ez le hetővó teszi, hogy a léh ''hő Aapolt alatl nem keh ''földet kiíermelnünk, mC''gis egész té len zavarialamil folyhat ; gyártfis. Kiipunk két elektromos szállítóberendezést is. Megszünteljük a kézzel való neliéz fizikai munkál. Vagyis nem kell a kemencéből ;tra-gacson kihordani az anyagot Epül eg>- uj szárltószin is, ami iéhetöve'' teszi, fiogy *a cserépprés kapacitását "jobban kihasználjuk. Később valószínűleg sor kerül majd" automata téglavágóasztalra is.
— ÓRIÁSIí NAGYSZERŰ1
az ötéves terv során Zalaegerszeg. ipari várossá fejlődik, üz pedig hatalmas arányú építkezést jelent.
— Hanem mi van a tapaszr talat-cserc mozgalommal? — hangzik egy ujabb kérdés.
-- Hát ezzel bizony elég rosszul állunk — válaszol "De-sits elvtárs. — Ki akartunk menni már többször is, hogy meglátogassuk a szentgróti téglagyárat, de egyszer me-
netlevelet nem kaptunk, m-is. szór más nehézst-g támam I cííig nag}-on ideje len ív" hogy a régi, elavult munkai szokásokat kiküszöböllitssük.
TOTII EL VT/4 US :
feláll s befejezésül mondja: Ha vannak í:; hibák. a mi téglagyárunk j-;>, uton halad, fejlődik és biz tos pillére lesz az őlé\-es .. ben a s,ocí*alizmus épité''séniík.
TANULJUNK A SZOVJETUNIŰTÓL
—★—
— lelkesednek az üzem dolgozói. — Ezt adja nekünk a 3 eves terv! Ilyen gépei a megyében egyetlen más téglagyárnak sínednek, de azegé-sz országban is keveset tídáini belőlük. Ez lehető%''é toszá, hc^y v<^Ieg a megye első téglagyára legyünk!
Gyors • számítás: kiderül, hogy az uj gépek évi "50 - 60 ezer forint megtakarítást je lentenek.. A termelés is legalább 1 millió egységgel emel* kedik, vagyis az önköltség kisebb, a termelékenység podúj lényegesen nagyobb lesz. Szűkség ia van erre, hiszen''
A reálbér ^növekedése a SzovjetmifAan
D
>. •kt. 1«.
2
•létt
A Tervkőlciünl lia(4rtala.a lel-kcscdcsftcl jegyezte 6s rövid napok'' alaft jóval tuljcgyezt« o nép a városban csakúgy^ mini a falun. Metfér(crt(e a kölcsön jc. lcnWeégét. A kölcsön jegyzése bizonyítéka volt a magyar dolgozók politikai érettségének, ál. dozatkészsegének, hazafiasságá-nak. A kölcsőnjcgyzés gyorsasává és méretei ország-világ előli megmutattak, hogy dolgozó né. pünk eltökélten siettetni és «rö-si^eni akarja hazánkbap a szocializmus épitését. Nyomában rkar maradni a nagy szovjet népnek, amely országában már a ^ommunizror-s építésébe fogo''.í. A magyar ncp megériette a kölcsön jelentőségét jövőnk szempontjából — saját jövöje, améí jobb élet szempontjából is. A dolgozók tudják. hogy a köl-csönjegyzéssel ötéves tervűrtx megvalósítását segítették elö, tehát gyümölcsöző áldozatot vállaltai vele és cz százszorosan megtérül az Ötéves "terv hatalmas létesítményeiben, népgazdaságunk gyarapodásában és az (Hetazínvonal állandó emelkedé-sébcai. A nagy Szovjetunió példája, a 6zovj«t nép anyagi és kulturális színvonalának szakadatlan fejlődése clegendó bizonyíték erre.
A SZOVJETUNIÓBAN a reálbér növekedése az ország gazdasági hatalmának me.''^rífeö-désélH''il folyik. ív- gazdasági hatalom növekedését ''bizony ít ja, hogv- csupán a háború uiftni öléN-cs terv elsó ''három évél>cn 10D0 uj — részien helyreilliütott - ipari vállalatot helyeztek üzembe. A nehézipar növekedése hlupján 0\-ors ütemben nő a közszükségleti cikkeket előállító ipar. F.vröl-évre no az élelmiszerek, textiliák, cipő, háztartási és •kulturális cikkek "termelése. Ugyanakkor a szovjet mezőgazdaság is állandóan növeli a gabonafélék, az állattenyésztési és más termékek, termelését.
Az 1947 végén végrehajtott pénzreform óta, éz év márciusában a Bolsevik Párt és a. szovjet kormány rendeletére már másodszor csökkentették a fogyasztói arakat. Enn-ek következtében a Szovjetunió öxzlakoisági mintegy 70 milliárd rubel közvetlen nyereségben részesült és a kiskereskedelmi árak óriási esésr azonnal megmutatkozott a szovjet nép anyagi "jólétének emelkedésében. Erről beszól a vásárlóképesség megnövekedése, az a körülmény, hogy cz év első negyedébon a Szovjetunióban 22 százalékkal több árut adtak eí, mint a múlt'' év eíső negyedében.
Moszkva iHiavtttfc üzem«
t »Sarló és Kalapáesc-gyár. Az óriási ipartelep munká mnak helyzete hónapróf-hó napra Javul. Minden fi-et s oozlásnár ujabb és ujabb tár )^ak&al gazdagodnak a mun
ká»scsaládok. \ran, oki bútort vesz, van aki ''hangszx;rt, ru-fiit, cipőt, vagy egyebet. Gra-beskov acélöntő nemrég kapott lakást egy uj házban; bútorai felújítására 4000 rűbeif költött. Konyjajev formaké-szitő, Vorobjov és Andrianov lakatosok, Pavlov hegesztő és mások, ugyancsak egv hónapi bér ükből vettek uj bútort. Csirkov lakatos uj rátliókc-szüléket vásárolt.
A szovjet dolgozók reálbérének növekedését előmozdítja, hogy számos igényüket az állam, számlájára elégíthetik ki. A széleskörű lakóház építkezés, az iskolák, óvodák, orvosi intézmények szaporodá • sa, áruházak, éttermek, üdülőotthonok, klubok, filmszínházak létesítése: — a városok és munkástelepek kényelmének fejlődése, mind a dolgozók életének megkönnyítését eredményezi. A "költségvetés hatalmas összegei, amelyeket társadalmi és kulturális szükségletekre, közoktatásra, egészségvédelemre és társa dalrai biztosításra fordít 0/ állam, a dolgozók reálbérének emelését szolgálják.
A szovjet állam egyre »d
tfyobb támogatásban részesíti a sokgyermekes caaládoluil. Egyedül Moszkvában az, utóbbi öt évben 171 milliú rubwi adtak sokgyermekes é« ou ládfenntartó anyáknak. ''Hét ^ félezen''el növelték a bölcső dékbfn a férőhelj-ck s/ámái. szaporitották a gazdagon fel szerelt, kitűnő ellátást és goii doskodást nyújtó napközi ott lionoluit. A Remekekről val > ilyen állami gondoskodás i-^ l''.ozzáiánil a szovjet dolgozói, reálbérének emeléséhez.
A nyugdijak és korpótíékok. az üdülési szabadság, a gyermekek nyara Itatása — mindt''/ hatalmas állami kiadásokat, de a dolgozók számára mérhetetlen könnyítést jelent. Havonta tiz- és tizezer szovjet munkás és értelmiség kap uj lakást államköltségen épiteti házakban. Nem keU hangsúlyozni, hogy ez is mgB£iiv emeli a dolgozók reálbérét.
A Szovjetunióban a reálbéi* állandó és gvors -emelkedése annak a fáradhatatlan sztálini gondoskodásnak az -eredménye, amely a szovjet dolgozói; anyagi és kulturális szükségleteinek kielégítése terén nem (Ismer korlátokat.__.
Ssánté Zoltán elvtárs
átadta megbízólevelét Awrtol kdítársasáfl •Innknek
• • Kedden délután Stóntó Zol:
köwjt» átadta megbiaóter^ Auriol köztánweági
„Termelésünk magasabb színvonalú és jobb minőségű, mint az egyéni gazdaságoké"
- Levél a keszthelyi állami gazdaságból -
./( •» hosszú ideie működik már ''¿(Síthelyén a: állami frzdaság. - Sok iekinlelben már tiipasztala-''¿¿tű/ is rendelkezik. Eredmé-r,«ltf is lel tud mutatni, ame• jdolgozó parasiffáink szá-- jrű *£>i''ftendó példákul Szolgál-Vo/no*. Ez az állami gazdaság
Keszthelyi Mező gaz-
jósági SY''hoz tartozik. akár-(Ouh o 8*1**1. andráshldoi. lel*ö-ro/ti. tófejí, t*agy balafonederl-
¿/<vní gazdaság. X gazdaság munkájáról, tapa*z-.üalairól eredményeiről az aláb. p''i levélben számol be P*re*ztegi elv tára pártszervezet ,i¡''•ára. aki egyben a gazdaság vW/fí vállalatvezetője is.)
.A Kuj-.''tlidyi .Mezgazdasági \\ - umjkor ..megalakult — námitott. hoíry üzomegv-MVvbi 8000 Uoldoiv dolgoznak. Ktítí szombeii a hat üzonv^v-& össze* íöldtorüteto 5400 hóid.
Az őszi munkák mindenütt iul><w londülottel. folvnak. A iarlóhántást, kewn-őszántást;. valamint a mütrúffvérást min-ienüít tol ;e> mértékben olyé-ce/.ttk márr-A nopcét, bíbort, <«£! árpát, a takannánvkeveré-rm it*
V .
őszt vetésterv efőfr**ihoM képest 100 MzizaUkte
vUrfstitfr. lefejeztük a cukor-, ic a és a hu ríjon va felszedését -> -«!/. ósjsi mélvszántást is m^g-kí^dtük már. Mindezt — i<ra-v!Ö híáhvéban — a gépállomások közreműködéséül végezzük.
N^ni tártaik ugvan szorosan vtihöz, mé^ls itt kell meííem-lótezncai gazdasásaink állat-a/loaiíuiváv^k rojlődésévől. ftmi külőaten is nemzeti vállalatunk TeilÓilését ia hizonvitja. Ugujabban 40 ökröt. 120 telhet, 140 süldőt!, 8fi touvész-%aneát szereztünk 1«. A következő évre pedig tcrrhevuttOk 1000 hízósertés, 800 göbölv és 160 kor* beállítását. A tehenéét létszámát 400-ra emeljük.
bzek után a munkánkkal h;s»ix)K foglalkozni. Ceomiwy-
párosversenyhen
^atak &vymással. A koszthelyi Juuafts*nkivül a Weim-pnsz-ra: »''''ami gazdasággal is ver-Z?^ UL Ez a verseny tatowfi és előrehaladott álía-
* lü^''A ,TOrson.vfelk''tolok ^z&már hetekkel a kitü-batáridő előtt teljesítettük. £ *ru még hátra van, azt is
nappal előbb végrehajt-
vj&^í? «VWtbb bzin-J°M> minőségű, mint í S^zdasájjoké. Ennek wtón?« T\ hp8''-v nomjositot.l !», használunk, talaj-is kimerítő és alá-Sfc ^^V ázásunk pedig Ami a nemesített
vetőmagot illeti, ozzcl jövőre el tudjuk látni az ö3sze<* termel ¿szövetkezeteket és a dolgozó j^arasztságot is.
Munkánkat fig\e!emmel kiséri a dolgozó ja^-asztság. Különösen az összetett géj»kkel való vetési műveleteknek Bzán-nak nap- érdeklődést. Megelégedésből szemlélik, hogy ezzel u mó;lfi.''cnel
gyorsabban és jobban
mag lahet művelni a főidet. Az il\en jelenségeket megfigyelik dolgozó {»aiasztjaink, felismo-rik a gépi munka jelentőségét, a nagyüzemi gazdálkodó elő-n\e.t ús morértik, mit jolont számukra a táblás gazdálkodás. Megértik, hogy lcí?urodményo-íöblxjn csak i^y loliot létro-hozni a virágzó mezőgazdaságot hazánk bah.
Most minden szándékunk arra irányul, hogy munkánkat
jól végezzük s előirányzatot sem fcul no teljesítsük, sem el no maiadjunk attil, mert mind a kettő ötéves tervünket .gátolná.
Gazdaságunk dolgozói tisztában vannak vele, hogy ezzel is saját sorsukat javit''ák. Tudják, hogy nem cselédek. Ezt azzal ia kifejezésre juttatták, hogy
a Torvköfciin fe?yzianél
minden várakozást mossjso felülmúltak. 507 forintos jogy-" zéöi át''agot értek el. . Minde.ok azt mütat''ák, hogy a,fejlődés útjára léptüiUí. Továbbra is azon löszünk, hogy Pártui^ útmutatását követve ópitsük a szocialista Magvaror-Bzágot.
Ptrtizlcgi István, a Keszthelyi Mezőgazdasági NV üzemi oárttitkáia.«
TANULUNKJ
a
»Fokozni kell Pártunk elméleti ''színvonalát, mert cnélkiil nem tudjuk fel''emerni és még ktzdetx állapot .an kirédeni a reakció álcáMift behitMv ki-eérleit''t.« (Rákosi elvtársnak a nagybudajaesti alctivaértekez-loten mondott beszédéből.)
LD
A nagykanizsai vasút forgalmi pártszervezeté! en Kővári János olvtárs, a titkár alig
B-őzi fölírni a jelontkBzőket. o«szu iveken sorakoznak előtto már a novok, do egyre többen jönnek. — tói is akarok szemináriumra járni.
Varsa I. Lajos elvtárs, fékező 47 óta tagja a Pártnak.
— Eddig mindig lemaradtam a szemináriumokról — mondja
— él már igen olmaradottnak éreztem magam. Az elméleti tudáe nélkül nem is lehet ló-tozni, ezt mitíduntalan észrevettem. Alig váiiam moet. hogy meginduljon valami tanfolyam,
A TZRD KOVÁCSAI
- Október 11-12-éa. ^dden »zerdaa
Pamlrl
sakálok
1«r aodbftl
i
— Ki akarnak fosztani? — ugrott fel a hahóti kulák és rémültén nézett a pénzes láda felé, mintha bizony rögtön elő kelie io adni a féltett forintjait. — Inkább nakem-lsellőho, hogy adjanak!
Varga Ffcrenc 11. kicsit el is mosolyodik ezen, most ahogy a gyökéi-feldolgozóban kót mozdulat közt a je!enetro gondol. — No hiszen elúszik Hzogény biztos a 26 holdja, Bzólioje, marhái, lovai mellett. Do azért nem cserélnék vek), csak üljön a pónzeszsákon. — Tlarag szalad végig rajta, harag, amely igyukozotet termői. Arra á tiz százalékra gondol, amit Binelni kell a termelésén, lia-csak nem akar a párosvar-aonyhen lemaradni, hogy a Kiss Imrónó, műg a^KovíVcs Mária kikacagja: — Na, to hívtál ki minket, aztán lemaradtál?
PétBrvári János odamérv a góphez. — Na mi baj Marton né? — Siessen ohtáre, se-gitsen, mert Sifxjsnó lehagy*. ''l\idja, \-ersenvbon vagyunk. Pétervári elvtárs kis álmoísá-gvt éiez az agyában ós a kar-jában. Már leszállt az este, mire llomokkomáromból hazatért. Aztán leküzdi a fáradtságot, Martomiéhoz siet * pár porc alatt nincs a géphiba. Aztán megmagyarázni a hil>a okát, megmutatni a javitás módját. Kell ez, kell a Mártonná versenyéhez, meg az ötéves tervhez, amelynek a Martonné munkája apró, de fontos mozaikja.
—o—
Criffrá János gazdálkodó Homokkonxárombttn moet éppen Póterrári elvtársra gondol. — Okosan beszélt az a kanizsai népneyeló, vagy hegy is mondták. Lám, nem kényszeritelt, nem fen>-ege-tózöti, padig miket hiresztel-t»k róluk. Megmutatta, hogy ő is jegyzett. — Nem akarja, hogy könnyebb legyen a paraszti''élet?- —''kérdezte, hogy Homokkomárom lagodjék? Erre kell a iceön, nem háborúra. Hát akarom, hogyne akarnám! Saireaen is jegyesem. Eto most jobban igyekszem az őaci munkával w! Az* mondta, ellátogat, nem akarok •lőtte szégyenben maradni. Még azt hisri, csak a pénzt
adtam, a szivet), m«g a munkát sajnálom az ötéves tervtől.
Nem nagy falu Magvarszer-daholy, nem kell fi vécére so sokáig menni, hogv meglelje az ember Erdős János házát. Egvszerü pásztorember, szegény is, különösen, ha a kero-sete* mellett a négy kisebb-nagyobb gyermekét is fig.ve-Ipml^e vesszük. Százat jegvzett azért a saját nevére s százat, amikor a kilencéves leánya kérte, annak a nevére is. — Aztán majd figveljü''í a húzást — nevet —, <ie ha nem merünk, akkor is nyerünk. Az ötéves terv olvan* nyereség, amelynél drágábbat mi r,e;n kaphatunk.
Kovács Antal a furóinü-helyben Erdős Jánosra és a többi dolgozó j^arasztia gondol, akik Magyarszerda-
helv-on szívesen jeg^ztok a inagyar állam tervi&ro, mert ő is meggyőzte őket, hogy a terv minden sikerével az övék. l>o a terv nem csak Erdős és Kovács forintjain múlik, hanem a munkájukon is. Es Kovács, mintha husz kilométerről is példát mutatna, törekvőén folytatja a munkát. Izgatottan" figyeli teljesítményét, mert ha legközelebb kimegy, meg akarja mondani Erdősnek: na, Erdős elvtárs, a fellőjt öttől lement, a teljesítmény meg öttől föl. Menni fog'' üm a torr!
EgyBzerü dolgozó embereké a tervünk. Akik szocializmust akarnak: munkásoké, dolgozó paiasztoké, értei mis.''^ioké. bzo-rc«abbra kovácsolja a terv most napról-napra őket. Munkájukban és összefogásukbanf.áldo-zatkészségükben a terv sikere.
(andrás)
ahol tanulhatok. — Sorba, jönnek az elvtársak. Kiss Zoltán, Encz László, Tihanyi Vilraoe, Kortész István, Papp Gyula, meg Galetics Marian elvtársakat haladófoku szeminárium ra osztják be.
— Most végeztem, el a dolgozók iskoláját s addig nem volt alkalmaim tanulni Lenint
— mondja Galetics elvtárs. — De most aztán nekilátok, hogy pótoljam az elmulasztottakat.
— Idáig 22-en jelentkeztek haladófoku és negyvenhárma® alapfokú saomináriumiía magsarázza Vargü elvtárs, oktatási felelés. — Hat forgalmi vasutast Pécsi« küldünk ha* hetes pártiskolára. Bzép wáro.
— teszi hozzá büszkén. — De métí több sem volna 1/ttj — ráfi'' közbe Varga 1. elvtárs. - Csak ugy tudunk ió munkát végezni a napi munkában, ha elmála-tüeg is tudunk.
m
zs^IxateikLapÁdia
Azok az alapvető politikai, Ur-aadabni, ¿azda&ájíi és kulturális változások, Am«ly«k & fekzabadu-lás után Magyarországon lehetővé tették a szocializmus építését, «1-cngedhetetlenül szükségessé t86*» minden magyar dolgozó számára, aiár falun, akár városban él, hogy felszabadítónkat, barátunkat és példaképünket, a hatalmas Szov-jeluniót kellóképpen megismerje.
Ezt a megismerést szolgálja a Szovjet Z*eb-enciklopidia. D. Abro. szia, az enciklopédia összeállitója tömören., világosan, mindenki számára könnyen megérthető módon sűrítette össze a világ,első szocialista államának a Szovjetunió-nai politikai, tfazdasági és ScuTtu. rálfcs berendezkedését, szocialista társadalmának életét és jellegzetességeit megvilágító hatalmas
y izovjef Zseb-enciklopédia a falusi dolgozók számára b nélkülözhetetlen segédkönyv, *ert fel. öleli a falu dolgozóit érintő problémákat. Hogy csak »éhány feje. zetet emiitatok: ¿A polgárok ma. gárttahifdonának védelme", „Agg-kori nyugdíj''1, ,Jlo*kanfságl nyűg-dir, „A sokgyermekes anyák ki. tünteiéte", „A kolhozparatzt nő* és női traktorvezetők terhességi és szüléd segélye", , A házasságról és családról szóló törvényeken e»zkő-ttíf oáltoziaidsok", „Az trő*lé si foff és méi^ok »iadea sás.
De megismerteti e» a kö^rv a magyar dolgozó t5o»gekk«l &xi a rengeteg uj szót, uj fofalmat,
amelynek a felszabadulás után vetődtek felszínre « amelynek ismerete nélkül nehezen érthetők; mejJ a jelenkor történései és a jövő ki. látásai.
A Szovjet Zseb-enciklopécHa fontos hézagpótló mü. mert eredeti anyag alapján jól használható, könnyen megérthető, kézikönyvet ad az érdeklődők, tanulnivágyó falusi és városi dolgozók kezébe.
De nélkülözhetetlen minden nép. nevelő szimkrh is. aki az agitáció során felmerülő számos kérdésre kap választ a kitűnően összeátli-Sott kk könyvből.__
UJ aépbelt és Clpők«reik«delMl NV NAgykanlssáa
NTamrégih«n megüresedett Nagykanizsán a Centrál agyik nagy üzlethelyiség- Itt nyílik meg rövidaen a legújabb kanizsai nárpbolt, ami — értesülésünk szerint — konfekció-áruk »1 adósával foglalkosrik. Az uj népbolt — hasonlóan a többiekhez — a dolgoaák igé-nveir.ak kifogástíűan kielégítését asolgálja.
M^ kell arnlitanünk eazai kapcsolat? >an, hogy szBrdán mag'':«sdto.működését Nagykanizsán a Cipói*isskBdsimi NVf amsly jóminéségü cipókkal látjft «1 a kanizsai és környék-bsli ksreskedőtet.
A III. körzet irodájában Nagy Gábomé elvtársnó hajót jegyzetei fölé. ™ Mindenki tanulni akar — mondja. — Ai elvtársak kitüntetésnek veszik, hogy tanulhatnak. Idősebbek is jönnek, akikre nem is számítottunk.
Ozv. Nagy Józsofné elv-társnő például 52 éves. Nem Ls gondolták a körzetben, hogy 6 is tanulni akar. Jelentkezett.
— Ugv érzem, tartozók annyival Pártomnak és magamnak, hogy elméletileg képezzem magamat — mondja. Nagy Gyu-láné meg most végezte el kitüntetéssel az analfabéta iskolát. — Milyen boldogság lesz:
— mosolyog. — Most magam csinálom "majd a jegyzeteimet.
Péterka István asztalos, most keiékj)ározctt be 14 kilométerről munkahelvéről, hogy jelentkezzék. A KlOSz-ban már v^zett szemináriumot, nem it jön zavarba, mikor Nagy oiv-tátsnő a társadalmi formákról kérdi. — De mé? sokat ball tanulnom — mondja. — Ea magam is akarom 6 gyermekemet nevelni a szocialijrmna-nak, hogyan tudnám, ha nincs meg a tudásom. — Kuti Jenóné azt kéri, hogy este legye» a szeminárium, mert Skkor 8 gvermskét a férjére tudja bia-n''i. — Egy előadásról Bem akarok elmaradni.
Soés István elvtárs cipész öl évee. Do tanuhű akar. —-Hogyan lehetnék akkor népna-veloT ha nem tanulpók — szól. Nagv elvtársnó a ''l''ervkőlcsön-ról kérdi. Miért volt rá ssük-ség? — Hát a miénk az onwáf S nekünk kell az építéséhez » hozzájárulni munkával ís, d» pénzzel is — válaszol.
— 18 személy részére alapfokút, 18 elvtárs részére pod* ha''adófoku szemináriumot rsn-dezünk — mondja Nagy sir-társnő, oktatási fielslős. 8—Ö hónapig tart a tanfolyam, heti egy-egy előadásban. Elejisndé
idő lesz igy a tanulásra. *
Százával és ezrével tanulnak ebben az érbanJb Pártunk toR-jai. a iövó Bzsminárrumi aló-adói, pártfunkcionáriusai. Fsj-
lódik a tagság, növekszik a Párt arsjB.
VÍGRE ELKÉSZÜLT és be-kfilt&dkMŐTé váU a zalaegerszegi négyemeletes, modem pontház. Pont hat hónappal a kitűzött határidő.. — utáni Minden elle»kező híreszteléssel szemben okiéber 15-én beköhözik az első lakó.
fM* skt. 18.
3
oHftl
l/Kai yadáviUtót
Tegyük az olvasast milliók népmozgalmává
Kedves elvtársai!
A Szabad Nép, Pártunk központi eapilapjána''k egyik júliusi szamába* Szántó Miklós tollából „EL Jcoség a könyvtárban" címmel jelent «eg egy cikk. Pártunk légion, iosabb feladatául jelölte meg töb-*ek Űzött az eszmei-politikai
«iaronal emelését és éppen ez adja meg az időszerűségét annak, hogy « kérdéssel újra és be.
hatóan foglalkozzunk.
Rövidesen városainkban és fal-\ a iákban megindul a pártoktatás. Pártszervezeteink és a tömegszer. vree''.ek kulturfelelóseinck, könyvtárosainak meg kell vizsgálniuk, fölkészültek-e eléggé arra. hogy Pártunknak ezt a központi kérdését a maguk vonalán is minden erővel győzelemre segítik-e? Nem elegendő, ha a legjobban képzett elóadók a szemináriumi anyagot csak leadják, a hallgatóknak ol-vasniok is kell hozzá. Kötelessége hát minden üzemi és falusi könyvtárosnak, hogy a szükséges müvek mindazoknak, kik a marxizmus-leninizmus kérdésének tanulmányozásában elmélyednek, rendelkezésükre álljanak.
I Az ellenség «lég valóban ott van • a könyvtárakban a rémregények, a bestsellerek és szentimentális ponyvák alakjában. Ennek az ellenségnek a kisöprüzéséhez kell nyomban hozzáfogunk és helyettük a könyvtárak polcait j¿barátokkal, az igazi ''tudomány, irodalom mü vészét alkotásaival kell benépesi-tenünk.
A zalaegerszegi '' József Attila könyvterjesztő NV azoknak a dolgozóknak is rendelkezésre áll, kik napi munkájuk és a tanulás után felüdülést és szórakozást keresnek a könyvekben. A marxizmus-leninizmus klas!zikusain kivül a szo-cialista «zápirodalom legjavát: Makarenko, Fagyejer. Ehrenburg Solochov, Traven munkáit és a haladószellemü magvar irók leg-sjy^b müveit megtaláljuk itt.
Tegyük fehá4.. az olvasást milliók néppozgalmává, könyvtárainkat valódi kulturközpon''okk/ Maga a--könyv pedig megsokszoro. zott erejű harci fegyver legyen n dolgozók kezében.
Erós Rezső.
A nyirádi bauxitbánya iövöje
A felszabadulás ófa talán a nyirádi bauxitbánya tette meg a legnehezebb utat. amig a pusztulásból addig emelkedett, hogy az üzem .1 háboruelőtti kapacitását jóval íeiülmulha''tta és termelése kielé. githette a fejlődő magyar alu-miaium ipart.
— Az ötéves terv a kutatómunka erőteljesebbé tételét biztosítja számunkra. A kutatások nem jelentik kizárólag a bánya gyarapodási lehetőségét: az ötéves terv so. rán magunkhoz kapcsoljuk és termelésbe hozzuk a volt Transdanu-bia jelenleg tétlenül veszteglő bányáit SSmegen és Nyirádon. Rajtuk kirfil pedig a most kiépités alatt álló uj aknánk, a Táncsics akna biztosítja, hogy az ötéves tervben ránk váró termelési feladatoknak megfelelünk, A berendezés és a munkamódszerek további korszerűsítésétől is sokat várnak. bár ezen a területen már mo«t *em kell szégyenkeznünk.
(sete József és Kocb György flutábusz-vállalata.
MENETREND Érvénye» október 2-tól
Deák-térről: 3''10 1310
3-55 4 35 7-25 8''00 10-45 12 40
14*00 14* ¿5 16-40 19-00
20 30
21 15
Vasútállomásról : Visszaloda-lások a vonatok érkezt se után.
Viteldíj: Deák-tér—
Szemere-utca 80 Illj. Deák-tér-
Vasútállomás 150 „
Tanulójegy: Deák tér-
Vasutállomás 80 MII.
HALÁLOZÁS Molnár Jánosné fájdalommal tudatja, hogy szeretett férje
Molnár János
kőművesmester
47 éves korában, október 11-én elhunyt Temetése folyó hó 13-án d. u. 4 órakor lesz a nagykanizsai róm. kat temető halottasházából.
A gyászoló osalád.
Fokozott «ulyt fektetünk a rendszeres tapasztalatcserére és különösen a szovjet munkamódszerek megismertelésére és bevezetésére. Ez utóbbiban igénybevesszük majd Jajcsnikov elvtársnak, üzemünk «ovjet vezérigazgatójának segítségét i*.
Hamarosan uj lakótelepet épít a bánya, erre két millió forintot irányoztunk elő. A munkás-lakótelep természetesen minden kényelmet megad lakóinak, Ízléses, kor. szerű lesz, villany- és vizvezeték-kel.
Igy fejlődik egy zalai bánva az ötéves terv során, távol a falvaktól. városoktól és mégis egyre közelebb azokhoz kényelemben, kultúrában
Benedek Endre
a nyirádi bauxitbánya főmérnöke.
Anyakönyvi herek Nagykanizsa
Október 3. és 10. között a következő bejegyzéseket tették a nagykanizsai anyakönyvi hivatal könyveibe.
Születést
6 fiu és 8 leánygyermek született. Bagonyai Ferenc földműves é* Kovács Ilonának leánya, Jóna Lajos postanüszaki altiszt és Auer Máriának fia, Varga László bádogos és Budai Katalinnak leánya, Bakonyi József M.A0RT lakatos és Hokmann Annának leánya, Varga József építkezési segédmunkás és Kók Franciskának fia, Bedi József földműves és Sasvári Katalinnak fia, Zábó József pá-lyamunkás és Domonkos Erzsébetnek fia, Orbán Rudolf villanyszerélő és Kiss Juliannának leánya, Patakfalvi György erdóőr é« Palkó Máriának leánya. Bordás Vendel földműves és Király Rozáliának fia, Kercselitfi József szabósegéd és Gerócs Máriának fia, Főző Ernő h. főítörzsőrmester és Szőke Ilonának leánya.
Házassági
Három pár kötött házasságot. ÉTces Károly banktisztviselő és Knortzer Györgyi, Ivancsits János ker. isk. tanár és Pillér Irén, Mi-lántevics Lajos építési segédmunkás és Bognár Karolina. Halálozást .
öten hunytak el. Vajda Lajoené Krénusz Julianna. 57 éves, Jóna József 2 napos, Fáy Árpád ny. MÁV felügyelő 89 éves, Gőlles Józsei borűgynők 43 érés, Miklós. *y József, ny, igazgatótanttó 59 éves. *
Sachs 100-as berugó5 príma motorkerékpár eladó. SáTecz Nagykanizsa, Szabadság-tér 21, 1515
MDP llrel Rairkaiiizsa
E héten az összes üzemi és körzeti alapszervezetek
PariiijUfiKus ertekezletet
tartsanak.
SZERDA: OTI 4. Bede Imre. MAORT léi 5 Siklósi István.
II. körzet 6. Udvardi Ferenc. CSÜTÖRTÖK: Magasépítési NV 5.
Horváth Ferenc.
IV. körzet: 6. Bory Ferenc.
V, körzet: 7. Pollonyi Lajos. PÉNTEK: Posta 6. Surányi Károly.
Rendőrkapitányság 5. Pozsár Károly,
I. körzet: 6. Szommer József.
III. körzet: 6. Karsits László. Karhatalmi szd: 6. Papp Sándor. Közigazgatás: 6. Pejkó József.
SZOMBAT: Téglagyár: Széphegyi István.
PORT
„Tulajdonképpen csak kölcsönt fizetünk vissza1
— irja levelében a zalalövöi EPOSz
Zalalövő kis község. Sportélete csak a felszabadulás indult meg komolyabb mértékben. Eddigi sikereiket * népi demokráciának köszönheti. Ezt érzik és tudják az EPOSz sportolói is, mer[ a Tervkölcsön jegyzés során derekasan kivették részüket, sőt versenyre hívták ki a Batyki EPOSz sportolóit. A batykiak tcrmészetesen örömmel fogadták a kihívást, „Amikor kölcsönt jegyeztünk — irták levelükben — arra gondoltunk, hogy tulajdonképpen mi nem kölcsönt jegyeztünk, hanem kölcsönt
fizetünk vissza. A szabadságom í.
az életszinvonalemclkedéseu [¿A 8000 forint segélyt kaptunk ~páln építésre. Mi eddig 10.050 foriaU jegyeztünk. Megjegyezzük, ho<v ezt az összeget olyan munkás & dolgozó parasztszármazásu fi^ jegyezték, akik napszám tnuaii val keresik kenyerüket. KíveUft-részünket az agitációs munkábó'' js. Népnevelőink 31.250 forintot ré gyeziettek és jó munkájukkal bot zájárultak ahhoz, hogy Zalalörő t Tervkölcsön jegyzésben egyike legyen a legjobbaknak"
líőuwJk
— A ZALASZENTGRÓTI járásunk ssr ö&zi azántás-vetési munkálatok versenyében nem a legjobb, de is a legrosszabbak közé tartozik. Ebben a nemes versenyben a járás élxözsége Aranyod. Míg Batyk u második és Zalavég a harmadik helyre kerüt. A sorrendben ezután Tűrje és Tekenye következik. Igen elmaradj az őszi munkában Zalaudvarnok, Kisszent-grót. Tilaj, Zalacsány és Zalabér községek dolgozó parasztjai.
— TÜSKE JÓZSEF, idősebb bátyjával összeszólalkozott, A vi-
Ía hevében bátyja megütötte. Jsszeverekedtek. Az idősebbik Tüske egy féltéglát kapott fel a kerítés mellől és azzal öccsének fz. jéf több helyen beszakította. A zalaegerszegi mentők Tüske Józse. fet kórházba szállították. Bátyja ellen eljárás indult.
— VARGA JENŐ a pórszombati labdarugócsapattal Zalatárnokon futballozott. Az ottani játékosok egyike lábszáron rúgta. A zalaegerszegi mentők lábszártöréssel elsősegélynyújtás után kórházbaszálli-tották.
— A ZALAEGERSZEGI Schütz. féle ház építkezési munkálatai jó ütemben folynak. I
— A LENTI FÜRÉSZÜZEM dolgozói az ötéves tervkölcsönből 84.200 forint értékben jegyeztek,
— AZ INGATLANOK adásvételéhez, cseréiéhez és bármilyen elidegenítéséhez az Ingatlanforgalmi Iroda jóváhagyása szükséges. [ZíT
November 9-ig befejezik az MHK-próbák második részét
Az MHK-próbázások második része szombaton kezdődik meg Nagykanizsán. Az OSH dr. Simay László elvtársat küldte le a próbák lebonyolításának irányítására. Beszéltünk Siinay elvtárssal, aki m egál lapította, hogy Kanizsán viszonylag sok MHK-jelvénye» dolgozót és diákot lehet látni.
— Ugy látszik, nagy az érdeklődés a mozgalom iránt a városban — jegyzi meg. — Ezt onnan is látnj, hogy az MHK-irodában szinte egymásnak adják a kilincset olyanok, akik most szeretnének jelentkezni próbára. Az ilye. neknek módot nyujtunk arra, hogy a próbákban induljanak. Persze a jövőévi próbáknál ilyen engedmény nem lesz, A nevezéseket kellő idő. ben kell majd leadni.
— A jelentkezők szavaiból ar.: vettem ki, hogy általában aranyjelvényt szeretnének szerezni, dt emelletf főként a sport szereteti vezeti ökc( a próbákon. Igy őr«!, nck az ezüst, de a bronz-jelvény nek is.
A soronkövetkezö próbáka| november 9-ig minden körülmények között befejezzük - a nevező!« nagy lej száma ellenére is. A pr<> bákat szombaton délutánonként tartjuk, hogy a jcrmclőmunkábó'' ne legyen kiesés - mondta végü: Simay elvtárs.
Az MHK-próbák menetrendi? szerint október 15-én a SzIT-szer vezetek, 22-én a rendöreég és a honvéd?cg, 29-én pedig a szakszer, vezetékbe tömörült dolgozók pró báznak.
laegerszeg, Földhivatal).
— A MIHÁLYFAI operatív bizottság intézkedésére 3 napon belül minden Jazda megjelölte földjét egy táblácskával, melyre nevét, a földterület nagyságát és az elvetett, termény nemét is feltüntette. Ezzel a módszerrel a dülőfe. lelősök munkáját az operatív bizottság nagyban megkönnyítette,
— PACSÁN az általános iskolá. ban megalakult a szülői munkaközösség. Minden szülő tevékenyen veszi ki részét a munkából.
— SORMÁS község dolgozó pa. rasztsága az őszi szántási és vetési munkálatok időbeni elvégzése, illetve a termények betakarításának 100 százalékig történő elvégzése érdekében Rigyác községet versenyre hívta ki A verseny elbírálását az operativ bizottság végzi a dülőfelelősök bevonásával, azok beszámolói alapján.
— PERNITZ JÓZSEF építkezési vállalkozó Sümegen. Két alkaL mázott)a van. 6 szobás, gyönyörű, palotának is beülő saját háza, Fiá-nak egyetemi tanulmányait a népi demokrácia biztosította. Nem •zégyellette, hogy a demokrácia tervkölcsönéből csak 100 forintot jegyzett.
— ŐRIZETBE VETTÉK Laski Miklós miháldi hentest, mert egy 240 kilós növendék marhát és egy 156 kilós sertést levágott. Ugyancsak őrizetbe vették Tóth Lajos nagykanizsai vendéglőst, aki a feketén vágott állatot átadta Tu-boly János nagykanizsai hentesnek, akit szintén őrizetbe vettek.
— EGY XII, SZÁZADBELI vár maradványaira bukkantak Bjelo-russziában tudományos ásatások során,
AZ NVSE BIRKÓZÓI AZ NB II-BEN A Birkózószövetség kedden ~ az erőviszonyok és az eddigi eredmények alapján — sorolta be a birkózó együtteseket a bajnokságokban. Az NVSE csapata az eddigi szép eredmények alapján az NB II-be került. A helyszínen megejtett sorsolás alapján a csapat vasárnap már bajnoki csapatversenyt viv az Előrével Budapesten. —o—
színes sporthíradó
/
A magyar ifjúsági válogatott legutóbbi közös edzésén résztvett Andris és Bcncze, az Olajmunkás két fiatal tehetséges játékosa. A Jfrét fiu az edzésen remekül mozgott és egycsapásra megnyerték a vezetők tetszését. Andri, és Ben-cze valószínűleg a közeljövőben helyett kapnak a magyar ifjúsági válogatottban
Szolnokon, a Lokomotív ellen mérkőzik vasárnap az Olajmunkás ökölvívó együttese az NB II-be jutásért. — Komoly erőt képvisel-nek a Szolnokiak — jelentette ki Sipos edző. Ismerem azonban versenyzőim képességeit és nem tartanám meglepetésnek, ha döntetlent érnénk- »1.
*
Zalai labdarugó eredmények: Keszthelyi Törekvés—Pacsa 6:0,
Tapolcai VSE—Jánosháza 5:0, •
Az Olajmunkás keddi edzésén a debreceni döntetlen ellenére is komor hangulat volt. — Annyi sérültünk és betegünk van — jelentette ki Csapkay edző —, hogy nyugodtan kórházat állithatnánk fel, Kósa a sportszanatóriumban fekszik, Károlyinak és Imrinek a régi sérülése ujult ki. Rajtuk ki. vül még Horváth és Zalán szerzett Debrecenben komolyabb sérülése-kert, Ráadásul Nagy az uton erősen meghűlt és láza« beteg lett. Az edzés a szokottnál ezért lényegesen enyhébb volt. Vasárnapra egy
Eesti nagy csapattal szeretnénk arátságos mérkőzést játszani.
ZALA politikai napilap, Felelős szerkesztő: Szántó JenS Szerkesztőség: Fó-ut 7. Teli 54 Kiadóhivatal: Fő-ut 5. Telefon: 31 Nyomatott « Közgazdasági R-T Nagykanizsa nyomdájában, Nagykanizsán. Felelős kUdó és a nyomdáért fele Sxtndrői Gés*.
RÁDIÓMŰSOR
CSÜTÖRTÖK, OKTÓBER 13.
Kossuth Rádió: 7.45 Magyar nó ták. 11.30 Hanglemezek.^ 12.1: Könnyű dallamok. 13.00 A Pénz ügyőrzenekar játszik. 14.15 Gycr mekrádió. 15.00 Szomszédaink barátaink. 15.30 A rádió asszonv rovata. 16.00 Rádióiskola. 16.40 A Szovjetunió a szocializmus hazS ja. 17.00 Termelési hírek. 17.30 Magyar nóták. 17.40 Szovjet napok — szovjet emberek. 18.15 Termelési híradó. 18.30 Csehszlovák bemutató: Karhan-Brigád. 19.30 Hanglemezek. 21.00 Csütörtökön este.. 22.20 Hanglemezek. 23.00 Borodin: II. vonósnégyes. 23.3^ Tánczene, 0.30 Hanglemezek.
Petőfi Rádió: 7.20 Uj halászék, a magyar tengeren. 7.35 Hanglemc zek. 8.30 Hanglemezek. 10.15 Haní-lemezek. 10.30 Magyar nóták. H 30 Dalok. 15,40 Sziv küldi szíva« szívesen. 16.00 Szórakoztató ma zsika. 16.30 Szerkeszd te is oS-sorunkat. 17.00 Könnyű dallamok 17.45 A tervgazdálkodás kérdései. 18.00 Szórakoztató zene a moszkvai rádió műsorából. 18.30 Tito és. az amerikai imperialisták kapcso-latai. Betlcn Oszkár előadása. Kérdezz -- felelek! 19.20 Morar{: Figaro házassága. 20.25 Hango* ujíág, 20.55 A „Figaro házassága'' folytatása 21.30 Mi újság a sportvilágban? 22.00 A ..Figaro házassága" folytatása. 22.30 Tánczecr.
Eladásra az összes ingatlanok nyilvántartva, adás-vételi megbizJ-tásokat vállal Kovát* ingatlankCf-vetitő Nagykanizsa Szabadság-tér
1. (Centrállal szemben). Telefon: 131._______________•
Mindennemű használt ruhát W-magasabb áron vesz, ezer kg-or mérleg és varrógép eladó Gálosházi Béla ószeres Nagykamzen, Deák-tér 14/_______
Gyümölcsfákat kiváló minőségben szállítunk, árjegyzéket MW dünk, utazókat felveszünk. — Dunántúli Faiskola '' Szombathely.
Zw
Nagy Sin^er varrógép eladó. Ka.
nizsa, Szt. Imre hg.-u. -----...—, St.
Elcserélném Nagykanizsa gár-u. 15. sr. alatti 2 szoba, konyha és 2 mellékhelyiségből álló lakásomat. olyan 2 szoba, /o®^
és mellékhelyiségü lakással, anoi
sertéstartási lehetőség van.
nagykanizsai kiadóban___ii^
Gőzfürdő kazánilsztltás ml*í 14-ig zárva.

ül halad az őszi munka a megyéim)
A kerettyei MA ORT-munkások levelei a kanizsai MAORT-hoz és Láng-gyárhoz
Nagyarányú fásítás Indul Zalában
§4. évfolyam 239. szám.
Nagykanizsa, 194«. október 14. péntek
Ara 60 fillér
ÉLTETŐ E1JEMÜNK
t-
i.
,i>ZJ) Többet KeU joglal-• * nemzetkö-i kerdt-
mondotta Rákosi elv-a Kajk-ugy tanulságai - Ancira beOjh-Jtüczfünk a snjat prabk-,várnt;b?, hogy nem kitérjük ¿¿gtf''luji.clcmmcl i nrmse sst w-m/cket. • • Pedig 1 :?r itf/yt demokrác^ cltr.! >)7mc ;,c cgtezti<jt* nemze W*kg hWtnk ügyei
■<jijH hangolni az egesz
,,,?tn Ir-iM«« UgyM. *
Ax «ztáh társadalmakban — ^fófcwprona kapitalizmusban .: az uralkodó osztályok »éltető nlonic«, hogy mogaJcadá-ivozzarak minden pozitív kapcsolatot a-dolgo/ó nój> Os más oinzctok között. Khhez járul '' v.ftí a faji gőg. a felsóbbrondu-pajjvnancu . hirdetése. Kbból a talajból burjánzik ki •!. r»?ipnalizmus, sovinizmus,, naivnak mételyével azután aJott alkalmakkor, az uralkodó vsztólvok kénve-tochu szerint :t nóyc''et háborúba lehet külhoni Barnás ollón, ar uri osz-lálvok'' érdekeiért. Uugyaror-v/igon ez a gaz uri huncutság évszázados múltra tekintik vissza, az -extra Hunga-t ''aiii non est vita < (Magva ror-.•í/tttím kívül nincsen élet) középkori elvében. Ennek iker-;?.-t\ére az angol --splendid iso-iation« (fényes elszigetelt-ég) 0U0 és csaknem valamennyi Vcmzet uralkodó osztályainak ;Orténelmél on találunk hasonlót. De nem kelj évszázadokra visszamenni. A mai angolszász vezető lapok nem óvszer Magyarország fővárosát Bukarestet teszik meg, más alkalommal pedig a Mind-^zonty-jerrci kapcsolatos >hely-•zini« tudósítást Prágából keltezik.
A^iint a múltban, ugv a je-^-tetrfen is, mindez csak arra jó, tlQgy elhitessék a népekkel: ugy a legjobb, ahogy náluk, az ''«ztáhtáreadalpmb&n van, an-«ak minden elnyomatásával, nyomorával, Jogfosztottságával. N °zalatt a tÓko kiépitse a nemzetközi kajxj&olatait, ^''"hálózatait az o*ész világon, r-zért körotnak ej a tőkések mindent, hogv megbontsák a ^»nezeti Vüfezöveteég vafeíét^ ezzel a dolgozók ''onuctközi összefogását, őzért 2W* huzafiatlannak az basafikat, őzért zuditiák özönét a Szovjct-a népi demokráciákra 1 áibflv^020 perspektíva
rrtkJ?szűklátókörű rabszol-kiiK? tenni — oz tohát a Z''iJM &z osztáhelnyomás ^tartásának. A dólgozó nép ■ JOTía olloni uszítására való ír JÍ. ^nban távolról sem
IvW a nemzetiségi ellenté-Síii- ?2éa6«I- Tovlbb oszlik tájak között - falu te»**?? mui^áfi és paraszt • mégtovább: falu ée HÍ"'' CBal^i és család között, hányszor \ag>"unk tanúi ma is [^¿37 sporteseményen kée-menó szenvedélynek!
nSSS 18 tör^hetett volna a "''"(•telttn cseléd a más nem-
zfctiséffü cseléd lkjaival „amikor irni-oh-asni íem tanitottákl Ho-g>>n isinochotto u>lna a világ-|K)J itikát, mikor a szomszéd faluét (és saját magá''t) sodi látta tisztán! Az :>oszd meg fe uralkodjál« uri vezérelv hatalmas íombulúst \éj;zott átkos uralma, alatt.
Kgészon másfajta" éltotó Dlome \an a felszabadult, v;ig>-a szabadságért öntudatosan küzdő néjoknok. J la az elnyomók oiejo abban rejlett, hogy szúthuzásl. szítsanak a né|>ök között, akkor, a dolgozók oro-jénok támasza, fő-erőforrása n dolgozók szoros, testvéri szö-^elsége, nemzetiségre való tekintet
nélkül, oi-szághatriron belül és kivül. Ha az elnyomók a határt me.itorségoson a fajok és nemzetek között huztík mqg, akkor a néjxjk a liatárt a tái-sadalmi osztályok között ismerik. 11a az elnyomók célja az uj háború kkohkatítása, akkor a népak/erdoko a béko mqgvédére. Ha az elnyomók érdeke a tőkés tái-sadaloni élet-bentartása, akkor a néj-ek érdeke a U'')kés társadalom megdöntése, az uj, osztálynélküli, szocialista társadalom felépítése. Ezek a hatalmas feladatok meghaladják egyetlen nemzet erejét, de meg valósithatók, ha a maguk túlerejével a népek világszerte összefognak. Mindenféle közöny a nemzetközi kérdé.-ek iránt — közvetlenül vagy köz\t)tve késlelteti, gátolja a fenti célok megvalósítását,
A felszabadulás óta a magyar dolgozó nép hatalmas politikai iskolán ment keresztül. Egymagában az a tény, ho^y országunkat, népünket a Szovjetunió szabadította fel, az érdeklődést egy csa|)ásra a dolgozó tömegek által addig isme-íetlon szocialista országra irányították. Megtanultuk, hogy a'' Szovjetunió nemzetközisége más népek jogainak tiszteletben tartásán alapul. Megtanultuk, hogy mig a Horthv-seio-gek önmaguk ollen küzdöttük, addig a Szovjetunió a magyar munkásért és parasztért is vérzett. A felszabadulás óta eltelt idő minden tekinteti 011 gvara-pitotta népünkl/On az ércfekló-(iést más né| ek üg\-ei, els<>sor-J)an a szovjet i\ép iránt. Ez az érdeklődés egvre impozánsabb mértékben mCÍyül el forró szo-retett:''. Amint* a kommunisták }X)litikájának helvességéról nap ról-napra győződik meg népünk, ugv igazolják az események a Szovjetunió politikáját nemzetközi ttíkintet''jen is. Látókörünk kiszélesedése, a szovjet gazdaság é3 társadalom ismerete, még több erőt és biztosságót aa munkánkhoz.
A nemzetközi helyzet ismerete azonban még másért is szükséges. Miért emlegetnek nyugaton »vasfüggönyt« / Aaért, hogy az ottani dolgozók ne ismérjék mBg az itteni szabad életet. De mi nézzünk csak körül nyugodtan a nagyvilágban. Meggyőződünk újra meg Folytaié« a 2. oldalon.
751,492,650 forinttal Bezárták a Tervkölcsön jegyzését
Zala megye végeredménye 18,260.150 forint
A pénzügyminiszter közli: s A szerda cstey 7 óráitf befu-lolt jelentések szerint u ten--kölcsönre 701,192.050 forintot jegyetek. Az eddigi útiatok alapján a jegyzésben 2.422.010-en \t;Uck részt. A I) énzügv- min isz tórium megál-lapitja,''hogy az eredeti le« 500 millióra tervezett kölcsönt az áldozatkész, magyar dolgozó
nép több, mint 50 százalékkal túljegyezte. Ezért a jegyzést ;> mai nappal lezárjuk.«
Illetékes zalamogvei ''tényezőktől nyert értesüléseink szerint megyénkben a hivatalos jegyzés lezárásáig 18,200.150 forint értékben jegyeztek Terv kölnsönt. A zalai dolgozók a jegyzést Nidőszák első
napjaiban nagyrészt ele^l teltek hazafias kötelességüknek. A mult napokban azok a dolgozók, akik valamilyen okból távol voltak, önként felkeresték azokat a szerveket, ahol köfesönt lehetett jegyez ni. így az utolsó két nap több mint 150.000-rcl eme!-kedelt a megj-énkben lejegy zett összeg.
n német nép [étének előfeltétele: a béke és barátság a Szovjetunióval
Programot adott és hivatalba lépett a Qrotewohl-kormány
Berlinben szerdin délelőtt a Népi Kamura ü'':és«n OHo Grotc-wohl elvtárs bcrnuialtta a Német Dcmokratikitó Körtársa^ág kormányát- •
Miniszterelnök O^o Grot''wohl (Szoc. Eíyséípirt), miniszterel-r.öihelyettesek Ol\o Nu*chke (Ke_ resztény D«nokr<»*a), Hcrmann Ka''tner (Liberál-demokraia), Wal. ier Ulbricht tSzoc. E^yséípárt). Kü.íüjJyminisrler GeorjJ Derfinger (Keresztény Demokrata). Belügyminiszter Kari SUinhers (Szoc, EíyséjJpárt). TervíazdáJiodási m. Heinrich Rau (Szoc. E^y&égpárt). Iparügyi minisrter Frrtz Seldtmann (Szoc. Egysétfpárt). Pénzügyminlsz. ter Hans Loch (Liberal-demokrata) Földművelésügyi miniszter Enu-t Goldenbaun (Dem. Parasztpárt). Külkercskedelcmü^yi min. Georg Banlke (Szoc. Egyséípárt), Kereskedelmi és! közelLÍtásj ;min. Kari Hamonn (Liberai-demoirata). Mun kaüjíyí min. Luitpold Steidle (Keresztény Dem. P.). Közlekedésügyi min. Hans Reingrabcr (Pártonkívüli). Postaügyi min. Frltz Burmeis-ter (Keresztény Dem.). Újjáépítési min. Lother Bolz (Nemzeti Demo-fcratapárt). Népnevelési min. Paul "Wand«1 (Szoc. E^ységpárt). eá^ügyi min. Mas Fechner (Szoc. Egységpárt).
Crotiwohl ilvtirs beszéde
A kormány tag.aüuk bemutatása után Grotewdbl elvtárs nagy beszédben ismerteit« a kormány progTamját. Kifejtette, hogy a német nép demokratikus erűi vai-akarattal veszik fel a harcot a német egység helyreállításáért, Németország demokratikus és béfcée Alapon történő újjászervezéséért EU-mezíic a nyugati hdtalmak ím perialisía politikáját, amellyel Németország kettéosztására töreked-nek. Rámutatott a.-ra, hogy az imperializmus zsoldjába 6zegödött reakciós német politikusok nem veszik tudomásul e vilájftörténelem tanulságait.
Béke a világ népeivel
A Német Demokratikus Köztársaság ideiglenes ¡kormánya azonban tudatában rari annakl a nagy felelősségnek és annak a nagy bűnnek, amely a német népet terheli azért, mert vakul követte az agresszív militarista politikusok és a nemzeti szocialisták hatalmi politikáját. A Német Demokratikus Köztársaság ideiglenes kormánya a
béke útját választja, békét, barátságot óhajt a világ valamennyi né. pével.
A következőkben Grolewohl elv. társ kifejtette, hogy a Közársaság kormánya a nép akaratából létesült, majd hangsúlyozta, hogy a béke és a Szovjetunióval való barátság az előfeltételei a német nép és állam felvirágzásának, sőt n«n. 2?ti létének. -
fi német népnek önmagának kell küzdenie a jogaiért
— A Szovjetunióval való barátság ad nekünk erőt azoknak a nagy nemzeti feladatoknak teljesítésére, amelyeket a kormány maga elé -jüzött — mondotta — majd kifejtette, hogy a Szovjetunió és a népi demokráciák eddigi és ezutáni támogatásának nem szabad elhomályosítania azt a tényt, hogy a német népnek magának kell küzdenie jogaiért. Kijelentette, hogy a kormány hitet tesz a tervgazdálkodás elve mellett, amelyek a gazdasági élet társadalmasított szektorában gyökerezik.
I fasiszta eszmék ellen
Mély megindultsággal emlékezett meg ezután a német nép mártírjairól, akik életüket áldozták a náci rendszerrel szembeni küzdelemben. Kifejtette, hogy a kormány kötelességének -¿aj-tfa, hogy segítséget nyújtson az ellenállási küzdelem volt harcosaínak és a törvény t«ljes »zlgorával szálljon szembe minden törekvéssel, amelyek célja a fasiszta, militarista és
¿nfiszemiia eszmék ujjátíeszfésc. — A mi kormányunk a néptől nyerte törvényességét és minden tetten szem előtt fogja tartani a nép irányában kötelező felelősséget — fejezte oe nagy tapssal fogadott beszédét Grotewohl elvtárs, maid megindult a vita a miniszterelnöki bemutatkozás felett.
ünnepélyss eskütétel
Szerdán n késő esti órákban tr Német Demokratikus Köztársaság kormánya, Ottó Grotewohl elvtáns miniszterelnök vezetésével eskütétel céljából megjelent Wilhelm Pieck elvtárs, köztársasági elnök hivatalában. Grotewohl elvtárs bemutatta kormánya tagjait a köztársasági elnöknek és közölte, hogy a miniszterek már csütörtökön kimennek aa üzemekbe, hogy beszámoljanak a dolgozóknak a kormány alakításáról és a további feladatokról. Ezután a kormány tagjai sorban letették az esküt a köztársasági elnök kezébe. Pieck elvtárs akkor a következőket mondotta: — A Szovjetunió nagylelkű segítsége következtében a Német Demokratikus Köztársaság ideiglenes kormánya megalakulhatott, szabadon végezheti vállalt kötelezettségeit és hozhajtu döntéseit. Tudatában kell lennünk annak, hogy népünk élcto és jobb jövője a szovjet néppel való barátságába» gyökerezik. Kívánom, hogy a* Önök munkája hozzájáruljon a német egység mielőbbi helyreállításához. és az igazságos békorca-dezés létrehozásához. — Ezzel a demokratikus német kormány hivatalába lépett.
25 íves fennállásit Oanepll
a Nloldován Szovjet Köztársaság
A Szovjetunió minisztertanácsa és o Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártjának Központi Bizottsága a Nloldován Szovjet Köztársaság fennállásának 25. évfordulója alkalmából üdvözlő táviratot küldtek a Moldován Szovjet Köztársaság minisztertanácsához és a Moldován Kommunista Párt Központi Bizottságához. Az üdvözlő távirat megállapítja, hogy fl szovjet kormányzat tetté lehctőcé a ■szocialista tparmk és & képesíteti
kollektiv mezőgazdaságnak megfercvi''tcsét. A nagy honvédi hálkiru idején a fasiszták kirabolták és hatalmas kárt okoztak a Nloldován Köztársaság népének gazdaságában és kultúrájában. De a Moldován Szorjeé Köztársaságban a Kommunista Párt vezetésével a Szovjetunió népének baráti segítségével sikeresen megoldják a köztársaság gazdasági élete és kulturój« újjáépítésének és továbbfej lejtésének feladatait.
Vezércikk íoly(aÜ»a.
újra, hogsai is test az íitnori-kai »mennyország* és a többi »paradicsom«. Nönr ismerni a aamaetkőzi kérdéseket annyit ¡fetwz, mint nem ismerni, ki n f>arAt, ki az ellenség. .Már[jedig ha drága nokünk a szabadságunk, akkor fel koll tudnunk rámérni a lopak&dó fenevadakat. nielv itt ólálkodik mint kém. vagv mint Tito janicsárja.
om véletlen, liosry Kákosi elvtárs épwn a Kajk-ügv tanulságai és az abból adodo feladatok között jelölte meg:'' töbhot koll foglalkoznunk nemzetközi kérdésekké. A népi demokrácia nem allhatott volna meií, mi több, meg sem születhetett volna, ha vezetőink a nemzetközi helyzot ismeretben és helyes értékeltjével *nm őrködtek volna szüntelen jlberségsel dolgozó népünk ögye felett. Országunk fejlődbe egvebek között azon is múlik, mennyi a »kiművelt •mfcarfók« száma. A műveltséghez pedig szemesen hozzá tartozik a nemzetközi kérdések ismerete. Amint a marxizmus-leninizmus százezrek tanulásának tárgya, igy kell emiek lenni a nemzetközi politika gazda-ság kérdéseivel is. Igy fejlődhetnek az emberek igazi
hazafiakká, a szocializmust ópitő nemzedék hasznos tag-
jaivú. ... , ,
Napjainkban a vüaghelvzot alakul imánali forradalmi változásait éljük. Tiz nap alatt két uj szövetségesünk támadt: a Kínai Népköztársaság é* a Demokratikus Német Köztársaság. Miivon örömmel üdvözölt» dolgozó "népünk ozt a hatalmas erőgvarapodást! Milvftn érdeklőd cssol figyeltük a francia koiáiánvválsúg megoldását. Milven rokonszenvvel vagyunk a sztrájkoló amerikai munkás-millió!. iránt! A magyar dolgozó népben megvan az e<rész--é4es nemzetköziség erős alapja. Ezt kell továbbfejleszteni, hogv biztosan, tájékozódjunk r.ouicsak a hazai, hanem a nemzetközi kérdésekben is és ezzel is erősítsük a béketábor leir^-őzhetetlen eiejét.
.Megismerni a vibigpolitikút: ez most- a dolgozó népünk előtt ¿110 legfontosabb feladatok Tsgvike. Ha a mult sovinizmusát végleg a történelem lomtárái a akarjuk dobni, akkor álljunk a tudáH fegyverével is felvértezve a dolgozók nagy, nemzetközi hadásiegébe, mely halálos csapást mér a múltra és építi a jelent s jövőt.
Hatalmas sztrájkkal tüntet Párls a „rendffrkarmány" ellen
A i rendőrkormámv. elnöke, Mocli dezignált fnmoia mi-mittzteielnök körüliéiül 80 miniszteri és államtitkári tárcát íikar szétosztatni a különféle rsoportok között. A parlamenti megfiii-voíok valószínűnek tartják, hogy a csütörtöki y<irla-menti bizalmi szavazáson 4—5 gzavazatnál nagyobb többséget aligha fog kapni. Mocli azzal igyekszik a szélső reakciós csoportok szavazatait megnyerni, fcogv ■ ű a legjohb rillúmhőritó p Rom mitn''sla i-cszéli/ ellen". Ebbő! alighanem csak annyi lesz igaz, hogv a dolgozók telháborodásának villáma bizonyára tele foír csapni a munkásáruló, rendőrin iniszterból élőié; ott miniszterelnökjelöltbe, A francia Kommunista Párt Politikai Bizottsága közleményt adott ki, amelytoa élesen til-fctkoaik a Mochnak adott kormányalakítási megbízás ellen.
A közlemény felhívja a dolgozóidat és az összes demokratákat, vessenek mindent latba ogv domokmtikus cgyséjjkov-tnány megalakítása érdekóbon.
A''szerdai nap egyik legnagyobb eseménye a Pária-környéki szakszervezeti szövetség fólhivésa volt, moly a főváros és a körméki. dolgozókat a munka I«szüntetésére és tün-tetésokie szólította fel csütörtök délután 3 órára, amikor Mocli a nemzetgyűlésben kérni fogja megbízatásának megerőai-léiét. A felhívást szerdán esto falragaszok formájában egész Párís dolgozóival és az egész lakossággal közölték. A rendőrség valóságos vadászatot indított ezek ellen a falragaszok ol''cn, melyek az eddiari íendőr-miniszter" jelölése ellen tiltakoznak és igyekeztek a plakátokat mindenütt leszakítani.
A tömegszervezetekben is nagyarányú elméleti oktatás indul
Már a Könyvnap marxista lenini ta könyvkiadványaiaak sikeréből is kitűnt, hogy az elméiét iránti érdeklődés nemcsak párttagjaink, hanem a pártonkívüli széles dolgozó tömegek körében is nagv méreteket öltött.
Azóta Pártunk ujabb győzelmei nyomán még inkább megerősödött a dolgozókban a Párt iránti s,:creteC A harcos elmélet elsajátításának vágy« a Hajk-ügy leleplezése kapusán még szélesebb körben terjedt. Ojra meg újra sürgették a szakszer vezetett, a tömcgszervezclckct a páíUm-kívüli do go ók, ho;«y rendezőnek szem.náriumokut. Most az l''\szí b.vtiásí idény kozde-tén nyílott alkalom a tömegek vágyának kielégítésére.
. — Három havi időtartammal 18 szakszervezeti szemináriumot rende/.ünk az üzemekben — mondta ezzel kapcsolatban Somogyi Gyula elv-
II
•040 okt. 14
2
old«''
tfirSj a Szakmaközi Bizottság kanizsai járási titkára. — Ezak a szemináriumok pártonkívüli dolgozók részére indulnak, do ezenkívül a szakszervezetben lesz egy ugyancsak háromnapos esti szakszervezeti iskola is az ÜB tagok részére.
A MINSz ugyancsak'' mindent megtesz az ifjúmunkások elméleti továbbképzésére. — Minden üaomí és körzeti alap-szervezetünkben szemináriumok lesznek — mondja Hegybíró László, a MINSz helyettes titkára. — Ezeken ti szemináriumokon a SzIT tagak kivétel nélkül résztvesznek. Előadók a legképzettebb és párttag SzlT-isták és a Párt kiküldőitől'' lesznek.
Hasonlóan nagy lendülettel fogtak hpzzá a többi tömeg-szervezetek is uz elméleti tík-tatós kiszélesítéséhez. Az MNDSz asszony-köröket rendez, amelyekben mintegy ezer asszony részesül majd elméleti oktatásban. Az ötévfis tervnek tehát elméletiig is képzetten. ját neki ''Kanizsa döígüzó népe. •
Vf gépeK ax állattenyésztő gazdaságok
S3B dmttrm
\ gomoli mczőj{azdaiá|{i áéprfyAr lpguíóbbi időben tzAmos uj. az dllaticnyész''iö jJazdasájJokban hiúz-núlatos jjépej éUHo!\ «-lő. Nemré.; tncs<kczd!ék a silózó kombájnok gyártását. A adózásra szánt takarmány előkészítésit véjfző uj-tipusu íép egy óra alut! 6 Hónná takarmányt dóljjoz fel. A Hyár ezcnkivül fejöjjépet. Jtejhütökct é* répa feldolgozó ¿épeket készít.
Micsurin kertek
livről-évre szaporodik a kertészek száma Tambovban. Az og\''ik legidősebb tambovi kertész, Nikoláj Rogov textii-gvári munkás, 25 évvel ezelőtt ültette a/, első almafáit. "Ma i ertjéKai g>''önyőrü micsurini ahnnfajtilka''t tarááínk, de dió, mandula, birsalma és jóné-más déli gvümölcsTa is meghonosodott kertjében és nagyohjó termést ad. Eg\'' másik tapaS/Jalt kertész — a vagongyár dlenőre, Szitnvikob. ebbtTi az évben rekordtermést ért cl: 50 tőről másfél "tonna scőtőt szüreteli. A tambovi kertészek élénk ö^s.vekölt''tést tartanak lenn a i^iesurinszki tudományos iniézelokkel és t a i > t ís z l a lat cseréb • n állanak a szuhumi, iaroszláyi, ''harkovi és más varasok kertészeivel.
TAN.ULJUN_K A SZOVJETUNIÓTÓL A szovjet ifjumunkás
Tclje-s lendületet azonban a liáljoru utáni időszakban vt i az ifjú syx>vjet nemzedék szár. nyúlása. Nap mint nap tes/. tanúsból :i síovjel ifjusá" 1 vétségéről, kéjjesséíieirol0 t-\. r. td hatat l.ui munkabi rásárót uii: nkahösiesstgéröl.
»avuló termelési újítók, bi-res sztahúnov ista.ifjaK. si''rcii • nőit fel a Szovjetunióban akiknek ne\ e-hire bejárta az egész világot. Ilyen ALekszan-der Po|>ov l''urégépkezelő, bű-nvászmester, u :tiz£2xesuic nvozjja Imának kezdeménvezG-j-, Alekszander • Saskov jóorsítolt olvasztási uióisz * uMíStere, Valentin Kirszanov l.rigád\irzető, aki az óránkénti munkagr;,fikon vez. U''-sét kez-iteménywk-, Pável R|kov gyorseszt''.rgálvos, Marúi nvova és l.ídia Kmonyenko U''xtilmunkásnöi; és a kommunizmusnak még sokezer más fiatal épiUije. Valameny-uyien önfeláldozó munkával növelik a Szovji timíó dicsös!f-gét. Bizonyítja ez
a Bolsevik Párt hatalmas nevelőm unkáját
is, amely az ifjúságot félvér-ti''/te jel lem szilárdsággal, a nehézség>k legyőzésének ktsz ségével és az alkotó munka szeles útjára vezette az it-ja:.at.
A fiatalság a jövcí es i, re--ínenység. Ezért irányul az egész szovjet nép, az egész társadidom, vafamentiyf szakszervezet figyolme elsősorban uz ifjúságra. Feladatukrak, kötelességüknek érzik, hogy állundóan növeljék az ifjúmunkások aktivitását u termelésben, szíivtelet ébresszenek bennük foglalkozásuk iránt.
Különösen nagy gondot for-cíitanak a fiatal munkásokra a munka verseny ben. Az újoncokat .minden elképzelhető módou támogatják liblAn nogy képességeiket kibonthassák, szakképzettséget szerez-1 lessenek és ne maradjanak le a versenyben. Bevonjál-: őket a sztahánovi iskolák hallgatói közé, a technikai''és tanulókörökbe. Gondot'' fordítanak az ifjúság
eszme/ fejlődésére,
politikai nevelésére. Társadalmi ¡ellenőrzés alatt állnak ifjúsági otthonok, ifjumunkás kollégiumok. A szovjet emberek mindegvike fetolöfisé^t ér ez «zért b.ogy ezek nwlfgwc és bnráUágasak le-ivraek. jéi érezze magái falaik között a fiatal munkás.
A s/uviet ¡fjuinuniiuí> luuja. hogv u kft, ősség értékeljföii (loskodik róln, in -íí^r^ mti^to-vábbi léjl''klésének ts őkéle-Uvwdé é'' el« minden fcUétiMét.
(A Világifjusája TaUlko/ó ejtyik uníol küldött«, Dorothy Hyndo elmondotta, hojjy Anglia inuu-kásifjai a felnőttek munknbévé-nck csak 50 «zitzalékát. a leányok csak 40 százalékát kapják. Az angol-amerikai kapitalisták szolga-Jávában álló Indiában 70 millió bérmunk;'':s ¿1 rabszolgaéleiet és, hogy be:evő falatjukat megkér e«*&íc, fia-t-V inérnökök és technikusok beáll, nai háziszolgának, pincérnek, borbélynak. Tömeges munkanélküliség, növekvő elszegényedés, chinsé^, időelőtti me^őre^edes és halál: ez vár az ifjúmunkásokra a kapitalwja társadalomban.)
A szovjet ifjumunkás lelki emelkedettségét, magas erkölcsiségét leginkább
a munkához és a néphez ra/ó v/azonya
fejezi ki. Az első sztálini ötéves tervek éveiben éppugv, akár n Nagy Honvédő llálxi-ruban, a szovjet ífjuinunkás-ság dicső oldalakat irt Ic^j a kommunizmus győzelméért folytatott harc történetében.
A kefegyár megtalálta és meggyógyítja
a szűk keresztmetszetet
mondhatjk.
Az üzem: szervezel. ASZÜK KERESZTMETSZET
licteg szerv uz üzem szerv e-.vetében. Ahol neltezen mennek át az életfolyamatok. A s/.ük keresztmetszetet gyó-gyitani kell. Mi U gyógyítás első feltétele? A felismerés. A s/.ük keresztmetszeteket meg kell találni.
A kanizsai kefvgyárban megtalálták. Fényszáro.siné vállalatvezető, Pétervári művezető és keresték a munkások is. Üz-emi "értekezletek voltak a konzíliumok és ilyenkor ugv tárgyallak a gyárról, mint a beteg felelt az orvosok. Az üzem hozzájuk tartozik — meg kell gyógyítani.
A MUNKÁSOK
füle megliallja a beteg zörejeket. Hiba van a teljesítménynél — keveset ver az üzem szive. A tömő-mühely ben és a jA-ökér-feldolgozóban sok a s''elejt. A fafeldolgozóban »sok üzemanyagot használnak el a gépek. A betegségek tehát megvolnának.'' Következik az orvoslás. Ilogy lehetne is segíteni, melyik volna a leghatásosabb gyógyszer? Valaki indítványozza: egyéni verseny, Rákosi elvtárs is ezt az
orvosságot ajánlotta nekünk, •
A kcfegA-árban u Tervköl-esön-kgyzésének iiapjúu inee-indull az egyéni verseny. A \crscTiy.sz;T/,tasek t-jivin otl.c veszik az üzem szük kereszt metszeteit. A gyókérfeldolgo-zóban a munká>ok egyéni vvr senyszerz(>désenek ivglén>e gesebb ixjntja, hogy tíz százalékkal emelni fogják a le.-jesitményt és őt százalékkal lecsökkentik a selejtet.
~ AZ EGYÉVI VERSEVY
meghozta ? gyümölcsét- -mondja Varga Ferenc •; elv-: társ. — Ma már G0 százalékkal több. gyökei-ét-kap a tömő-
műhely. Nem
hujiy miattunk állnak, a gyo-kércsomókat gondosabban fu-siUjük ki és gazdasságosabban válogatjuk, 10 százalékkal kevesebb megy a szeméíbv *
A gvökérfeldolgozó nagyobb lendülete jobb numkára ser-ke.nti a tömőket. A tömők egyéni versenyélttn küíonLen is a több kefegyártás áll ''és az egyéni verseny eredménye, hogy ma már 3Gn kefét gyar-tanak a »sUmcz-gépek-. De eltünteti az egyéni verseny a tömő-mühely másik szük ke-, resztmelszetét is. Ma már hat és fél százalékkal kevesebb anyag hull a gép alá, mint a verseny előtt. Az egyéni Verseny haszna az is, hogy esténkint sem maradnak .nyakig piszkosan a gépek, hanem fényesre tisztítva, olajos ruhával Letakarva pihenik át az éjszakát.
A FAFEL90LG0ZÓ-
mühelv is hasznát látta Kovács Antal és Békési László egyéni versenyének. Rövid idő alatt három százaíékka! csökkent az üzemanyag.
így tűnnek el a szük keresztmetszetek, igy lesz gazdaságosabb a termelés, így ''esz termelékenyebb a munka, ott nhol helyesen a''Ikalma7j-?i''tk az ■egyén) versenvek gyo. gvitó erejét.
Termelőazévetkezct műveli
a imeszliv kettőibirtokosok Menyei WWjít
A vármegyei opbrativ bi-nllstlg ülésein már többször felvetődött annak a néhány, jugoszláv határmenti holdnak kérdése, amelyet a kettősbir-to!;os horvátok a Tito-ban a terrorja miatt nem tudra". megművelni. I.eténye Ihlett is .vagy 30 hoíd föld lie-A-ert már jóldeje parlagon mert tulajdonosaik liem tudtak ^átjönni.
Most megoldódott « kerdw. Letenyén 15 taggal termelőszövetkezet alakult, ain''A megkapta müvelésre a hold parlagon hagyott foWH-A hét elején ráment a gépállomás traktora, s a l^rt elcsúfító hatidmas gazaa: ía-nőtt térületet nemsokára ^ vetik a termelőszövetkezet dolgozó parasztjai. ^
fífazi lömegszervezet lett
Nagykanizsán az MNDSz, ^melynek ezer tagja van
I, i.jtHhonában kcrv*»ük fel tt MNDSz-f. Most rendezkedünk —> ujaá» ,ija Szabó Erzsébet adinlniíz(rá-miközben helyet keres egy «L virágtartónak. Az Íróasztal -.(iá: megtalálta helyét, mári» há-.''¿n MNDSz asszony ül körülöt-.Hozzájuk fordulunk: ... Nagyon örülünk az uj helyi-s most minél szebbé otthonosabbá akarjuk tenni — mondja Kovács Dénesné ügyvezető. — De ( kgnagyobb örömünk, nem a hévség. hanem az, hogy az utóbbi ¿obca főbb mint 400 asszonnyal -¿«iedett taglétszámunk. Létszá-tekintve most ''»ár igazi tö-«¿•¿szcrvezel lett az MNDSz Nagy. foxzsáh: közel ezer ¿agja van.
Jél beváltak a körzetek és sz asszonyuörök
¿¡mondja, hogy az MNDSz nem-cíai -tagjainak számában erős. ha-jcinegbelolyása is együtt nőtt ?Í/7jobclj gyarapodásával.''
Hegedűs Bc-láné •*> résztvesz a büzvl^etésben. Ne''vi ez a vélemé-siya:
I Azzal, hogy igazi tömegszer-vc?.et lettünk. ma 6okkal jelentősebb fényezői vagyunk itt Kani-üás béketábornak. Jobban tusúak harcolni a háborús uszitók .•l!en, s az erős MNDSz sikeresen ar<ödik a békén.
Kitűnik, hogy sokat lendített ü .<zu>eze{ mozgalmi életén, az \WDSz~kőrze:ek megteremtése. A Jdsebn. de mozgékonyabb alapszer. >«''!< (riss vérkeringési jelentettek .1 tömeg«zerve/e^ munkájában. Nraoi vérkeringés indult és folyik ¡«lenleg i* « körxejek között, eliö körze!«| klhivta » lmnna-körzet. Miben áll a verneny? T;,:soly Forcncné vAhmzol rögtön: T?g!oborzá«>ban, faliujságszer-kttv<ti»wn.. Persze u tagtoborzás ¡itta gtpkv munka, nem belépte-rívöl van szó, hanem meggyőzései. megnövelésről és aktivlzálás-zti.. mert csak öntudatul. tevékeny
asszonyok fölülhetnek meg az MN. DSz hivatásának.
A M/lDSz * termelésért
Koyácsné elmondja még, hogy a tagok elméleti képzettségének eme. lésérc asszonyköröket szervezett az MNDSz vezetősége és az eddig lefolyt asszonykörökkel máris szép eredményeket érlek cl a tanulás terén. A kanizsai szervezetnek oktatási terve: december végéig több mint ezer asszonyt alapfokú oktatásban részesíteni.
— Az üzemi MNDSz-t erősíteni fogjuk a MAORT-nál s ahol erre mód van, megszervezni. Munkás asszonyaink minél jobban bekapcsolódjanak a többi ermclésbe, munkaversenyekbe, ujitó- brigádmozgalomba. Igy akarunk hozzájárulni a -termelékenység növeléséhez s a termelés frontján közvetlenül is részt venni az eddiginél nagyobb mértékben, az ötéves népgazdasági iterv, a szocializmus építésében — fejezi be a beszélgetést Kovácsné. (K. A.)
Gyűjtik a makkot — as- erdősités! terv sikeréért
A Zalaegeriaojfi Erdógazdafiági NV gondnokságai mnkkgyüjtéfi versenybon Alinak egymáml. A vtiiwcny nagy lendülettel folyik, muri a oéljfl! nz erdősítési terv bí-kerea beindítása. A kanizKai erdö. gondnokság munkájába bckapcso-lódtak az általános Ukolik tanulói is. Lázas izgalommal gyűjtik a tölgymakkot, ami különben nem is csoda, hiszen kilójáért 30 fillért kapúak. A szepefneki általános iskola tanulói például egyetlen nap alatt 300 forint .áru makkot gyű j. főttek. A penrt iskolájuk felszerelésének gyarapítására fordították.
UJtipusu . burgony»szed6-gép
A rjazanyi „RjazszoJmas" gyár ujiipusu burgonyaszedő ¡kombájnt tervezett. Egyelőre 15 darabot készítettek el. melyeket az ősz folyamán próbálnak ki. Az uj gép égyy szerre két sor burgonyát szod fel és a speciálisan e célra tzóJgiló lapátok egyik, oldairá gyűjtik a felszedett termést. A rjaznyi területen az idén elsőtzben hajznál-^jgje gépekei a burkonvaszedtsnel.
MUNKASOK lemle. MUNKÁSOKHOZ
A MAOKT házakorottyoí üzemének dolgozói két lovolot irtak.
Az egyik levél a nagykanizsai gépmülioly dolgozóihoz 6zól. Igy hangzik:
J>Mi, keret tt/ci MAO RT dolgozók kibővítjük a gazo-Imlelepi kompresssforházat €3 ezzel elérjük, hogy az olajmezőien ezután egy köbméter- gáz sem megy a levegőbe, hanem visszakerül az olajtartalm u jöldrHeg ékbe. Munkánkból részt szán-twttk a kanizsai gépműhely dolgozóinak is. Lelkes munkátokkal segítsétek elő a nálatok megrendelt ívcsövek,
(Baziíáit^m hallgatnak a kulákra
Ugyancsak nagy munkában vannak a bazitai határban. Ott a traktor hangja zenél, alászántanak. Amoda már ve-líigépel, utána meg boronát huz nz iga. A kis falu dol-j^dzO parasztsága verseny bon végzi az őszi szántás-vetési munkát. Széfen is lenne, ha lemaradnának a döbréteiek, meg a esácsiak mögött-ni()n<iogaltáir^nAi'' ket licitet ezelőtt Hí, amikor versenyre hívták Akol.
Itfon, most az őszi lírpa és* a rozs idöolőlti elwtrsébun versenyeznek. Az ötéves terv első évének alapjait rakiák le Bazlta dolgozó parasztjai.
A „Hálcosi-csopori" visszafizette a Kölcsönt
A szövetkezetek <i n.''kik nuujloh 22 mUltfr farm rö-m<Ue}tmitu kölcsönböí :iz idén az év végire 20 ¡nilli& »issza jognak fizetni* — mondotta RáJtosi elvtárs a iia<ív-áudapesti pártaktíva _ előtt mondott legutóbbi beszédében.
Megnéztük, hogyan áll ez a kérdés Zala megyében. Ter-a;eiőszo\etkeze''eink megkezd-ték-e már a hitelek -visszafizetését.
-- Már megkezdődött — újságolja őrömmel Lukács cdv-a kanizsai IlitHszövetko-xvl helyettes vezetője. — A
hozzánk tartozó termelőszö-\ elkezelek már bejelentették, hogy rövidesen visszafizetik a termelési hiteleket. A szurda-pusztai »Rákosi Mátyás« termelőszövetkezeti csoport már Jmí is váltotta ezt az ígéretet és épj>en szerdán fizette yísz-sza teljesen a kölcsönét.
A hitelszövetkezet a tavaszi hóna]K>kban folyósította a kölcsönöket a termelőcsoportoknak. Ezeknek a megerősödését jelenti az, hogy a kölcsönöket teljes egészében vissza tudják fizetni.
Elindult a textllkiállitás
Szokatlanul megélénkült ■uzcraixa délutáji a kanizsai szat»d8ág-tér. Egymásután i''aWtk pujws a a teherautókat íataknas szfnet''.MUáklcal, kisebb v^toxtllan.azokkal. A Toxtil-TOkoieskíxlolnií XV elótt po-1G ruht''s!»0n>nd sorakozott ''''ftmóh moliott.
, .,,7. Már kAszülünk a toxtil-''"Mitfch-u.....válasz.lt-vk ór-
doklufósüaki-o. -- Pé tokon 1Ü «ttiiiz^öfjnók'' k"i5 óít ci nyi-hk mega2 olftó 18 kiállítás.
hlinon ta, h,>g a k.áll táa ;(J %7''mást kövotó héten mog-jordul mind a 160 za/amogsei hilíbiiüvce»zö otkezot :ól. Kb. JP millió forint értékű árut yih/u-.ük ki, amiből koU-éro választhat a íaha,k dolgozó pa-¡^ztmii''a. G\apjuzsorzsettől a forinté férfi télikabátsró-^iít min:len toxflárut megtalálhatnak b e/o kívül bósó-ies válaezték lesz készruhákból Is. Az árut hétről-hét te felfrissí-
tik, azaz'' minden községbe uj árut visznek.
Az első héten kb. -100 darab készruhát, valamint 100.000 móter toxtilt viszoak ki a fel-vakba. Egy-ogy szövetkezetnél átlag 10.000 forintos forgalomra számítanak, tehát más félmilliós forgalmat bonyolítanak lo a kiállítás 10 hotjo alatt a 160 szövxítkxyoffe-'' ion.
Az őszi árpa és a rozs vetése érdekel bennünket.
Az biztosiam! már a földben van
Tarka ökörfogataival a ve-l«'':gép utún ta|>ossa a porlja-nyos, alaposan meganlwlt é.s inegtvrágj-ázott földet Nagy Ferenc, a község bírája. 12 holdas középparaszt. Rppon uz ut végáliiiz ér a masinával.
— Hadd szusszanjanak nz állatok ogv kicsit — törli meg izzadt homlokát. 0 is elszív közben egy cigarctiát. Az utolsó barázdákat vett mái- a gép a jövőévi galwnából -r mondja az öreg. — A rozsot már egy hete dvetettem. l?.n nfvun nem hallgattam a ku-Inkokra, {Kidig '' .igen mondo-
fatták: várjak, hadd essen. )i,; bazítaiak }>edig csak azt mondjuk, hogy az a biztos, ami már a földben van. En magam jártam jó példával elől, oszt már vagy 10 níii>ja el is vetettem. No do hasonlóan cselekedett Bazitán majd mindenki.
Traktorrat szántottak
—jé termést várnak
Kissé összeráncolja homlokát, majd igy folytatja: — Ez a Németh János 1 — mutat a földje felé — nem igy cselekedett. Einoreztük a falu szégyenének. No do a dülőfeleloso jó útra téríti . ;
Magot'' önt a gépládába és kezével eleg>tmgeti a tiszta, acélos búzaszemeket. Tekintete a nem messze pöfögő traktorra vótódik.
t
— Sokkal jobh torinéírt várunk jövőre, mart azzal a traktorral szántattunk. Jobb. munkát végoz, mint oz a két girhez tehén, Olcsóbb is, a hátam se görbod mog, mint azelőtt. Kát'', hogy rám csak doncsodő fejjel virradtak ozok'' a szebb idők.
Arcáról dorÜB mosoly sugárzik.
— Olvastam, hogy az ötéves terv olyan 10 milliárd forintnyit juttat a dolgozó parasztságnak. Nagy dolog ez! A Magyar Dolgozók Pártja jól vezeti a mi ügvünlüot. Meg is szorítjuk az ipari munkások kezét. Azzal,/hogy idejében olvégoz-zÜk az őszi munkát, mi az ő részük!o is több, még nagyobb darab konvonet, a mi .részünkre még több'' oltót, tö''ob traktort jolont. A kulákok könnóro íh alajjosan ..ránézünk, mint az arat/isnál, meg a bog>''üjtí»nél is tettük, hogy í-émhitoikkrl Dzt a mi fontos munkánkat no hátráltassál;.
/>uvernek c''/d''azHéxfib októl)tv végérc. S vü n .csőtMcrelcat ■munkákat >* k''tilaött időre elvégezzük. Felkérünk lite-kel: gondosan végezzétek a munkál, hogy mt az össze-éj/itést zökkenőmentes, >n vég-rehajthvasuk. A rendelések leszállítását jolyamatosan végezzétek. Munkátokhoz jó szerencsét kivájtunk.<''
A kenettyei MAORT dolgozók második felhivása a Láng-gépgyár munkásaihoz szól:
»jElvtársak''! örömmel vettük tudomásul, hogy a Láng-gépgyár dolgozót á kitűzött idő előtt leszállítják nekünk a MAORT üzem részére az e''ső kompresszort. Az egész magyar nemzetgazdaság szempontjából rendkívül fon-'' tc''frr.k a ti kompresszoraitok, mert ha azokat üzembe helyezzük, óriási értékű -földgázt mentünk -meg ^ levegőbe xeszestőU Mi, kereityei MAORT dolgozók arrz kérünk beimet ekei: igyekezzetek a szállítási időd minél rövidebbre csökkentem, mert. a kompresszorokat mi is a kililzötc idő előtt akarjuk üzemi.c állítani. Tartsátok ssevi dőlt, hogy minden ■nap, melyet nyerünk, ezre• kot, tízezreket ad ötéves tervünknek. Másik sJiérixünk. hogy a nálatok megrendeli hat darah gázhilt''d novtmbtv végére készítsétek ol, mert a csőszerelési viu-nkát és kompresxZ''tr-tú''cp ttsrmbe-helyezését akkor IMrídő elölt végre tiutpik hajtani s>
Jól halad az fiszl munka Zalában
Szerdán délelőtt ülést tartott a vármegyei oj>erativ bizottság. Az ülésen ¡¡orvátti Lajos elvtárs, mezőgazdasági igazgató ismertette, hogyan állnak a megyébeir az őszi munkák. Megállapította, hogy szerdáig a megye 242 községében fejeződött be száz százalékig a rozs vetése. A novai, lenti, sümegi., letenvei ''és zalaszentgróli járás dolgozó parasztsága táviratilag jelentette be az igazgatóságnak a rozs vetéstervének teljesitésót A megye rozs-vetéstervét a dolgozó parasztság 67 száza-
lékig teljesitette.
— Bizonyosra vehető — mondta Horváth elvtárs —, hogy csütörtökig, tehát két nappal a kitűzött "határidő előtt a megye egész területén befejeződik a rozs vetése.
A buza vetése is javában folyik a megyében. 68 községben már 65 százalékig tel-, jesitették a vetéstervet. Ez az összes községeknek 12 százaléka. A becslések szerint jóval október 31 előtt befejeződik a "megyében a buza vetése is.
Nagykanizsa is idő előtt telje siti a vetési tervet
A megyei operatív bizottság bírálata alapos Lendületet adott Nagykanizsán az őszi munkáknak. Ahogy a munka most megindult, abbói sz''intc bizonyosra vehető, hogy a rozs vetését október 15-ig, tehát a kitűzött határidőig, a buza vetéséi i>odig a határidő előtt befejezik. Szerda estig n rozs vetéstervét 75 szá-
Nagyarányú fásítás Zalában
A DéFOSz megyei titkárságának kezdeményezésére hatalmas arányú fásítási moxg&lom indult meg Zala megyében. Mindazokban a községekben, ahol DéFOSz-tzcr-vezet működik, már ki is jelölték a fá«Há«i felelősöket, akík a népi bizottságokkal karöltve megtárgyalják, hogy a községben éa annak határában mennyi és milyen
fajta• facsemetére van azükség,
Zalalövfl mintaközség fásítási felelő»«, Németh Imre igy„ir: ,Ml6utatnk és styéb UrüUteln* lásifásához 500 darab gömbakác dugványra, 200 darab\ nyárfa bot-dugványra és 1000 darab fenyőcSe. meiéra van szükségünk.1'' , Lent» utcáit ¿s mezei utait," valamint dülőufcaít 250 ¿arab dió, 150
darab hárs. 100 darab vadgeszte-nyecseme.ével wogélycrtk. Barla-htda kisközségben — az öul szán. táa-vetésí munkád versenyében jelenlég legjobb községünk — már :&z elmúlt, esztendőben a kis úttörők Virág Bél* 4anit6 pajlás vezetésével - megkezdték a fásítást Az idén tovább folytatják ezt a munkát.
zalékig teljesítették, a buza vetésével pedig már közei járnak a 30 százalékhoz.
i-.gyre több Nagykanizsán azoknak a gazdáknak a száma, akik vetéstervüket '' 100 százalékig teljesítették. Tollár János szabadhegyi kisj>araszt például már hétfőn elvetette mind a rozsát, mind pedig a búzáját. Bakonyi József 5 holdas, Ilolt Ferenc 4 és léi holdas, v valamint KátoHcs László 7 holdas kiskanizsai gazdák szintén végeztek az őszi vetéssel. Kívülük természetesen még akadnak szép számmal, akik munkájuidail iigvtmcs -k példát mulatnak a többi nagykanizsai dolgozó
r s t<>
!949i okt. 14.
3
oldal
HkU ptolattUból
ElsöneU íefexíUU be as össlI vetém munRúJái
T. Szerkesztőség!
Tudom, neon ki» dolog az, hogy a községünk elsőként fejezto bc a megyében *z őszi vetés munkáját. Ettől azonban nem bízhatjuk el magunkat, hiszen még nagyon sok --..^nnél talán nehezebb — feladat vár még ránk. amit meg kell o''.dn.
nunk, Én magam az elsők között voltam, akik a kőzségbon teljesítették a vetéstervet. Ezután is első akarok lenni a feladatok megoldásában. Tudom, hogy ezzel U az or. szágépités nagy célját segítem elő.
Horváth Károly 5.5 holdas gazda Barlahida.
Igy teljesítette Kerettye 86 nappal a határidő előtt a hároméves tervet
A bázakerettyei MAORT-üzem dolgozói hároméves tervüket 86 nappal a terv lejártának időpontja előtt befejezték. A teljesítés nem volt könnyű, a kerettyei dolgozók odaadása kellett hozzá.
Különösen nagy feladatot rótt a dolgozókra a terv az utolsó negyedévben, amikor az ütemterv a legnagyobb teljesítményt irta elő kevesebb furóbrendezéssel. Mit tettek a kerettyei dolgozók? Harcbavetették tartalékaikat: jobb munkamódszerekert, észszerűbb és gyorsabb eljárásokat. A furósebesség növelése és a mellékmunkák idejének a Jehető üteg csekélyebb időtartamra való leszorítása — ez vol: az igyekezetük.
Sikerült. A furósebességet hamarosan 5 százalékkal sikerült emelői, de nem volt megállás. 10— 15—20 százalékra szökkent, ahogy a hetek, hónapok multak. A gépe. ket és furórudakat mindig ugy használták ki. ahogy a kőzetek . megengedték, ahogy a biztonság követelte. A versenymunka fegyel. mezejten, felelőséggel folyt, bizonyíték: egyetlen mentésre sem került eor. A mellékmunkáknál az
eredmény hasonlóan jó. Az év elején még 7—8 napot emésztettek fel egy-egy fúrásnál, most a percek elleni csata eredményeként 4.5 napig tartanak. Minden nyolc fu-rá©n egy fúrás idejét takarították meg a kerettyei olajosok.
A fúrás zavartalanságát jó öb-litöiszappal biztosították és az öbütőíszappal jelentős eredménynyel takarékoskodtak ugyanakkor. A fúrásokat anyaggal mindig jól ellátták, a szerszámokra pedig várakozási idő nem'' volt.
öntudat, lelkesedés, jó munka-megszervezés. munkafegyelem, mellett szüléitek az eredmények, majd széleskörű és alapos egyéni és brigádversenyben nőttek nagyra Kerettyén. A munka folyamatának jó megszervezése és technikai újítások tették lehetővé, hogy a hároméves t€rv Kerettyén október hetedikén befejeződjék és a kerettyei munkásság tovább haladhasson az ötéves terv, a szocializmus utján, amelyen Pártunk veze(,
Kele István, kerettyei termelési felelős.
Épül a Kanizsa-Lovászi villanytávvezeték
MIP Hrat liiykiniz»
Pártmunkás értekezletek!
CSÜTÖRTÖK: Maíasépttfei NV 5. Horváth Feroc,
IV. kőrsef. Bory Fsrenc.
V. körzsrt: 7. Pollonyi Lajos. PÉNTEK: Posta 6. Ssrányi Károly.
Rendőrkapitányság 5. Pozsár Károly.
I. körzet: ó. Szommsr József. III. körzst: 6. Karait* Láazló. Karhatalmi szd: 6. Papp Sándor. Közigazgatásr 6. Pejkó József. SZOMBAT: Téglagyár: Széphegyi István,
PO IRT
Szombat, vasárnap: MHK próba
2.) A benevezetteken felül, dolgozót visz el próbázni?
3.) Az MHK mozgalommal Al ős/.i MHK-próbák kai kapc*o!«Uíö milyen népszerűsítő munkát (faliújság, dekoráció «¿b) ?
A verseny első három helyezsfa« az Or-.zágos Sport Hivatal adományozott zászlót nyerj d.
Ezzel a versennyel célunk, ■az MHK révén is ax uj szociális, fa embertipust kialakítsuk, atfv alk.i''.mas lesz a nagy feladatok J. végzésére." -
A versennyel kapcsolatban ffor. váth Imre a vasutus SzIT titkári a következőket mondotta:
— Nekünk mindössze csak benevezettünk van. de a!ap*zant?-zí.tünk minden egyes dolgozóid, fiuk lányok együttesen \isnrA, részt a szombati próbán.
Az MHK-próbák további td«-pontja egyébként megváltozott: 22-én, szombaton rendőrség. .MA. ORT és a vasút: 23-án, vasárs&p délelötj: egyéb szakszervezetek
A Műnkéra Harcra Kész sportmozgalom őszi próbázásaira szorgalmasan készülődik minden nagykanizsai alapszervezet. A legnagyobb élénkség a SzIT-esek körében tapasztalható. Az ő próbáxá-aukra már szombaton délután 2 órakor sor kerül az Olaj munkáspályán. A készülődéseikkel kapcsolatban a vasutas SzIT versenyre hivta ki a város összes szakszervezeti, MINSz alapszervezeteit, a honvédséget és a rendőreéget,
„Mi a ix*sutas SzIT dolgozó Ha-t aljai az őszi MHK próbázásokkal kapcsolatban még nagyobb tömege_ ket akarunk a sponba bevonni, hogy városunkban minél több egész, séges. munkabíró ember legyen, aki megállja helvét a termelő munká-ban, a szocialista haza építésében, x ha kell, megvédésében is.
Ezért versenyre hivunk ki minden alapszervezetet. A versenv pontjai a következők:
1) A benevezettek közül, '' az alapszervezet hány dolgozóját pró. báztatja le?
* Nemi^gifcon megírtuk, hogy a Nagykanizsa-Lovászi <-1ck-1 romos távvezeték rővuio.on megépül, amely a lovászi cen-IráFé megépítéséig :''11 átj n árammal a lovászi Vizemet, s egyben a dél zalai községeket is.
A nagyjelentőségű távvezeték épitésének máris neki-
kezditek a MAORT és a Drávavölgyi munkásai és végig az útvonalon, amerre a vezeték halad, feküsznek már a kát-rtínyozoll villanypóznák. Illetékesek közlése szerint a vezeték még a tél folyamán cipészül és tavaszra már áramol, világosságot visznek a drótok.
- A NOVAI járá«; szorgalma: dolgozó parasztsága az fiszi vetés munkálatainak már „ végére járt volna, .ha megfelelő mennyiségű ve. tógéppe''i rendelkeznének — jelen, tette be a vármegyei operatív bizottság legutóbbi ülésén Vatulik Lajos elvtárs. Azonban igy ¡3 rozsból 9-4—''96. búzából 60—65 százalékban teljesítették a vetéstervet
— A TAPOLCAI földmüvesszö-vetkezetben működő villamos meg hajtású szelektoron a dolgozó parasztok vetőgabonáikat a villanyáram dijának megtérítése ellenében tisztítják. Azok a gazdák, skik búzavetőmaggal nem rendelkeznek, a szövetkezetben rozs. ár. pa és zab beadása ellenében búzavetőmaghoz jutnak.
— A NAGYKANIZSAI SZAKMAKÖZI BIZOTTSÁG rendezésében folyó hó 18-án és 19-én este 8 órai kezdettel a Szakszervezeti Székházban (volt Iparoskör) V: dám Zenés Estéket rendez. Fellép, nek: Karády Katalin, az Állami Operett Színház tagja. Halmay Imre, a Varieté Színház "Ingja. Kovács Mária, a „Díszmagyar" c film főszereplője. Kovách Áladár,
Nagybudapesti Pártközpont ionferansziéja, Martin Lfijos, a Rádiózenekar karmestere. Jegyek a Szakmaközi Bizottságnál kapho-tó< 2—12 farintos árban. I—4.
— A SZABADSAHARCOS SZÖVETSÉG nagykanizsai szervezete október 18-án, kedden este 6 órakor taggyűlést (art a szakszer-vezeti széühá* nagytermében. Tag. könyvét mindenki hozza magával.
— A JÓ VETÉS éa jó tsrmés előfeltétele a jól előkészitetj talaj tisztitolt és jól csávázott vetőmag. Minden gazda a saját terméseredményét növeli, ha ezeket a munkákat időben és jól elvégzi. Ert értette meg novai járásunk dolgozó parasztsága, ezért, jár élen az őszi munkálatok versenyében.
— A KUKORICATÖRÉS ufán a «zárvágást lehetőleg azonnal végezzük el, mert az időben betakarított szár megtartja tápértékéi s igy elsőrendű takarmány.
— ZALAAPÁTI községben is megkezdődött a mezei pocok irtása. A község lakossága kollektiven vett részt az irtási munkálatokban
— A KIS SZENTANTALFA község dolgozó parasztsága derekasan kivette részét a népi demokrácia kölcsönnek jegyzéséből. Minden önálló keresettel rendelkező lakója jegyzett. összesen 10.050 forint gyűlt össze a községben. Zalanémet faluban is szép eredménnyel járt a jegyzés. 8,300 forinftal járultak hozzá 0* ötéves terv sikeréhez.
HOGYAN LÁTJA AZ EDZŐ?
Csapkay Károly nyilatkozik az Olajmimkás hibáiról és kilátásairól
Az NB I-ben a csapatok mosi az őszi szezon közepén tartanak Az első hét mérkőzés után a» Olajmunkás 3 ponttal, győzelem nélkül az utolsó előtti helyen áll Mik voltak az eddigi tapasztalatok. hogyan állja meg a helyét a csapat a további küzdelmekben? Erről beszélgettünk a legilletéke-scbbel, Csapkay Károly elvtárssal a keddi edzésen.
— Az eddigi eredményekkel a körülményekhez képe»f elégedeti vagyok — mondotta. — Talán a legnehezebb ellenfelekkel játszol tuk 1« a mérkőzéseinket. A nagv-részj újoncokból álló-csapaton ter. m.észetescn kiütközött a rutin hiány. Igy már eleve hátránnyal indultunk a küzdelmeikben A mérkőzéseken azonban megmutatkozott, hogy lelke« játékkal «-«d. ményeket lehet elérni. /
Minden olcsóbb volt, mint tavaly
az egerszegi vásárban
MEGZAVART hangyabolyként nyüzsög a tömeg Zalaegerszeg középpontjában. A széles Széchenyitéren és Marx-téren, minit a város a városban, külön utcákat képezve a vásári bódék állnak. Ebben a vásárvárosban tarka néptömeg hömpölyög fel s alá, sűrű csopor-u>kat képerve az elárusító helyek körül. A viselet után ítélve legnagyobbrészt falusiak, akli gyalog, kerékoáron és kocsikon jöttek be a szokásos egerazegi országos vásárra, hogy minden jóval megrakodva térjenek haza.
— Halló, nem látják, hogy le-eset*— — kiáltja az egyik élelmes vásáros és miután a figyelmet igy magára vonta, hozzáteszi:... az ára mindennek!
Az emberek nevetnek, hogy igaza van és közelebb mennek, válogatni a sok-sok áruban, színes ¡''.elmék, vásznak, csipkék és kész ruhák tömegében, A Marx-téren, nem messze egymástól, két nagyobb sátor vonja magára a figyelmünket. Az egyiken tábla hir-derti: „Vásározó NV Nagykanizsa", a másilon széles felirat: ,.Népbolt NV Zalaegerszeg".
ÉPPEN KÖZELEBB akarunk lépni * Népbolt sátrához, amelyet már nagy tömeg ember ostromol, amikor megszólal mellettünk egy 10 évesnek látszó falusi flut
— Mi is itt vegyünk, édesanyám I Nézze, mennyien vásárolnak itt. Olosóbb is az áru, meg aztán mindent egyszerre megkapunk,
Azzal belekapaazkodlk az édesanyja nagykendőjébe és ügyesen utat lőr az elárusító pulthoz, A vásár gyorsan megtörténik. Nem
kell «okát vizsgálódni, minden áru jóminőségü. Már jönnek is visszafelé. Odalépünk.
— Mi jót vásároltak, néném? — kérdezzük az egyszerű, idősebb falusi asszonyhoz fordulva. Sípos néni — igy hívják — lelkendezve válaszol:
— Ö.. HAT SOK} MINDENT, lelkem. Először is apának vettünk egy )ó erŐ6, duplatalpu bakancsot, meg egy pullóvert — a kettőt összesen 168.50 forintért. Jóval olcsóbb, mint tavalyi Hűvös van már esténként az egerszegi határban, kell az neki. A Feri fiamnak meleg zoknit, iskolatáskát, meg egy szép zsebkést vettem. 32 forint volt az egész. A maradék pénzből egy nagy lábast vettem, meg csipkét -•• szeretem a szép dolgokat, Nem vagyunk gazdagok, igaz, csak 4 hold földünk van, de fellett a pénzből, mert «zépen teljesítettük a begyüj. tést. 480 forint Tervkölcsőnt w jegyeztünk, ugy áml
Büszkén vesri karjára a nagy kosarat és a fiával együtt eltűnik, o vásári forgatagban
— A SAGODI. « kis- é» nagypáli, valamint a kis- és nagykutaai határban ezen a héten kezdődik meg a kártékony mezei egerek irtása az arvalin nevű méreggel.
-H SZENTPÉTERUR községet is bekapcsolják & napokban as autó-■buszíoTÍgalomba. Népi demokráciánk lehetővé tett«, hogy a kisközség dolgozói a hosszú és esős téli napokban sem legyenek elzárva a külvilágtól, amint az az elmúlt rendszerben volt.
- Az Újpest elleni győzelemtől csak a játékvezető súlyos tévedése fosztott meg bennünket, a Vasa« ellen pedig csak a balszerencse ötölt el bennünket a győzelemtől
- Másik fontos tényező is kőz-rcjáiszoft eddigi eredményeinknél. A sérülések. Nem akadt olyan mérkőzésünk, amelyen egy-két Játékosunk meg ne sérült volna.
Emiatt a sérült játékosaim ctót heti egy tréningen vettek részt emiatt a bajnoki mérkőzéseken tudásuknak felét sem tudták nynj-tani. Nem használt a csapajr.sk * sok'' kényszerű csere-bere séta. amely mind az eredményes iitét rovására ment-
- A nehezén már tul vagyust A játékosok egyre inkább megN merVednek az NB I. légkörével S az összjáték is egyre inkább c*; szolódik. Ha a sérülések tovább* nem bolygatják meg a csapatot » játékosokban a kollektív sztlk» továbbra ín megmarad, még a* ősz folyamán több nagyszerű eredménnyel örvendeztethetjük m<*í szurkolóinkat — fejezte bc nyila kozatát Csapkay elvtárs.
TOTO-JÓSLATUNK:
Ausztria—Magyarország x, I Magyarország B.—Ausztria B. 1, t. Elektromos—GSE 1. x, DVTK-ózd 1, x,
2, "
1 1, x, Sajószentpélcr—Perecé 1. Kőbánya—PBlfc 1, 2, DSr-MTB—MÁVAG x, 2, Dohánygyár —SVSE 1. x, Békéscsaba—Szege-di SzSzMTE 2, x, KVSE-Szot-noki Lokomotív 2, 1 Maió—íl Texfil 1, 1, Autótaxi—Pécel 1. t
RÁDIÓMŰSOR
PÉNTEK. OKTÓBER 14. Kossuth Rádió: 7.45 Magyar nóták. 11.30 Purcell: Vonószenekari szvit. 11.40 A borzas veréb. 12.15 A házi-egyűtt*s játszik. 13.00 Hanglemezek. 14.15 Hanglemezek. 15.00 Uj lemezeink. 16.00 Rádióiskola. 16.40 Marxista-leninista negyedóra. 17.00 Termelési hirek. 17. 30 Szovjet filmekből. 17.40 Szovjet napok — szovjet emberek, 18. 30 Előadás a stúdióban. 19.35 Falurádió, 21.00 Keringők és csrádá-sok. 22.20 A rádiózenekar játszik. 23.25 A dalirodalom mesterei. 0.30 Híreik eszperantóul.
Petőfi Rádió: 7.20 A technika orosz úttörői. 7.35 Hanglemezek. 8.30 Hanglemezek, 9.00 Szórakoztató zene. 10.15 Hanglemezek. 14. 30 Halmosné Owyll Margit zongorázik. 15.40 A Szarvaskirály, 16.45 Ml újság a rádióban? 17.00 Ma-gyar nóták. 17.30 Az Ifjúság hangja. 17.50 Uj lemezeink. 18.30 Dolgozók zeneiskolája. 19.00 Felfeda. zők és feltalálók, 19.20 Opers^-részletek. 20.00 Falurádió. 21.10 Sziv .küldi szívnek sztvwen. 22.00 Szórakoztató zene a moszkvai rá-dló műsorából. _
Elcserélném Nagykanizsa, Sl gár-u. 15. sz. alatti 2 szoba, ha és 2 mellékhelyiségből álló lakásomat. olyan 2 szoba, fcosjfca ós mellékhelyiségül lakással, sfcri sertéstartási lehetőség van. Cfaa a nagykanizsai kiadóban. WÜ
Október 11-lWg. CiitörtöktíI-TMáraaplg. Amtrika lgui art«
SzHIöf öfdem
Bl&adiwk ktsdttc f.
■ Hétköznap d. n. 5 és T örak«r, B
vasár. <i flnntonipokon d. o. i i-
3, 5, 7 é» 8 órakor. 88
Bérlettel olcsóbba. j«r aodUl
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Nagykanizsán, Deák-tér 10 ti alatt 1.055 forint tőke és jár, err jéig lefoglalt könyvkereskedői árnüc, üzleti berendezés stb. 1949 október 18-án délelőtt K12 órakor nySL vános birói árverésen a legtöbbe^ ígérőnek készpénzfizetés ellenébe* el fognak adatni.
Elek Ld''zló s. k. blr. végr., aat bi>ótági kikflldW.
APRÓHIRDETÉSEK
Rlodásrm sz ömxm ingatkse''y ayifetetarWa, adás.vét«l{ msgbte-véXal Koráts fatfatlsnWk-
T«W»n:
ingat __
16 Natfrkanbs*. Szabadaá*-&f (Csütriltal sz*mb«o).
Mindennemű használt ruhá^ kj-oaageeabb áron vesz.
W
>áki-
DsAk-Ur 14.
varrógép eladó. Gá ósMres Nagyhantj
féüf 1521
Eladó egy jókarban lévő kerékpár. J/k^Magyar-u^
Komplett háló éa különféle Nr-torok eladók. Fő-ut 21. NagykaA
15*
zsa.
ZALA pdttfei napilap. FsWős MHk«sxtői Ssántó fiMAMatAUft F#-«1 7. Teli 54. KiMtofahMlali Fö-t>t 5. TeSsfon: 3f, Nyomatett • Kösgazdasáfl R-T Nagykaniwa nyomdájában, Nagykanizsán. FsWlt« Hsdóé»aaro«dá4^ Sterilt* Qé*.
Egy »AORT-munkás aj Újító-kiállításról
Barhhida teljesítette az őszi vetéstervet
25 zalai falu uj kutat kap
£4 évfo-.yf.nl 240. szám.
Nagyksittzea, 1949. október 15. szombat
Ára 60 fillér
„A békeszerető demokratikus Németország fennállása a békeszerető Szovjetunió fennállása mellett kizárja uj európai háború lehetőségét"
SZTÁLIN ELVTÁRS LEVELE
WJLHELM PIECKHEZ ÉS OTTO GROTEWOHLHCZ
TELJESÍTETTÜK
Irta: Horváth Lajos rm.-i mezőgazdasági igazgató
Zala megye dolgozó parasztsága s-b ij>ari munkásággal szorosan karöltve, anntü példamutató munkája u\omán, a Torvkölcsön jegyzésben is az ország legjobb íru^éí közé sorakozott fel. l>o ckiifeűnk még hátrább vissza. A májusi választásokon egy .amtorként-állt a meg.ve a népi (•omokxácia mellé, ezen belül a Párt'' és H.4kr>si ejvtárs mögé, ■ ¡nort tudják a ir.o^-e dolgozói, . ho^v domokráciánk.minden eddigi vívmánya a dolgoaö nép ¿rriekét szolgál ja. . Ak''MDí* Politikai Bizuttsú-••ár.ak határozata, amely rámutatott arra, hogy most az őszi ■szántási ói vetési munkálatok'' tóién lemaradások rannak. vonatkozott megyénkre • is, különösképpen a tapolcai járásunkra, ahol a kulákság hangja ráé.rúnk még, ha ld essen az <b>« ,''ott úrrá. Népnevelő mun-w ki rom folyt, párt- és tömeg-ízerve»teink a felvilágosító munkát » dolgoió ] arasz tsá-runk körében olhan>íKolták.
A Terrkölc8ön jegyzT-se ideán ia pártszervezeteink és tö-! ¡less aorrez^teink megértettek * Párt bíró szagát, do megérette dolgozó j-arasrtságunic is. Aki látt i megyénk községeinek, falvainak határában azt- a ¡»zsgő életet, ami az elmúlt notekten rolt tapasztalható, meggyőződhetett arról, hogv az *ántás-vetési csata~ mi-- "előbbi • sikeies megvívásához teljes erővel nekifeküdtek Zala
25??. kis- & középj»rasztjai.
Kozeag all versenyben e^y-''»aaa1. Járás járással., közié« »ozséggel, dülő dűlővel vivja torcat a* őszi munkák ver-*ny»aerü sikeres győzőiméért.
néhány példát tb-y g>ünk. Nátrán Vendel ^»begyháti. 12 holdas kö-ffi*^ * roz« és buza el-JBt&fol október 7-ére régzett,
tokr ^^ntást is befedj®. Ovml,jg ^^ 7 holdas
5SS2P-áti kisparaszt
eftuS? 058:508 őszi munkáLt
erro az ''Kxr-
ret " U-™3 100 0/0-ig el rolt k^^L^''^rácsonyfán. Lic-
u^mno?1 kozséírünkben
ö22ELTOlt a helyzet, az
Sntó?i?CUIlkhcB beérkezett órtó ¿?\s*e,rint> amiról ellenit őd^*1^^ 13
5 JJJJ. Teteai előirányzatát SíES? 100, búzából pedig lUm a okfóbrr
í« ]®nt!. zalaszentgróti a jfrfeunk, ralamint
rofcí -i? ®? ia elvetette a iö"ra, nng a nagvkani-
'' z£ai, Inosztholyi, főként pedig a tajx)lcai járás a buza votésé-'' vei van még kissé a többiektől elmaradva/, do elhatározták, hogy október 20-ra, a kitűzött határidő előtt 10 nappal ők ím elvetik. Eddig 339 községünkből érkezett jelentés a rozs vetés lOOo/o-os teljesítéséről.
Pártszervezeteink, üzemi é» falusi népnevelőink felvilágositó munkája nom volt hát hiábavaló. Kisgvüléseken megtárgyalták" dolgozó parasztságunkkal az őszi vetés niai-a-céktalan és utótöntörténő teljesítését. Szorgalmas kis- és középi>arasztjaink megértette és toljesitettók Ls a demokráciánk iránti kötelességüket.
Akulákok itt is hűek maradtak önmagukhoz. Termés/etcsion nekik nem érdekük, hogv az ország dolgv>-zóinak jövő évi kemiBrét biz-tcsitsák. Szabotálnak''", rémhíreket terjesztenek, késleltetik az .''szí munka elvégzését és befolyásuk alá próbálják vonni kis- ós közóppara-ztjainkat is. Kórágóőrsön például el is érték azt, hogy szinte teljesen íeáUt ugy a szántás, mint a \etés munkája. Fekete Im.ro, ifj. Sárfi István, mfcg Orbán Kezső 80-40 holdas kulákok maguk scun vetettek --csak várjunk, hadd essen az esó« — mondogatták. Karbatétt kézzel, meg boroskancsóval a kezükben, kint a hegyen »lázas« semmittevéssel várták, hogy majd csak megered az eső. A rossz példa átragadt a falu kia-''i középiiarasztjaira is, amiig dulákokat idejébon ki nem emelték a faluból és a párt-ezer\-ozet, ralamint tömegszer-vezetoink, népnevelőink jó munkája nyomán Kőrágóőre dolgozó parasztsága hozzáfogott az őszi munkák elvégzésó-{uoz, a kulákokát meg kénysze-ritettók a munka olvégzCeére, azonkívül Bzigoru büntetésük se marad el. Ma már behozták a mulasztásukat és a Baját példájukból tapasztalták, hogy a kulák micsoda kérlelhetetlen ellenségük. Meggyőződtek arról, hogy a kuiákokkal szemben nincs más megoldás, mint folytatni ellenük a kíméletlen harcot
Kozári Jenő pókaszaepctki 40 holdas kulák egvszerüen kijelentette, hogv <5 pedig nem teljesíti a vetéstervet. A máaik"
J. V. Sztálin elvtárs a következő levelet intézte Wilheim Pieck elvtárshoz, a Német Demokratikus Köztársaság elnökéhez és Ottó Gro.''tcwohl elvtárshoz, a Német Demokratikus Köztársaság kormánya miniszterelnökéhez:
„Engedjék meg, hogy a Német Demokra--tikus Köztársaság megalakulása alkalmából, a Német Demokratikus Köztársaság elnökévé, illetve miniszterelnökévé történt megválasztásuk alkalmából köszöntsem önöket és az önök személyében a német népet.
A békeszerető Német Demokratikus Köztársaság megalakulása fordulópontot jelent Európa történetében. Kétségtelen, hogy a békeszerető demokratikus NémcSország fennállása a békeszerető Szovjetunió fennállása mellett kizárja uj európai hábom lehetőségét, véget vet a vérontásnak Európában és lehe-„ tetlenné teszi, hogy a világ imperialistái présbe verjék az európai országokat. A legutóbbi háború tapasztalatai megmutatták, hogy ebben az elmúlt háborúban a legnagyobb ál-
dozatot a német és a szovjet nép hozta, hogy Európában e két népnek van a legnagyobb potenciája világjelentőségü hatalmas akciók, végrehajtására. Ha ez a két nép megmutatja eltökéltségét, hogy ugyanolyan erővel harcoljon a békéért, mint ahogyan a háborúban küzdött, akkor Európa békéjét biztositottnak lehet tekinteni.
Ilyenmódon önök az egységes demokratikus és békeszerető Németország megalapozásával nagy szolgálatot tesznek egész Európa érdekében, biztosítják számára a tartós békét Biztosak lehetnek benne, hogy ezen a szilárd utón haladva, a béke ügyét erősítve, nagy együttérzésre és tevékeny támogatásra fognak találni a viiág valamennyi népe részéről, még az amerikai, angol, francia, lengyel, csehszlovák és olasz nép részéről is, nem is szólva a békeszerető szovjet néprőL Sikert kívánok önöknek ezen az utonl Éljen és virágozzék az egységes, független demokratikus Németország!
J. V. SZTÁLIN.
Visinszkij elvtárs megvédelmezte
Magyarországot, Romániát és Bulgáriát
és leleplezte az angolszász koholmányokat
Az ENSz különleges politikai bizottságának vitája
Az ENSz különleges politikai bú zottsága angolszász koholmi_nyo< alapján tárgyalta „Az emberi jo£ok és alapvefö szabadságok betartása Bulgáriában, Magyarországon és Romániában '' kérdést- Koholt vádak alapján az epilitett államok-kaU kötött békeszerződés megsértésének akarják nevezni, hogy ezekben az államokban a hazaáruló kém csoportokat! mánt Magyaror-'' szágon Mindszentyt és ügynökeit,
ban 15 reakciós papot elitéltek, A politikai bizottság okóber 10-i ülésén Manuilszkij elvtárs, az ukrán küldöttség / vezetője kimutatta, hogy a népi demokratikus országokban törvényes bíráskodás alapján 6zabták ki a jól megérdemelt büntetést, nem ugy, mint Amerikában, ahol Lynclí-biró ítélkezik. Követelte Manuilszkij elvtárs, hogy vegyék le az ENSz napirendjéről ezt a kérdést.
Romániában Maniuékat. Bulgáriá
A népi demokratikus országokban megbukott az angolszász monopolisták behatolási kísérlete
Az; október 11-i ülésen a Szovjetunió küldöttségének vezetője, Visinszkij elvtárs, külügyminiszter, mondott nagy beszédet. Kifejtette, hogy éppen a népi '' demokratikus országok ellen emelték ezeket a koholt vádakaj, azok az országok, amelyek demokratikus reformokat hajtottak végre és biztosítják állampolgáraik jogait. Az angolszász megbízottak &zemforjJatóan önmagukat a szabadság és az emberi jogok bajnokainak képében tüntetik fel, és állítólag mint ilyenek érdeklődnek Bulgária, Magyarország és Románia belügyei iránt, Mindez azonban csak aljas terveik a békeszerződés lábbaltiprásának
leplezését célozza. Ezt az egész kérdést az angolszászok hajuknál fogva ráncigálták elő, minthogv az emiitett országok nem voltak hajlandók alávetni országuk érdekeit a behatolni készülő amerikai monopoltőkének. Ám az emiitett országokban csődbejuiott ez a politika.
A következőkben Visinszkij elv. társ kimutatta, hogy a Magyarországon, Bulgáriában és Romániában törvényesen bíróság elé állított és elitélt népellenes csoportok az Egyesült Államok és Anglia monopoltökéseivel állottak kapcsolatban. A tárgyalásokon nca-csak a vádlottak bűnössége igazolódott be, de fény derült az aa-gol-amerikai monopolistákkal yalé kapcsolataikra is. Ezek a körök nem nyugosznak bele vereségükbe és tovább folytatják az ádáz harcot, hogy a népi demokratikus országokat gazdasági és politikai befolyásuk alá helyezzék. 1945-ben az úgynevezett hü ellenzéki csoportokon keresztül nem sikerült befolyást biztosítani, később tehát u összeesküvések szitásához folyamodtak. Az igy leleplezett kémek tárgyalásain a legszőrszálhasoga-tóbb bírálók sem találtak kivetnivalót, mert a tárgyi bizonyítékok súlya és tömege nyilvánvalóvá tet. te az elitéltek bűnösségét.
Az angolszászok durván megsértik a népi demokráciákkal kfitött békeszerződést
Visinszkij elvtára visszautasította azt a koholmányt, hogy ezek a kémek elitélése a békeszerződés megsértése volna. Bebizonyította,
hogy a békeszerződések épp«» azon cikkelyeinek betartása kötelezi a kormányokat, hogy küzdje-Folytatás a 2. oldalon.
csávázatlanul próbálta elvetni a búzát, a harmadik oceut vetett, hogy a jövő évben csák gazt arathasson. Dülőfolelő-seink azonban résen voltak és nyomban leleplezték népi demokráciánk eme esküdt ellenségeit.
Elmondhatjuk, hog.y az őfezi vetési munkálatoknak első csatáját, moly a rozs lOOo/o-oo
yetésánek elvégzését tűzte ki célul, megyénk dolgozó parasztsága a kulákokkal - szemben folytatott !aarc közepette ■ikerrel'' — határidő előtt — vívta meg.
A buza vetésében a beérkezett jelentések kiértékelése alapján most a 85 o/„-nál tartunk.
Az uzsapusztai bazaltbánya
dolgozói által az őszi munkálatokat legelőször elvégző község dolgozó parasztsága részére felajánlott zászló — amoly az egyre inkább m»5»zilárduló éa széttéphetetlen munkás-paraszt szövetség jelképe — egyre inkább fokozza megyénk szorgalmas dolgozó parasztjai között a verseny lendületét. IMeg vagyunk arról győződve, hogy
megyénk ebben a Uemjee v«r-senvben is ugyan ugy ma* fogja állni a helyét, mint ahogy egy emberként tett hilcl a íervkölcsön jegyzésében i* népi demokráci4nk", a Párt ófl Rákosi elvtárs mellett.
A rozs vetését hát teljE»i-tet-tük, most elő ne a buza radéktalan és határidő elöt* •lvwtésóórt.
Visinszkij olvtáré beszédének folylatiba a I. oldalró!.
«•k a fasiszta jellegű szervezed tevékenysége ellen. A koholt vád jdiát csak arra való, hogy elterel. (, a figyelmet a Field-ek, Chapin. «k és más angol-amerikai ügynökök romboló tevékenységéről. Éjjenben az angolszászok által követelt eljárás áll szöges ellentét-Ven a békeszerződéssel. Azt állítják. hogy itt u békeszerződós értelmezése körül vita merült fel, tehát vizsgálják ki a békeszerződés aláíró hatalmak. Csakhogy a békeszerződés nem arra való, hogy .« rávaló hivatkozással megsértek magát a békeszerződést. Miféle döntőbíráskodás volna az, amelyben volna vádló és biró. de a vádlottnak neiri lenne képviselete. Az f.yen körmönfont okoskodás meg-férti a békeszerződést és gúnyt uz a jogászi logikából.
Beavatkozás független államok belügyeibe
A vádlók tehát be akarnak avat. hozni az emiitett országok bei-tigycibc és közben az ENSz alapokmányának 55. cikkelyére hivat. Lóznak. Visinszkij elvtárs megálla-pifot(a. hogy éppen cz a cikkely tiltja a szuverén államok belügyé-ben való beavatkozást. Így a szer. vezetnek nincs joga más országok belügyeibe való beavatkozásra, de ugyanígy nincs erre joguk a szervezet tagjainak sem. Az Egyesült államoknak és a többi hatalmaknak Magyarországgal. Bulgáriával és Romániával szemben tanúsított magatartása tehát nem egyéb, minj az ENSz alapokmányának durva megsértése. Ezzel a helyzettel nem békülhetünk ki és csak olyan hely. aet lehet számunkra kielégítő, amely nem törekszik az alapokmány megsértésére, amely nem en-jjedi meg a más államok belügyei, be való beavatkozást.
„Bizonyítékok"
Visinszkij tlvtárs ezután hiv.*«i-kozojt az ausztráliai küldött ..bizonyítékaira", amelyek végeredményben semmit sem érnek, merj ezek a ..bizonyítékok'''' nem egyebek anekdoták gyűjteményénél. Az ausztráliai küldött szerint Romániában megsérjik a vallásszabadságot. Erről szó sincs. A vallást Kzabadon -gyakorolhatják, csak ;i szertartások ne sirjsék az állami is társadalmi rendet. Aki ebben
politikai harcok céljaira használja fel. Megállapította ezután Visin-szkij, hogy éppen Ausztrália az, nhol durván megsértik az emberi jogokat- Az ausztráliai küldöttség a közgyűlésen azt a látszatot, kel. ii. hogy felháborodik az emberi jogok, ncmlétező megszegése felejt Romániában, s közben nem törődik azzal T.ogy ezeket a jogokat saját hazájában tiszteletben tartassa.
Irne, az amerikai rágalmak
Az USA küldöttsége is bul-vár-pletykához folyamodott a Kajk-perrel kapcsolatban, amit *a Kotuiiiform politikai stratégiája egyik szakaszának nevezőit, s azt spin átal-lotla kijelenteni, hogy a magyarországi választások emlékeseitek 11itlcr választásaira. Azonban Cohcn és barátai ^em győződtek meg. rágalmazó kirobbanásaik kudarcáról és nem veszik figyelembe, hogv Magyarországon a szavazok számaránya sokkal töblv volt, mint Amerikában. Az Egyesült Államok és Anglia küfdőtlei ''szennyes gyanúsításokkal illetik Magyarországot és rossz sziliben löntetik fel az 1919. májusi választásokat. Figyelmen kivtil hagyják azt a tényt, hogy a választásokon az összes szavazók 96.7 százaléka vett részt cs cz lehetetlen lett vol-ua a hazafiság fellángolása nélkül. A 47-os választásokról pedig maga Ilcwlell Johnvon ugy nyilatkozott, hogy azon az''ellenzék nem fékezte nyelvét és a választás a nép akarata. Ugyanez volt a helyzet a bulgáriai választásoknál *is.
Schawcross és Cc.hen urak azon is siránkoznak, hogy a népi demokratikus országokban nincs ellenzék, s cz* -mondják, a demokratizmus hiányára vall. A burzsoá demokratikus országokban valóban ismeretes (azvugynevczell ellenzék, söfef^gei ellenzéke, azaz engedelmes. házi. formális ellenzék, amely lén vegében ugyanazt csinálja, mint
kivetni valój talál, a/, a vallási ! :l kormánypárt.
- fl népi demokráciák alkotmánya iiiztositia az emberi logok gyakorlását
.Schawcross ur íelszólalásá-b.ui umb-''ri jogokról szó.''ódek-larációra is hivatkozott az ENSz közgyűlésén, amely mi-uimális életszínvonalat állapit meg az emberiség számára. A deklarációban van hasznos dolog egy és más --- mondta Visinszkij elvtárs dc
nincs benne olyan szakasz, amely minden embernek munkát, kenyeret, egészséget, lakást és a nőknek a férfiakkal egyenlő jogokat bizlösítana. Ilyen biztosítékok a kapitalizmusban nem is lehetnek, de Bulgária. Románia és Magyarország alkotmányaiban vannak szakaszok és reális jogok, amelyek fentieket biztosítják. Idézte itt Visinszkij elvtársa Magyar Alkotmány 45. cikkelyét, amely minden pol-lára jogát biztosítja a munkára, munkájuknak nicny-nyisége és minősége alapján való megfizetésére. Idéztemé" a bulgár és román alkotmány megfelelő cikkelyeit is. Ezek nz alkotmányok visszatükrö zik azt a tényt, hogy a népi demokráciák gazdasági élet-nem ismer válságokat és munkanélküliséget, amelyek a kapitalista országokat fojtogat-
A tárgyi bizonyitákok, mint kényszerítő körülmények
Ezután Visjnszkij elvtárs Schawcross angol korona ügyész két- állítását verte vissza, amely szerint a népi demokratikus országokban a
letartóztató!lakat nem állítják bíróság elé, ha nem ismerik el bűnösségüket. *s a vádlottakat beismerésre kényszeritik. Idézte a Mindszenty-pcrl. amikor példáuf Baranyai Jusztin vádlóit nem ismerte el bűnösségét. Ugyanígy N''ikola Petkov esetében is. A lí£js-merésre való kényszerítésül kapcsolatban pedig Schaw-
cross ur megfeledkezett a tárgyi bizonviékok súlyáról. ln> íyek döntő szerepet töltőitek be például a Mindszenty-ügv-ben. Ilj-enek vdltak .például Mindszenty saját kczeirása. a fémlok a kormánylistával.m lyek valóban kényszerítő körűimének lehettek a beismerésre. Az angol törvény megengedi a .vádlott elítéléséi oly esetltt-n is, amikor nem''''állapították meg a vádlott bűnösségét, csupán r jellemét és tulajdonságait^ tartják veszélyesnek. Miért írják a magyar törvényhozás. rovására azt. ami az.angolra vonatkozik? — kérdezi«''. Visínszkij elvtárs,-majd kijelentette. hogy Schawcross interpellációja a brit Jeremiás képmulató si-ránko''áKA a babiloni vizek''Mi,
A népi demokráciák sajtószabadsága
A köretke«6kl)en Visínszkij elvtárs visszautasította azt á rágalmat, amellyel ShawgToes a népi demokratikus sajtót illeti. Idezto Shawcross ogy régebbi nyilatkozatát, amikor az angolszász sajtót, illőtte hasonló vádakkal. Csakhogy azok a vádak igazak voltak, mert a burzsoá sajtó valóban nem az igazságon alapszik, hanem ogy-ogv tőkés csoport erdőkében iródik. A népi domokniciákban törvények biztosítják azt a nagyszabású léj)ést, amelyet a/, országok megteltek a szabadság felé. Itt a sajtó arra hivatott, hogy a nép érdokét szolgálja ;is a demokrácia mogszüáraita-sának eszköze legyen. Ebben is a bókoszerzóiuSsek alapján jártak el a népi demokráciák.
A .Szovietuáió álláspontja
Végül Visinszkij elvtárs üsz-szefoglalóban kijelentett:-: A \a,ll ás üldözés vádja vádalap nélkül elesett. Elestek az emberi jogok megsértésének vádjai is, mert ezek hazugságon alapultak. A 1 békeszerződés megsértésének vádjai elestek, mert éppen az ellenkezője bizonyosodott bo a népi demokráciák részéről, viszont Ix>-bizonyosodott az angolszász roakciós körök ama szívós tö-nokvéso, hogy az ENSZ-t be-vonják a népi demokratikus országokkal szemlén visolt ellenséges hadjáratba. A Szovjetunió küldöttsége tollát nem engedi mag, hogy rágalmat gvártsaiíak és az KNSZ alapokmányának ós tekintélyének mogóvasa cél iától a hazug kirohanásokat ós rágalmakat tartalmazó kérdést olveti.
A francia nép nem akarja önt* Távozzék Jules Mock!
— mosdotta Duc/og mlvtúrs

A francia nemzetgyűlés Ogés;: éjjel tárgyalta Moch kormányalakítási kísérleteit. A bizalmi szavazást
<t legkülönbözőbb c&u!ás.k
előzték mag. DucLoa elvtárs le.''oplezto, hogv Moch az egyik Bzólsőjobbol''ali képviselőt, aki ''különben már ellene szavazott volna, rondóri terrorral arra kényszerítotte, hogy lemondjon mandátumáról. Két másik bza-vazat érvényessegét i* kétnégljo vonta.
DuoIöh é''es szavakkal bélye-cozte mog Mochot, a ^gumibot és nyomor enihorék:, majd felsorolt! azoknak a nninlcásek-•na''c a revét, akik
¿Vo.-// roham rendőrein. !: az ti''doZiifn! tsttek.
A kommunista képviselők felállva hallgatták végig az áldozatok neveit. — A francia nén-i.ek nem lccll Jules Moch elnyomó lendőrkormj''inya. A francia nép tudja, hogy On miié készül és éppon ezért
kiáltja az ön Nzumébe b** DzWm Ont nem akarjuk« % ''"Qzzék Jules Moeh!
i-A joubohdali
inbbs^e r^rûi mégis cœ^fc!
S}.''^ * csak a Icgminj. rnálisabb Bta\-aaat-tübbAtí: ''"aezosan 311 Baavazatot ibffi:'' (''^jszokaparni, ugy hogy g ül is ''
Uoch r.tcgalakilja az ,uj kormányt,
Természet<-sen a cbatóíio! is közre játszottak a szavazás hun. Egyébként jellemző, ho-n-223 képviselő ejfcne szavad •íS igen sokan tartózkodtak a szavazástól. Annak dbnére hog\- Moeh megkapta a nimálisabb sza\-a/:at.többséget,
a kormáuyzuf « hűti!ti, táncoló smler biztonságához hason !it.
Országiért ■ munk;Urcs/.ünk''-lésekkel tiltakozik a francia nép .}ule$ Moeh kormánvafa-kitása ellen.
Egy-két napon belül
Kanion felszabadul
Honkong. Alt alános vélemény szerint íKanton felszabadítása szombatra vagy vasárnapra várható. A felszabadító néphadsereg csapatai félkör ívben, gyons ütemben sorakoznak fel Kanton körűi. Egyes egységek 20—25 kilométer-
re állanak a volt Kuomintang fővárostól. Honkongból hivatalosan jelentik, hogy a kínai reakció ujabb fővárosa Csunktng. Az( persze nem teszik hozzá, hogy gon-doskodtak-r, mégegy ujabb „fővárosról"?
Oyilasz, P/ade, Moch és Scelba nemzetközi trockisia szervezet
alapításáról tárgyaltak Rómában
A római rádió jelentése szerint az elmúlt napokban díszes társaság tartott értekezletet az olasz fővárosban. Tito két eegédje, Pjade és Gyilasz, Healy Comisconak, a jobboldali szociáldemokraták nemzetkőzi szervezetének küldöttei, a
véreskezű Moch és Scelba olasz belügyminiszter ültek ősaze értekezletre. A jelenté« szerint az ösz. ¿zejővetel célja az vodt, hogy troc-kista jellegű nemzetközi szer vezetet alapítsanak, ''
Természetes szaporulattal
Érdeke« atatisztfkát állitotfak x*?*?, AT,m52ye népmozgalmi adatairól, Kiderül, hogy áprilij—július Hónapokban Zalában örvendetes mértékben emelkedett az élve. születés és a természetes sraporo-«*«. ugyanakkor pedig 10.6-róü 9.8
egyre nSvekszikZala lakossága
százalékra csökkent a csectemő, halandóság.
A kimutatás szerint a jelzett időben 2375 gyermek született 1053 házasságot kötöttek a megyében, továbbá 1402 ember half meg. A természetes szaporodás 873 fő.
TANULJUNK A/Í5Z0VJETUNIÓTÓL
-----^---------
A MUNKÁSUJITÓ
i
az ötéves terv élenjáró harcosa
és a Szvojetunió valamennyi vállalatában több tizeacr
az ifjú feltalálók
száma, akik az idősebb munkásokkal, a mérnökökkel cs technikusokkal együtt arm törekszenek, hogy még gyorsabban forogjiuiak a szerszámgépek., még tartósabb töké-Ictesebb Legyen a mfűszer, niég gazdaság) Abban haamálják fel az anv-agot.
llogv az ujitók munkái« ínil.NTii ''óriási jalentöBéjju, arra jó ¡>élda a moszktai ?Sztálin--autógyár, ahol az ei-niult hét hónap alatt uji tási javaslatot jelentetlek he. Ezeknek a javk ¡latoknak iros+i valósítása csaknem féimi.Ii" rubel rnegtakarilást jelrnt.
Egyetlen fiatal ujitó, A lukszej Akinscsikov — 18 jf> vaslatot jelentett be. A« egyik lehetővé tette a sebesséfKutó szekrények öntésnél jeU-n[.;r-ző selejt kiküszöbölését, am: 490 ezer rubel megtakarití^i jelentolt a ''műhelynek.
Az ujitó és racionalizáló mozjgidom a Koinszoműl-szei-vezetek érdeklődésének iskfa pontjában áll. FigvTÍemmc! kisérik a fiatal ujitók és té találók munkásságát,
megszervezik rendszeres oktatásukat
biztosítják számukra a ludá sok, mernökók és ted;nJKU*>k s»ltségét. A célszerű latok gvors me-való-itá^ ér elekében a Komszomol-szerve-/Sct-L''k clíenör/.ésr pontokat ¡> feláliitannk az űzemekhtii).
Az ujitók munkájának ms% könnyítés;, újításaik sikket megvalósítása meggyorsítja^ technika fejlődéséi és iw® sikerrel, hatalmai k-ptekke'' viszi előre az ötéves terv Dtófi-valósítására irányuló íC''önyo rü munkát. ^
- A SZOVJET AGASBUZA kitűnő ''termést hozott Aíbáiuá^-Az országukban két * dő Nüvénykutató Iníézet Pitot^, hogy a pott és megboooíitolt bitá robtot 71.68 méterwáxs'' termést hoz.
(A szocializmus építésének időszakában, amikor u munka termelékenye égének emeléséért folyik » harc, mind nagyobb szerepet játszanak azok az észsze-rü5itések és ujitások, amelyek nem íelülről. nz üzemvezetőktől /élvezető műszakiaktól, hanem a f munkapad melléj származnak. Az .ujitások eredményeként szüleinek a csodálatos munkateljesítmények, nevelődik az a nemzedék, amely a munka magasabb termelékenységével építi a szocializmust. Erről a kérdés, röl irt figyelemre méltó cikket a Komszomolszkája Právdu.)
Az épilő munka hatalmas tendüleltei folyik a Szovjetunió minden'' részén.. Uj gyári és üzemi, épülettömbök, lakóházak sokasága készül e^ gyors egymásutánban. Tüzes lávaként ömlik a Martin-kemencékből az olvasztott aeéi. Traktorok, '' szerszámgépek, autók gördülnek 11 egymásután a futószalagokról. A te->herszállitó von:itok véget nem-érő acélutakon zudulnak a városokba és falvakba.
A szovjet népben eg\re magasabbra lobog
a munkaverseny
fokozásának
lelkes láza. Ma mindenki jobban a kai- dolgozni, mint tegnap és holnap még jobban, mint ma... Napról-napra nő az élmunkások, a termelési ujitók, feltalálók és észszerü-sitők hatalmas serege. Valamennyit eltölti a termelés fokozására, a szervezés javitá sára, a belső tartalékok jobb kihasználására irányuló igyekezet, amely az ötéves terv sikeres teljesítésének legfőbb biztositéka.
Az ujitók javaslatai a szovjet nép teremtő erejének kimeríthetetlen forrásairól, a nép tehetségéről, nagyfokúén tudatosságáról és a mukáhoy való igazi kommunista viszo nyáról tanúskodnak. Az ész-szerüsitési mozgalom fejlesztésében nagyon aktívan vesz részt a szovjet ifjúság. Moszkva és Leningrád gyáraiban, a Donyec-medencc ''bányáiban
garlahida és Szentpéterfölde már befejezte az öszi munkát
i''iasi pártbizottsági értokoz-,x«tt ke iden Nován. Meghalták a Ten;kölcs5n jogy-tapasztalatait, azután Sflrtt''k az őssi munkák kérdé-utalánoH megelégedéssel ÍUitották meg, hogv a megye
III jEüíiobb községe közül öt a
¡¿rúsban \nn. Es okkor vdtów dblog történt, fícv^s t''vtóra, a járá»» titkár egy be-¿uatst t -tt. ami itt hangzott
¿i''L!i;S''''x»r idán a megyében:
Két községünk: IJarla-, u ¿j s/.cntj ¿tarfölde
0 szá?altkig teljesítette
{L vetéstervet.
\it egvúbként- nem ií> volt livan csudálatos Cíomény. hi-tÁiíi Itorlahidn például már Witter S-án 1)7 százalékig ol-vrtl«tt''3 u buzát is. I''jZ a község íjdiü megnyerte az általain-jiV''tt versonyt i.«. Annak ido-"''.¿n ugyanis'' ŐBiri szántási és itttfci \crsen.vr?* hívta ki Parla-Iiiíia ú uovín járás többi Itöz-is. ''
A wrsumljen egyformáit i&u \etta~k<''Zség minden dot-parasztja, lo^en az kis-líirJMzt, vagv vközépi «araszt. Titttfciban• voltak^ azzal, hogy mit jelent, az, ba ók ideiében .-hiszik az észi munkákat. !''•>(!ják, hogy
a korai vetés jobban
fizet,
%ij)iifcí leiem, több lesz a ke-.Igy aztán az amúgy is »¿orgalmas nép most még jobban kitett magáért, mint pél-í''m\ ¿i begyűjtési versenyben •í. most mar bároni liéttol a faatórulv előtt befejezték a buza
v Emlékszünk arra a megálla-¡jitásra, hogy ahol^jó a j>árt-szieryezet, ott jól haladnak az •aai munkák. Barlahidán azon-i-ü!) nincs pártszervezet. Ámde
H jál
ási pártbizottság mé^is fi-i.-elemmel kísérte ennek a köz-
ségnek a munkáját 6 a Dé-1« Obz helyi szervezete még fokozottabb mérteikben vette kézéi»
• a verseny irányítását mint más községekben. A Dú-FOSz elnöke, Bakoa Gyula 4 holdas kisparaszt maga is jó példával járt elől és egyike volt azoknak, akik elsőkként végeztek munkájukkal a községbon. Es utána egymásután következtek a többi gazdák, mint Tamást Kálmán, Ltnko-i»c«*(iyula, Végh Foionc, Papp János, Papp István és a többiek, ki tudná elsorolni valamennyit?
A szorgalmas munka mo^-hozta a gyümölcsét és Barl»a-hida dolgozó parasztjai büsz-"" kén mondhatják el magukról, hogy «/«¿A- a mcjyébcn ...
Október 2-tSI még 45 vagon gabona, gyű/t be megyénkben
Zala megyében október 2-a irtán is jovább tartott még a termény-begyüjtés. Sok gazda volt mé-g, akik nem adták be gabonafeleslc-güket. Ezek most, utólag akartak eleget tenni kötelezettségüknek, amit dolgozó népünk államáva3 szemben éreznek. -»•'' ,''
Az elmúlt héten a megyében A és B vérteli jegyre 21 vágón, C vé. teli jegyre pedig 24 vágón gabona gyűlt be. Egy hét alatt *«hát 45 vágón volt a szaporulat, ami jelentős mértékben" megjavitoí''ta a megy« terménybegyüj-tési eredményét.
Egy* univerzális
traktor-aggregét
A kopejszki „Sztrommwina" tyAf megkezdte olyan gép aggregek kétizitéfrét, melyek a tutajozáshoz alkalmazhatók és egy traktorra vannak felszerelve. Ezt u gépet felhaflz.it«ják a fatönkök le. rakására, vizrccsukilatására é< kiemeltére, A/, aggregátok alkalmazhatók falu j javítási munkákra é* cölöpök leverésére is.
Eredmények és hibák ifjúsági szerveaeteinkben
H* váratlanul meglátogatná megyénk ifjúsági szervezeteit a nagy Szovjetunió dicsőség s lenini Koin-szomol-szervezetének egy tagja és megkérdezné: *Nos, mondjátok hát el, milyen munka folyik u ti ifjúsági szervezeteitekben?« —■ bizony igen kevés pozitiv eredményről tudnánk beszámolni megyei viszonylatban: Ellenben annál több hiányosságot kellene bevallanunk.
Persze, azért akadnak eredmények is. Kiss Imre elvtárs, megyénk EPOSz titkára bizonyára mindjárt a zalalövfíi példára hivatkoznék: jól dolgoznak, nagyon szépen kivették részüket a Tervkőlcsőn-jegyzéshen is. Mánfai Zoltán EPOSz-tag, aki az álíamí gaz-<laságban dolgozik, 550 forintot jegyzett, ifj. Kemény Sándor 200 forintot, pedig apja 4 lioldas kisparaszt és 7 testvéré van. Németh Sándor ipa-
Évezredes erő tört fel a munkásokból
Vizi elvtárs beszél az UJitó-kiállitásról
Vizi Domonkos elvtárs, a nagykanizsai MAORT szerszám mtflielvén$k- csoportvezetője fent /járt Budapesten és jól körülnézett a Műcsarnokban az \JJjitó-kiállitáson. A müheh-óben kerestem meg, asztala mellett ült és jegyzeteket készített.
Rengeteg látnivaló
v
- Összehívjuk az élmunkás és ujitókört és először ott számolunk lxí Belső István esztergályos szaktársammal tapasztalatainkról. Összeállítok mindent pontosan, hiszen azért küldött ki az üzem, hogy amit tanultam, itthon átadjam.
• — Eengeteg rolt a látnivaló meséli —, jó lett volna megmutatni a kiállítást a ka-pituistáknak is, akik azt kia-
Szigora, éber ellenőrzést a szabotáló kulAkok ellen
A/ operatív bizottság leg-»lubbi ülésén l ekéas Imre «•Mars felliivla a figvdmet arnu hogy a vetésterv teljesi-teseben elért eddigi eredinó-nyank wnnniesctre sem adnak okol arra, hogy elbízzuk mo(fuukal. Annál is inkább »«au mert sok helven még muidjg felfedezhető * a kulák
>.; • ^''tlen ellenőrző kö-/t{junk - mondta Fekécs elv-
Járs - egy járásban egy al-£í»mmai három kulákot tep-tS lcVlkik szíibotá''Iták a a mS?^ Nyilvánvaló, hogy .W\más üdékéin isoffl szabotáló kulákok. •»mutatott iura, hogy meg kcl1 övezni az ellenőrzést;
hogy a munka hátralévő sza-kaszákni semmiféle fennakadás ne történjék. Éberebbnek koll lenni, hogy a kulákok támadásait még határozottabban vissza tudhik verni.
Javasolta bekécs elvtárs, hog^'' az elkövetkező naj>ok-ban az .''ellenőrző közegeket azokra a területekre, csoportosítja az operatív bizottság, ahol még különösen cí vannak maradva a vetésterv teljesítésében. Itt különösen a tapolcai, keszthelyi és nagykanizsai járásra ''gondolt. A tapolcai járásban alig néhány község teljesítette száz százalékig a rozs vetéstervét. A javaslatot az operatív bizottság elfogadta.
ezer forint közületi V-s I0''> ezer forint állami kiaiás va í. A kutak hamarosan elkészül njek, s a 25 zalai község do. gozó parasztjai egészség s ivóvízhez jutnak.
25 zalai falu kap uj kutat
lv<aa!?fe''szor járvány tört"
<1ípV; rfitöbb esetben mm-uák f - ^tjai voltak a ra-S. {f^tői. A mun büne. s^owVaiIlk nem ré-
C«éS2S^es ¿v^-
;1 a súlyos bajon segit
tívöW^^ ^ ¿ala me-ftKl15.11?©'' ütemben fo-
létesite-
k&^ÍSt^^ivattyus
Az Stéves terv élmunkásai
A „Krásznij Don" gyárfan a dolgozóik már több mint 4 hónapja állandóan teljesítik és túlteljesítik a normákat Szeptember elsejére évi normájukat 154-en teljesítették, kétéves normát nyolcan teljesítettek. Az ötéves terv feladatait teljesítette 88 dolgozó.
hálják, hogy a tőkés rendszer felszámolása az egyéni kezdeményezés, a talulpiányok, a technikai feUódés halalát jelenti. Inkább ugy festett a dolog, mmtiia egy évezredes visszatartott erő t!>rt volna ki a munkásokból. — Elmondja, hogy a MÁORT-tól összesen heten voltak a kiállításon, a MASZOVOL-tól is többen és főleg azokat az újításokat tanulmányozták, amelyek az ő üzemüket érdeklik, amelyeket itt- is érdemes megvalósítani.
Olajtizáró, furévizező
és más ujifásnk
Kis vasdarabokat vesz a kezel». hogy megértsem a dolgot és elmagyarázza az olajelzáró toló formáját, amelynek bocsiszolúsához egyszerű és gyors eljárást látatt a kiállításon. AoeTKOretü ^pápaszemo mögül élénk tekintete csillog. — Nagy haszna lesz ám belőle, elvtárs, a szerszámmühelynek(, nem kell kezdetlegeson, kézzel csiszolni az aeéltelületet itt, látja, hanem egy kis kávéda-rálószerü készülék célszerűen és fürgén megcsinálja a dolgot. Porcokét nyerünk és j>on-tOB munkát. E* itt van a furó-vizező. Eddig a vizezés kézzel történt. Ha sietett a munkás, hát nélia el is maradt, aztán le forrósodott ós romlott a furÓ. Nézze, lerajzolom ezt az automatát. Itt házilag meggyártjuk, semmi az egész és a, fúrók munkája gyorsabb, a fúrók élete hosszabb máris. Nagy-Bzorü éat egy-szerü!
Balog Lajos, és Ágoston b^e-renc, a műhely friss taiiulói ámulva hallgatják a magyarázatot. — Mi kell az újításhoz?
Ez keli az újításokhoz
— Tudni és aaaratni kell a szakmát — válaszolnak, de Moldorány István, aki maga is ujitó, hozaáteszi: — A Párt szeretete, jó munkásöntudat.
— A golyóceissoló is igen tetszett — füai a fczófc torább Vizi, de arról majd Belső elvtárs számol be részletesen. Ajánlani fogjuk, hogy pontos rajzokat is kérjünk az ujitás-
1049. okt. 15.
3>N«I II
róJ, mert az mégis biztosabb, mint a szem.
De mégegyet indítványoz majd Vizi oh-táre az ujitó* és élmmikáskör, majd a műhely-értekezlet, vagy ha kell, az üzemi értekezlet előtt. Hogy n MAORT újításait se rejtsék véka alá.
— Ott jöttünk csak rá a kiálütáson, hogy mennyi kincsünk van nekünk. Nincs itt egyetlen műhely sem, ahol az utóbbi é\ek ''során életrevaló ujitások ne születtek volna. Vigyük fel őket, adjuk át a többi üzemnek. Saját magunkat gazdagítjuk, ha mások is átveszik tőlünk.
Igy van Vizi elvtárs, a szocializmusban a dolgozó talál-mánva: közös sikere/á dolgozóknak. Csak hát tovább kell adni, közkinccsé koll tenni.
roslanuló 200 forintot és ígv tovább. Az EPOSz-tagok ösz-szesen 10.050 forintot jegve>:-tek és 31.250 forint értékű jegyzési gyűjtöttek. Vagy ott van Pórszombat, ahol iaz EPOSz kicsúfolta a Tervkfil-csön-jegyzést visszautasító ku-lákokat.
Igen ám, de ugylátszik, a Tervkölcsűn-jegyzés izgalmai közepette a falusi EPOSz szervezetek megfeledkeztek mostani Legfontosabb feladatukról, az őszi vetési munkák határidő előtti végrehajtásának biztosításáról. Kiss elvtárs ismét ZalaLövőre hivatkozik, ahol 25 EPOSznör-szem dolgozik mái'' a dűlők-Lelősök mellett. 0k fogadták lel a batyki EPOSz u-rsenvkihívását is az őszi vetésterv sikeréért veendő felvilágo-sitó munkára. Jó felvilágosító munkát végzett a felsőbagodi .EPOSz is, ahol a rozsot mái* « mult héten elvetették és október 15-ig a buza is a földijén lesz. Nem hiába adott az EPOSz 16 dülöfelelőst ebben a községben.
De mi van a többiekkel? Miért alszik az EPOSz Dab-roncon, ahol pedig jó volt a Iíegyüjtés, Csatárban. Csács-bozsokon, Andrá.shidán, Nagv-''engyell>en, Bucsus/entláflzlón és annyi más Ivelyen? A SzIT szervezőiekről is l.evr.set hal-Iunic mostanában s ez áM r.emcsak Zalaegerszegre, hanem Nagykanizsáiba és Keszthelyre is.
A Tervkölcsön - jegyzésben ifjúsági szervezeteink derekasan kivették részüket, s amint láttuk, néhány helyen az őszi munkában* a munka versenyben is. »Alvó* szervezeteink pedig ébredjenek fel: dolgozzanak és tanuljanak, pótolják mulasztásaikat, igy járuljanak hozzá a szocializmus építéséhez.
S ennek az utja: szorosabb kapcsolat kiépítése a Párttal.
November 1-re elkészít
két fúrótornyot a Tóth-brigád
A magas esőrakások kőzött hosszan, méreteiben lenyűgözően terpeszkedik az épülő fúrótorony rozsdabarna rácso-zata. Meílelte furógén szórja a forgácsot, s-a rajta álló nnni-kások közében nagyokat durrog a liegesztőplsztoly. Az első két fúrótorony, amelyet a Vasházas épit, két hét uluti készen lesz.
— 14 méternyi van még hátra a két torony nyolc oldalából és készen leszünk — magyarázza Tóth Antal elvtárs, a ; torony brigád« vezetője. Hét tagu brigád dolgozott rajta. Lakatosok, hegesztők. Lassan ment eleinte az épités, hiszen ilyesmi még nem készült a
Vasvázasban. De belejöttek, s már megszerették pa munkái és vigyázva passzitják össze minden darabját, hogy tökéletes legyen. — Még van hátra elég munka, de tul vagyunk már a nehezén — mosolyog Kovács Ferenc elvtárs. •• Minden darab vasat 15-azör kellett megemelni, helyér» rakni, visszarakni satöbbi. Ilyenformán legalább 15 ezer mázsát ''emelgetett meg a brigád — vág közbe Szluka György chtárs. az épités veaetője.
November l-re készen 1*./, tehát mind a két fúrótorony, az első kettőt pedig mául követi a többi.
20 ezer pír cipi len raktáréi a Cipikeresksdelmi KV-iél,
A Cipőnsgykenaskedelmi NV msgnyiláBa nem csak uj szín* jelenA Nagvkanizsán.
— Eddig általános panasz volt ridákBii a dolgozók részéről, hogv tipuflcipőkben ée különösen a jobb és tetszetős fajtákban nincs még választék —• mondja Singer Gyula, az NV köaponti «BrvBzóje. — Eaen sagítünk elsősorban.
A nagykanizsai NV-nek, »mely a napokban nyilt meg, néhánv száz pár cipője van ebben"a pillát an voég csak raktáron, de hamarosan 20.000
zelhető fajta lábbelival ellátja Zalát Hs D61-Somogyot.
Az Eöfvöe-tári üzletben még egyelőre eeendee a forgalom. Az BlkBhnaaottak cainoeitják, rendezgetik a raktárt és egr h^tlman telinatot helyeznek dl:
9 millió pár cipő az öt-évús ttrv.keret ében.«
Közben egy kanizsai eipő-kiskeroekedő jön és 20 pár gyermekcipőt kér. Királaaz^» az árut és megelégedetten távozik. 200 kilométer helyett csak 200 métert kellptt »u*u-
pár érkezik és minden elkép- nia«.
Hiú ptotátxkUl
Szállítmány a WM-tól
— széliitoJe vél nélkül
A «apókba« Csepelről a WM tői 250 ezer forint értékű nyersanyagot cső vasat, szögvasat «tb. foiptuiík. A szállítmány szállítólevél nélkül érkezett- Nem elsóes«:. ez, de különösen, súlyos mulasztás, < mióta Pártunk és Rákosi elvtár« íolHivott bennünket üzemi dolgozókat a« éberségre, fegyelemre s a munkánkkal kapcsolatos f«e-iősségre. Nézzük csak, mit jelent egy ilyen mulasztás. Mi kénytelenek vagyunk az anyagot szabálv-«!lenesen átvenni és egy szállítólevelet kiállítani róla. amelyben az adatok mái nem egyeznek teljesen az eredetivel. A számlázásnál differenciák vannak. Ha később le vs jón aa eredeti szállítólevél, az ada^i sem mennyiségre. sem minő. *égT* nem egyeznvk a mienkkel. A nagyobb baj az. hogy egy negyedmilliós értékű szállítmány minden bizonylat nélkül jön és előfordulhat, hogy elvész egy része, nem érkezik rendeltetési he-J vére é* a veszteség okát nem le-
het időben kideríteni, hiszen a címzett nem is tudja, mit adtak fel neki. Az utólag megkapott fzámla alapján esetleg kát három hónap múlva keli a raitárkönyve-1 esnek hosszú és körülményes munkával a téves adatoka-: kijavítani. Ez felesleges munka, de ezzel nem merült ki a bajok lehetősége. Előfordulhat, hogy a szállítólevél hiányában a raktáriak a szállítmány egyes részeiről nem tudják jaelvik üzemnek jö£í> s esetleg he-Tckig hever a raktárban * az illető üzemben pedig megakad a munka. Mi. rakstárkönyvelési és raktári dolgozók felhívtuk a csepeli anyageladá6i és szállítási osz. tály dolgozóit, hogy közös érdekünkben felelősségteljesebben végezzék a munkájukat. Ugyanakkor Pártunkat is ér jelitettük; hogy segítsen czeri a téren a felelőssége; megszilárdítani.''
Vas József, .1 nagykanizsai MA.
ORT raktárkönyvclési dolgozója.
A búzát is idejében elvetem
T. Srerkesztőségl Örömmel olvasom az újságban, hogy egyre több gazda társam fejezi b« a rozs vetésé^. Örülök ennek. mert ugy érzem, egy kicsit én is segítettem őket a példámmal, híezc« én itt m&r csaknem két h«:e elvetettem a rozsot. Nem bántam meg. hogy siettem, mert most már jól esik nézni azokat a kis zöld hajtásokat, amelyek kibújtak & korai ve(és nyomán. Mikor elnézem a vetést, egyre az jár
0,7 eszemben, hogy ebből a rozsból mennyivel több fog teremni, mint tavaly, tavalyelőtt. Ugyan» a korai vetés az igazán hasznos. Ezért fogom a búzát is idejekorán elvetni. Hamarosan készen leszek ezzel is, annyira előrehaladtam már a vetéssel. Remélem, hasonlóképpen gondolkodik minden zalai dolgozó paras^k""®.
Horváth Wván.
8 holdas ujgazda. Szécsisziget.
Kanizsai KISOSZ-hirek
Doháayárus csoport'' szombaton f. hó 15-én este 6 órai kezdettel taggyűlést tart a KISOSz Kölesei ut 2. sz. helyiségében. Az összes
tagok megjelenése kötelező. *
Központunk felhívására felhívj jak tagjaink figyelmét, hogy mint ismeretes a kereskedelem részére megállapítandó túlórakeret felosztásának feladatát az Országos Munkabér Bizottság a KISOSz központra ruházta át- Magát a keretet hónapról, hónapra az 0MB fogja megállapítani és a szétosztást a Központunk végzi eL
Városunk kiskereskedői szakosztályonként jelentsék irodánkba munkavállalóik részére szükséges túlórakeretet, melyet havonta kell kérni. Nemleges jelentést is kell adni
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
A Városi Közellátási Aruüzem félszámolása során visszamaradt különféle mérleg«^ gazdasági felszerelés, stb. & városi köztisztasági telepen (méntelep) 1949. október hó 20-án, majd folytatólag október 22-én mindkét napon d, e. 10 órakor a legtöbbet Ígérőnek «1 lesz adva.
A vonatkozó tárgy jegyzék a városi gazdasági hivatalban betekint, hető.
Október II—16-ig. Cstttörtölctől-Tiiánápig. Amerika igáid irta
SzBlöföldem
Eliadáiok ktarfete :
Hétkőxnip d. n. 5 é» 7 órakw, <» Bnneprupokon d. bl
f \ V ï û órav or__y
Rérlefte! olcsóbban jár moribal
Nagykanizsai gőzfürdő ruggtí 7-461 ette 6-ig}-
HIRDETMÉNY.
Hivatkozással a Népjóléti Miniszter Ur 194.800/1947 számú rendeletére Nagykanizsa m. városban megtartandó diftéria elleni kötelező védőoltások tekintetében alábbiak -szerint intézkedem:
Folyó évi október havában védőoltásra kerülnék az 1948 október hó 1.. 1949 március hó 31. és az 1947. október hó 1. 1948 március hó 31. napja között született gyermekek.
Az oltás ideje: 1949 október hó 16-án (vasárnap) délután 2 óra.
Az oltás helye: Az I. kerületben lakók részére a Vécscy-utcai iskola. a II. kerületben lakók részére a Rozgonyi-utcai iskola, a III. kerületben - lakók részére a Templom-téri iskola.
Tájékoztatásul közlöm, hogy a Somogyi Béla-utca, Szabadság-tér, Fő-ut. Deák-tér és Teleki-utcától délre cső városrész az I. kerület, ezektől az utcáktól északra eső városrész a II. keriftet. Kiskanizsa a III. kerület.
Felhívom az érdekelt szülőket, (gyámokat), hogy a fenti idő alatt született gyermekeikkel a védőoltáson a jelzett időben és helyen pontosan jelenjenek meg. A gyermekek tesjénok és ruházatának tisztaságáról gondoskodjanak.
A hatósági oltáj diltalán. Bárki saját költségén magánorvossal is beoltathatja gyermekét, de az erről«.^zó!ó blzoayívány ax oltá* helyén és Idején az oltóorvosnaV bemutatandó, úgyszintén az oltást gátló betegség Is kezelőorroal bi-zonyltvánnyal igazolandó.
Figyelmeztetem az érdekelt szülőket (gyámokat), hogy & védőoltáson való megjelenés kőtelező. Aki az oltást indokolatlanul elmulasztja, kihágást követi el és az idézett rendelet 23, §-ának értelmében pénzbüntetéssel büntetendő szükség esetén pedig a gyermeV előveze-fését és kényszeroltását kell el rendéu lem.
Polgármester.
MIP Hrtk lagMsai
Pártatuakát órtekeeifctek
PÉNTEK i Posi« f. Satáayl Kiniy. Rendőrkapitányság 3. PmcM
Károly.
I. körzet: 6. Ssozmm* József. III. körzet: 6. Karsits Láazlé. Karhatalmi ud: é. P&pp Sándor. Közigazgatás: 6. Pejkó József. SZOMBAT: Téglagyár;'' Széphegyi István,
—i NYOLCEZÉR ISKOLABAN alakult meg az országban a Szülői Munkaközösség.
— HÉTSZERESÉRE NÖVEKSZIK az építőipar gépesítése a hároméves terv végére. Az áilamo-sitások óta az építőiparban az nyfiva összes gépi felszerelés 14.000 lóerőre emelkedett.

Uőuwh
—I ÉRDEKES JELENSÉGET figyeltünk meg a nagykanizsai járásbal- A kukoricaszár vágása sokkal nagypbb ütemben halad, mint az őszi véiés.
— KIVANATOS LENNE, ha az országos vásárok alkalmival a tehergépkocsik és motorkerékpárok forgalmát Zalaegerszegen a Széchényi-tér és a Marx-tér utvonaláról más irányba terelnék.
TÜSKESZENTPÉTEREN még a mai nnpig sem kaposoKák bo a viUanyt, annak ollenére, hogy a község dolgozói a szükséges díja-kat már befizették.
— A NAGYKANIZSAI SZAK-MAKÜZI BIZOTTSÁG rendezésé, ben folyó hó 18-án és 19-én <*t« 8 órai kezdettel a Szakszervezeti Székházban (volt Iparoskör) Vidám Zenés Estéket rendez. Fellépnek: Karády Katalin, az Állami Operett Színház jlagja, Halmay Imre, a Varieté Szinháx Ingja. Kovác« Mária, a „Díszmagyar" c, film főszereplője. Kovách Aladár, a Nagybudapesti Pártközpont konferansziéi«. Martin Lajos, a Rádiózenekar karmcTte?-«. Jegyek a Szakmaközi Bizottságnál kaphatók 2—12 forintos árban. 1—4.
- UKK KÖZSÉG népi bizottsága eddig nem 6ok gondot forditotí a tisztított vetőmag ellenőrzésére Még meg sem magyarázták a gazdáknak a megfelelő vetőmag cserélésének lehetőségét. Hiba van a politikai felvilágosító munkával is ebben a községben. A népi bizottság csak adminisztrációs munkái végez. A vetés állásáról ők maguk szerzik be az adatokat. Természeteden igy Ukk parasztsága sohasem tudja magáévá tenni a terveket.
— LEVAGTA A LÁBFEJÉT a 6zenes csille Kcvács Ferenc vasúti pályamunkásnak a nagykanizsai fűtőházban. Kovácsot a mentők a kórházba szállították.
— A SZÓFIAI RÁDIÓ magyar nyelvű adása október 15-től megváltozik. Az eddigi 20.15 óra he. lyett 20.30 órától 20.45 óráig sugároz magyar nyelven híreket a 39.11 méteres rövidhullámhosszon.
— A /VASUTAS SZAKSZERVE. ZET nagykanizsai csoportja október 15-én, szombaton este 8 órai kezdettel szüret hált rendez a vas. utas szakszervezeti székházban.
Egerszegi rendőrök és úttörők barátsága
A zalaegerszegi Rendőregyesület elvállalta a JÓkai-uti általános is. kóla ''tanulóinak patronálását. Ez a patronázi-munka nemcsak afféle névleges atyá^kodás. hanem tettekkel bebizonyított valóság. A tanévnyitárkor a rendőrbaj társak az iskola elsöosztályosait kitűnő irónokkal, füzekkel ajándékozták meij, most pedig megépítik az iskola udvarán a Szabadság-zászlót. Hozzájárultak az iskola mosdófelszerelésének megépítéséhez is a rendőrök és nincs olyan megmozdulás, kulturális ünnepély, amelyen Vészt ne vennének, Az iskola t*ntilópaj±ásai meleg ragaszkodással viszonozzák a rendőrök
szeretetét.
ARAJANLATI FELHÍVÁS
Csengery-ut 25. sz. alatt lévő járási székház belső tatarozási munkálataira árajánlatot hirdetek A feltételeket okt. 18. és 19-én lehet megtudni, a ¡költségvetést pe-dig okt. 19—20-Íg keH beadni. Felhívom a nagykanizsai iparosokat, hogy árajánlatukat adják. be. Nagykanizsa, 1949. okt. 14. Fülöp Gyuh járási főjegyző
PO IRT
Lesz t,platina-jelvényes" is a szombati MHK-próbán ?
Alig egy napja hangzott el a vSysuta8 SzIT -''felhívása, melyben a kanizsai alapszervezeteit hívták ki versenyre az MHK népszerűsítésével és az őszi MHK-próbákkaJ kapcsolatban.
— Nemcsak kihívtuk a város alapszervezeteit, hanem meg is szeretnénk azt nyerni — mondotta Hegyi István sportfele''lös. — Szombaton délután alacszervezetünk minden szolgálatmen;es tagja ki fog vonulni
Az egyik fal előtt két i*» beszéli meg Horváth Imre titkárral, hogy milyen iegyen az MHK-fal, merj. ilyen is lesz a vasutas SzIT-nél. Erre a falra kerül fel egy állandó MHK jelmondat és itt fogják a dekorációsok elhelyezni a különbözó MHK grafikonokat, cikkeket, rajzokat és fényképeket.
Ott lesz a szombati próbán Rikli Béla géplakatos tanonc is aki munkahelyén i« a legjobbak közé tartozik'' é« a sportban is tehetséges. Eddig nem volt nlkalm.i nporíolni, most az MHK edzér-ok á.kalmával először vett kezébe súlygolyót s máris 512 cm-t dobot*. Ax udvaron Farkasfalvi Ka.
talin „kötelezett '' már a „
tartott s amikor megmondták hogy 50 is elég az aranyjelvS?
hez. akkor azt kérte a vezetéS"
tol, hogy csináltassanak oekí^" tinát, mert feüviszi még 110-i/fc
A vasutas SzIT egyébként rendben, zászlókkal és énékszAwj fog felvonulni a szombat d^ht^ próbákra.
Szombaton:
SZIT MHK-próba
Az összes kanizsai SslT-tck részéit 8Zomhaton délufún g órától a* Oto}mwn/cá*''pált+i MUK próla les». V Sa/r-rafa, akt tg3ZohánnZi rendelkezik. hozrn vingúisu «* igazoliányát ca l forintot if iyazolvánvla ra¡/osztandó bt. li/''-gcrl.. Az ok a SoJT-fatk i*
akik 15 szüretüknek
dc igazolvánnyal nem r^delkésnék, yizuk megkapják ar ert/hntnylapot. J>l;ényt ian c*«k az igazoldinni/al r*n. dtlktzők kaphatnak,
Az NB III ban játszik az MNIE
Uj szakosztályokkal bővül az egyesület
Az MLSz táviratban közölto a Magasépítő NTE együttsével, hogy pótlólag a P. MEFESz helyett beosztó''.ta az NB III-ba. A hírt nagy örömmef; fogadták a vállalat dolgozói és sportolói.
— Végre nekünk is sikerült előbbre jutni — mondja örömmel Harangozó Lajos, áz egyesület ügyvezetője. Vasárnap már valószínű, leg Pécsett az Erdőgondnoksági NVSE-vel játszunk bajnoki mérkőzést
A hir vétele után a vállalat sportszerető vezetősége ígéretet tett, hogy telj ej mértékben támogatni fo«gja a labdarúgó-szakosztály működését
- Mi lenneszejescii nemcsak o labdarúgást támogatjuk — jclen-tefte ki Papszt BéLv a magasépítők sportfelelőse —, hanem a töh bi sportágakat is. Máris működik az asztali tenisz és a kosárlabda szakosztályunk, de a vállalatunk dolgozóinak támogatásával rövidcsen életre hihvjuk a tornász, «óí kézilabda, atlétikai és tenisz szakosztályokat is. Ezek természetesen csak jövőre fognak; működni - -tetrte hozzá.
A mi célunk az, hogy vállalatunk dolgozói közül a munka utác minél többen találhassanak maj<í felüdülést ai sportban — raoit<f|* befejezésül Papszt Réh.
színes sporthíradó
Nem játszrx vasárnap még barátságos mérkőzést sem az Olajmunkás. A második csapat Tabon játszik, a többiek vasárnap délelőtt nagyedzést tartanak
Már szombaton este sor kerül a Szolnok—Olajmunkás ökölvívó
rangadóra Szolnokon.
*
Hét közben az Ola j munkás-pályán a honvédség tatfiai tették le az MHK-próbákat. Volt egy pár kiemelkedő eredmény. Zseli tizedes 4 perc 50 mp. alatt futojta az 1500 m-t. Jambrik József fekvőtá. masz&it pedig filmre lehofertt volna
felvenni, olyan szabályosak voltak *
Az NVSE csütörtöki kélkapu» edzése után Czizmarik edző igy állította össze a p. Lokomotív «1. leni együttest: Nagy — Semsl, Né-meth, Munkácsyy — Oláh, Both — Kimpf, Takács, Békési, Hoffmann, Sárdl.

Vasárnapi *lfoglalfág*i feeHBi-pároznl tudó újságárusokat Utm a nagyitaniasái kiadóhivatal. i.
Nagy Smger varrógép eladó. nizsa, Szt. Imre hg.-n. 9. 13Q
Sach*. 100-aa berúgó« prima motorkerékpár eladó. Sárecz Nagyka-nizsa, Szabadság-tér 21. 1515
Mindennemű'' használt ruhát, legmagasabb áron vesz Gálosházi Béla ószeres Nagykanizsa, Deáktér 14. 1489.
Irógépef, lehet hordozható is ven. nék Szabó Antal üzlete Nagykanizsa. Fő-ut 5. i f 1522
ÉRTESÍTÉS. F. hó 15-én, szombaton d. u. fél 4 órakor a Vasutas Szakszervezet székházábio Nagykanizsán Csengcry-u. 67 sfe alatt nyugdíjas taggyűlést tirtuak Föbizamll.
RÁDIÓMŰSOR
SZOBMAT, OKTÓBER 15.
Kossuth Rádió: 7.45 Magyar n^-ták. 11.30 Hanglemezek. 12.15 Balázs Béla zenekara játszik. 13.00 Népszerű operarészletek. 134í Csárdások. 14.15 Mi van egy mosdat mögött? 14.30 Magyar Muzia 15.00 Brahms: szimfónia. 15.1» Gyermekrádió. 16.15 Előadái » stúdióban. 16.35 Tanuljunk vnek szóra oroszul. 17.00 Termeléií híradó. 17.10 Tánczene. 17.40 Szovjet napok — szovjet emberek. 18 15 Termelni híradó. 18.30 Magyar nóták. 19.00 „Szép c»t> ma zsika." 21.00 Vidám zenés hétvége. 22.20 Magyar nóták. 23.0# Tánc éjfélig. 0.30 Hanglemezek.
Petőfi Rádió: 7.20 A ma)ÍT*r nyelv műhelytitkaiból. 7.35 Hanglemezek. 8.30 Hanglemezek. 9.45 Görög gyermekek műsora. NM* Hanglemezek. 14.30 Népek zené)C, 15.00 A Rádióiskdla tarka mu.o-ra. 15.40 Uj hanglemezeink. 16.W Szinházi közvetítés. 19.00 Hangie-merek. 19.20 Hanglemez^. 20.W Népnevelők huszperce. 20.20 Magyar nóták. 21.10 Hangos újság. 21.45 Hírek szlovénül. 22.00 Mt újság a sportvilágban? 22.20 Ivw Petrov énekel.
ZALA podWkal napikp. Faiéi ős mttkmiM: Szán* 6 J*nl. Qjii*i.rflnír F<-«1 7. Tell W-Kfedóhivatal: Fő-ut 5. Telei«: 3L Nyoma4ett a Kőzgazdasáfl R-7-Nagyka«ÍEsa nyomdájában,
Nagykanizsa-
FMI* kiadó H a nyomdái* W-Sztndrfi Oéx*.
Kormánybizottság alakult Sztéifn 70. születésnapja méltó megünneplésének előkészítésére
Legújabb jelentés az őszi vetés álláséról
Virág művezető szenzációs uiltása a Vasvázas esztergaműhelyébeu


vi^cj 241. száíxs.
K&gykanHte, í94íf. október 16. vasárnap
A GYŐZELEM KÖTELEZ
(SIJ) V6-Ct értek a Terv-kólcPón ic^Téséeok dicsőséges nBiv»i. Több mint 751 millió /orinfeit jogvoztók a magyar dol»«ók, hogv alátámasszák a hatalmas öió.es terv munkáját, !;i(o:ez5aók törhetetlen ra&asz-hálásukat a népi demokratikus rondBaorhcz; népünk vozetői-lx>i. A Tervkölcsön több mint 50 wiizalékos túljegyzés olyan í^ub''o.ü. melynek eredményei V; a^yolám''szt o«a''< a jövő! en ibontakozna!; ki országunk mog-erúsH''fcélon, békénk megóvásaién. dolgozó nóiiünk élptszin-von*lá:sk toyábbi iomolküdésé-1-on. A köU-sön sikéío azonl>an n i^i sikbiok rögzítését is jo-leafc." lemét bebizonyosodott, lv.«y «ni tudunk a nzalxidság-svl," azért átmeneti áldozata is. fcé,o-ok vagyunk. Nem véletlen, hogv a Uajk-banda szét-tán, az előttünk álló idgústi (ola latok előtt igy insaoljtak a magvar dolgozók n >rm6ny fölhívására.
A jegyzés utolsó napjaiban már várható volt s most \ég-or&lmény: a falusi jegyzéseiét fig\riembe\é\o Zal£ me-í ® ls milliót megháláló jogy-zée®l el-ső lielyon végzett az Oisz^ian. Azt jelenti ez, hogy a» »cidigi sikeiek után most már. végle-pson a mi megyénk a népi demokrácia biztos támasza. Zala már tavaly az (S7.\ munkákban is a lo^ls''k között volt. Az idei választások után már asiilci sem bőszéit a »sötét« Zaláról. S most a Tervkölcsön nallatlan sikere feltette az i-ie a pontot. Zala "meg\e dolgozó népe hazafiasságban, öntudaton ott áll az élvonalban.
. Ha s ei kor okait honcol^at-m, mindenekelőtt ari-a kell nivatkojmunk, hogv a népi démonikus fejlődé* gvöke.es valtoeóaokat idézott ok»'' mo-
oln^mdt >€>tét< országrtVz volt tort 1» életet adóan a föd-^zabadultság fri-sitő szolé. Za-
¿ÍL? orólc Bza-
Multak fel a bilincsek szét-
<W $ ^ "tyünlc is » népi demokrácia áldá-
£?'' a körülmények ««on-
^v^ynitoukbaji még nem * győzelmet, W nagyjábóHÍaeonW wv st ar ország többi tájain oroezlán-nép-
''Wvwomk munkáját dicséri.
•a^vÜS- "titka/<: ;ó politikai, munka és lankadat--iak 2°lSonV l''ártszorvezeto-wmeriS 1 J£lrT> nyomban fol-¡®i*níÍLA ^rrkölcsőn döntő
S4S«
lC !Ldotetek ki- Megfcte-
muSííi népnevelők
^Tr¿¡Li61 alátámasztották «¿HP® Í™llott helyi ér-
mutaSL ^^ényoire ós rá-sairT f terr kilátá-
kSS hogy a Terv-eszköze. Bs vé-utolsó sorban :
mm^assK^sasvm
fa* 60 Kilét tssessggai
maguk a népnevelők fáradságot nem ismerve, éjt nappallá tévB dolgoztak a sikerért, ismét kézzelfogható valósággá vált munkásosztályunk érettsége, vezető ezerepe, fokozott áldozatvállalása, nemcsak a jogvz''shen, de a^ nópne\-olőmunka területén is. üzemeinkben a jegyzés \-alésá-gos villárnkami^ány volt, "már az első napon 11 millió forint gyűlt össze nagyié zt az üzemekben és a városokban. A következő napok a dolgozó parasztság folvilágoait.isának ideje >-oltaiv. lOzor meg ezor szállal vált okkor szorosabbá város és falu dolgozóinak szövetsége. Ha mogvénk a^fahisi jogyzé-woklon ért píorszilgos győzelmet, oz is munkásosztályunk élenjáró niunkáj mak oncxlmé-nyo, akik a falusi jogyzéeak motorjai voltak. Meg keli azonban omlékoz nünk dolgozó i>a-»-asztsiigunk öntudatáról., akik szívesen jeg>-ezték a ''IVirvköl-csönt és niognyilatkozásaíkban hűsegük ezernyi tanujolét adták. Hasonlton dicséietes ér-tohniségünk és dolgozó kisom-leieink túlnyomó többségének helyes", jx>zitiv iillásfoglalása a Tervkölcsön, rajta koiosztül a népi demokrácia mellett.
Voltak azonban megyénkben j a Torvkölcsönnek akadályozói « is. Elsősorban a kulákok, alkik j csekély kivételtől eltekintve, né-B hány forintos »konyöra/domány-nyd.« akarták túltenni magukat a'' hazafias kötelességen. A Tervkölcsön je^-zéséliez való viszony újra választóvíz volt a dolgozó iiép és ellenségei között.
A győzelemnek azonban meg\-anl:ft''v a maea árnyoldaJfii | is. Nem ünneprontás, ha an-a '' hivatkozunk : Icgcsckílt/c.hb oki sincsen az elbizakodottságra. A ternrénylíégyüjtésben ugvan-1 csak nem valtunk olől. az őszi munkában is l>o kellett érnünk a negyedik hellyel. A Tcrv-völcsöii jegyzéke c^-ik előfeltétele a további győzöl moknek i— s mi ezt az olófol,t.''t?lt megteremtettük. A csata naponta megy tovább, üzemien, földön, a termelés frontján. A gvőzo-loni sok mindonno kötelez. Kg.\el)ok között arra is, hogy ismételten bebizonyítsuk: nom. vélotlon a máj usi" \ álasz tások sikoie, nem véletlen az a 18 millió forint som, amely mesénkben a Torvkölcsönre ösz-szog\-ült. Jo-ryot váltottunk őzzel á népi demokrácia vonatára, mely a szocializmus felé robog. Do a célt csak ugy érjük oly ha dolgozóink ujabb gyóőzeU mBkkel tetézik a Terrkölcsün sikoiét.
Nincs okunk kételkedni benne, hogy Zala mogyo Baorgalr mas dolgozó nópo u.i erőt merit ebből a győzelemből s megnö-vekedett öntudattal, önbizalpm-mal - lát nelvi a szocializmus építése soronlévő nehéz feli-adatainak. Valóra váltjuk mindazt az Ígéretet, melyet aJ Tervkölcsön jegyzésében elért győzelmünkkel dolgozó népünk'' rjak ígértünk, valóra váltjuk mindazt, amire a gvőze''em kötelez.
Pieck és Grotewohl válasza
_ «
- Sztálin elvtárs levelére
Wilhelm Pieck elvtárs, a Német Demokratikus Köztársaság >Jnökc ¿s Ottó Grotewohl elvtárs, a Német Demokratikus Köztársaság miniszterelnöke a következő táviratban köszönték mog Sztálin levelét:
„A német nép nevében mély köszönetünket fejezzük ki önnek, igen tisztelt Sztálin generalisszimusz su-, azokért Q megindító és világot mozgató szavakért, melyeket a Német Demokratikus Köztársaság és kormánya megalaknJúía alkalmá ból hozzáu intézett.
A német n£p csodálattal adózik ta szovjet kormány következetes békepolitikája Iránt, melynek eredményeit élvezi. Ismételten köszönetét fejezi ki a szovjet kormánynak ós mindenekelőtt önnek azért, hogy Csujkov hadseregtábornok október 10-i nyilatkozata értelmében a közigazgatási funkció», kat Németországnak átadta és ezáltal a Német Köztársaság megalakulását lehetővé tette.
A német nép a legnagyobb snlyt helyezi a:ra, hogy elismer-
je a felelősséget a szocialista Szovjetunió megtámadásáért. Elismeri a potsdami egyezmény bői ráhdremló kötelezettségeket, melyek teljesítése mindenekelőtt a német nép érdeke. A német nép megindultsággal vette tudomásul azokat a szavakat, amelyekben ön a békeszerető— Német Demokratikus Köztársaság megalakítását fordulópontnak nevezi Európa történetében. Felismeri jelentőségét annak a megáUa-pitásnak, hogy az európai béke biztosítottnak tekinthető, ha a szovjet és a német nép erejének ugyanolyan megfeszítésével mutatja meg elhatározottságát a békéért való harcra, mint amilyennel « háborút folytatta.
Megfogadjuk Önnek, mindent meg fogunk tenni, hogy a Német Demokratikus Köziársaságban megtestesült erők a jövőben ío kozott elhatározottsággal szál-jacak sikra a béke megtartásáért és megszilárdításáért. E feladatok teljesítésében a német nép erőt és bizakodást merít
annak tudatából, hogy a szovjet nép kormánya és ön. Generalisszimusz ur, nem tagadják meg tőle rokonszenveket és aktív támogatásukat.
A német nép megérezte as ön levelének hangjából kiáradó melegséget. A német nép, amely éppen most épiti fel az egységes, független, demokratikus és békeszerető Németországot, hogy ezzel a világ minden népének rokonszenvét és támogatását megszerezze, a mi szavainkon át üdvözli a dlceö szovjet népet, melynek béke-akarata és tcljcsitménvel ragyogó példaként állnak előttünk. Üdvözlet és köszönet szavait intézi különösen a Szovjetunió kormányához és nagylelkű bölcs vezetőjéhez.
Berlin, 1949. október 14.
WILHELM PIECK,
a Német Demokratikus Köztársaság elnöke,
OTTO GROTEWOHL,
a Német Demokratikus Köztársaság miniszterelnöke."
A vita a vádlók teljes kudarcával végződött, mert az igazság a népi demokráciák oldalán van
- állapította meg Manullssclílf elvtárs ax ENSZ-ben
Az ENSz külön politikai bizottságának szerdai ülésén Kiszeljev elvtárs, Bjelorusszia küldötte kiemelte, hogv az im-I»rialista küldöttek azokat a törvémes intézkedéseket, amelyeket'' a népi demokráciák a reakciós összeesküvő csoportok ellen hoztak, ugy igyekeznek beállítani, mint az emberi jogok és a demokrácia megsértését. Sonki sem tiltakozik az emberi jogok és alapvető szabadsúgok megsértése ollón a monarchofasíVztL Görögországion ós ozt a kérdést nem tűzik a közgyűlés napirendjére.
Drotfojevszlcij slvtárs longyel küldött szintén az amerikai javaslat-tervezet ellen szólalt ''fül és rámutatott arra, hogy a »vádlóknak ssmminsmü erkölcsi joguk §in«a»n, hogv a biró szsrs] ében lépjenek tol.
A* amerikai, nbgtrcllcnt* fasiszta pogromokhoz ka-Monló sfmények lehetette-n*K azohlan a» orizágok-Lan, amilhékel az USA és Anglia küldöttei vádolni akarnaít.
Shftwcrcss angol küldött ügyetlen kísérletet tett arra, hogy visszavonj* kijslsntóaét, amely szsrint s népi dsmokrácia országaiban csak azokat a vádlottakat állítják biróság elé, akik előzőleg niár slismsrték bűnösségei kst.
Az angol küldött felszólalása után Vtsmszkij elvtárs kórt újra szót. Az elnöklő iráni küldött azonban nem válaszolt Visinszkij elvtársnak és bs
akarta zárni az ülést, mir© Visinszkij elvtárs kijeíen tette, hogy
a bieoltaácj egyes tagjai ny Urán félnek a szovjet küldöttség leleplezéseitől.
A szovjet küldöttség azonban tenkirek sem szándékozik megengedni, hogv a bizottság előtt lévő kérdések szabad megvitatását korlátozzák. Ezek után az elnök kénytelen volt kijelenteni, hogy a Szovjetunió képviselőjét felveszik a szónokok közé.
Az ülés este -«folytatódott. Először Chile képviselője hangoztatta a kpzismert koholmányokat, majd a francia küldött ellonezto, hogy a közgyűlés a nemzetközi bírósághoz forduljon. Az argentin küldött ugyancsak kétségét fejezto ki, vájjon jogosult-e a közgyűlés Ónnak a kérdésnek a megvitatására. Ennok ellenére — iiein tul követkszotceon —- kijelentette, hogy támogatja az amjet-rikai javaslatot.
Visinszkij elvtárs '' ezutás ujabb felszólalásában bebi»»-nyitotta, mennyire
tarthatatlanok az imper:m-l i8ták érvei
és rámutatott a népi demokratikus országok ellen intézett amerikai ós ancjol rágalomhadjárat sötét céljaira.
Cohen amerikai küldött rá akarta vonni a bizottság tagjait, fogadják el az USA-nak ''jogolIonos ós a békoszorződífls-''ket sértő javaslatát.
A vita végén }fanuils*ht§ elvtárs, az ukrán küldöttééi \ozetójo szólalt fol és rámutatott, hogy
a népi demokráciák élten elhangzóit angot a>nonkai kitalálások védelmezői fel-¡zólal(inaikl,an csal: hangzatos szólamokat mondi-ik. A vita a vádlók teljes kudarcával végződött — jelentette Iá az ukrán küldött •—, mórt wr igazság a mag var, román te bolgár népköztársaság oldali* van.
KANTON SZABAD!
Miután a néphadsereg csapatai teljesen körülkerítették Kantont, a külvárosokat megszállták. szombaton délelőtt 11 órakor megtörtént a bevonulás a lobogódiszben, örömmáu morban u&zó volt Kuomintang-fővárosba, A várost a legidősebb tisztviselője adta át a dicsőséges felszabadító ¡néphadseregnek.
(Kanton Dil-Kina Itgnagyubk kikötővárosa. ÍJOO.OOO'' lakos* van, tehát Sanghai, Nanking, Psking is Tiencstn után Kinm ötödik legnagyobb városa. Kan. ionból való kikergetésilk után * Kuomintang-hordák maradványai a Csunking körüli szük kaftánba szorultak. MegsimmtsitiH* röwld idő kérdést.)
Rákosi elvtárs elnökletével kormányfoizcrfiteátf alakult
SZTÁLIN ELVTÁRS 70. SZÜLETÉSNAPJA
méltó megünneplésének előkészítésére
As EbIvonds
S minisztertanács Dohi István elnöki U''vol péntek n <lrl-flfitt iilésl tartóit.
Ma ni rend előtt Rákosi Má-iv.is elvtárs, a minisztertanács elnökhelyet''csc javasolta, nogy a magyar nép nagy barátja. Sztálín generalisszimusz «Ifceember hó 21-i 70. születésnapja méltó megünneplésének elökészités''ére kormánybizott-
ság alakuíjoa. A minisztert a iiács nz előterjesztést egyhangúlag elfogadta és a bizottság elnökévé Rákosi Mátyás elvtársat a minisztertanács elnök-helvettesét, tagjaivá pedig a következőket jelölte ki:
Szakasils István. Dohi István, Gerő Ernő, Farkas Mi-hálv, Révai József. Kádár Já-ros, Marosán György. Apró
Antal. Mühályfi Ernő. Ortu-tnv Gyula, Nagy Dánief, Erdei Ferenc, Darvas József. Major Tamás. Rusznyák István. Illyés Gyula. Ciergel/. Sándor, Kisfa ludi Stróbl Zsigmond. Csók István, Jóborn Magda. és Szűcs Lajos.
A minisztertanács ezután folyón gyeket tárgyait.
Moch megválasztása: csalás
A francia KP fó/ytat/a a harcot a demokratikus egységkormányért
A francia Kommunista Párt felhívással fordult a francia néphez Mocli miniszterelnöki megbízatása ügyében. Uocli mesterkedések segítségévcl kapott miniszterelnöki megbízást — állapítja meg a felhívás. — Egy degaullisfca képviselőnek pontosan a szavalás napján bekövetkezett ós jd időben jött lemondása lehetővé botto, hogv az alkotmányban megkívánt szükséges több-tiflget 811 szavazatról 310 szavazati a szállítsák le, másrészt UH kémisei» szarazólapját, mJKk közül az egyik Ve,/ york-bon. '''' másik Afrikában lar-ióttkodik. önkényese» Mocli javára könyvelték el és Mochot eaalás árán nvilvánitották mi-•iazlorelnökke — fejeződik 1»
a felhívás.
Ezek a mesterkedések ózonban csak a® uralkodó osídájhok felbomlására, szét züllésere és erköl cs telpnségóre'' mutatnak. Mindezt azért tetto, hqgy Franciaországot vnomorlxt, szolgaságba, a» idegen imperialisták érdekeinek való be-hódolásm taszítsa, valamint a Szovjetunió-ellen re háború elő-kész lesének politikáját kényszerítse rá. Ez ©lka a politika ollon ogvsjgio hivja fel a francia népet, hogv a népi töme<rek nyomására megalakulhasson a demokratikus ogységkormánv, amely kenyeret biztosit a dolgozóknak, megvédi a szabadságjogokat ós a i:emzet. függetlenségének helyreállításával megvédi a Békét is.
Hiába mesterkednek ritáék a francia TRHRkssfik körai"
A j ugosz 1 áv h i rüg vnökség, a Tanjug, nap-nap után Tito Jugoszláviáját dicsérő röpiratokkal árasztja ol a francia szakszervezeteket. Páris 13 kerületének szakszsn^/oti cso-portja levelet intézett a Tan-jughoz. A levéd megállapítja, hogv cgye''len párisi mnvkd* sem lehet barátja egu olyan kormánynak, -mely elárulta, a demokratikus és békeszerető népek táborát és amely dollár-zsoldban levő szovjeloiiaivas''bátor ut előkészítő kormányokhoz csatlakoz-ott. .Hiába mesterkedniük Titcék a francia munkiiscjk körül, mert azok mélyen meg-votik a Tito-klikk árulását es hüok a proletár nemzetköziaég cszmójóhoz.
Az Egyesült Nemzetek kü-~{ rón!p2xss politikai bizottságának'' nov ozett boszorkánykonyhában az imperialista kukták ''megint mérget levertük uz ételbe: koholt váddal boszorkányért »vurtak a népi demokráciák BÍlpi>. A inéregkeverők l»ken-téik mázzal, »demokráciáról^ mog »szata lságról« szóló bárgyú, üres fe^segéssel •— do a tésztát a világ népei nem aszik mog, hanem azoknak akad torkán, akik sütötték.
Visinszkij olvtárs isméi-ki tudja, luinyadszor — moz-telén re vetkőztetta az im]xrija-list:i cselszövő terveket. Minden szava ugy imkkaszfotta. ezét az im)«r:''ialista léggömb-várakat, mint a tüszurá^ a luftballont. Bezzeg nem találtak semmi kivetnivalót Magyarországon Truman és cin-kcsai, amíg méj Nagy Fonenc-bon bíztak! Még Píoiffer és Sulyok vesszőfutását Ls elvisol-ték, do Mindszeniynél már kimutatták foguk fehérjét. Ahogy népi demokráciánk fejlődik á szocializmus iolé, annál tajtékzóbb szájjal okádják a szitkokat ránk népünk gaz ellenségei.
A Kajk-jcr vádlottjai a/.t mondták: amjg Magyarországon nem erősödött inog a népi uralom, amíg leliotett fordu-latia számítani, addig az iniio-rializmus fővonal-ji a > legális« oil|p.izé''í volt. Do amikor a népi domokráca soro/aíos győzelmei nyomán kifesí-úivEiltük a herúkert, a hatalomlió!., nom maradt más eszközük, mint a kéinkodás, szabotázs, összeesküvés. J Iát
Örülnek, hogy tanulhatnak
— a Párt kitüntette őket
A nagykanizsai
rdrtiskolábni vagyunk.
A csengő éle* hangon hivja ti''Wre as elvtársikat. Pár pere .<« 93 ebédlőterem megtelik az 53 pár Iskolással. Xevelgéléf Ma vidám heccelődés közben hesMilik meg a délelőttöt. A pl melletti hosszú asztalnál ííóna Gyula elvtárs, a pártis-ftola vezetője eszi a rakott-krumplit. Elmondja, hogy a p/írtisko''ások ideje . percről-pererti be van oszha. Ebr,:sZtő, torna, reggel-, kutturm''Unka, |amlás —- sorolja a délelőtti programot s délután ismét támlás este 10-ig. — Harcolunk még a másodpercekért is — mosolyog. — fíendkiiiU kiterjedt az anyag, hiszen a Szovjetunió és a proletárdiktatúra államrendszeréről szól s csak hét áll rendelkezésre.
Kis beszélgetést
rög''önzünk a f/irtiskolások-JmI. Vasáros György elvtárs Zulahalápról jött. »ItJZe.r* ázna kővágó a bazaltbá/iyálan. K esíti töredezett dk s a: t mondja, nem áll olyan jól LcnniUc « ceruza, mint a »inacri«. Azzal 187'' százalékban teljesítette legutóbb is a normát, d<i a tanulási,an is ih/tn jó ervdményt akar felmutatni. — Nagyon hiányzott az elmélet) tudó* wiár .— mondja. — Tudja elvtárs nem is teljes értékű a termelő munka, hát még a nép. Itevélés, hH az ember nincs mztában az elméleti, kérdésekéi is. — Stallér Feronc eív-itóra sármelléki ölgyermckes családapa. 2 hold földje van B közben a földmüvtsszöoetke-Métnék dolgoxik, meri géplaJoa-A választások alatt, « e&éplé&nél, meg a tervkölcsön-jegyzésben is ktváló népnevelő munkát végzett, ezért küldte
a Párt iskolára. — Nagyon kell ne'':em ez az iskola — mondja. — En a munkásosztályhoz tartozom és falun csak ugy tudok elől járni, ha politikailag fejlődöm.
Dé! István
elvtárs a szóci bauxitból már xoít l hetes pártiskolán Eger-szegen. — Nem e''bg ae, amit tavaly tanultam — mondja.
- Az ember''lemaiad, ha nem képezi tovább magát. Zsidó János elvtárs a bocföldei párttitkár és DcFOSz irodavezető. 1 hold földje van. — Engem a népnevelő munkám miatt kW döf6 a Páré ide. Különösen a parasZf-kcrdést akarom igen jól megtanulni. — Ágh Já-''nosné elvtársnó, a páiskolán tanuló 9 elvtárnő közül erz egyik, <7 zaíahaláp.'' MNDSz ügyvezetője. — Nagy feladatok tárnak ránk az MNDSa-ro, kell a tanulás, fejlődés — m ondja.
A csengő
ielzi a tanulási idő kezdetet. Jtz elvtársak boldogan szaladnak a tanterembe » kösbm már az anyagot beszelik meg. öril''nck, hogi/ i a mi l írtnak ős inert a Várt k''tüntette őket.
15 uj kislakás a kanizsai Kertvárosban
Rohamos ütemben fejlődik Ka-nizaának egyik peremrésze. a volt barakkok helyén ópiílő liáelvdros. A hetvenegy kislakás mellé, amely az utóbbi másfél taíztendő alalt emelkedett a dísztelen barakkok helyén, moit ujabb 15 csinos modem eaaíUái otthon került. A nyolcvanhat caaládi híz mellék, épületei is rövides« elkéazülaek. Ezzel azonban fcoWuyteem áll meg a ligetváros fejlődése, még ez év-november 15-ig ujabb 18 kis lakás, sai gyarapodik.
Ebből a füzetből
Rákosi elvtárs szó! hozzánk
tudják mog oaok a Sha^cro*^-
felo provokátorbóroncok • »
kutya ugat, a karaván halad K^gon roasz volna, ha toW
ru.< Sjz ímj^rialistáknak a orJr), domokracia! Mi eno eeváltai ban nem tartunk igénvf x^ kid ük és ellenük épül'' a sao-ciülizmus. Nekünk sem üA»^ a: né^Drlincselés, a daják te vadászat és az in^.crL''ili?^^ többi .^szabadságjoga«. Ihi alább no kial>áljon a % fogd meg«.ct! Tőlünk itóLk^. bet az, ENSz, ma? akármilyen bíróság, ahogy neki tetszik" - . mi viszont ugv cseleksizünk ahog>- nekünk tetszik.
Ezekben a i:»}>okb^n ó yorki esküdtsaéki teremi«!: másik hoccfer is folvik 9/ m-jorikai nép le?jobbj«í, h '' ommunista párt vez^t">i ölten, ohoietlen nem íszte^anni a arx-solak)t a kefct"> között. A »vád« ellenük: a marxizmus-leninizmus eszméinek torjíuz-éso. Talán c< a jer a süa! a-í-silgjogok t LsztBlettentarláKát: szolgálja, i^on tisztelt urak? Cseék csak fei szaprán m törvénykönyveket. Bizony, m»s áll azoklvan. Rizk«itjálí-e u. apiron Infektetott. jogok a-:orlását? Mi van a M Jatlov tör\énnvel. amit Tm--man kortesbeszédeibai eltörölni igórt, de amely moet ín ott orpeszküdík az"amerikai mun-¿¡ismilliók fője fefctt, miirt egy Damoklea-kard? Ne ok-assanak hát minket ra!«aolgn ■ .ártók a demokrtveiára. Söpör-jonek a saját házuk előtt, van ott éppen elég mocsok.
Az ilyen ha:ida-banda ¡.o -rek mou''t ott- virítanak a rwgv nyugati lei^dőujságok b|bő ol dalán. Do folodteti-o ma «it. íogy Kantan felflzabakul? edteti-e, hogy Kína és Ke!°f-N''éir.cioi szág íu''ípi di»\okrtrtilii:b iöztái-saság? Feled-fcti-^ Srtú-lin ehtárs történelmi raonls iáit, hogy ><a- bé^oszeief) Né metoi szág fennállása a bfii.e szerető Szovjetunió fienflálK«. mellett kizárja uj Burói^i M-l>oruk lehetóBÚgét, vóafet v*l i; vérentásnák Európáiban éa Ia-iK''tetlionné tüsai, hogy <n rfl* im{«rialistái bilincsl® var;í|!. az e u ró j ai országokat*. M ia''e < sak sikortele i j^ióbáiJcoíá-s/.ánahras \eigó-lé>:. /jnen^üit-a tén>ok eiejy elől.
Nem könnyű leienyuj|odii víz inij oriaüsta rablóknak, bog-az cnldigi tadóeztBi üleláköii immár szabad néi ek é!ik fűg getlen, lümaot-i éktüknt 6r ép tik kizsákmányolás mentfcj Btt zájukat. Do dobba! nem fehe» \e:e!et fogni. Kit ijtB*i me a halállal birkíiaó imi^rlalistók hörgés«? A szocialiinnusi náj''eket ugsan nem, uz biaí-ir. 05. Van ernt fcléu bi*>njitö Iia nem hiszik", kérdezzék m* az elűzött bankárokat, földi»-umkat, gvárosokat. Vagy Mr-dezaék meg Itajkol ^ ▲ kiabálás a r Di^''. f gváva ord itéflfl ez.. «*'' m * sötétben.
Szó öo róla, aulyo* rpk, veszteik éHí''k ónk a/. imT«rialimnu»t gaadasAg^-katonailag'', erkölcsi » lornáciaila''-í iö- A nagy veníta zők, a népek mái- lendDai«* *inórj«dláson az uj diszfcjfr feöt, a rendem") intésére a r*-föny legördül. íü ^ & " a történelmi dráma, ^ ejbu-kottakat lecipelik a szmiiadr«-Meg fog kezdődni — csaf to-rid idő kérdése - sw «J-5 iga» sainmü, amaha^:^njg ma^uk rendeznek és l!»9^
végig, mini hősök. \
Aa utolsó telvooás netét még egyelőre el^íf
^ eszeldbonócok rikácso^-
Szántó JM*
AZ ÜGYNEVEZETT forgalma*i peirek ezek. A felek szí-nte egymásnak adják a kilincset. Az tg:tik taijdijat fit"b, a másik vaiamih/en panaszára kér orvoslást. A kanizsai Dc-FOSzszervizel irodájában r-i-g/fiink. Kovács György elvtárs aj) irodavezetőJakihez a »felek« jórésze fordul. 0 jóformán mást sem tesz, mint kihúzza a fiókot, ktt esz belőle egy kékborit ás a könyvei, aztán visszateszi, majd betolja a fiókot. A pár szaitad pillanatot felhasználja s elmondja-.
— RÁKOSI ELVTÁRS legutóbbi beszéde — pörgeti végig a lapokat. — Gyakran előveszem. olvasgatom. Mindig találok benne ialami ujat. Mert hiála hallja ember az ilyen beszédei, -azért csak el kell oi-i&8nt is. i/a tanulni, akar. Mert én akarok. S ebből a füzetből Rákosi elvtárs szól hor-zánJi.
A fi ók:Mtt- föbo bi''oSitrJ m lapul egt/más.yn, bár ennél több is volt. Csak azokat már .to\-ább adta Koiács elvtárs. Azl m<>nd-;Vx kérik a },tszédet. Nemcsak ¡xirltagok. de pártonkivühek t-s. Tegnap kapta kézhez és ■nyomban ác is adott i\igy tizenhatot. Aztán igy folytalja:
— Minden Rákosi-beszédet elolvastam eddig. tanultam ts 9okat belőlük, akárcsak ebből a legutóbbiból. Például azt, hogy mennyire fontos az éberség, mert az ellenség mindenüvé be akar furakodiv. Es h''>g:/ kimé! el lenül te kdi számolnunk aeokkal, akik dolgozó népünk uralma ellen törnek.
— Ugy érzem, meg s,m tud nék lenni ilyén füzetek nélkül — mondja'', de máris le kell lennie, mert egy uj tag jön. tagdijat fizet s mikor elmegy, már az ő kezében is ott van a kis kék fijjut.
Reggelenként szokatlanul megélénkül a Fő-uti ház udvara. Az egyik színből íinom por száll ki és éles zúgás tör elő. Ilyenkor teljes »gőzzel«, jobban mondva árammal dolgozik a szelektor,
— Eddig körülbelül 200 mázsa gabonáit szelektáltunk ezzel a géppel — mondja Szabd éh-társ, akinek az irányítása mailett folvik a tisztítás. — Szívesen hozzák a gazdák a gabonát. m?rl tudják. hogy
a tiszta gabona
tVlb hasznot jelent
mindannyiunknak.
Türelmetlenül várja a búzáját Mujzer József 5 holdas kiskanizsai gazda. Közben jtfr kál. Odakerül egy hordóhoz.
Nem lesz üszkös ez a gabona, mert szovjet kékgálicoal csávázzuk
— Ez jött a Szovjetunióból? - kérdezi. P.s mindjárt hozzá is teszi: —■ Bizonvosan jó Lehet. És is csáváztatok.— Mire ő végez, hozza a gabonát Cser Károly négyholdas njgazda, aki ugyancsak
a szovjet csivázészsrrsi
csáváztatja a gabonáját. És a többi is, mind, mind, akik már eddijp jöttek. Olyan lesz a gabonájuk, minta szovjet kolhozoké. Mind ki fog kelni, nem lesz üszkös ez a g.tbona.
— A szovjet csávázósaerrel bőven el vagyunk látva — mondja Szabó elvtárs. — Eddig már 70 mázsa búzát cáá >-á tünk — ugyanis csak a búzát kell csávázni —, de mé# jó néhány mázsára számi tünk.
Oktatási munkátik feladatai
KísUaa A
Irta; Kovács István, a MB oktatási alostlálydnak vezetője napokban pávt-oa.v ik l«gfonto-
^1,1, itta lati ■ .in oktatasi rtmka olókészitúse, bííndítása. \lüií>-únkl«n igen nagy az öröklődés az oktatási évad m©g-imlulttsa iránt, Különö-son az üzoirokl)«» (MA()1U\ lJazafeo-ívtt^o, Nagykanizsa, l&da-csonvtoniaj, JiazaltbAnya), do sorolhatnánk ínég tovább is. Szintén nagy az érdeklődés a jorniclószövetkezüti csoportokéi, t ¡-aktoráljomásokon. Mesénk üzemei már felkészültek oktatási munkák beindításra. A ''dolgozók érzik azt, jja termelés fokozásáéit fo-lvó''harcot csak ugy tudják si-I''oioson megvívni, ha elméletileg is kéjezik ma jukat. Csak ¡jrv leliat az ellenség ellen szívós liarcot folytatni.
Pártszervezeteink a Jíajk-I ancale''pjdezése során levonlak a tanulságot, hogy az ellenség ellpn nem elég ugy harcolni, hogy fokozzuk a termelést. hanem e! kell sajátítani a marsi-lenini elmélet alapjait. A föladat tehát az, hogy ezt. a liatalmas tanul.ási kedvet és érdeklődést kielégítsük, biztosítsuk mindenütt a megfelelő tanulási lcliet^ségot.
Mezőgazdasági jellegű mesénk, nagyszámú falusi f árt-szerveze tóink ok taxisának biztosítására üze.ni oktatási hálózatunkat kiszélesítsük és emeljük'' munkáskádoroink ixilitikai-oln.é''etí az in vonalát, l^y üzo-moiíiklwl oktatási bázisokat épiiünk ki, melyeken keresztül falusi oktatásunknak komoly tá megatást tudunk adni. Kzen kottáztál elmélyítjük a kapcsolatot a munkásosztály és a dol-v gőzé jarasztság kőzött. Czo-moinklon változtatunk i''zou a módszeren, atr.elv oktatásunk torén ogyholylx)iV-to)x>gás volt. Az alapfokú oktatás mellett haladé szemináriumokat íiidí--v tunk. Eddig az volt a baj. hogv az elvtársak kétszer; h&rom-( »*>r #is átvették az alapfokú szeminárium anyagát, dc nem volt hatodé szeminárium, h.ol tovább kejx)zhofcték volna magukat. Nagyobb üzemeinkbe 1 a
WZ&fy trWai és a le.r-
fojtettebb aktívák ívszére "a Bolsevik Párt történetéből űsti iskolakat indítunk. Döntő fon-, tossaga va.i megyénkben a £a-usi oktetasnak is. Súlypontot képeznek a traktorállórnások, ¡Jlann gazdaságok, termelószö^ pártszerve-SftW-Whn itt erősit-InnJ ''^''munkánkat, mert ffi? t&ik erősítést .adni a
»itikáJán^ végrehartá-W ? l8y ^ kalmasab f>ak falusi párttagsá-SL^^jék. A azominári-S^^iMtruálását, a sze-S''S ellenőrzését a J.R ¡*g»í maüott szintén ók vég-
W?^, fordítunk arra is, "ót **iaAu dolgozó parasztsA-$ÍJWlásia való tekintet í.3 ®jndanütt neveljük, ok-S 1 ^ * Szabad Föld Téli lént c w®55^ hebon-tojtófeloUasáht, tanulókö-vóííj^/^zünk. A tömoaezer-
a° PS
iük ifc l0ffJ0b{) aWadóit Küld-S''T atágsájr mindenütt "Äta, Aárt támogatását,
PiÄ «¿adat pártufnkcio-
Ä&bÄi ***** Ahol nin^ * , indítunk.
^v-iní tanulfet*
cm utvuuiHSG SZOrvO-
Kz^k számát a tavalyikéj ost megháromszoróz-
. .i^^^ni. Eflankivül & Csjlstlpbl) ¡pártmunkások i^-
szénp a Bolsmik Pá.t f.iténo-tébol egyéni tanulást szoi-vo-
zunk. " " * " h.oz zuk.
Hogy mindezeket a föladatokat sikonoson végro tudjuk liajtani, jó szeminárium-veze-tókie van szükségünlc. Szemi-nárium-vezetóink folkészülíbsó-ge nem a legtökéletesebb. A szemináriumokon felvetett kér-déselot nem mindig tudták a hidleatólcnak megfelelően átadni. Ezéirt az oktatási munkánk szervezésénél egvik legfontosabb feladatunk volt a szemináriumvezetők előkészítése. A
haladó sz»iuináriuinv*z*tők 4 heí«3 Ixsntlaká^ iskolákon tok nészt.
Az üzenii^ városi alapfokú Bzemináriumvsaetők 8 hotos esti iskolán, a fahisi szemináriumvezetők 2 hetos bentlakásos iskolán tanultak. Továbbra is gondcskodjű fogunk a szsmi-nárium\ezetők továbbképzés> rűl. Minden szemináriumvezetőt Lekapcsolunk az esti Bolsevik Páit történeti iskolákra, ahol ez nem lelietséges, ott az egyéni tanubisba. Minden járásban, városban hetenként tendszeiesen mogtaitjuk a sze-mináriurm^jelók értekezletét. Ezek mindenütt munkaértekezletek lesznek, a szemináriumi
Itt;«* tfri kérdés»!* ftrják iiHtátfni így fsjlcttabh elvtám wzntéséMSl.
Fontos feladatunk, hogy a szeminárium lialIgatóit mindenütt jól válpsszuk ki, mindenütt csak arra érdemesek kerüljenek a szemináriumba. Pártszervezeteink mindonütt őrködni fognak szemináriumaink szociális (isszetételénok javításán. l>o r.omcsak az a feladat hogy az elvtársak a szeminárium anyagát átvegyék, döntő súlyt helyezünk a íiall-gatók nevelésére is. Fejleszteni fogjuk ^elvtársainkban a kommunista álLást a közösségi érdeknek az "egyéni érdeh/fölé emeltét, az éberséget, a hazaszeretetét, az áldozatkészséget és mindenekelőtt a Párt, a Szovjetunió és a dol-
tulajdonságokat, hclyt-termelés frontján, a
gozó nép iránti sssmtetet.
Ififv aa oktatási és nevelési munkánk egybekapcsolásával igyekszünk egyno magasabb színvonalra emelni jjárrtagsá-gunk marxista-leninista tudását és kommunista jelljamük kialakítását.
Az uj oktatási év megindulásával nagy feladatok hárulnak ránk. Oktatási munkánkat csak ugy tudjuk végrehajtani, ha s zorrtmár hun vezetőink, előadóink fáradságot nem kímélve folytatják oktatási munkájukat és nevelik párttagságunkat.
Az oktatási év megindulásával ígérjük Pártunknak, Rákosi elvtársnak, hogv követni fogjuk Kákosi elvtárs utmutatását és el fogjuk sajátítani a marxizmus-leninizmus alapjait, rnely-íe bátran lehet építeni.
EJJEl-m DOLGOZNAK 1
a TRAKTOROSOK
és versenyben, végzik az őszi munkát
Abban, hogy megyénk a kitűzött időié teljesíteni tudja az "''Szí vetéstervet, oroszhinrészük
.•an a gépállomásoknak is, melyeknek dolgozói most, az uti-só hetekben még fokozzák munkájuk-tefmelékenvségét i''s minőséget. Hanscliut1 Lajos elvtárs, a zalaegerszegi gépállomási alközpont vezetjje arról a következÓKot mondja :
— Hat gépállomásunkon C»z-szesen Cíi traktor dolgozik. Traktoristáink valamennyit ellátták vihígítással, így íhogol-dották az
ólieil szántás-vetés
problémáját. Három müszak-l>an dolgoznak, hogy dolgozó {jaiasztsugunknak minél inkább segítségére legyenek.
— Ejjol is" dolgozunk tehát — folytatja Hanschut elvtárs —, hogy ezzol is fokozzuk tnunkavei-senvünk orodményeit GéjMilloniásaínk ugyanis ver-senyben vannak egymással, s a brigádok ia versenyeznek egymás között.
Az iránt érdeklődünk, lio-
fyan állnak az őszi munkák-al az állami biitokok éi a ter-melőszövetkezetok.
— 87 termelőszövetkezet és két állami gazdaság tartozik a gépállomásokhoz. Ezeknek a vetési munkáit *
napokon belül befelezzük,
6 már csak a mélyszántás marad vissza.
Kórdésünkié arról beszM ezután Hanschut elvtárs, hogyan javítják az elromlott gépekot.
— A kisebb lúbákat a helyszínen javítják a traktoristak. A nagyobb megerőltetésnek ki-, tett alkatrészeket az egerszo^i központ pótolja. A komolyabb javításokról viszont eddig a MAOKT kanizsai javító műhely« gondoskodott. Ez nehézkes
volt, ezért most felállítottunk
a megyében egy
központi javítóműhelyt.
Egersze.;en lesz ez az Erdélyi-gopjavitóüzemben. A villany-erői e l>erendezott üzem korszerű gépekkel van felszerelve, igy tökeié lesen mogfelpl a célnak*. Tulajdon-sa feíis ajánlotta az üzemet nz alközpontnak.
Elmondja még Hanschut elv társ, hogy a rövidesen megnyíló üzemet megfelelő szakemberekkel látják el. Ugy tervezik, hogy idővel 180—150 8zakmunktvs fog itt dolgozni. Do szükség is lesz erro, hiszen az ötóres torv végére 24 gépállomás lesz a magvéböini, & a jsalc traktor javitiisat korszerű üzemben kell végozni.
KANIZSA JELENTI:
Elvetettük a rozsot
Október 14-e van, röggel 7 óra. A k¡¿kanizsai »városháza« előtt, a Flórián-táien gyülekeznek a gazdák. Mindegyik e^y-egy fontos bejelentést akar meglenni. Ezek a bejelentések ugyanarról szólnak valameny-ny''inél: eL<.etclpem a retsot.
Mire megérkezik Gozdán városbíró, mar szép számmal együtt vannak a gazdák. Az iroda pillanatok alatt megtelik s a dolgozó kisparasztok egymásután lépnek az íróasztalhoz:
— Saokol Sándor vagvok a Templom-tárról. 8 és fél holdam van — mondja az első. — Elvetettem a rozsot és a búzát is.
— En is ol vetettem — mondja a következő. — Varga László vagyok, nekem is 8 é* fél holdam van...
Es jönnek a többiek is. Imrei Györgyné 2 holdas, PoUn
Baktériumot keresnek, kőolajat találnak a szovjet tudósok uj eljárásával
környékén sikerült 20S méter
Tanulókörök ] az olajvidék -ifjúsága _ számára
A Bakul Központi Uttörőhá*-ban külön h«lyi*ágct rendeztek b: & kőolajipar iránt érdcftlödö ífju-8iö szám&ra. Ebben a helyi&éóben a legújabb hazai kőolajipari ielazsr relésok modelleit Allitottik fel. A tanulókörökben a 6—9 o*ztályo»o!k fognak róiztvenni, A bakui Ipar mérnökei fognaik előadást ''tartani a kőolaj feldolgozásáról. Az úttörők h&za az iskolátok számára több olyan előadást rendez, melyben megismerkednek a kőolajipar legújabb vívmányaival 4a italállco. zókat szervas fc kőolajipar kiváló munkácsival
Erdikvs módszert dolgoztak •ki a szovjet tudások a kőolaj-és földgázkutatás egyszerűsítésére. *
A feltalálás öllelc Mogi-Icvszktj szovjet • tudós nevéhez fűződik. Tudvalévő, hogv a kőolaj mérgező hatású.''Még akkor is, ha csak csekély mértékl>cn kerül egy folyóba, megmérgezi a halakat. Baku kőolaj talajában sikerűit olyan baktériumokat találni, atne-•Iyek karbolsavval, naftalinnal, parafinnal és kőolajjal ''táplálkoznak.
Amikor a mikrőbiológini tudomány ezt a baktériumot felfedezte, a többi aránylag már könnyebben ment. Mogi-Levszkij rájött arra, hogy sokkal egyszerűbb kimutatni a kőolajgáz nyomait, ha mikrobákat kutatnak. Ilyen módon a kaukázusi SztavrópoJ
Már 98 napközi működik a megyében
A nyári hónapokban 68 nyári napközi otthon müködöfct a megyében, igy az állandó otthonok> kai «áyüit 98 ilyen intézmény állt a szülők rendelkezésére, A napkö-. zl otthonokban fc nyár folyamán közel 500 gyermek ellátásban rész«! ült.
A kormányzat gondoskodott a afcpköri otthonok ellátásáról is. Felszerelésre, érkeztetésre, valamint * vezetők dijjazására 75 ezsr forintot fordítottak. A napközi ottlhonok mindezeken felüli minden ¡hónapban 16,000 forintot kaptak fc dd''.ogí kiadások'' fedezésére.
mélységijén föklgáztefőhelyre bukkiinni Oiku vidékén, a Tatár Autonom Szovjet Köztársaságban a talajban kőoLaj-gázzal táplálkozó baktériumokat találtak. Erre fúrásokat végeztek s Valóban kőolajra bukkantak.
Antal 4 holdas, Bfl} György í) holdas, Varga Ferenc lö holdas, Fimibort László 6 holdas gazda...
Még 8 óra sincs, a kis irodahelyiség kiürül. Végignézik a feljegyzéseket, aztán egy megkönnyebbült felsóhajtás:
— Teljesítettük!
Igen, Kiskanizsa dolgozó parasztsága egy nappal a határidő élőit végzett az őszi vetésterv teljesítésével. Szinte az utolsó pillanatban tért magához és vetette magát teljes lendülettel a munkába, Iwgy az elmaradást behozza. Ez sikerült is. Egy hót alatt jól megfogták a munkát.
— Hanem ezzol nem állunk meg — jegyzi mez Gozdán városbíró.'' — Most csak a munka egyik részével végeztünk. Ezután Jön a java, a buza vetése. Elég iól állunk őzzel is. Jövő szombatra végzünk vele.
Szóval" Kiskanizsa már így áll. De azért az egész városnak som kell szégyenkeznie. Péntek reggel már jelenthette Nagykanizsa a megyének, hogy a rozs vetéstervét 100 százalékig teljesítette és ugyanakkor
a^rnza" vetéstervének* teljesitá-BÓnél is jóval az 50 százalék felett van már.
Mindez bizonyítja, Nagykanizsa behozta a és legalább 10 nappal a határidő előtt végez az őazi vetéssel.
Kis üzem nagy teljesítménnyel — ez a kanizsai üveggyár
Erre a kanizsai kis üzemre fel lehetne írni: »Itt jegyez--lék aránylag a Legtöbb Tei v-kőlcsönt.« 780 forint volt az átlagos jegyzés, pedig az átlagkereset 500 forint ''körű* mozog. A kemence két oldalán hőtől piros emberek állnak. Két munkacsoport. — Versenyeznek — mui at rájuk Büki elvtárs bérelszámoló. A csoport élén egyik Oidawn Janmiczki József, a másikon Forgács András elvtársak szítják a verseny hevét.
— Határidőre leszállítani — ez a jelszó —, de az győz, aki határidő előtt gyorsabban legyártja az üveget — mondják. A tűzálló üvegtárgyak kékeszöld anyaga most még lágyan, vakitoan izzik a kemence mélyén.
Jamniczki elvtárs ujitása nagy mértékben segiti''a mim-káf. — Aranyat ér, p«r.''.g »csak« az üvegrud m.u-töke Lesz miliméterre ptmtoj. Gsorsabb és biztosabb voh; a gyár t-ás, 50 SZáznK''l.oi auy.ij < j
munkaidő megtukaritástérünk el vele — újságolják"—, pedig ez nagy szó, hiszen most is egy 25 ezer forintos megrendelésünk van ezekből az űvcgru dákból.
Az egyre javuló munkának ugyanaz a titka itt, mint a 780 forintos tervkőlcsünjogy-zési átlagnak. Vagy, mint Tóth József tagjelölt elvtárs igyekezetének, aki mínclen alkalommal jelentkezik falujárásra. ; i '' ;
0 már tudja, hogy * ^ építeni a szodalIr''r.M. '' ;»/ nap után tanítja r-S Iődő üzem, ahol T I . u . :< va izerint egy r. '' > ;■! tet fakaszt n •> .>. «>• « • akarja c '' t . * " . tmlásá'' «'' •
r-.>
1 •
¡0 O
í J
3«.
ts
¡SM
—mrn
Tudomány és FORRADALOM
Egyetlen állam aom értékeli magasabbra a tudományt, mint a szovjet állam. Tudósai még ií^on sok ismeretlen területen szólos lohetjségokel tártak a szovjet «''tóves tor rak készítői ós végt oliaj tói olé. A tudomány összeforrott a néppel, ;i ué|> epitő munkájával.
Kgószon természetes, In ív a/, élenjáró szovjet filmművészet alkotásaiban jo!r.»ntős l£>-l\et foglalnak el a tudósakról .szóló filmek. Egymásután készültek Micsurin, Pavlov. Dr. l''írogov ¿totóról a filmalkotások, amelvek tartalmukkal előbbre segítették az épit.st, gvaiapitottnk a dolgozók ismerétéit. ix> nom<-sak életrajzi fiímck foglalkoznak a tudo-mámival. -Nagy játékfilmek ele vonitík inog a tudósok mindennapi munkáját, küzdelmüket a mai ad ¡ság^al, ós a természet erőivel, lí.yen fii:n az »Arany-s/aiT , amely Kazahsztán ma-<ras hegyei között játszódik le, megismerteti az emlxír sikeres harcát a zord természettől. 11 ven a »lieten a hó ellen«, amelynek hót vakmerő :hőse tudományos expedícióin indul ós uj érctolepek felfedezésével gazdagítja a nép államát.
¡R tudomány ós a nép kapcsolatával foglalkozik az újonnan bemutatásra kerülő uj film — báti-an nevezhetjük töité-nolmi dokumentum filmnek is. iV''szoieplóje a 75 éves .Polezsájev professzor. Mikor a forradalom kitör, az öreg tudós szi ível-lélekkel a pép inelió áih Kollégái bojkottálják'', mon-sevik tanítványai botrányt csapnak óráin,'' születésnapján ogvodül marad az ünnepi vacsorával. A forradalom azonban igazságot szolgáltat. Lenin szeméi Vesen telefonál, hegy jókívánságait közölje, a hadihajó legén ysege meghívja, hogy tartson előadást, majd a Baltiflott» választja küldöttónok a Tanácsba. A vállaira nehezedő ó.ck nem t''»rik meg az önog tudóst. Fölveszi. a harcot a maiadi, korlátolt tudóstársaival é« megmutatja, hogy a magas kor, az öreges Külső mindenkinél mozgékonyabb és fiatalabb omlóért, takar.
Polezsájev professzor me-log, emberi humoiral tjlitc-tt figurája Timirjazevről, a nagy
haladó tudósról készült. A ¿sikár, sokszor hirtelen haiagu. kissé szatirikus, de mindig em-lxuion érző alakot Gaorkaszov foruiália lomokba. A nagy jol-lemszinész mindig ugy leszól a Viharos alkonyat« Polezsájev professzoráról, mint élete leglo hesobb é-s legnagyobb ala-kitusáról. Az^Ezorarcu< színész lendületű macával ragadta munkatársait is. Mogisme.jük a bolsevik forradalmárokat, a Haiti fl >tti iengorészo''t, a v<">-r<",s katonákat, mindazokat,akik a fonadalniat diadalra juttat-
ták. Közöttük méltó helyit foglalnak el a tudomány képvi-Bülói, akik széles látóícörükkel, hala-Jó Oázméikkel ós a néphez való törhetetlen hűségükkel póldát mutattak a viliág minden tudósának.
Polezsájev professzor lelkes, human-sta figuráját megismerte az ogész világ és az épülő szocializmus országai, do az elnvomott jlétek is or«>t meríthetnek a diadalmas fórra, latani jolonoleíból, óí az ősz pi-ofesz-szpr fiatalos fórra ialnii lendületé bő L.
Munkában a Vöröskereszt
A vármegyeháza apró. udvari szobájában székel a Magyar Vöröskereszt znlamegyw titkársága. A szoba. — amely öszintm szólva nem mclló ahhoz a munkához, amelyet a Vöröskereszt végez — zsúfolt. Kisebb, nag obi) csomagok t A lenek be minden lalpalatnyi helvel és Hlsáder Sándornc elvtárs, a Vöröskereszt megyei titkára alig gvő/i osztályozni, rendezgetni őket.
— Az . , ,
elsősegélynyújtási tanfolyamokhoz
érkezt.''k éppen most ezek a iomagok — mutat szét Csá-derné elvtárs. -- Ezek úgynevezett gyakorlócsomagok.'' — Helyet csinálunk két kov^shbt megrakott széken, ugy beszélgetünk. Csádvrné elvtárs el-mugyará.''za, hogy a Vöröskereszt igen komoly felvrlágo s-.ló munkát végez a megyó ben. -- Mostanában kamtunk egy modern vetítőgépet és már $ előadást tartottunk vele 2 filmmel. Az egyik a .terhes myák vizsgálatáról, a másik a rák gyógyításáról szólt -• mondja, aztán megemlíti, hogy eddig a Vöröskereszt'' 63 sz;ik-előadást tartott a megyéién.
— A közelmúltban már (> elMísegélynvujlási tanfolyam, fejeződött lje— mutat a qso-magokra. — Most ismét kezdődik 0 - 7. Mind az elsőse-gélynyujtási, mind az önkén-les'' * "
ápolónőképxé tanfolyam iránt igen nagy érdeklődés nvilvánul meg ''Íivegycszei te.
A szoba sarkában'' jókora ládák állnak egymásra halmozva. —- £lső>;egélvládák — magyarázza , rendeltetésüket Csáderné elvláss». — Rövidesen minden - gépállomásnak küldünk egyet-egyet belőlük. Ezenkívül 3 országúti segélyhelyet állítunk le! a megye Ixeií a meglévő nyolchoz, s ezeket is ilven tartalmú ládákkal látjuk e.r. fi-mészeln-sen mindegyik
országúti segélyhely
olyan községben lesz, aho'' nincsen orvos. Ezeken a helyeken ugyanakkor elsősegély tanfolyamot is rendezünk. . (Jsádernó elvlár. at sürgeti :: ráváró munka és tnég hefeje-zósül azt ¿eszi hozzá: — A Magyar Vörös ke észt már nem jótékonysági intézmény, hiszen erre nincs népi démo kráciánkban. élets/in\onaluuk állandó emelkedósénét szükség, a Vöröskereszt egészségvédelmi intézmény. A dolgozó né]> egészségéi védi.
TANULJUNK A SZOVJEJUNIÖTÓI
Használjuk fel teljesen a belső tartalékokat!
normáinak raflgliatározáa4ra hu on hozzájárult a doffik jobb teljesitmónvéhe* Sztállí''1
nak tott igóiBtttk, 25$Sffr
jO.onlo''itók, hegy a tási es gazdaságossági vt)rsD Y oip:!mónyott nem azév vótóre ^.em már az Októberi SS dalom évfordulójára úrik ol & mutatják ki. Az uj mozdonvok R?.ra bizonyítja u kolomoaS Bikeioit. ^
A kolomeai inozdonvgvá,-x V öiős Szormovo doraCzóira''-nasonló e;e:lménvei a-ról nuskodnak, hogy
a munkaversenyt ügyesen szervezték meg.
Az eryéní és kollektív verseiv-e ¡.«,-onták csaki.ein az niuiikáflt, mérnököt, műszaki alkalmazottat. Az eg,e? dolgozók, a brigádok és'' műhelyek'' ''.ersenyük központjába azt- a kötelezettséget állították, h^v minél több terméket állita-ak ojó meztakaritjtt an-vagból. Az élmunkások százai * nyitottak og\-éní »megtakarítási számlábat« ós l«ka;)csoló:ltak a kivál''» minőségért indított \ersen\Le ia.
A gyáron, üzemen belüli tartalékok teljes felhasználásának óriási jelentősége van a há\o-ruutáni sztálini ötóvos terv határidő előtti teljesítésének dó-mozdításában. Minden vállalat számára adódik lehetőség arra, hogy
.,A köztulajdonnal való takaré koskodá*. kommunista vonás. Axt hiszem, az emberiség tört* notében nem volt még takaréko sabb társadalom, mint a kom nvunista. Ez magától értetődő Hiszen csuk a kommunista t^r. sadalomban rendelkeznek a dol íjozók az eszközök felett é< ha tározzák meg felhasználásukat. Azt hiszem, nem kell kttlönöseb. bon bizanyifani, hogy az, &k maga cermel magának jobbm. takarékoskodik a kiadásokkal, mint a kizsikmányoló, mint az aki a mások javát idegeníti el.''" (Kalinin).
A gazdaságosságért é< a takarékosságért indított mozgalmat, azt, hogy a megtakarít>tl fém, fütőamag ós villamos-energia felhasználásával ujabb terven-felül.i tírrnékeket adjanak, a kolomeai és szormov<V Munkások kezdeményezték. Millió és millió szovjet dolgozó csatlakozott e mozgalomhoz é$ az eredmény nem maradt el.
Nemrég "kerültek nyílvános^-ságra az első'' adatok az igy n^ert
terven felüli termelésről

a kolomeai mozdonygyárté üzemWl. A voi-sony elíiKlit.''sa óta a kolomeaiak ezer tonna fémot ós fűtőanyagot, több mint ogvmill.ió kilovátt villan>xi:ier-giát takarítottak meg. Högy ez sikerüljön, konkrét terveket ké-szitettek a haladó technika éa a termelés tudományos módsze-»eínek szélesebhkörü alkalmazására, a selejtokozta veszteségek csökkentésóie, a termelési hulladék teljes felhasználására és az anyagfelhasználás
MiMMatk a tanulÉkörilli a
A Diákszövetség nagykani-1 zsai szervezeteinek aktívái tegnap gyűlést tartoltak. amelyen kritikát gyakoroltuk a Diákszövetség eddigi munkája, az egv héttel ezelőtt megindult tanulókörök működése fölött és megjelölték a Diákszövetség legközelebbi feladatait, melyek az összes ifjúsági egyesületek egyesülését lesznek hivatva elősegíteni.
kanizsai kdzépiskaláEtban
A tanulókörök mindhárom kanizsai középiskolában szép számmal alakultak meg. 20-22 tanulókör működik, s eddigi munkájuk — bár egye lőre döcögős —. azt a 1 ernényt kelli, hogy betöltik hivatásukat: a középiskolások tanul mányi ered mén veinek ¡nyitását.
Az aktivagyülés egyébkén'', rendkívül lelkes volt és határozataiból ilelve sikeres. (
a megtakarítások felhasználásával
a törve:) felül termeljen. Minden kiló fém, tüzelő, minden kilowattóra villamosonorgia a kohómunkások, bányászok, eró-mütelojxík dolgozóinaik munkájából származik. Ila valfainony-nyi dolgozó tisztelettel tekint 0 munkára, nagj-obb határozottsággal lát hozzá ezek legteljesebb kihasználásához — aliogy & kolomeaiak, ezormovói-ak é3 a Szovjetunió többi üzemének dolgozói is teszik*.
Anna Csujeva képviselő
A »Szabad élet« kolhozba vezetj utjn Anna Niko-lojevna idegesen sürgette a kocsist. Az ut hol a dombokon át, hol lapos, szürke szalagként vitt mezőkön keresztül, melyeken aranyló gabona ringott. Útközben láthatók voltak a sötét földsávok, mezeket már az őszi vetés alá készítetteké Csuje.a a gazda szemével nézte, ínelyik kolhozban nem végezték még'' el a szükséges muihkát, de gondolatai mindig ''visszatértek utjának céljához, a »Szabad ^Iet« kolfroz völgyei-liez." • -
Egész Baskiriában "hite járt, hogy Bikov. hrigádíezetó öntöző csatornahálózatot épített ki földjén. Krumplit,'', mákot, ré->á-V hagymát termelt, málna-x>krokat is ültetett, sót ''őszibarackot ós dinnyét íb beveze-■ ett. Szép jövedelme volt a kolhoznak mindebből.
rjsujeva israort kévfikötőnő. Tavaly megmutatta, miként lőhet egv nap alatt tiz-e^or kévét kötni. A kévüköt.''s ogéaz iskolája tanult C''sajova
példáján. Ebben az évben Krumplitermesztéshez fogott. A baskír f.jííííjőí é.ente SOU mázsát vár hektáronként. Annában lángolva ég a munkavor-seny tüzo s mindig valami uji-tás jár az eszében. Lendületével munkacsoportját is magával ragadja. Vagy két héttel ezelőtt, amikor á körzeti agro-nómus az »Aranykalász:? kolhozon átutazott, elmondta Csu-jevának, hogy Bikov.. az ömg gyakorlott kűrtSsz ebben az évben szintén a jó krumpliter-móséit ktKd.. ifikor ézt meg-liallotta- Csujeva, egyszeriben ehesztette m ugalmát''.
A »Szakai'' é!et:< felé vivő utorí mégis csak el kottyantotta, ami a lelkét nyomta : — Bi-kovnok könnyű, vizbó földje van. Csak nálunjc is lenne forrás, vogy legalább egy kicsi patak, a két kezünkkel vezetünk a fcilHie. Do''nincs. A tervbo már bonne van a vir-p.VÜitó, ,do a tervvel még nem lehet krumplit öntözni;.. Elhallgatott. « Rövid.'' gondolkodás után felkiáltott: — Métf« meg
lesz ! Megcsináljuk. Nem tesz tul í-ajtunk Bikov.
Ttt vagyunk a kolhozban, halkan susog az éiett mák, körötte ró;», távolabb dinnye sütkérezik lustán a melpg napfényben... De Csujeva nem látja, csak a távolról ide kandikáló sötétzöld, tömött krumpliföldekot figyeli. Néhány gyors lépés-t tesz, már ott is ¡van, 8 fűi-gén kihúz a földből egy szép ovális gumót.
— No, az enjTÜm is van ilyen — mondja megnyugodva.
Bikov nyúlánk, csontos, barázdás arcát barnára sütötte a nap. örül a szomszédnak. Készsége en mutatja meg mód-szeiét. lelkesen beszél az agrotechnikáról, me? a különböző tenyészetek váltásáról. Újfajta ember Bikov — kolhoz paraszt. Házálan sok könyv, agrotechnikai, meg szépirodalmi folyóirat van. Állandóan kutatja, keresi, kísérletezi az ujat. Ilat hektáron dolgozik, do arról ábrándozik, hogv ogyszo; seik-sok hektár zöldséget fog ter-
1849. október 10.1
4 oldal |||
melni. — öreg vagyok már — döngeti meg öklével a mellét —,.szép emléket akarok hagyni magam után, még ieen ''sok mindent szeretnék tonni a kolhozunkéit. A kolhozban még nem mindenki érti ám, mekkő-ía. érték a zöldségtermelés, s hogy micsoda gazdagság jön a nyomába.
A/T iért nem jött hozzám i — kérdezi Csujeva — hiszen én képviselő vagyak és az . a dolgom, hogy sogitsek. Csujeva már el is feledkezett arról, hogy »vetélkedni« jött, hogy le akarta győzni Biko-vot, s mint a falusi szoyjet képviselője, már azon gondolkodik, miként tudna aegiteni Bikov munkáján. A versenyben való elBjsóg egészsége 3 vágyát mellőzte benne a választott képviselő kötel<esséigénok öntudata.
— Egvütt fogunk küzdőn i a bő termésért — igy szólt Anna Bikovhoz — s ha nem segítenek, mondd csak meg r.eí.em,
Anna Csajom nomcsak ft maga munkájáért, hanem mindenért, ami körülötte történik!, felelőséget éroz. Seorotik, tisz-
telik. Számára a képviselőség és az, hogy kommunista-, min-derekelőtt''azt jelenti, hogv teljes szivével szereti az embeie-ket, akik körülötte élnoic C<s vt?l? együtt közös colért dolgoznak. Ka valami kell, ha öröm, vagy bai ér valakit az «Aran\ kalásr> kolhozVan, megkeresi Annát, mert tudja, hogy Anna segít és okcs tanácsokat ad.
Mult év nyarán meglátogatta Annát az édesanyja, A 70 esztendős a^onyt a kormánv röviddel azelőtt tüntette ki''a »Hősi munkáért" ér-(lemienddel. Anna ^ édesanyja munka után sokáig ültek az al-konyafban és csendesen beszélgettek. Mennyi mindent eltek * át... A német fasiszták megszállása idején... búikat is elvesztettek... De világoskék szemük töretlen fénnyel osillpg. A falu felett esteledj, tüzeíon ragyognak a csillagé'' — Menj aludni anyám -mondja kedvesen Anna —» nemsokára én is lefokszoin. Az anya elindul a virágé szegett kerti uton, Anna Csajévá pedig asztala fölé és móg sokáig oh-asflft választoi-nak aznap érkozott Lívelőit.
a ^énypk és a „Zalamegyei Újság" bizonyítják:
láBzii Gyula csatári esperesplébános
a Szovjetunió és Sztálin megrágaimazója, évtizedek óta a dolgozó nép ádáz ellensége

nicjiyfböi vaona*
J|(vjij____ ________ közáé-
t Aol*''népi demokratikus fej. (ft''^-mh- cHelejttette a mul-TW köztik ZaUlövö. He-/..v!ui/entbftlA»í ** a *ok ¿Sí ;,hol -a népi'' demokrácia .n''.éxkcdéic ax öntudat»» ik»*» t ar.i«xtok »*élc» tömegei)
«-Loo vWa[ Ír****.™}-
vAiiuak olyan községek u> . .u.kví mév''*gyáron lAlhuíaUan í Irt ^marokkal Rzoritanak. :> „ kW»égek mogyénk foilödé-ÍVS krrfkkóji". Ktek közé tar-t4|fc .. kis CutttAr község is. Utol. \ volt a tcrméftybegyüi (ésben. a fc.víblcsön jegyzésében s most az wunkák végzésében » Talán uUiö»í\e;> átok Öl ezen a közsé--rí Bizony, átok. A neve: cgy-reakció, közelebbről: KáttzU flvtfw esperes* plébános.
Az enptres ur
réz^^Vket ir
tsjv dccer.ibír 28-án jörtént. lí.-foídéu tű egyházközség képvi-*kles»leti ülésén ifj. Balogh %\:.riy j&zda a következőket »e''-dfa:
Oroszországban jó vilá* vfln. ■¿erf különben nem tudnáöpk l''átfvldre gabonái szállítani. ¿zUtlh kiváló emb*r. ezért kere.. A barátságát a nagyhatalmak, th&bbert az orosz parasztot kor. ne*viták, mos! szabadok. fü?-xt^ne* és boldogok. A szovjet « íve (le nségérőí. vallásiild ö zé • •érti. cz orosz nép rossz sorfáéi s:<Jó hirek. alaptalanok, nem iiuiaí." ;•
<a« kérdezheti ;<z olvasó: bon. udiuk mi mindezt? Talrtn , Hojvyvtí. irtfiít••errői? Nem. Tí)e Bn. iovh IclttóltvlAsat metjörökitefte utókot wtiraára Káuzli Gyula ?«me ó is inkább az «kikérj , ie-imAor" urai í/Smár.i irta rt etk-^.«•1, cí.ikhotfv a2 írás — ugyebár» ¡wtfsUTad. ''ftírtén-t -pedi<< olyanképen. ho<«v Gyftr<?v »savára felfigvel-V< a nincstelen. elnvomoft pn-''¿»Ak. F.flit » {<<;« Gvömörevék-* *J IfoOvan lehet«« * hatást vi— »«.iVArní? Gvoman elő « .ZalA. Vfágof. irion M<j
».♦rcit*#i «zovich.Mffl^íétjéről
tsirfit-dt Khttzlí Gvtiiaf \ cikk »«* 1« »e''ení 1031 j3r,,^r ^tMiráinj^''-SánoV rtkkc n nn,?v.
Rocfö''d*'''' H
X» yi^eli,
* »apok fetelflsaSge...
ur tudja, hogy mi! a jus-»«'' - toíadaílan prókátornak ezérí Wf irománya elején „megindokol-W, ''!«ttic««égét. Mondván, hogy
rjTjT* Kun6, a papok fclc3<38-
flíSj'' tVCt€t'',e a tiszaugi hecc-l ™ «aocsolatban. ..Hol voltak ,— idtó Horfhv házi
SSSvk^ száyait" a ^
bJaff1 a ''cáyzőkönyvet felszólalásáról, mely szerint hérz''t* Balogh nyilatko-
u^r ,ü azovl''et iránti szmipátia rU ».h "»¿szerzés* mások részé. ~ w ,eSyzőkönyvet Boncz Fe-
r^'' ÍZVÍ Vende1'' VizSy
. Fer«öc és Mészáros
i«ível ^^^ .(Me^leg meg-er eines volna utána ■ fezek.)
ur e^tán felteszi a h.aM ,.h» nyilán Üyen bátor
riem merik di. - í 3 ^oldali lapok »em»
U\*n'';tfwiolt esperes ur,
iWjTf'' fejbólin''ó
^WbJ A*1 népellener
«¿hány
^^¡j Lj^''4 v*rhem ártott ^^..tsettel szükséges-
nek tartotta foglalkozni a Sziv-ujság is. Balogh később sajtópert indított a zugfirkásszá vedlett es-peres ellen, aki azonban 1931 ben, « Horthy-osztálybiróság előtt megnyerte a pert s Baloghot a rer-kölUíégek '' megfizctésórsi itélfék.
Hol vannak i\ papok?
Axó|a 18 év telt A ..Zo/o. megyfl Umegórzött példány« ugy foir.Udozik mint n* a rendszer, melyben Káuzli ur « cikket megirta. Egy azonban bizonyon: azidötájt nem volt a megyében szovjetellenosebb bértollnok. mint Káuzli ur, Még //trboly Ferenc ..főszerkesztő ur" sem volt megfelel«.
Káuzli ur Kiebclsbergre hivatko-
zott: „Hol voltak a papok?''* Nos jó, látjuk, a papok ott voltak, ahol a népet ütni kellett, ahol a Szovjetuniót és Sztálint gyalázni kellett. A pásztor a nyáj ellensége volt. Ks hol vannak a papok mo»t. Káuzli ur, a felszabadulás óta? Á földhözjutott nóp mellett, vagy el. lene? A nyomor, vagy a. felemel, kedig oldalán? A háború, vagy n béke pártján? A rabság vagy a szabadság oldalán? /Nem várunk választ, u tények beszélnek. Látjuk, hogy Káuzli esperes jnelyllt oldalon ál!. Minduzenty oldalán. Oda való hát gazdái mellé! S ak. kor majd Csatár nem az utolsók, hanem az el*<JJf között lesz munkában, hazaszeretetben, a népi demokrácia iránti hűségben.
Xílüyveí a falniiak. 2
K1
ora tavasszal indult megyénkben a SzaLad-müvelödé-si Felügyelői Hivatal kezdeményezésére a nagy kul-turéhség és olviisűsi vágj'' betöltésére a ¡Könyvet a falunak ? akció.
A kis zalai falvak népi szervei, az EPOSz és MNDSz "kez-clcmén^-e/.to az akciót. Olvasni, művelődni, haladni akar népünk az üzemekben és a mezőgazdaságokban.
219 küzkönyvtitrhaji — leg-nagyobbrészt t\ régi népkönyvtárak 40—60 százalékban selejtezésre szoruló ma-radyányai — összefon lí).(MH) könyv található 370.000 lakost számláló megyénkben.
Az űzetnek és falvak dolgo zói, főleg a SzIT, KPOSz és MNDSz. U''liát a fiatalok és az asszonyok egymásután kulcsolódtak az akcióba. Kérik, sürgetik a korszerű, jó. politikai és szépirodalmi könvveket.
GYŐZELEM
az
Virág művezető újítása kétszeresére emelte.a termelékenységet
Kis acélasztalka az egész, l lgyik része az eszterga i''aJá-ra illeszkedik, a másik magába zárja a kést. Virág mü-\ezető gondolatában született s aztán az esztergámüliely elkészítette. Egy hétig tartőji-a munka.
A KÍSÉRLET
> \
Hetet mutat az óra a műhely falán. Az ifjú Fodor gépe mellett ugy látszik valami készül, mert Virág művezető az eszterga túlsó oTd;úára hevülő arccal szerel valamit, Fod:>r, ii fiatal esztergályos pedigsür-gős niozdulatokkaí segit. Átjön egj'' iktciní Belső is a szomszédból, meg az irdatlaji nagy géjic mellől Zákonvi is. íu jfju élmunkás. A házilag gyártott késtartó csakhamar fent ül az esztergán és az innenső késtartóval szembenéz. Mintha meg akarna szólalni, s biztatná a másikat: kezdhettük, közös erővel. -Vári csak — csitítja Fod;>r — kést kapsz először. A másfélmétc-re-s vasrúd nyersen, előkészítve szintén indulásra vár. Tengely lesz lielőle.
SIKERÜLT!
Most figyeld a gépel. Most
vág rajta végig az áram, perdül a szoritofej, forgásba hozza a vasrudat s a. két kés engedelmesen a nyers vas hu-xll>a vág. Hámlik vastag gyűrűben a külső réteg s alatta fehéren csillan a vascső bel-seje. — Sikerült! — szalad ki egy örömkiáltás Virág száján Eressze tovább szaktárs! — Fodor végigmegy a munkadarabon. Egy óra telik bele és készen a másfélmétcres turbó-generátor tengelye. Csak eny-nyií mond: — azelőtt báróm óráig tartott.
KÉT KÉS EGY MENETBEN^ EGYSZERRE VÁG I
— Eddig nálunk a Vasvá zasban egy munka meneti-, nem csináltak két késsel — beszél Virág szaktárs ujilá sáról. Ugy esztergáltunk, hogj egyik oldalon fogást vettünk a másik oldalon pedig a-anyagot kitámasztottuk. Igv is előfordult, ha nem voa tünk óvatosak és nem ellensúlyoztuk ki a túlsó oldalon a kés nyomását, hát ferde lett a vasrúd, amit csztergáltuh''k. Három hónapja körülbelül hogy először eszembe jutott valami megoldás, dc aztán
félretettem. Amikor Rákosi elvtárs és a Párt a termelékenység emeléséről beszélt nekünk, újra foglalkozni kezeltem az ötletemmel. Lerajzoltam, elképzeltem a munkát. Hiszen egyszerű az egész, egy késbefogó szerkezet az'' egész, itt az eszterga másik .oldalán. Már csodálkoztam, hogy miért nem jutott eszembe ed-dig. Ugy gondolom, egyelőre a Fodor esztergáján marad, dc hamarosan készítünk egyet-egyet Jcét másik esztergára is. Főleg tengelykészitésnéi ''beválik. de más munkát is'' lehet vele végezni. Szerény számítás szerint is kétszeresért; emeli a teljesítményt.
Éjszaka borul az eszterga-műhelyre, de itt bent uj fény gyullad. A ,Párt gyújtotta Virág müvézető ujitásu által, amely kétszeresen termelékennyé tette egyelőív Fo-*>r esztergályát, de utat rés lendületet adott az egész ma-helyben a munkásoknak. A fény pedig erősödik, amikor Virág — nem is gondol arra. hogv szintén a Párlunk szól általa ekkor — azt mondja, hogy az ujitást tovább akarja adni, mert a szériában gyártó üzemek még szebb eredményt érhetnek el \tele.
Győzelem van az esztergában: Fodor padján két kés egy lűenetlfen egyszerre vág.
Cegujabb jelentéseit
az őszi vetés állásáról
A megyei operatív bizottság pénteken rendkívüli ülést Lírlolt, amelyen a vetésterv teljesítéséről legújabban be-érlvezell jelen tévékről tárgyallak. Megállapították, hogy péntek reggelig a megye 211*0 községében 1U0 százalékig teljesítették a rozs vetéstervét.
A vetés körül azonban egyes helyeken bajok vannak. így Pacsán arra hivatkoznak, hogy a gazdák vetőmag hiányában nem tudnak veíni.So-mogvszentmikl&''on és Liszón azzal érveliK''k, hogy a paí''ní gépállomás traktorok hiányában nem tudta teljesíteni a talajművelés szerződésekben ráhárult kötelezettségét, ezért maradt el a két község a vetéstervben. Palinban a száraz-
ságra hivatkoznak.
A megyében különben már 14 község jelentette, hogy rozs vetésén kívül a iniza vetésével ís végeztek. GeLsén a dolgozó parasztság; ígéretet'' tett arra, hogy október 20-ig tx''fejezi a "búza vetését.
Érdekes körülményre hívta fel a figvelmet Trombitás Dezső elvtárs, a DéFOSz me gyei titkára.
— A mult évben azt tapasztaltuk, hogy a kulákok magyar holdat vetnek el mondta — és amikor be keli ^deríteni, már-. <fcatasetráfis« holdról beszélnek. A községi népi szerveknek tehát ellen. Őrizni kell, hogy a kulákok bejelentései mennyiben felei nek meg a valóságnak.
6
issfr*
mllnnnfr
/
pillanatok alaii juté mindenfiová rövid -közép- és hosszúhullámon
M I •• i O
mukoao
RADIOKKAL
A Szabadművelődési Felügyelőség most az őszi és téli művelődési idény megkezdésekor adja át a könyvtárakat a 110 helyen. Mindenült örömmel és lelkesedéssel fárják a könyveket, műsorral, ünne->éllye! készülnek átvételére.
Érdemes is! Úgyszólván minden befizető közel kétszer.s értéket kap a be.fi-zeteit összeg után. l^y /■» rús-íida 100 farint befizetett ösz-szA''g után 196 forint értéket kap. Ilernyck 112 l''orintláérl 2-10 forint értéket. U''utihegy r>0 forintja 08 forint ériékei kap. A kis ujg.i/.<Iákból áüó Keszthely—l''^nékpvusztu a l-t-fiZA''U''tt 200 forintért 240 forjnl értékű 00 kötetes könyvtárat kar>.
Ki kell külön is tinclnűnk, hogy a kis Zalaszentlőrínc kö/.ség, mely a májusi választási munkában 2. helyezési ért el, most 270 forintos befizetésével a legjobb eredményt érte el á falvak egymásközti \ ersenyéJxui. Természetesen mintakönyvtárat kap 600 forint értékben. S milyen nagyszerű, egészen uj, ''többnyin*, keménykötésű könyveket. Itt látjuk Iyenin válogatott rrtü-veit, a Bolsevik Párt történetét, Lenin, Sztálin, Marx, En-gvls müveit, a magyar és kűi-löidi klasszikusokat, Madách, Mikszáth, Arany, Felőli, Ady, Gorkij, Tolsztoj művei váltakoznak Móricz, Solochov, József Attila, Panfjorow Fagye-jev. Szabó Pál, Balzac, Móra Ferenc, Illés, Polevoj, stb.mü-veiveL
A politikai, szépirodalmi
jfi művek mellett 500 gazdasági könyv kerül kiadásra az akció keretében, s már 15 kisebb helyen az akció elhelyezte 27 kötetes gazdasági szakkönyv-sorozatát a Földraü-veiésügvi Minisztérium,. > aa-laíak által kedvelt Bencsik államtitkár segítségével.
A könyvek ünnepélyas átadása még e hónapban rneg-^ii-léník e-s igy a novemberi líösszu estéken már u »ok tanfolyam és eltkidásstu-O/.at, Sza-bad Föld Téli Este közben oí-vasní, haladni, mürelődni fog megyénk dolgos népe.
Az akció sjke.rc további munkára serkenti a közsé^k népi szerveit és a Szabadművelődési Hivatal munkásait. Azok t\ községek is lxskapcao-lódhatnák tehát a >Könyvel a fahiíiak« akció II. részébeegy-egy rendezményük jövedelmével, ,melyek tavaly távol-maradtak. t!gyanig>- az egyre kedveltebb diapozitív ▼etitó besznTzésére kedvezményes akciót dolgoz ki a Szabadművelődési Hivataí muaka-kőzössége ^Vetítőgépet minden faluba!* cimmei.
Most látja minden *aia: dolgozd hogy a mi nüegA''énkbi''n egészen megváltozóit a világ: a májuai választáson a legjobbak közt voltunk, -vetési eredményeink igen jók, Tervkölcsönben elsők lettünk: itt valóban uj barázdát szánt az ekje. s gyermekeknél, le Időiteknél Eredményesen működik az uj cm-ber kovác»a! H*dna0i/ LcmoHó
GUTORFÖLDE JÖ TELJESÍTMÉNYE Gutorföldén a rozst 100 százalékig, a búzát 90 százalékig elvetették. K pártszervezetek és a népnevelők — csakúgy, mini a Tervkőlcsón-reg£'' z''ésben — igen jó munkát végeztek. »
1949, Qkióbvr 16.
5
oldal
ftlcdpuúáMói
Öröm nézni
a toronyszerelő-brigád munkáját
194* október 10-éa » déli órákba* érkvz{en Varga Ferenc elv-^áxsaiBunal a kerettyei toronyszere. ?ő'' caoporthoz, hogy a toron7 *el'' Mz«relé»éról szabatos »ormát tud , unk megállapítani.
Bevallom őszintém kellemesen o»ak>dlam a toronyszerelő csoport, kan. Ugyanis sok helyen a norma-készítőkre a mutiká^sáf nem jó ♦.zemmel néz. Itt az elvtársak tud. >4k. hogy « szabató« norma munkás" érdek éi »égitnmünkre voltak, I»rnertv-(16k a toronyfv''lszerelés folyamatát, Öröm volt nézni az »It-kkrviakati valóságos rohammunkát folytattak. Percről-percre cmelke. dott a torony. Tudják az elvtártak, hogy ha <ik clöbb elkészülnek akkor előbb jöhetnek n fvu nwok is elóbb jöhet a drága ma-ij*r lincs, ar. olaj.
ElvtAmaim, alig pár éve nem >gy rolt. Ai. imperialisták huzfék * hasznot ¿a hajtották a magyar dolgozót ** ö érdekeiknek megvédésére, Ma. saját magunknak dolgozunk. Öntudatos brigádotok mindnyájan. Nem is venni észre, hogy Horváth József elvtárs csoportvezető szabadságon van, Igazi Ferenc. Varga István, Kőrsendi Sándor. Ruzsics Vince, Bicsák Dezső, Majszler János, Dávid Sándor, Rózner Lajos, Mészáros József, Gyep esi Ferenc és Horváth Sándor elvtársak, mind tudják, hogy mi áz ő kötelességük. Egymást biztatják az elvtársak, hogy gye-rönk a munkával és még jobb ered- 1
-- A ZALA VARI földmüvesszö-vetkezet * község dolgozó parasztságának 3 drb. vetógépet bocsátott rendelkezésére. A magtisztítóira pedig a keszthelyi gépállomás szelektora érkezett meg a földmű vessző vetkezet udvarára. Minden gazda tisztított és csávázott magot vetett.
Nagykanizsa Táró« hirdetménye:
Felhívom a város lakosságát-hogy mindazok, akiknek ingatlan ■területé* [akár a .város kül, vagy belterületén) fel nem robbant lőszer. vagy robbanó anyai van, kötelesek legkésőbb f. hó 18-án déli 12 óráig annak pontos helyét é* memnviségét bejelenteni a városi szállásmesteri hivatalban (Ady E.-u. 1. földszint 5 sz. ajtó). Mind. azok ellen, kik a bejelentést elmu. lasztják. megindítom a kihágási eljárást
Polgármester.
Pk. 7508/1949 se. ARTHJtWI HIBDETM2NY
Várad 1 József végrehajtatónak 16.064 forint töke és jár. követe, lésének behajtására & bíróilag le. foglalt két darab 5 tonnás tehergépkocsi, sertések sfb, ingóságokra a bírói árverést Galambok községben » téglagyárban 1949 október 22-éa délelőtt 11 óráját tűzöm kL mikor ú a lefoglalt ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek el. adom.
Blek LM4 s. k bir. ▼éir., mn* Ur*«*! kllrfM»*
Október II—ltdg. Ceütörtektíl-TMánapJg. Amerika igazi arca
Szülőföldem
ElUtkftrnip d- n. 5 é» 7 «Írtkor, Víiír. u (lantpBipokoB d. u.
3, 5, 7 íi v órakor. __
Bérlettel olcsóbban jár modbal
imény» kell elérni, mint ¿dái*. leírhatatlan munkaakarat és fegyelem uralkodik a toronyszerelő brigádnál.
A műszak befejezését jelző du dára egymás után jönnek le és beszélgetnek, nagy megelégedéssel fordulnak vissza és nézik h napi elért igen jó eredményt.
Másnap reggel ismét hozzájuk mentem, kb. fél 7 óra lehetet! és már mind ott volt a munkahelyén, Körmendi elvtáns örömmel újságol-ta a többi munkatársának, hogy szeminárium kezdődik hamarosan é< örömest fog ő 1« erre jelentkezni, A másik c»opor(nál Igazi ét Varga elvtárs a/, újonc toronysxe. rdóknek ad felvilágosítást, Még 7 óra sincsen é* mári* dübörög a vontató ó» az elvtársak dolgoznak.
Elvtársaim© Leírhatatlan öröm volj nézni a toronyizerelő brigád munkáját. Nyugodt ''lelkiismeret''el meg lehet állapítani, hogy megér* ¡ették Rákosi Mátvás elvfáro szarait. Szűnni nem akaró erőfeszítés, sel dolgoznak, hogy ezzel is elősegítsék az uj 5 éves tervel és bebizonyítsák, az imperialistáknak, hogy a magyar dolgozó törhetetlen híve a szocializmusnak. Ma a magyar dolgozó « munkapadtól kezdve az ország vezetéséig érdekelve van. Épit, ujit, vezet és irányulja *a szociaílista termelést'', mert tudja, hogy ezen keresztül a szocializmusba majd a kommunizmusba jut el.
MozsoUfs József Bázakeretlye
RÁDIÓMŰSOR
VASÁRNAP, OKTÓBER 16.
Kossuth Rádió: 7.00 Reggeli zene. 8.00 Hírek. 8.25 Sziv küldi szívnek szívesen. 9.00 Hanglemezek. 9.30 Református vallásos félóra. 10.00 Görögkeleti istentisztelet 10.45 Külügyi negyedóra. 11.00 Hanglemezek. 11.15 Zenés vasárnap délelőtt. 13.30 Hangos újság. 14.15 Ünnepi hanglemezek, 15.00 Magyar és orosz népzene. 16.00 Sziv küldi szívnek szívesen. 16.30 Földossyné zongorázik, 17.00 Termelési hirek. 17.10 Séta Moszkvában. 18.15 Mozart: 3. diverzimento. 18.30 Falurádió. 19.30 Aubrey Pan. key néger spirituálékat énekel,x21. Vidám Rádiószínház. 22.15 Hang-képek a vasárnap sportjából. 23.00 Hanglemez. 0.30 Hirek eszperantóul.
Petőfi Rádió: 8.00 Hanglemezek. 8,30 Falurádió. 9.00 Fcitörö séta Zonopotámlában. 10.00 Csárdások. 10.15 Mozgalmi indulók., 10.30 Bányász műsor. 110.0 Hanglemozek 11.40 Vasárnapdéli Rádiószínház. 12.00 Térzene. 18.30 Uf szovjet le mezek. 19.00 Tánczene, 20.20 Közvetítés Varsóból. 21.25 Rádióankét 22,00 Enver Hodzsa pépe. -22.40 Magyar nóták.
Nagyketnlgsai gSztirdö nyitva ''*ég*l 74AI tett 6-ig.
Cstke Jizsef is Kitb fiyiw ftltéfclttZ-Yáttolta,
MENETRBND
Érvénye« október 1-töl
Beák-térről:
Me. ís-io Wö u*o
14«--7« 16-40 »-00 19-00 '' 8''tó 2fr80 Wto 2115 »-40
VMUUIO-másrói:
TiMeatoda-láaok a vonatok órhe-zéto után.
Viteldíj:
Deék-tér— -
Szemere-utca 80 1111. Deák-tór-
Vasutállomáa 150 ,
Tanulójegy: De4fc4ór—
vasutállomás 80 tlll.
''Tóuwk,
— ESKÜVŐ. Popovics Magda és Gáspár Antal «yó ^ délután 5 órakor tartják esküvőjüket a Jézus Szive plébánia templomban Nagykanizsa«.
— FELHÍVÁS! A tenedési bi.
rottság felhívja a közönséf figyelmét boáy Nagykanizsán a sörgyár mellett kb. 5 hold terűié-ten okt, 15-én kísérleti mérgezés ¿esz. Erről a területről mindenféle hullott állat elvitele tilos és veszélyes.
— AZ ALFÖLD FÁSÍTÁSÁNAK hatalmas munkája már a hároméves terv során megkezdődött, a Duna—Tisza közén mintegy 40.000 hold erdősítését irányozták elő.
— TÖBB MINT 30.000 LÁTOGATÓ volt az Ujitó kiállításon oz első három napon.
— BORTÉRKÉPET készít M Agrártudományi Egyetem Szóló* müveiéül Tanszéke és Szőlésze^ Intézete. A (érképun pontoson fel. tüntetik, hol, mllyjfn minőségű bor terem, melyik magysr Üi « legal. Ktiltnaaabb a bortermelőre.
- ELJEGYZÉS. Borosán Má. rlát eljegyezte Bihun Sándor, (Minden külön érteJÍtés helyeit.)
— A NAGYKANIZSAI SZAKMAKÖZI BIZOTTSÁG rendezésében folyó hó 18-áa és 19-én c<t<> 8 órsi kexdettel u Szákszervezeti Székházban (volt Iparo»kör) VL dám Zenés Estéket readec. Fellép. n«k: Karády Katalin, ez Állami Operett Szinház tagja. Halmay Imre, a Varie(é Szinház tagja. Kovács Mária, a ,¿Díszmagyar" e. film főszereplője. Kovách Aladár, a Nagybudapesti Pártközpont konferansziéi a. Martia Lajos, a Rádiózenekar karmestere. Jegyek a Szakmaközi Bizottságnál kaphatói, 2—12 forintos árban. 1—4.
— A FEJLŐDŐ'' MAGYAR ÉPÍTŐIPARRÓL film készítését tervezik, Igen 6ok ujitást mutatnak be. Többek közt: a Komló és Miskolc környékén folyó átképzésekei is, melynek során a dolgozó parasztságot megtanítják az épitke. y^ési munkára-
— 1507 ÓVODA VAN az ország területén, amelyben összesen több mint 55.000 gyermek élvezi a demokrácia gondoskodását- Az üzemek 270 óvodát és napközi otthont tart*nak ifena, ahol 13.000 gyermeket helyeztek el.
-h TÖBB, MINT EZER állandó fs vándormozi működik Kazahsztán falvaiban. Vezetőik, a szakképzett mechanikusok sorából kiválik Tungarov. a kolhozok népszerű mozimunkása. Már 18 éve járja vetltőberendezésével a falvakat-
— ¡NEGYEDSZER ÍTÉLTÉK el Wolner Zoltán nagykanizsai szüm mestert, mert a neki javításra átadott bundákat elsikkasztotta, Le-J. utóbb dr. Hajdú Gyuláné kis fiának. özvegy Szabó Jánoinénak én Takáce Zsigmondnak bundáját da. rabolta fel, illetve adia^ el. 8 havi fogházbüntetésre féltik érto, így van ez, a szücanck sem hoznak mindltf szerencsét a hundák.
— FALURÓL-FAL''JRA vándorolt Lippai Márton tvörösberényi lakos és házigazdáit mindenütt meglopta. Pölőskefő, Mucsfa, Vö-wwberény. Baté — ezek voltak állomáshelyei A nagykanizsai törvényszék 2 évi börtönre 1+élte.
— ELADTA MAS ÍRÓGÉPJÉT, amelv használatra volt né1a, Ba-rai István lovászi MAORT-kap-ftsoló, azon kivül Maortosoktól lisztre előleget vett íel és bará-■faival elmulatta a pénzt. 5 hónapi fogházra Ítélték.
— AZ ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI SZAKSZERVEZET nagykanizsai csoportja f. hó 17-én este fél 8 órakor ismeretterjesztő előadást tart a kórház szakszervezeti helyiségében „Tbc. és néobetegsége/k" címen. Előadó dr. Daka Mihálv. Érdeklődőket szívesen lát a veze-
föség-
— MANDOLIN ÉS GITÁR TANFOLYAM kezdődik, férfiak és nők részére, teljesen díjtalanul a KIOSz és a Vasutas Szakszervezet rendezésébe. — Tanulók részére hangszert adunk. — Jelentkezni lehet'' október 17-én, kedden este 7 órakor a KIOSz zenetermében. KlOSz-sxékhit NagykanL zsa, Sugár-« 3,

o
Nem festene rosszuMizemünk falán az MHK-verseny zászlója
— mo adják a MAO RT-a ál
Szómbatoa délután 2 órakor megkezdődött a SzIT-esek MHK-próbája, a jövő héten pedig sor kerül a szakszervezetek próbáira. A MAORT üzembizottsági irodájában Lyks Rezső elvtárs sportfe-lciős éppen körlevelet gépeltet.
— Levelet irunk minden hoz-zánktartozó külső üzemünkhöz, hogy minél nagyobb létszámmal vegyenek részt nz MIIK-próbáko-i. rtert ezen a téren is szeretnénk komoly eredményt elérni, Eddi;« ugyanis ke''töi versenyben állunk üzemünket a péti Nltrogéngyí-dolgozói hivták ki páros versenyre, u vegyipari szakszervezet pedig országo* viszonylatban «z élelmezésiekkel áll verscnylxm.
Ebben a pillanatban kór.besüö-könyvvcl hozzák meg a vasutas Szít ho''yi versenyfelhívását.
No — mondja a népszerű , To(o-bácsi" — most legalább egy ténykedésünkkel három versenyen veszünk ré^zf. Üzemünk minden
épkézláb dolgozója részt fog n«. ni az MHK próbákon. Ezzel men. csak art érjük el, hogy minél csnbert vonunk be a sportba, ha nem nézzék meg — szól hoezinl — nem is festene rosszul ezen a falon az OSH által adomány«^ zászló, mely a verseny Jrt-
rom helyezettjének jut, »
A Szakmaközi Iiizottságb«ia Stwju, István elvtárs sportlelelőst is «r irógép mellett találjuk. Meghívói gépel a MÁV, a MAORT, a n* gánalkamlazottuk, n közalkaltna zo(tak, a {>oflta, a KAOSz, a tég|j gyár é< o Mngasépltó NV rpor| felelőseinek, melyben hét lön vele f órára A Szakmaközi Bi*ol|táj 8i gár-u(cai székházába éi leketlelr,-hlvia őket össze. Az értcker.Mw rí-ftzlclc»un meglKszélik a tzakswr vezeti |agok részvételét a jftvfc szombati MHK-próbákon. Az ér Ntc''xez!ct elöadóia az Or»zá<»» Sport Hivatal központi kiküldft* jc lesz.
VASÁRNAPI SPORTMŰSOR
LABDARÚGÁS: Pécs: P. Lokomotív—NVSE NB
II bajnoki. Sopron: SOTEXT—ZMTE NB
III bajnoki, Mosonmagyaróvár: Kühne—Lovászi NB 111 bajnoki.
Teljes forduló a kerületi I és II osztályban.
ASZTALI TENISZ: Nagykanizsa: NVSE-P.MEFESz Vasutas szakszervezet d. e. 10 óra.
ATLÉTIKA: Pécs: Kerületi férfi és női váltóbajnokságok-
KOSÁRLABDA: Nagykanizsa: MNTE—KDSK. D. e, fél 12. Gimnázium tonnaterme.
Jtímd sfiMtUiuk
November elején ismét megkezdődik a megyei asztali tenisz baj. nokság. A férfi I és II osztályon kivül ebben az idényben már ifjúsági, kölyök és úttörő bajnokságok is lesznek, A tavalyi eredmények alapján az első osztályban indulhat a sümegi SzIT, zalalövői EPOSz, Z. Postás. Z. Közalkalma, fcottiak, Z. SzIT, Z. Gimnázium* Olaj munkás II. MNTE, NVSE, K.
Postás, baki EPOSz. felsóraik. EPOSz. A bajnokság kétfordulfo lesz és arra a nevezéseket októ ber 20-ig kell beküldeni Deák Ferenchez, Nagvkanízsa, Olaj-utca H *
Gelsc és környékének fiatalság, MHK próbázáson vett részt. Kű lönösen a kilimániak értek el jé eredményeket. Tiz résztvevő ke zül 8 arany 1 ezüst és 1 bronz jelvényt kapott.
*
Vasárnap Pécsett rendezik me a kerületi férfi és női atfétik". váltóbajnokságokat, valamint ; női három és öttusa bajnokságokat A női számokban, valamint a férfi hosszutávokon az Olajmuaktf«.
versenyzői az esélyesek *
Az oíztrákok ellen a magyet válogatott Bécsben ezzel a csapattal áll ki: Henni — Rudas. Lóránt, Balogh II — Bozsik, Zaka riáa — Budai. Kocsis. Deák, Pi* kás, Zsédely. Tartalékok: Ruzo.i Kiípéter, Józsa. Keszthelyi II.
V.
A velencei sakkversenyen a Xíf forduló utin Szabó László 1 ponttal vezet Rossolino előtt. A le* utóbbi versenynapon Szabó döntet lenül végzett Zimmermannal, Bar cza, aki a harmadik helyen vati Müllert győz<e le.
APRÓHIRDETÉS
Eladóira *x összes ingatlanod nyilvántartva, adás-vételi megbíaa.
tásókat vállal Kováts ingatlankőz vetítő Nagykanizsa, Szabadságé
1. (CentrálUl szemben). Telefon
1».
Nagy Singer varrógép eladó. Ka. nltsa, Szt. Imre hg.-u. 9. 1513
Sach* 100-as berugój prima mo-toricerékpár eladó. Sárecz Nagvka. níxsa, Szabadság-tér 21.__1515
Mind*nntrflü használt ruhát legmagasabb áron vesz Gálosházi Béla ószered Nagykanizsa, Deák-tér 14._____1489.
Írógépet, lehet hordozható is vennék Szabó Antal üzlete Nagyka-mzsa. Fő-ut 5.____f 1522
Gyémölcsfákat kiváló mmUU-ben seáüitunk, árjegyzéke kC dfiak, utazókat felveszünk. — Du-aáaWli Faiskola Szombat
Philips 4+2 lámpás rádió jó állapotban eladó. Nagykanizsa, Szemere-u. 12.__1536
Egytztm4ly«s fehér hálószoba •ladó. Cím * kanizsai kiadóban. __1535
Lakóiár*nak keres idősebb nő keresettel biró nőt. Cím a nagykanizsai kiadóban._»33
Sirköv** kiárusítása olcsó árban Oszvald János kőfaragónál Nagy
kanizis, Eötvös-tér 15.
i«53d
- SZÖLÖSGYÖRÖK községben október 18-án országos állaL é»-kirakodóvásár lesz, Vészmen^ helyről mindenféle állat felhaj Hm tó_
Gyümölcsfa, sorfa, rózsafa eg-fosfa, ribizkefa és szólőoltványol az összes fajokban kaphatók ét előjegyezhetök Szépudvarynál Nk. Telekiji. 8. Hívásra házhoz megyünk______ _ 1531
Nincsen cipőm, volna-o. aki hez-zásegit«ne7 Cím a nagykanizsai
kiadóban.___ ____1531
Kombinált szekrényt és szőnyeget vennék. Cim a nagykanizsai
kiadóban._______1528
Boroshordók, 10 kisebb-nagyobb eladók, özv. Tbalabér Gyuláné
Kapuvár-Garja.____1527
Füszerüzl''i.bereaáezés mázsával, mérleggel eladó. Zalaegerszeg.
Biró Márton-u. 13._d.
Eladó Keszthelyen Mátyás kí-rály-ut 16 számú ház 265 □ kerttel. ter®ő gyümölcsfákkal 7.00t forintért. Cim a nagykanizsai kiadóban^_ g
ZALA politikai napilap. Felelős szerkeszt«) Szántó Jtrü. Scerkesxtűságt Fő-nt 7. Tsli 54. Kiadóhivatalt Fö-ut 5. Telefon: Nyomatott á Közgazdasági R-T-Nagykanizsa nyomdájában.
Nagykanítsán. . ^ FeleUs kiadó és a nyomdáért f''^'' •sxtnárfli Gíi*
;
Jól halad a buza vetése
Az alispáni jelentés beszámol Zala féléves fejlődéséről
December 24-re elkészül a lovászi kompresszortláz
Toto eredmények
4 ¿folyam 242. szám.
Nagykanizsa, 1949. október 18. kedd
Ara 60 fillér

KI MI^T VET...
Irta: Trombitán Dezső
Kén líoto a Magyar Dolgozók Pártja Politikai p,j»ttságának határozata rá-vutatott «na, .hogy az> őszi '' munkákban, do különösen a Üuaa ós a rozs elvetésénél bi-®nvcs lemaradás tapasztalható. Azóta az ogész oi-szág-S>an" - igy Zalában is — jo-lentte javulás tapasztalhat;''). Máténk területén a rozs voté-tit"i()0?/o-ig lefejezték. Azonban í* az eredmény távolról :m jo''onti azt, hogv elbízzuk magunkat, inert a buza vetést illetőleg mugyenkton lemara-,j.xs taiasitolható, különösen a u.obái, kaszthel.vi és a nagy-Laniíeti járásokban. Ezért «ükiéj®*, hogv mpgliatáivzzuk azokat a föladatokat,-amelyek DéKUSs-szorvezBtennk elótt a hátralévő időben állnak. ;
Elaő- ós legdöntőbb feladat tünk a politiicai felvilágosító munka megjavítása, amelynek hiáma döntj oka lemaradá-fuaknak. A leghatározottabban viasza toll remi a kulákok minién ohan irányú támadását, amely jövő évi" kenyerün-¡•■ot \asiéíyezteti. A kulák nyil-•a:; s/a''jot-il, a:i .ellett igyekszik magát » (iolgos''ó parasztság járójaként'' fed tüntetni és jóindulatban;; magyarázza: rom érdemes vetni, száraz a íV''Jd, kirágják az egerek a ma-.íots §tj. Jb jío.''ii egv esetlen használják o:,i»3k érdckél)Cn a politikailag képzetlen, a kulákok befolyása alatt álló doi-qoao jmrasatokat is és a kulák a hatferbe meglapulva iránvit. Ka kell mutatni dolgozó i,a-raszteágunknak arra, ho«v 13011« al koll vetni a ^bonat akkor is, ha por!>a vetünk. Az «y ehetett; gabona kis esapa-««ttal is kikel, az őszi fagyok
& sókkal tft. mmt a később S?VÍD-ruí0 gabonák. Ezzel jósltam tudjuk a dolgozók joró évi kenyerét, minden dol-£f:°J*r*sít számára a jobb fehérebb koive-
mLkí ruhilt 08 jelónt ■nm tan im.asztcsalád száínára.
•n*«^ 11-0111 az 110111 10
J-Jatahnas föladat hárul a ^ 1 irányítása mel-nmitTo^-^11^'' mint az el-'' íén hetGk eu a rozsvetés ide-rónnT ,;alainonnyi DéFOSz 855?Külöriöaon a dülő-ez£XkrD 63 niozőőrökre, akik eT^T.Bzerint felelősek egy-ffiST-8 munkáiuk közben WiSSl er''ntkezneík dolgozó SS?11^1- Azokban a .aho; a dűlő fele-lőtt .u OJ^orző munka mel-•^uníát if^1 ^világosító ménr nn^ az ered-
\>] L 18 maradhat el, igy fi^l^ntbalázson, KomS--közSS, ® a meg3e több » Kászoritották a határidőre között íS''- a dolgozó parasztok Só S*^ sjéleskörü felvilá-r^t végeztek. Min-miiiííí1 P°ntosaa megtár-
t%P^ztalataikatiemeg-
beszélik jövő lieti feladatukat. Ennek tudliató te az, hogv Ozo''i a községek a rozsot és a búzát is 1000/0-ig elvetették.
Áz őszi,szántás-vetés lia-táridö előtti el végzéséhez nagy mértóklxm hozzájárult ezon munkálatok versenyszerű elvégzése, moly szintén elválaszthatatlan a '' politikai felvilágosító munkától. El kell érnünk azt, hogy a községen beiül minden dolgozó paraszt tudjon a vorsenvrol és a munkát versenyszerűen végezze, mint Zalalövőn és Szeretnokcn is. A község a községgel, dűlő a dűlővel és dűlőkön belül a gazdák vei-senyezzenek egymással. A vers-enyszellem. fokozásához azonban szükséges a vorsenytáblák jó és pontos vezetése, melynek ellenőrzése minden DéFOSz vezetőségi tag feladati. A versenytáblán legyen feltüntetve a községi vetésterv, mennyit teljesítőit ebből a község, ugyanakkor legyen feltüntetve ahtWc a köz-téignok a vetésterve is, amelyekbe!'' versenyben állnak és ugyan igy azt is," hogy ebből mennyit teljes''¡tettek. Azonkívül írjuk fol a !p.gjobban teljesít") diilö-ket és dűlőn belül a legjobb gazdákat. A szégyentáblára idődig irjuk ki azokat a ki dákokat, akik majdnem minden községben megtalálhatók, uszítanak, lázítanak az őszi munkák idő-előtti ehégzéso, 5 éves tervünk szilárd alapjainak lerakása éljen.
A verseny népszerűsítésénél rá koll mutatnunk, hogy a tervet esak lOOo/o-ig Lohot és kell teljesiteni. A túlteljesíti^ a torvszorü gazdálkodást akadályozza, azt jolenti, h<^y egyes terményeinkből hiányaink lehetnek, más terményekből meg feleslegünk. A versenynél a terv határidő előtti teljesítését koll szem előtt tartani. Az országos határidő búzánál októbor 31. Do nekünk zalamegyeieknok ennél az időnél előbb* kell teljesiteni a munkánkat, legkésőbb október 24-óie. Eddig Vas megye vezet az őszi munkákban, pedig a mi megyénk sincs rossszahb körülmények között. Törokod-jünk, hogv mi zalaiak 22-én az összes ''vetési munkálatokat befejezzük. Az őszi szántás-vetés határidő olőtti teljesítése érdekében esak akkor végezhetünk jó munkát, ha a Párttal együtt a DéFOSz tagsága s elsősorban a vezetősége jár elől jó példával.
Minden bizonnyal megyénk egész dolgozó parasztsága megérti az őszi szántás-vetés határidő előtti teljesítésének döntő fontosságát, éppen ugy, mint ahogy megértette az Ötéves Tervkölcsön hatalmas jelentőségét és az őszi szántás-vetésben is Zala a lpgjobb megyék közé sorakozik lel.
Előre hát, az őszi szántás-j votéö, a buza határidő előttií, 1100 o/o-ós teljesítéséért!
•V
A Szovjetunió
diplomáciai kapcsolatot iétesitett
a Demokratikus Német Köztársasággal
A berlini rádió jelenti Perl in, október 16. A Szovjetunió kormánya ós a Német Demokratikus Köatársaság ideiglenes kormánya elhatározták, hogy diph^náeiai képviselőket eserélneK ki egymás kö-
zött. A Szovjetunió kormánya M. Puskint nevezte ki a Szovjetunió diplomáciai képviselőjévé a Német Demokratikus Köztársaság ideiglenes kormánya mellé. A Német Demokra-
tikus Köztársaság elnöke Ita-dolf Appel.tot, a német gazdasági bizottság kereskedelmi igazgatóságának elnökét never-to ki a moszkvai német diplomáciai misszió vezetőjének.

HONKONG ELŐTT
a kinai néphadsereg
Kanton felszabadítása után hatalmas Ipívlülettol tör előre a néphadsereg Hongkong felé. Elfoglalták Csíllungot. ~ame:y 45 kilométeno fekszik Hongkongtól. A Kuomintang mindenütt fejvesztetten menekül. Vasárnap legcel a néphadsereg felszabaditotti vSamsuj váVosát, amely a K\angszi taitományba \ezető ut kapuja. A partizánok mindenütt hatalmas támadóakciókba kezdtek és felszabadították Sn-''P&n városát, amely
köz\etlenül Hongkong határán fekszik. Ezzel Hongkong tel-jo^on el van vágva a szárazföldtől, mivel egyetlen vasútvonal kötötte ösako Kína belsejével. Ez a vasútvonal a Kanton—Hongkong között vezető vasútvonal volt, mely szombat óta a néphadsereg kezében van. Kantonban a lakosság leírhatatlan lelkesedéssel ünnepli a felszabadító néphadsereg katonáit és a dicső kínai kommunista pártot. ,
M§£fí kormányalakítási kufisrea miatt felajáRietta ¡emsBdáiát
Az elnök kérte hogy folytassa tárgyalásait
Tizenegy napos kormányválság után még mindig nem sikerült Julps Mochnak kormányt alakítania. A kormány többségi pártjai, a jobboldali szocialisták, az MRP és a ''na-dikáliaok egymásra akarják hárítani a felslőaséget. Vasárnap este 8 órakor a luolyzet már annyira kiéleződött, hogy a hi-rak azarint
Julf Moch ismét felajánlotta a köztársasági etnök-neA Ismondását.
A köztáitosági elnök azonban már másodszor kérte, hogy folytaasa tárgyalásait. Moch bejelentette az- újságíróknak, hogy az MRP és a radikális párt vonakodáaa köve''keztéban ninca kizárva, hogy végül is
kénytelen lesz kizárólag jobboldali szocialistákból álló kormányát mcgalaJd-tani, melynek parlamenti helyZtte természetesen rendkhül kényes tenne.
A többségi pártok marakodását a néptömegek nyomása agyre jobban kiélezi. Ugyanakkor egész Franciaországban a dolgozók agyre több határozatot íoznak és szavaznak meg Moch cormányalakitáai kísérletei elén.
A Literat^nája Gasffitta közli liozanor cikkét: »''Hóhér a miniszterelnöki székben« cim* mBl. Franciaországban példátlanul aaégj»nt»ljae eeemény
történt — írja cikkében Roza-nov. — Egy hóhért jelöltek a francia kormány vezetésére Jules Moch személyében. A |
francia nép nem felejtette e*. hogy Moch volt az, al» annyi francia bányászt gyilkoltatott le és aki vérlxj akarta fojtani a francia nép mogmozduláaát az amerikai háborús üszitók ollpn. Nem csoda hát — állapítja meg cikkében Rozanov, hogy
a francia, nép gyűlöli
Moehot, aki a jobboldali
szociáldemokraták nemzetközi ügynöke.
Az egész francia nép véleményét fífezte ki a francia kik-társaság elnökéhez irt levelében ogy meggyilkolt francia bányásznak $ leánya. Mari-rjotto Barlarier a köztársasági elnökhöz irt Ipvelében kéri, hogy ne apja gyilkosát. a fnan-cia bányászok és a francia nép hóhérát nevezze ki miniszterelnöknek. A munkásgyilkos Moch kormányalakítási kísérletéi egyébként mindezideig sikertelennek bizonyultak.
Tilt<mtea&ási fiullám
az amerikai kommunista párt vszetöi ellen hozott szégyenteljes Ítélet miatt
....... 1 ..... zel elnöke a következőket jelentette ki: — Az amerikai ifjúság sohasem békül meg ezzel az Ítélettel és a fennálló rendőrállami renddel.
A francia Kommunista Párt központi bizottsága táviratot intézett Fosterhez, az amerikai Kommunista Párt elnökéhez, melyben fefháborodva Iff-takozik a newyorki esküdtszék igazságtalan iléféle eif-len. Az amerikai reakciónak cz a képmutató cselekedete példát akar teremteni arra, hogy a níarshallizált államok egyre inkább a kommunista-és dcmokráciaellenes megtorló intézkedések útjára lépjenek, hogy igy a háborút tevékenyebben készíthessék elő. A francia kommunisták és a néptömegek szilárdan elhatározták: kiharcolják a gyűlöletes per í-evízióját és fokozzák az egység zászlója alátt a szabadságért, a békéért cs a szocializmusért folytatott küzdelmeiket. A francia Kommunista Párt központi bizottsága nevében: Thorez, Duclos.
Az egész világ haladó közvéleményében felháborodást keltelt az amerikai kommunista vezetők ellen hozott szégyenteljes iitélet«. A newyorki Daily Workcr külön kiadásban foglalkozik az esküdtek döntésével az amerikai kommunista párt vezetőinek ügyében. Murcanlonio, az amerikai munkáspárt vezetője nyilatkozatában a következőket írja:
—■ Ez az eljárás tökéletesen megfelel a fasizmus klasszikus utjának: Először a kommunista pártot nyilvánítják törvényen kívül állónak, ezután felszámolják a kisebbségi pártokat, szakszervezeteket és más haladó egyesületeket. — Az AFL-hez tartozó három szakszervezet vezetői, közös nyilatkozatot adlak ki, melyben a következőket mondották: -- Elítéljük ezt a szégyenteljes bírósági 1 mesélés t és támogatjuk u beadandó tiltakozást. — Elismert szakszervezeti vezetők írták alá a nyilatkozatot. Linfield az Amerikai Haladó Ifjúsági Szene-
Az MDP Központi EIIenörzö Bizottságának
közleménye
Simor Dénes építészmérnök a PécsvidcVi Bányamunkások Lakás rfpitő Szövetkezetének vezetője, jd az Országos Kislakásépitő Szövetkezet miniszteri biztosa voL.
A pécskörnyéki 200 bányász-kis-iakás építkezésére rendelkezésére bocsátott mintegy 5 millió forintot bűnös hanyagsággal kezese. Ebből az összegből tőkéseknek, nagykereskedőknek egyéves szálli-iási előlegeket folyósított, szabályszerű könyvelést nem vezetett. Sa. iái használatára a szövetkezetnél luxusau''ót vásárolt. Tervezési kölf
séíícit túlzottan 70.000 forintban állapította meg és ezen túlmenően meg további 23.000 forintot vott fel jogtalanul saját részérc az építkezésre szánt pénzből.
A Központi Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy Simor Dénes a pécsvidéki bányászokat súlyosan megkárosította. A szöveikezeiet aljas módon saját és tőkés üzletbarátai céljaira használta, ezzel a dolgozó nép ellensége lett-
A Központi Ellenőrző Bizottság Simor Dénest a Magyar Dolgozók Pártjából kizárja.
Január 15 helyett december 25-re elkészül a lovászi kompresszorház
A LOVÁSZI
MAO HT-telepek szomszédságában serenv építkezés folyik. Amikor legutóbb eire-iíírtunk. még csak az alapj-iiási munkálatoknál tartottak, most másfélemelel magasságban hatalmas lvlor.oszlopok emelkednek levegőlie. itt va.slK''Umsz*relőI;el iálsz nn.n ka kézben, «xlébb a betonkeverő szája ontja állandóan a betont, amott az ''ácsok zsaluzzák szorgalmasan a/ uj oszlopok vázát, vagy szedik le a kerelekel a friss betonfalak-róJ.
- JANUÁR lő-RE
szólt eredetileg a lövünk -mondja Savanyu Ferenc elvtárs építésvezető de közelebb hoztuk az időponlot, mert ludjuk, hogy néhány héttel is hatalmas összeget »verünk. Ha előbb bsz kész » kompresszorház, előbb tudják felhasználni a MAORT-osok a haszontalanul eTillanó gázt. ezenkívül pedig mi is jelentős önköltséget takarítunk meg a rövidebbre fogott építkezéssel. December 23-re fívégzünk minden jebntős
munkát, meg lehel kezdeni a kompresszorok beszTeb''s''t.
ELMONDJA MÉG. -
hogy a lovászi épilkesés egyik szűk .keresztmetszetét, szerinte a Ingjeientőscblxd sí került ellümetni. Az ácsmunka nehezen haladt, pedig az ácsokhoz igazodott minden területen a munkamenet. Ffcl-emelték az ácsok létszámát s ma a zsaluzás után gyorsabban haladhat a kőművesek, vasbetonszerelők munkája is.
A HŰTŐTORONY
munkálal''.ii a turbókompresszor mellett f<*!vn:ik. — Ilyen nálunk még ttom épüli - - újságolja :iz épilésvez Fz az első olyan-hűtőtorony Magyarországon, ahol a viz Kern érintkezik közvetlenül a faalkatrészekkel, így azokat nem korhasztja el. Széna! örökéletű hűtőtorony Tesz — mondja és örömmel mulatja lorony alapjának cement osz lop labirintusát, amelyen ác ok, szerelők és segédmun kások brigádjai dolgoznak, hogy december 23-re ők is befejezzék a munkát.
Ujitó brigádot alakítottak a nyirádi műszaki dolgozók
A Nyirádi Bauxitban Szend-röi Tibor. Tolnai Kálmán és Krámli Lajos műszaki dolg;-j«ók brigádot alakilottak az üzem UT.nelékcnysigénck To kozására. Brigádszerződésükben vállalták, hogy minél több egészséges ujiíást''hoznak lct-re. újításaikat, tapasztalatinkat átadják a többi dolgozónak, Ldjes erejükkel felkutat-
ják az üzem szük kereszt metszeteit s azoknak megszüntetésére irányítják munkájukat.
»Munlcalielyiinkön nv:. 0>jnéleiünkben « kommunista erkölcsid farijuk szem elölt « példaképeink Szlátiünoo. Konianou es a löbbi szovjet munK&shősök lesznek« — igv Szól az ujjlóbrigád szerződésének egvte részlete. - ^
Ilyen a „Szellő"
a magyar vitoriézégép
Az egyre fojlMő s|xvf repülés uj síaka^za kezdődött moíi'' a logojabb magyar konstrukciójú vitorlázógép, a >: Szol ló« magszülotásével. A gyönyörű alakú, karosutestű vitorla zógéj:et Kemény Sándor, az Országos Magyar Kopülő-ogvesülct gépkonitnikt jrjo tervezte, az OMRE 1948-as centenáris pályázatára. A másfél év alatt tervezett trép főerós-sége, hogy rossz időjárási viszonyok között is használható. A ffép súlya alig 120 kiló, ezámyfolülotérjök kicsiny a terhelése, a farokrész. keskeny hengeres doboz s ezek nagy-kin hozzájárulnak ahhoz, hogy a gép gyon^o széljárásban is röpülhet. Kormányszerkezete könmen mozgatható, érzékeny, ezáltal a repülni tanúlók is könnyebben kezdhetik. Kz az uj gép tehát minden előnyével kiválóan alkalmas az uj magyar sportrepülőbe n^rárió kifej losztésó re.
— BORTEMÉSÜNK nagyobb és jobb lesz az idén. mint tavaly. Eddigi jelentések szerint a homoki bortermelő területeken már 45 százalékban leszüretellek. Az Alföldön általában 18—20 fokos mustot mérnek.
RÁDIÓMtfflOi
KEDD OKTÖBER 18. .
Kossuth Rádió: 7.45 Magyar nóták. 11.30 Hanglemezek. 12.15 A házi-együttes játszik. 13.00 Hanglemezek. 13.45 Régi cséh muzsika. 14.15 A Filu tánczenckar. 14.45 Ifjúsági énekkarok. 15.30 Dalok, áriák. 16.00 Rádióiskola. 16.40 Az elmúlt hét eseménye. 17.00 Termelési hirek. 17.30 Kcringőegyveleg-17.40 Szovjet napok — 6zovjet emberek. 18.15 Termelési híradó. 18.55 Ormánsági népdalok. 19.30 Hanglemezek. 21.00 A Szomszédság Nevében. 21.45 d''Indy: Isiar. 22.20 Hangiemazek. 23.00 A moszkvai rádió műsorából.
Petőfi Rdió: 5.45 Termelési lapszemle. 5.55 Kibontott lobogóval! 7.20 Koszta Heíagurov. az es/J irodalom megalapítója. 7.30 Hanglemezek. 8.00 Hanglemezek. 8.30 Hanglemezek. 10.15 Hanglemezek. 14.30 Bach—Stokowski: Chacon-ne. 15.40 Gyermekrádió. 16.10 Szimfónikus táncok. 16.30 Századunk Hangja. 17.00 A magyar népköztársaság- alkotmánya. 17.15 Hor-vay Erzsébet hegedül, zongorán kiséri Hajdú István. 17.40 Verbunkosok és csárdások. 18.10 Az Élet és Tudomány műsora. 18.25 Dolgozók Zeneiskolája. 19JOO Technikai folyóiratszemle. 19;15 Szabad népek tánczcnéjc. 20.40 Liszt Fe. renc: Mazeppa. 21.10 Szív küldi szívnek szívesen. 22.00 Szlovák népdalok.
TANULJUNK h SZOVJETUNIÓTÓL
fi Párt irányító munkája az ötéves terv idaelőtti megvalósításában
A példamutató kommunistái-vezetésével a szakszm^X és a lobbi lomegsz-.Tvez-bk t
llelekapcsolódtak az agitáció ba. A szakszervezetek a SZü cialisla versenyt fejlcszlcftők meg magasai)!) fokra; a Kom szomol, a fiatalság aktív köz-remüködésével védnökséaet vállalt a legfontosabb épilke. zések fölött. A kolhozokban tömegmozgalom indult a ma gas eredmények biztosítására.
Az ötéves tvrv programfó. uak és távlalainak Uiciatosiffi-4nagyszerű eredményekkel járt. A munkások egvmásután vállaltak egyéni köte!ez«ltsö-geket a részletterved egész ötéves terv határkő előtti teljesítésére.
Az egyéni verseny,
az ujitó mozgalom egyre U;a-gasabbfokuvá vált. '''' később egész gyárak, majd egészijjür ágak dolgozói vállalták a fcj v határidő előtti teljesiiését.
A Párt élére álloll a dolgozók kezdeményezésének és tagjainak példamutató magatartásával a legmagasabb tokra emeli • a termelés színvonalát. A bolsevik párt döntő jelentősége az ötéves terv idő-előtti végrehajtása terén abban van, hogy az átfogó és perspektívát nvujtó irányítás melleit napról:napra az aprómunkák megvalósitá-sitlxm is példái mutat. Jgy váltják valóra a Szovjetunió dolgozói jcf-mondatukat és négv óv aWt leljesilík az ötéves tervet.
(A Szovjetunióban a dolgozók fontos, őket érdeklő kérdésekben felvilágosítást kérnek a sajtótól. A moszkvai „Sarló és Kalapács" gyár egyik munkása megkérdezte Boriszovtól, a Szovjet Tájékoztató Iroda munkatársától. minek köszönhető az ötéves terv 4 év alatti teljesité-se? Boriszov a következő választ adfa:) -
Azok a hatalmas eredmények. amelyeket a Szovjetunió a népgazdaság háború utáni helyreállítása ós továbbfejlesztése terén elért, megvalósíthatatlanok leltek volna a Ixílsevik párt irányító ,sz<T:''pe nélkül. Lenin-Sztálin pártja szervezője és lelkesítője annak a nagyszerű harcnak, melyet a szomjéi nép''a kommunizmus megvalósításáért folytai. Ennek a küzdelemnek döntő szakasza az
Ütóv88 terv négy év alatt
történő megvalósítása.
A negyedik ötéves t»rv kidolgozására a Párt megadta azokat az alajnelő politikai utasításokat, amelyek biztosították a szovjet népgazdaság háború utáni újjáépítését és továbbfejlesztését. Ezután az állami szervezetek hozzáf;>g-tak az ötéves len" egészének és részleteinek kidolgozásához. A tervhez szükséges adatokat a helyszínen átlilollák össze a helyi pártszervezetek és szakszervezetek képviselőinek közreműködésével. Az ily-módon kidolgozott tervezetet a SzK(b)P Központi .Vezetősége részletesen me^vilalta. -majd a Szovjetunió Legbelsőbb Tanácsa elé terjesztette, így váll a tervezet lörvémiyé.
A Párt vezelő szerepe azonban nem merül ki abban, hogy irányító politikai ulrou-talásl ad. *A Pari a maga po-lilik áj ál nagy ará nvu
szervező munkával
támasztja alá. Mozgósítja a dolgozók tömegei! a Pártépitő noiitikájiinak megvalósítására. Beviszi a dolgozók közé az ötéves tervnek az egyes üzemekre, műhelyekre, munkásokra vonatkozo részlet feladatait.
Agitálorok tízezrei ismertetik az ötéves terv jelentőségét.
Építészeti vegyeshrigúaolt
Novoszibirszk város építkezési nmnkálataínát dolgozik Djakev brigádja, amelv az egiísz környéken ísmercics. A brigád a téglarakástól kezdve a meszelésig teljesen elkészíti s» lakóházakat. Djakov. mint kőműves, stukaturozó, !<i51v-hás. ács és festő dolgozik. A brigád tagjai közül már ió-néhányan ennek alapján tób mesterséget t)nuHak ki.O/yan házat, amelynek felépitóséhcz azelőtt legalább két és fé.i, ''liá-1*0111 hónap kellett, Djakovbri. gádja 16 nap alatl épiti l''ef.
Aki a jövőért dolgozik
A gépek zugásáj. az ulumi-niumldbashoz verődő kanalak csörrenése váltotta fel. A ma. rógép olajos-fényes szája keményen harapja még a tengelyt, de a kés megállt egy félórára. A maró. szürke teste mellett feketére kopott asztal áll. Két ember könyököl rá és szabályos egyformasággal emelik szájukhóz a villát. Az egyiket Moldovány Istvánnak hiv-ják és csak vendég itt á gécmü-kely földszintjén. Szerszámlakatos ás munkahelye fenn van az üveg-tatő alatt, az emeleten. A máRik Németh György géplakatos, a ma. írógép mestere. Moldovány elvtárs fiokat jár ide le a földszintre •bédszünetben, mert munkája, fel«, lősségteljes munkája van itt. Nép. nevelő, üzemi agitátor.
II
f94®. okt. 18.
2
oldal
Az utolsó falatok is lecsúsztak alatt az idő alatt. Meglettük a kötelességünket mi eddig is — szól most Németh elvtárs —, de megtettük most is. — Büszko a hangja és Moldovány elvtárs hang-már- és beszélgetés indul. Ott kezdik, ahol manapság minden be-ízélgetés káTdődik itt a MAORT-nál is, de mindenütt, ahol két iuunká6 összejön. A Tervkölcsön. ről váltanak néhány szót. Moldo-vánv elvtárs nem használ nagy szavakat, Németh elvtám meg röviden válaszolgat. Munkások mindketten és megértik egymást félszavakból is. A téma vonzza az emlékezést és Moldovánv elvtárs csak ugy, látszólag átmenat nélkül idézi a multat.
Cxép munkát végeztünk négy
~ ¿v alatt, azt meg kell hagy. m. Gondoltad volna 45-beai, hogv abból a Marmáből, ami akkor volt jobbat, szebb, nagyobbat épit«n»V a munkások, mint régen volt. Igaz sokat, meg ntfcezen dolgoztunk, de megérte — szűri mosolyogva a
*zót. F.z a maró i« uj. mi vettük, az az esztergapad is, azt is mi vásároltuk a hároméves terv alatf.
Az( mondja ,,mi". amikor ezek. ről beszél, merthát mindent mi, azaz a munkásosztály csinált cz-jn is tüzel, mikor közbevág. — Megtettük, mert tudtuk, hogy ebben !s nekünk kell előljárni. S elöljárásunkról nem is feledkezünk cl. Megadtuk a kezdetet az ötévé-, iervnek, de a tervet is mi valósítjuk meg. Munkával, termelésűn-^ emelésével.
CD
A satupadban valami kuplung-karika sikoltozik a resz«lő alatt. Moldovány elvtárs «lőrevetett ballábbal, a furcsa kalaptetőt egészen a f«je hátsó felére bökve húzza-von ja a szerszámot. Megle.
Íődik és elnézően mosolyog, ami-or munkája fetóí kérdezzük. — Hát dolgozunk, dolgozunk — mondja és lassan tudjak cdtk kihámozni, hofy az a „dolgozunk, loláózunk" szép teljesrtotfoyt ta. fnr. 117 százalék volt legutóbb a normája, most is lesz vagy 120
százalék. -7 Ja, de ez nem volj ára igy nemrégiben — szabadkozik — még a mult évben sem. Alig volt 105—106 százalékos a toljesitményen — mondja. — Igen. mert akkor még nem csináltad meg.azt a rugócsavarógépet — torkolja le Dobrl Sándor a szomszéd satupadtői. felfigyelve a beszélgetésre. — Hát az igaz, a rugócsavaró, az sokat jelentett — mond. ia —- addig 30 percbe telt egy vacak rugó hajlitása, most Jhiég feleannyi se. — Még jutalmat is kaptál érte — mondja Sztraka Ferenc •—. 100 forintot. — Moldovány elvtárs kiosif mérgelődik, s mondja. — Nem azért tettem, hiszen ilyesmiért nem jár jutalor-magamnak segítettem vele, meg itt u munkatársaimnak, de ez kötelességem. hiszen egyért dolgozunk Azért csináltam most is ezt a kis szerszámot — nyúl a fiókb-és egy furcsa kis műszert mutat. — Csőgörénykaparókés cserélő — mondja a kis szerszám hosszú ne. vét és megmutatja az eddigi ha-soalónevü szerszámot, Az uj métf csak nem is, • hasonlít rá. — Ezzel két ember bajlődott, mig sikerült egy kést kiemelni. Az ujjal me? egy ember is játszva kiemeli —
mondják. — Nem kell ezután a csőgörényeket beszállítani a műhelybe a telepekről, akinek esaébe jut, az cseréli ki ezzel a szerszám, mai a kaparókést.
A kis Balogh, a tanuló lép most hozzánk. Kezébe* olyan karika van. mint Helyet. Moldovány elvtárs fogott satnjá-ba. - Nem jók ezek a fotóc JU belül — mondja a kis Dakjfr. Messziről látni, hogy azok valéfcan nem valami szabályosak. — Lű-tod, még mindig ne« tartod helyisen a reszerőlt — fordul el tőlünk Moldovány elvtárs és elfelejtkezve az újításról, nagy társai-gást indif a fiúval. Maíyaráz, mutogat, Balogh meg vidástaa liat. — Aha ériem — vígyor«< lesen és átugrik saját satujához és bősz reszelésbe kezd.
Moldovány elvtárs egy pillanat nézi, aztán mosolyogva hojol mókája fölé. Arca, alakja most emlékeztet a munkás alakjára, amelyet szovjet fest«k kis*** láttó s munkája a fcépék munkásánakp^-damotatő munkáfa« a koom«1^ munkásé, aki szavaival ffitm.^
^iív,. w.
Zala féléves fejlődéséről
ad számot a legújabb alispáni jelentés
_oüiufcér ^O-aii, csütörtökön
l)i<yt tart Z»la vármogvo tör->ftiylrrtásági bi''/ottsága. Az átesni terjeszti be Agárdi Ti-¡j0i irlvu''w*, alisnán a mcgyo clűiüH hónapjairól szóló jolon-^tranxoly beszámol minden foirix* öüíyiienyről ós jxmtos ^vt ad a megvc foilődés''-rtö; X jelentés az április, május, junjas é? julius hónajwkra
terjed ki. •
A jelentés sokatmondó szá-u^uf sorol fel, amolvek rávilágítanak sok mindonro. ^.Pöl-jfctel arra is. mit kajwtt knltu-.Jía liifen a megvc ozcklxm ■ít Rőnapokbun.
XaHurHis eredmények
A Szabad Föld - Téli Es-■¿fK-s feliében 228 előadássoro-tart attak és 6.840 előadás S«gzbtt el. A választást meg-iltoá vasárnapokon a meorvo Jüiöni öző Ji «Itii res^P^rti a i 1718 Cui''ii''eléadást lendertök a fal-aVban."ll2 községien hangos-fitm-eifodús is volt. A válasz-huüipánv ido.io aTátt külön-ki?, mégvéten összoson 2199 «áübiii.''volt kulturális megindulás. '' 312 vetitottképes dóadá&oli iwnortették a niegvé-ii.n a szovjet mezőgazdaságot •jLV a háreméves terv onodiné-livoii. fuskin bzölotésénok 150. ¿ríotdtdúkt alkalmától a íue-fvi! ''számos liHysógélien volt emiéktót. A műkedvelők a négy hónap. ülíitt 7tf színdarabot uíuiyttak 1*. A burzsoá ide''»ló-giát''terjeszV» gi<*sos otencttek bar«», .komolv eredményeket hozott A »Könyvöt a faiunk« uíüzí»!oiii keletében 100 iáslyfctl 112 község Jía nőtt kor-»uirü kOnyvt^rai.
- Emtfked/k * termelés
A l.ó\etkozÓkbíin a jelentós -.< /íáigvo frazdasáüi helyzetével hzlalkozik.
itamulai ana. h>gv a megye nüvi terineiési helvzete állaii-«faűíi • javult. A zaj/i üzemek kivetik a Páit útmutatását. Aipifaor felmerültek biánvos-;úgok, amelvok íáloltak aW-növekedését, aSdtor a ''hibák fel fedéséveli sikerült az fokozott mértékben ''Wmelés felé fordítani. ALugál lapítja az alispán jelentése. hogv ebben az időben a niegvében folyó munkák foglalkoztatták vaíanionij,vi kulcs-ínur dolgozóit. Az építőiparban Hildául unmkaeróhiánv volt ta-iasztalható.
A mezőgazdasug is komoly •n.-:lnién>ekct mutatott föl. Tavaszai a dolgozó jiarásztság 185,714 holdXföldot vetett cl. ¿* állati kártevése ellon jelenes »¿ikonul 5220 kiló mérget Használtak fel. Holdanként át-''»Jí <15 fillúrkf korült uz irfás.
Untaim 9S, beruháziso k
N&sy fejlódésnok indultak a ^unelóhzöv etkezetek, mol.vok-^ «¡túrna, időközben mr.ghá-****>ozódott. Megfelelő folyt a termelési ver-^"y tó, bár hiányosságok vol-¿jj. Kwnutai a jelentés, hogy two*u keli a felyüágositó •»unkát, níort dolgozó paraszt-sc^runíc agy része még hajlamos ^...^^töifKiömségne, mert po-n«iK«iiag nem látja eléggé a >Cfsonv értékét.
Érdekes az is, ¿unit a jelen-«íj a hároméves tervről mond.
megvóben az 1949. évi kőz-«^i beruházások több, mint psféünillió forintot tesznek A jelentés időszakában a ^v-ében 2 millió forint feí-oasználásával iskolák, intemá-jUtok, tanulóotthonok épültek, lakóházak, orvoslakások, egész-
ségügyi intézményük létesültek. Közöl 400 .iskolát hoztak tbljeaen rondl)C ez alatt az idő alatt. A négy hónap alatt 1157 építési kérőimet terjesztrttok elő magánosok, anuolyeteet kevés kivételijei engedélyeztek is. Ez a túnv is bizonyítja, hogy megyénk népe gazdaságilag egyre jobban erősödik. Bekötőutak. hidak egész soi-a épült.
''■"A háború pusztítása 1 cír-mcffijénk területén ~kü(önösen h idatnJc felrobban tásában, utatoti tönkretételében mutatkozott me*j — mondja végül a jelentés. - - Ma ott tartunk, hogy bármerre megyünk a megaében. mindenütt vörös feliratú fehér táblák fogadnak: Készat a hároméves lem keretébe».''^
A BADACSONYTOMAJI
(''.sángő-hegyen megér. 11 már. a szZ-lö. Méztől megrészegült darazsak dongják körül a tőkéket, elnyújtott kiáltásoktól hangos a szolid domboldal. Mindenütt, amerre a szem fllát, szüretelnek, lng-ujjra vetkőzött legények, lar-karuhás lányok hajüulo/nak a sorok kö/t. Szakértő szemmel különválasztják a teljes<ín hibáthoi szöiöt a madáresipte. vagy romlásnak ^—^hiíluló fürtöktől. Az előbbiből Lesz majd az értékes,/ világhírű batlacsonyi lx>r. \
— Régen a herceg Eszt r-házvé volt az egész liegj''ofdah jxxh''g van vagy 20—30 hold egy tagba - mondja Pál János bácsi, aki béres volt a hercegnél. Most a hozzám hasonló kisembereké. £n is kaptam belől« 1400 négyszögölet. Megkaptuk a fölszerelt pincéket és a modern yrésbere.nde-zesckel is.
CSAKUGYAN,
a Németh Józsefek, még a Halász Béláék szőlőjéből síneken tolják a préseket a présházba, ahol aztán a préselök munkája nyomán egyenesén a hordóba folyik a csöveken keresztül a sürü, illa-losjiedvü must.
A szőlősorok közül hangos kiáltozással szalad most felénk a hétéves Németh .Zoli. inüid a két kézével előretartva egy hatalmas, közel másfél-kilós, gyönyörű , szőlőfürt öl.
Körülölte egész sereg édességtől megrészegült vad-darázs dong.
FILMRE KÍVÁNKOZIK
ez a látvány és a köveikező is, amikor hirtelen elsötétül, 1i naj) és mint egy jóikor a szürke felhő, sercgélycsapat ereszkedik n szőlőre''. Szerelnének jól lakmározni az édesfürtök-böl, de a következő pilíanal-ban níár vidám gyereksereg ront feléjük botokkal, karókkal Tel fegyverkezve é.^ ugyancsak megzavarják a madarak lakomáját.
Halászék szőlőjélxm már az utolsó jmttonyok telnek.
- IGEN JÓ TERMÉSÜNK
van nz idén -• lép hozzánk Halász Béla •— nemcsak inennviségileg, hanem minőségileg is. Van 20—22, sőt akad 24-es feku must ís. S ha hozzávesszük, liogy a must :ira ís majdnem duplája a tavalyinak, minden okunk megvan a bizakodásra.
Felmegyünk • a Badacsonyi hegyre is. Gyönyörű kilátás nyílik innen a Balatonra, jól látni a somogyi partot Is. A szomszédban ineg itt van a Kisörshcgy, a LábdihegV --az egész környék a szőlők birodalma. Ez a rész gróf Esz-terházyé volt. Ma Süle'' né-níék, meg Szalai Páfék szüretelnek rajta boldogan.
— Kóstolja meg az ujbort. elvtárs — hangzik a szíves felszólítás.
Igyunk. Tervekkel épülő Népköztársaságunk ogés s gére! (Juhász)
A tervkőlesönjegyzés yéglő eredménye:
752,827,600 forint
A Pénzügyminiszter közli, liogy az ötéves tervkölcsön-jegyzések v égső ei-edménve av összesített kimutatás alapján
752.827.G00 forint. ■ ami a tervezettt 503 milliós kitx>csá-lás 50.57 száziilékos túlteljesítését jelenti.
A NOT helybenhagyta a Népbiróság Ítéletét a Sto/lc és társai
elleni btínügyben
Az Igazságügyminiszlérium közli:
A Rajk László és társai elleni bűnügy beji a budapest.'' népbiróság áítai éz év szej)-tember 24-én hozott itélcteL a Népbiróságok Országos Tanácsa felülvizsgálta és október 12-én délelőtt 9 órakor kihirdetett végzésével a bejélentett semmiségi panás olaf eluLás'' totta. Ezzel az elsőfokú" ítélet jogerőssé vált. A kegyelmi ké-
relmeket a NOT ugyancsak elutasította.
Rájk Lászlón, dr. Szűnyi Tiboron és Szalai Andráson október 15-én a halálos Ítéletet végrehajtották.
— A SZOVJET JOGASZKÜL-DÖTTSÉG szombatoo repül«í-épcn elhagyta Maáyaror«rAíof,
— ORSZÁGOS VÁSÁROK Zala megyében: c&tóber 26: Gelsc, Sümeg, október 27: Pacsa, október 28: Kapol«. ''
Jól halad ajbuza vetése
A tervet 100 százalékra kel! teljesiteni!
Megyénkl>en nz őszi szán- ményre fígj^eltek fel az illaté-
tásí és vetési munka legfőbb jellemzője, hogv- lendülete szinte szemmel láthatóan fokozódik. A rozsvetést a kitűzött határidőre elvégezte a megye dolgozó parasztsága és most már teljes erővel a buza vetéstervének teljesítési'' felé fordul.- Ma már ezen a téren is szép eredményeket könyvelhetünk el. A rozs vetésterve teljesítésének a határidejéig a megye 35 községe jelentette, hogy a vetést tel|es egészében —" tehát a búzáét is — elvégezte. Ezen a téren élenjártak a megye termelőszövetkezetei. amelyek kivétel nélkül elvetették mar a rozson kívül a búzát ís.
A rozs vetéstervének teljesítése során érdekes köriil-
kes szervek. Kiderült ugyanis, hogy sok helyen több rozsot is vetettek, mint amennyit a vetésterv előirt, azaz »túlteljesítették a tervet. Ez helytelen! A terv túlteljesítése felborítaná a tervet, hiszen pontosan meg van halmozva,hogy minden hold földbe mi kerüljön. Kenyérgabonával pálig a földterületnek csak 30 százalékát lehet bevetni. Ezt a lübál most ugy küszöbölik ki. hogy ahol »túlteljesítésj volt a rozsnál, ott a buza vetésterületét csökkentik, hogy az egyensúly meglegyen. iNürsze most vigyázni kell, hogy a buza vetéstervét is ne. teljesítsék tul egyes helyeken, meri ez azt jelentené, hogy más terményre jut kevesebb föld.
A rendfőnök ur ráér
és egyéb KuIáK-Klfogásote . ax öszl sxánlás-vetés sxabotálúsára
Türjére szinl.v-ránehezedik a közs''ég fül öli aí dombon épült premontrei kolostor. Bármerre is mugv az ember a községben, a kolostort mindig maga fölött látja.
Az őszi munkáknál ismét felszínre került ¿-nnek a kolostornak a neve, persze nem ugy, mintha nagyon jó munkát végzett volna. Hivatalos látogatókat kapott ugyanis minap a kolostor. A rendház főnökénél érdeklődtek, hogyan állnak a szántással, vetéssel.
— A rozst már elvetettük — mondta a főnök.
— ís a buza?
— Azt még nem vetettünk.
Nem sokkal később az is
kiderült, hogy a buza alá még csak nem is szántottak. MP ért? Hallgassuk meg csak, mit mond erre a rendfőnök.
— Abban a földben lucerna volt és inast nagyon száraz. Meg akarjuk várni az esőt. fvs különben is ráérünk még.
Persze. megm a gv ''rá ztúk nekik, hogy a (''okozó''paraszt-
ság nem ér rá a vetéssel és munkáját még a szárazság sem hátráltathatja. Ezért aztán versenv ben v''éűzi a vetést. lus mfivél* dolgozó parasztság nem ér rá, hát más sem érhet rá. Egyszóval: a türjei papi birtokon is haladéktalanul fel kelt szántani a buza alá. Hiába húzódozott az intéző ís, a főnök is. szántani kellett, inert a dolgozó parasztság nem ér rá és az ország nem várhat. Türjén is felszántották'' azt a 20 -.száraz: holdat.
11 asonló gondolkodásu ku-lakokkal találkozhatunk a megyében, akár nem is eggyel. Van olyan, akinek fontosabb a szüret, nehogy tönkrementen a szőlő és közben részegre isszák magukat az óborból a tőkék árnyékában. Kibúvót .találnak bőven, de mentséget nem. Ezek jövőévi kenyerünket akarják szabotálni, sezért méltán érdemlik ki egész dolgozó ~ népünk megvetését. Szemmel kell tartani őket!
Az „UJ Magyarország"
bemutatója Nagykanizsán
Uj oldaláról ismerjük meg hazánkat az ) V]- M-.Qyaror-szóQx című szovjet filmből. A fényképezés olyan arculatát mutatja a felszabadított országnak, amely a nézőt büsz-ke -őrömmel tölti el. A Szovjetunió realista filmművészete szemmel láthatóan, mutatkozik meg a filmben. Lídia Szhjcpanovx asszony irányításával szovjet és magyar filmcinberck bejárták az országot. Lefényképezték az embereket, akik verejtékező hom-
lokkal, a munka lázától csillogó szemmel dolgoztak. Meg. örökítették a földjén szántó parasztembert, a vasgyárak munkásait és mindenkit, aki ezt az országot építi. A filmet az országnak szebbnél szebb tájképei szövik át ''és a néző olyan feszült figyelemmel követi hazájának szépséges arcát. mintha még sohasem látta volna. Sztyepánova asz-szonynak kellett hozzá jönnie, hogy igazi szépségében lássuk a felszabadult és boldog Magyarországot.
Három hónapot kapott, foilolmott o kulák
Hegyi Kálmán, az -Egersze-g»n jóíismerfc kulák géplakatos-mester ügyélan most hozott ítéletet a zalaegerszegi törvényszék. A kulák-mestert gondatlanságból okozott haláleset és súlyos tastisértés vétségében mondta ki bűnösnek és mindössze 8 havi fogházra. ítélte. Segédje, Friss Márton, aki a mester utasításai szerint cselekedett, 1 hónapot kapott.'' Legtöbbet, 1 gv és 1 havi fogházat fldapott a már büntetett előéletű Balogh Antal, aki sürgette a gázpalack »leszurását«.
A 120 kilós kulák azonfcian nam nyugodott bale ebi« az enyhe Ítél''t''a.
— Fe.''laHbezek! — jek»te*te ki — eg eiiesen a gyóri itMő-táblához!
Reméljük, a gvóri ítélőtábla nem lesz iLen eln6z ) és Hcflyi meg fogja kanni régül aa Igazságos és megérdemalt büntetőit. . »
1948. okt 18.
3
[oldal
igp Vnaí
Vezessék be már a teljesítménybért a kanizsai kefegyárban
A mi iízemAakbea »ég nincs «orma, időbérben ét mi» toljesit-mé&y szerint ¡dolgoxunk. Ex ódáil rendbe* is volt és * mi érde-lc«*kbaa tőrttot Ugyanis a ka-•izsai kefegyár illamositása óta uj muakamódszerekkel, gépekkel dolgozik s mii a: munkások a számukra nj szerű munkát el nem sajátították, rosszul jártak volna a iormák bevezetésével. Sokan még 50 százalékot se« értek Tolna el. De n« már más a helyzet A dolgozók megismerték az uj munkaeszközöket megtanultak bánni velük és teljesítményük már any-*yira emelkedett, hogy a normák ocveze''.cs« időszerűvé vált. Minden öntudatos dolgozó tudja." hogy az igazságosan megállapított norma a munkásoknak elsőrendű érdeke. wier{ ez biztosítja mindannyiunk számára, hogy végzett munkánk arányában részesedjünk annak eredményéből.
Az időbérrel szemben a norma-let jeaitmény még közvetlenebbül . érdekeltté teszi a munkást a t«5"-■oiésben. a szocializmus építésében, a termelékenység emelésében, indokolatlan, hogy egyik-másik munkás nálunk idegenkedik a norma bevezetésétől. Mi a norma? Az ar. átlagteljesítmény, amelyet jól begyakorolt. átlagos képerségü
munkás, kellő szorgalommal, he. lyes munkamódszer jnéllett, munkaerejének leromlása nélkül, elérhet. A normától csak a hanyag, lelkiismeretlen munkásnak kell félnie, aki nem szeret dolgozni, hanem tétlenségével, rossz, selejtes munkájával megkárosítja az üzemet és társait — azoknak a nyakán élősködik. Az a dolgozó, aki munkaeszközével bánni tud, szereti munkáját, megbecsüli üzemét és munkástársait, akinek munkájs
fegyelmezett, kiegyensúlyozott, aki öntudatos és nem más munkája, hanem a maga igyekezete után akar keresni, aki munkaidejét be_ csületes mun»^al tölti kí, annak félnie nem kell u normától, hanem sürgetni annak bevezetéséi. Mi. öntudatos kefegyári ^dolgozók, most már ugy érezzük Nés tudjuk, is, hogy munkateljesítményünk további fokozásának nélkülözhetetlen hajtóereje a norma. Az időbér csnk visszatart bennünket a termelékenység fokozásában. Elvetjük ezt az elavult bérezési rends?ert ér kérjük az igazságos, helyes normák mielőbbi bevezetését, hogy tej let. terbb munkával építhessük tervünket és szocialista rendünket.
Kovác* Antal kefegyári munkás.
Jó munkát végzeit a kerkakutasi fö/dm ü vessző vet kezet
T. Szerkesztőség!
Szeptember 29-én felhívással fordultunk a megye valamennyi földmű vcssxóvetkozetét és * községek dolgozó parasztságát, folyik fl/tiUi »lőbb az öizl vetfr. lervet?" — ex volt a. fölhívásunk-ban. Fél hónap tolt el azóta él ml mo»t már eredményünkről számolhatunk be a megy« minden dol fozó parasztjának.
A íőldaüressxöTetkezet szelektorán 500 mázsa vetőmagot tisztítottunk'' meg, ezzel elérjük, hogy minden gazda száz százalékig tiszta kenyérgabonát vetett el. A rozsot a községben október 5-ig
elvetettük, • & búzz votésévol js október 12-ig vógextünk, A vetést a község dolgozó parasztsága 8'' orázAlékbnn a szővefkoxet vo|őgé. pével végezi«.
A csávázási n dülőfolelősők 6* a termolésl felelős irányításával ugyancsak versenyszerűen végeztük, Kerkaku{ason egyetlen szem csávázatlan vetőmag nem korült a főidbe,
A vetéstorv gyors éa sikeres tél. jesltését a tervszerű munka megszervezésével tudtuk elérni.
A kerkakutasi földmüvesSzö-vetkeze{ vezetősége.
VÁROS?
Október 17-l«-án. Hétíá—kedd.
Magyarul beszélő SZTÁLIN-dijas lila.
Uj Magyararszág
Eiíadéeok kezdete: Hétkó*cap d.a.5é»7 órako/, Vííir. tt áonepsapokoc d. n. lií. 3, 5, 7 ¿i v órakor.
Bérlettel olcsóbban jár mozibaI
KÖSZÖNETNYILANITÁS Mindazon rokonoknak, jó barátoknak éa ismerősöknek, a Maort Üzemi Bizottságnak éa munkatársaknak, kik drá. fa jó férjem, édesapánk SZERECZ GYÖRGY temetésén megjelenésükkel ▼agy bármi mis módon mélység«« fájdalmunkban osatoznl szíves ok voltak, fogadják ezúton !• hálás kő-
scönoltnk kifejezését,
A gyászoló család.
Taeánmpt eltegl&Hvigta kerék. pStromí ftdi «jságárusokat fölvesz a_»agykafcÍMoikladőhtvatai._i.
Bejárónő azonnalra felvétetik - (Nagykanizsa» HunyadUi. fcífc
1540
Herendi cserépkályha- kombinált fűtésre, eladó, Nagykanizsa, Arany
János-n, 6.
1539
Nagy $iker a Keri-bálon
Hangulatosan feldíszített terem, jól felszerelt büffé, rengeteg ember, nagy siker —'' ezt mondhatjuk összefoglalva a vasárnap esti „Keri-bálról", az utóbbi hónapok legjobban sikerült táncestélyéről. Részletezni tul hosszú volna a siker okait.'' Beszélni kellene a sok üde és csinos diátlányról, a meg. lepően jő zenéről és sok más apróbb nagyobb eseményről, amely a hangulatot emelte. Ezt nem tesz-6zük, de Vzt eláruljuk, hogy a Közgazdasági Gimnázium szülői munkaközössége Czvetkóné és Horváth Ferenc elvtáre vezetésével erősen „ludas" a sikerben. Nagy lelkesedéssel és odaadással vették ki részüket az est megrendezéséből és végrehajtásából is a szülők.
— A NAGYKANIZSAI SZAKMAKÖZI BIZOTTSÁG roodovésé-bea folyé hé 184» és l»-éa est« 8 órai kezdetted a Szakszervezeti Székházban (volt IparoskőiO Vidám Zenés Estéket readec. Fellépnek: -Karády Katalin, aa Allatai Operett Színház tMia, Halmay Imre, a Varieté Sstahás tagja. Kovéai Mária, a „Díszmagyar" 0. film fő»*«replője. Kovách Aladár, » Nagybuaapestí;, Párt kősónk konferanszié!«, Mart la Lajes, a Rá-aióxoaekar karmsntere. Jegyek a Szakmaközi Btrotta&*it kaphatók! 2-12 forintos árban. 1—4. , - ÜZLETÁTHELYEZÉS. Mélyen tiszteli vevőim szlvoi tudomására hozom, hogy üzletemet Szabadság-tér 23. sz. alól a Központ Kávéház főúti oldalára. Fő-u, 1. sz, alá, volt Olasz fag''ylaltos helyiségébe helyeztem át. Tóth Jó. zsef vaskereskedő. '' Nagykanizsa,
Nagykanizsai gSxfűrdÖ nyüoc reggel 7Ml etts ¿.lg. ?
MDP blrekHagykaiiizsa
Mübeifértakealttek
SZERDA r MAORT M 5 Péa»os Ujos.
CSÜTÖRTÖK» Majas4>it< NV 5
Vámos Jen«, PÉNTEK? Posta 6 Kohár József, SZOMBAT: Téglagyár 6. Széphegyi István.
PARTNAPOK,
SZERDA: OTI 4. Vukics Lászlóné.
II körzet 6. Siklósi István. CSÜTÖRTÖK: IV körzet 6 Ritscher Mátyás.
PÉNTEK: I. körzet 6. Szántó Jenő.
III. körzet 6. Karsits László. Rendőrkapitányság 5. Kovács Dénesné.
Karhatalmi szd. 6. Salamon Ferenc.
Közigazgatás 6. Tibolt Jolán. SZOMBAT: Karhatalmi szd. 6. Sa. lamon Ferenc.
FALUNAP
CSÜTÖRTÖK: V. körzet (kiskanL zsa) 7. Szluka György. Felkérjük az előadó elvtársakat, hogy f. hó 18-án. kedden este 6 órakor a VB kistermében jelenjenek meg.
Megjelent a
PIRTMUMAS
legújabb, 20-as (október tO-iki) száma. .
Tartalomból:
RÁKOSI MATYAS: Feladataink. Részlet Rákosi Mátyás elvtársnak a Magyar Dolgozók Pártja Nagybudapesti aktívájának értekezletén 1949 szeptember 30. án tartott beszédéből, A beszéd ezen része Pártunk legfontosabb feladatait jelöli [ meg, Pártszorvexotck vozo''.ősógoi ala. posnn tanulmányozzák At Rákosi elvtárs utmutatását! és a szerint, végezzék további munkájukat.
BIRÓ ZOLTÁN!
Emeljük Pártunk e*zmtl — politikai színvonalát.
Egyik legdöntőbb feladatunk, hoz, az őszi oktatási munka megsxervezéséhez és irányításához ad utmutatást ez a cikk.
SAJfDI OTTÓ: Előre az őszi vetési terv végrehajtásáért. Ez a cikk az őszi vetési tervben mutatkozó hibákról és arról ir, hogy a falusi pártszervezeteknek mit kell teóniők'' ax őszi vetési terv teljes sikeréért.
ÁCS LAJOS: Ax építőipari önköltség csökkentésért.
KESERŰ JÁNOS: A részleges tagosítás tapasztalatai.
A falusi tömegoktatásról. A „Pártmunkásnak" ex a száma az őszi feladatokban ad számunkra utmutatást-Egyes szám ára: 60 liller. Előfizetési dij: 1 hónapra 1 forint, egyedévre 3 forint. Kiadóhivatal: Budapest, IV„ Deák Fe-renc-utca 15. sz. Csekkszámlaszám: 28.449.
ARVBRÉSI HIRDETMÉNY Nagykanizsán, Teleki-u, 67. sz. alatt 480 forint tök« és jir. erejéig lefoglalt egy motorkerékpárt és teherautót! 1949 október 18-án délután fél 4. órakor nyilv. bírói Árverésen a legtöbbet Ígérőnek el. adjuk v l
Elek Liixli a, k '' _olr. végrehajtó,
NagyhantxttU gisfürdő nők ré-izére kedden *giu nap 4» pinté.
ken délután.
ZALA politikai napilap., . Felelő» szerkesztői Sxántó Jeni. Szerkesztőséit F«ixt 7. Tel« 54 Kiadóhivatalt Fö-nt 3. T«Woai 31 Nyomatott a Közgazdasági R-T. Nagykanizsa nyomdijában, Nagykanizsán. Felelj Hadó és a nyomdáért UUl Ssondfá Géz*.
PORT
Magyarország—Ausztria 4:3 (3:2)
Ritkán látott magasszinvonalu mérkőzésen harcolta ki a magyar együttes Bécsben a győzelmet, Kezdés után már a 2. percben gólt «1 az osztrák csapat Decker révén. Feljön a magyar együt-tes és átveszi a játék irányítását. A 8. percben Puskás kitör és ki-egyenlit. A 24. percben Budai-Deák összjáték után Deák megszerzi a vezetést. Négy perc múlva
Deák ujubb gólt lö, A 32. p«^
javif. A Ü C.3 félidő elején Decker 11-^« egyenlít A jt^xtes gólt 28. pÍZ ben Puskás lőtte 1 l-esből.
óriási iramú mérkőzésen lsM ságos eredmény született. Jfr, Balogh II- Zakariás, Puskás Sí ránt, Bozsik, Bu''diii és Kocsis g letve Decker, Hannapi. Gcrnha''l« Aurednik és Stojaspal.
Csődött mondótt a védelem
P. Lokomotív—NVSE 8:1 (2:1)
Pécs 1500 néző. Vezette: Kallós.
P. Lokomotív: Nagy II — Szegedi, Kövesig Bárányi — Megy-gyes, Keleíífi — Hírczi, Zombori. Sző''lősi, Túra, Vezér.
NVSE: Nagy — Semsi Németh, Munkácsy — Oláh, Both — Kimpf Békési, Téli, Sárdi, Hoffmann.
Az el6Ő félidőben változatos játék alakul ki. A 18. percben Kimpf elmegy a védelem mellett és közelről gólt lő 0:1. Az NVSE eléjJ szépen játszik. A 21, percben Ve. zér nagy góllal kiegyenlít. A 33. percben Vezér, egyéni játék után eredményes 2:1. A szünet után fölénybe kerül a
P. Lokomotív. A 5. percben Kifőzi lő gőlt 3:1„ A 11, percben- ismét Vezér eredményes. Kicsit fel. jön az NVSE is. Békési közelrM hibáz, A 21. percben Vezér védha. tetlen lövésével 6zemben Nagy íjn hetetlen 5:1. Ezután már potyognak a gólok. A 25. percben Szöf. lősi lövése talál a hálóba 6:1. A 30. és a 40. percben Tura két d. kalcmma! is a hálóba talál 8:1.
Az első félidőben még e^yeo.-rangu ellenfél volt az NVSE. Szünet után a védelem teljesen, csődöt mondott. Jók: Kelenfi, Zombori, Tura és Vezér, illetve Kire»* és Téli.
Az olajo« öklözök nagy győzelme
Ol9jmuBká8—Szolnoki Lokomotív 10:6
Szombaton este Szolnokon nagy. számú közönség előtt mérkőzött meg az Olajmunkás ökölvívó együt. tes. az NB Il-bei jutásért a- Lokomotív együttesével, A remek formában lévő olajos fiuk szívvel-lélekkel küxdvo óriási kfizdulem után 10:6 Aránybjm győztek nagy> novü ollonfelük ollen, A versenyzők kivétel nélkül kemény hnre után szerezték meg a győzelemhez flzüktéges pontokat.
Eredmények: Légsulyban fii Oinjmtinkás nem állított verseny, zöi. .
Rácz kemény küzdelem után győz Kohári ellen. Bedi vereséget szenvedett Miriszlaitól, Pápai legyőzte Molnár Il-t. Birkás szép mérkőzésen veri Füredit. Szekszárdi nagy harcban vori Csapój, Dra-varijs kikar Molnár I-től, . Ko-vAcn már ax első menetben kiüti Vnrgát,
— A fiuk megtol jók kötelező-Küket — Jolcntotte ki^mérkőzé* után Sípos edző, Végig sporlazo. rü légkörben meá<Mcmol{ győrrt. me! arattunk
Hagy tehetségek tűntek-fel a Vasutas Szil MHK-pr<i!tói&
Vidám hangulatban vettek részt szombaton délután a nagykanizsai Vasutas SzIT ifjúmunkásai az MHK próbáxáson. Az Olajmunkáspályán gyorsan kialakultak az egyes próbázó csoportok és az ifik egymást buzditvai küzdöttek a különböző fokozatokért.
A 100 m. síkfutás különösen Kiss Bélának megy nagyszerűen. 11.8-at mérnek neki. Láthatóan elcsodálkozik, amikor a jó eredményt meg_ hallja. — Versenyszerűen foglalkozzál ezentúl a futással — biztatják a próbázó biztosok. .
A következő csoporttal fut Göl-les Jenő. Kicsit lemarad. A társai biztatják. — Erőöits Jenő, mert lemaradsz. — Gölles a biztatásra.
uiubb erőre kao éí'' sikerül is elérni-e a szintet.
A középtávon Tóth Tibor ért el figyelemre méltó'' eredményt
— Azt hiszem, legközelebb mé* jobb eredményt fogok elérni —-mondja szerényen 5 percen beíífl 1500 m-es eredménye után.
A többi számokban is nagyszerű eredményeket értek el a fiuk és a leányok. Hullott az aranyjelvény, mindössze két ezüst és egy bronzjelvényes akadt. Különösen a bronz-jelvényes örült nagyon.
— Látjátok — mondta büszkéa társamat —, nekem van a lef-riükább . jelvényem. S boldoga« tűzte mellére a jbromi-jelvényt-
Két 12 találat
Beérkezett 256.312 darab szelvény. 12 találatos szelvény 2 darab volt, fejenként 69.385 forintot nyertek. 11 találatos szeJvény 101'' darab volt, 1370 forintot nyertek. 10 találatos szelvényt .1241 darabot találtak, nyeremény 110 forint A nyereményekben kisebb változás még ''lehetséges,
- TOTO-EREDMÉNYEK»
Ausztria—Magyarország1 3:4 ,2, Magyar B-Osztrák B 4i2 1. Elektromos—GSE 1:3, 2, Diósgyőr —ózd lil x, SajószentFéter—Po. recot 511 1. KSDSE-PBTC'' 2:5 2. DSxMTE—MAVAG 6:1 1, Dohány-
»ár—SVSE 4:0 1, Bciaba—SzSx-
rE 2:5 2, Kiskunhalas—Szolnok 2:7 2. Makó—MTSE liO 1, Autó-taxl—Póccl 2:3 2.
Aiztail ^n/ixTpMEFESz—NVSE 13:12. Hétórás kemény ¡küzdelemben az utolsó mérkőzésen 19:12-ről vesztette el a Vasutas a mérkőzést, A győzelmeket Lakatos 3, Szakály 2, Szabó 1, Vermes 4, Toldy 3, Illetve Polal 4, Bácsi 3, Kőrös 3. Baranyai és Kovács szerezték. .
NB II-ES EREDMÉNYEKt
Várpalota—Szív. Lokomotív 0:0. Pamut-Dinamó 6:2. (0:1), PBTC —^KSDSE 5:2, (3:1), Dohánygyár —SVSE 4:0, (4:0).
—o—
Kosárlabda; KDSK — MNTE 38:34, 119:14). Nehezen győztek a kaposváriak. Kosárdobók: dr. Bujdosó 10, Simon 8. Sxeles 7,. He* tyei 6, Szabó 4 és Keretzlet, illetve Okváth 16, Hetesi 6. Bence« 6, Horváth 4, Felfőldy 2.
, apróhirdetések
Eladásra sz Őssres Ingatlanok nyilvinurtva, adás-vételi mtgblzs-tásokat vállal Kováts ingatlankőx-votitő Nagykanizsa Szabadsáí-té/ 1, (Centrálial sznmbon). Telefon; 1*. _
Mindennemű használt ruhát magasabb áron Vesz Gálosháxt Béla ószeres Nagykanizsa, Deá*-tér 14.
Kombinált szekrényt ..és jzöfVf; get vennék. Cim a nagykaniö^
kiadóban.___
Egyszemélyes fehér háló«£ eladó. Cim a kanizsai *ía j535>
/
11 megyében befejezték a rozsvetést
Imperialista lakájok a Szoci Bauxitban
Indul az elméleti oktatóé a DóFOSzban
,.<4; évfolyam 243. szám.
Nagykanizsa, 1949. október 19. szerda
Ara 60 fillér
Levél a szövetségeshez
(SZJ) A rilágközvélemény érdeklődéinek középpontjában

rchá:«v nap ot* Sztálin elvtárs Icvvb'' áll. amelyet Picék és Orotewohl elvtársakhoz, a Né-irct Donokratikus Köztársaság io.-otólhez intézőit. Sztálin elvűi« mirtdea megnyilatkozása
• í;Vtárt*.|nu je''^nt ségü P bizony**. hogy jelen levelének •nctkiaiait :s hosszú í»t>k múlnia éppúgy fogják idézni, mint «/áüóigóié lett régebbi mcg-átiapitásáft. Sztálin elvtárs Je-ve''c történelmi korszakot zár le < az azt kiséró események — a. Né ust Demokratikus Köztársság megalakulása, a kormány f^UiTitása. a SzovjstiUHÓ és a ¡.¿!>i demokráciák által tőrtént cUs.;:e;éáD, á diplomáciai kapcsolatok fölvétele -- a német kénlés megoldását a tanácekc^ /ítSűk támláiéról, a német nép föladatává teszi.
A kzovjvUmió következetes külpoiitikája mintegy lx.teUi zést nyer Sztálin elvtárs ie-vclcvel. Ennek a j>olitikánuk, mely a népek egyenlőségén, ünicüdvlke/éí éiü''k t ¡sztélét luitiná-án alapul. gyakor.ati igazolása a szovjet-német viszony ákikukisa. -Je''entőségé ¡innál kézzelfoghatóbb, mt''rl a viláu riépci és maga a német n(''l> is, saját tapasztalataikból
• tttözMulnvk meg, mi törté nik nyugaton. Hitler kés .i helytartói, á birodalmi gon-dobit »K''^sz;ii;<)ttjai ma on-goíszitsz iinjxíriailst''i -szoí;,á latba szegődtek és pártfogóik visszaültették ükei a ném l dolgozó nép nyakára. Céljuk — mint a Szovjetunió fegulób bi jegyzéke kimutatja .—, hoay ;>z imperialista háborús eío-készület bázisává legven a Szovjetunió/és- a népi demo-fráciák-elTcn. Mi a helyzet >-Kémel Demokratikus Köztársaságban? A potsdami és egyéb négyhatalmi megállapodások végrehajtásaképpen a földet a dolgozó ^parasztság
Sft -adt?k= :í háborús c£ tokát kiszolgált nagyüzemeket
és béketermelésre áhították ál. A német
nep a_népi demokráciát választva elindult a feLemelke-Jes utján. A Német Demokrá-
i iu Kóztársaság lényébörfa-KacJéan a teremtő béke hivn s mint ilyen egy sorban álí a demokratikus erőivel. A szovjet diplomácia a né-y kérdésről szólva mind-SDnyiszor rámutatott,
hl? ^ Szerves r6s2e az ál-®nos)a demokratikus és az «npnPialista tábor között fenn-többi vitás kérdésnek. Sy víit most elsőrangú kór-fví a nemzetközi politikáik, hiszen a »két« Németig pólusa a világpolitika ^rdekelluntéleinok. Napjaink-fa»?. • va«&runf{. amint egy-Ía 0 N6mct Demokratikus Köztársaságban, a nép maga
*ezébe «>rsát, - más-1(il> a nyugati- bábállamban
a megszállók áitnndösitanj igvekeznek a jelenlegi nvoino-rult, puskaporos állapotot.
Sztál in elvtárs levele a legméltóbb helyről raló elismerése azoknak az erőfeszitéseknek, amelyeket a Szocialista Egy-s-égpart irányításával a német dolgozó nép elkövet. Elismerése annak, hogy a német nép {«bizonyította, valólian ->a hit-tere.1: jönnek cs mennek, de a •német ncp. a német állam marad«. A fel szabadított német róp négyéves fejlődésével igazolta ezo!:iet a sztálini szavakat és méltóvá totte, hogy most a szovjet csajotok nagylelkű elhatározással, tőrhetetlen bizalommal kezébe adták az ország közigazgatását, kormányzását és a diplomáciai kajx*so-latot is felvette vele. Sztálin elvtárs levelo azonban rámutat arra, hogy mayának a német némtek kell harcbaszáp-nia a békés elrendeződés, az egységes, demokratikus Németországért és a béko megvédéséért, fíbbon a harcában mindenkor számíthat a baráti szovjet népio — és tegyük hozzá: a r.épi demokráciák néreiro eank-ugy, mint a szabadságszerető cml ormilliókra szorfco a világon. A legnagyobb hatást Sztálin elvtárs lovelóhon azok a szavak keltették, hogy ">n l.tkc szerelő demokratikus Xém.tor-tZf''W fennállása a béke z.rcló Seor jetunió fennállása mellett kizárja uj európai há''mruk lehetőségét!•<.'' A nemzetköziség gyönyört! niOgnyilatkozása nz a n ogállapitás, amelyben a megtámadott, sokat szenvedett szovjet nép fojo a volt támadónak ezt irja: »...ebben a háborúban a legnagyobb áldozatokat a német és a szovjst nép hozta... Európái an en-%ck a két népnek vdn a legnagyobb potenciája rtlágjelcniő-eégü hatalmas feladatok végrehajtására«. Az erő szavai ezek, melyből a szocialista humanizmus sugárzik s amelynek osz-tályezemszöge mentes a bosz-szűvágyból. »Rtjen és virágoz-0ék az egységes, független, demokratikus Németország!« — ezt irja Sztálin elvtárs. '' Válaszukban Pieck és Grotewohl Dlvtársak hála téten mutatnak rá a Szovjetunió nagy gesztusára. Elismerik a német nép felelősségét, mert kiszolgálták a nácikat. Elismerik, hiszen harcolni akarnak az átkos fasizmus maradrányai ellen. Mi bizonyosak vagyunk bonno, hogy ez a küzdelem uredményos lesz.
A magyar nép is súlyos kárvallottja a második világháború romboló öldöklésének. Ezért üdvözöljük örömmel a Német Demokratikus '' Köztársaság megalakulását, moly fontos tényező a világbéke megóvásáért, a népek szabadságáért vivott harcban.
A Német Demokratikus Köztársaság megalakulása » demokratikus béketábor hatalmas
erógyarapodása.
MEGHOLT FEDOR TOLBUCHIN, I SZOVJETUNIÓ MMSILUR
/
A Szovjetunió minisztertanácsának és a Szovjet unió Kommunista (bolsevik) Pártja Központi Bizottságának közleménye:
A Szovjetunió Minisztertanácsa és a Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártjának Központi Bizottsága mélységes gyásszal jelenti, hogy ez év október 17-én hosszú és súlyos betegség után elhunyt Fedor Tolbuchin, a Szovjetunió marsallja, a Bolsevik Párt bü fia, a szovjet fegyveres erők egyik legkiválóbb tábornoka, a szovjet hadsereg épitője, a nagy honvédő háború dicső szovjet hőse. Toltíu chinnak; a Szovjetunió marsalljának temetése /Moszkvában, a Vörös-téren lesz.
Tolbuchin marsall halála alkalmából a Szovjetunió fegyveres erőinek minisztere a következő közleményt adta ki:
Á .Szovjetunió fegyveres erőinek minisztere mélységes gyásszal közli, hogy Fedor Tolb«-chin, a Szovjetunió marsallja, a Kaukázuson-tuli katonai kerület parancsnoka súlyos é* hosszantartó betegség után elhunyt. Tolbuchin marsall személyében a Szovjetunió fegyveres erői a nagy honvédő háború legkiválóbb hadvezérét, a szovjet fegyveres erők tiszteletben álló vezérét és vezetőjét veszítették cl. Tolbuchin marsall koporsóját a moszkvai Szakszervezeti Székház oszlopcsarnokában ravatalozzák fel. Az oszlopcsarnok keddem délután 3 órától lesz nyitva, hogy a szovjet dolgozók kegyeletesen elbúcsúzhassanak kiváló hadvezérüktől.
HonUong Kapufában a Mtinai népj&adsereg
Siwgcstn elesett
A felszabadító kínai néphadsereg Kanton elfoglalása után változatlan erővel tör előre Hongkong irányában. A Heu-ler londoni jelentése szerint a t.éphadsoieg csapatai hétfőn délután elérték llonkcns szélső határát és aHonkang közelében [evő Sungcsin városát ellenállás nélkül elfoglalták. A Kuomin-targ-hadseiag flojveiztjtten menekül a néphadsereg, hara-
l>ófogójából. A Kanton határán lovo két fontos kikötő, Amoj és Szvatau még hétfőn délután felszabadult. A Kuo-mintang erősen megfogyatkozott erői a honkongi szigeteki* menekültek, Ixmdoni forrásból jelentik, hogy az angol kormány 8 héten belül valószínűleg elismeri a kínai demokratikus kormányt.
^iae-Ce-Tung elvtárs üdvözlő távirata Vviiheim Pieck és Ottó Grotewohl elvtársakhoz
most csaílako ott a népi demokráciák táborához. Ez i-tény az Egvesült Államok reakciós kormánv á;iak ve.io-
Mao-Ce-Tung elvtárs, a Kínai Népköztársaság központi népi kormányának elnöke vasárnap a következő üdvözlő táviratot intézte Wilhelm Pieck és Ottó Grotewohl elvtársakhoz :
"»A Kinai Népköztársaság központi népi kormánya nevében melegen üdvözlöm a Német Demokratikus Köztársaság megalakítását, valamint Wilhelm Pieck és Oltó Grotewohl urakat abból az alkalomból, hogy a Német Demokratikus Köztársaság elnökévé, illetőleg miniszterelnökévé választották. A Német Demokratikus Köztársaság megalakítása döntő változást jelent Németország történelmében. A népi törne-¿ek váltották fel a inonopoi-<apitalislák és u nagybirtokosok uralmát Németországban. Németország — ahonnan -két nngv világháború indult ki ''és umely a, militarizmus és fasizmus középpontja volt, ú Német Demokratikus Köztársaság megalakításával
tésc alatt álló inmcrialisU front bűnös politikájának határozott veresége. A rcakr eiós amerikai kormány a második világháború '' uláa meg ukaitu bontani Németország egységéi és azt irak-eiós állammá, háborús támaszponttá átalakítani. A Német Demokratikus Köztársaság megalakítása • "S^ovjetunió-vozelto demoluti-Ukus béketábor nagy gvö-zelme. Mind a népi Néntót-; ország, mind a népi Kinn él-, vonalban harcol az imperializmus ellen és ezért különösen örülünk a demokratikus Némelország kikiáltásának. Legfőbb kívánságainkat küldjük Németország egységének h elvre áll i tásá hoz és Németországnak a riépi erők vezetése alatt törlénő állandó megerősödéséhez. Legjobb ki vánsá. airkat küldjük a német" és a kinai nép barát ágának mindjobban elmélyülő fejlődéséhez.
MAO-CE-TUNG
Kudarcba fulladt a bányászgyilkis Moch kermányalakitási kísérlett
Hétfőn délután folyamán egvrc világosabbá vált, hogy a kormány pártja, különösen az MRP és a radikálisok vonakodnak Julos Moch kormá-nvában résztvenni, mert nem núrnek nyíltan ellenszegülni a francia ''tönujgek egyre jobban kifejezésre jutó akaratának. Moch végre megértette, hogy nincs mód arra, hogy megalakítsa kormányát és az általa oly nagyon ''óhajtott mi-niszU''rol''nöki székbe leülhessen. Ezért tegnap későn esU visszaadta megbízását Auriol köztársasági elnöknek. A párisi politikai megfigyelők han-
goz talják, hogy a Moch-féla vállalkozás bukását, de egyébként is a Queuille-kormány lemondása is a francia dolgozó nép tiltakozó mozgalmának sikerét bizonyltja. Afran-ciu reakció kénytelen l>eia-merni, hogy a riép ellenére, á nép ellen nem kormányozhat, Auriol köztársasági elnök Moch lomondása folytán méfl iiélfőn este ujrukezdte kor-mánynlnkilási tárgyahlsalt. Először Róbert Schumnn, \*oU külüg>''minisztert fogadta, ked» den pí''dig Bideault ''volt miniszterelnökei kozdte meg tárgyalásait. '' v
»
A szovjet dolgozók túlteljesítették
1949 harmadik negyedében az ipari termelési tervet
A szovjet központi statisztikai hivatal harmadik negyedévi jelentése
A ''Szovjetunió minisztertanácsa mellett müködö központi statisztikai hivatal az 1910. évi állami újjáépítési és népgazdaság fejlesztési terv megvalósításával kapcsolatban kiadta u harmad kr.egve.iévTO vonatkozó jelentéséi.
Az ipari termelési ún 11)49. harmadik negyedére rso felemelt tervet a Szovjetunió ipara 102 százalékban teljesítette. Az iparcikkek termeléseitek uövOM''désév.''l kapcsolatom a jelentés niegátlajuljn. hogv n-egész szovjet-ipar ö>s/.lerm> lése az 1!MS. évi harmadik ne-jixTdcvi termeléséhez képest 17 .százalékkal emel kodéit.
1949 első V hónapi« alatt a* ipart termetes az 194$ év első 9 hónapjának termelésit 20 százalékkal haladt* meg. Mezőgazdasági téren az össztermés a galumafélékben lf>i>b volt, mint 1918-ban és meghaladta a háború előtti i-U0. »ívi*szinvonalat. A kolhozok és szovhozok október 7>.ig 1.4 millió he'' tárral lőbb t rlM szántottak fel mint 1918. ok-ióher 5-ig.
'' A mezőgazdasági rnuida gépesítési je^eritősin lia-
\\ gg>- és lraktorállumáM>k 21
százalékkal több mezőgazda, sági munkát végezlek gépeikkel és 29 száz -tcKKai teb > gabonát takarítottak bo ;otn-bájnjaikkal minMavalv.
«1 szarKismarha ál lom án vl ;í0. a sertésállományt 70. n juh- és kecskcál-lomiínyt i:i a baromfi áh''o-mánvt 52 százalékkai emelték.
Több mint 280 ezer hektár területen ülteitek >
erdőt
és 510 ezer hektárt már előkészítettek a jövőéviül telesre. A va*uA
átlagosan napi teherszállítási tervét lOO.tWtzázalékban teljc-sitelte.
A népgazdasági au elvégzett beruházási munkák cz év 9 hónapja alatt 122 Százalékot mutattak a muft év ugyanezen időpontjának beruházási munkáival szemben. Az állami és szövetkezeti. kereskedelemben r (i kiskereskedők áruforg dma 18 százalékkal vo''.l magsabb az év harmadik negyedeljen, mint tavaly ugyanebben a< időszakban.
A s/ovjel dolgozó munkások
népgazdaságban »
és alkalmazol-
lak száma
ez év harmadik negyedében a tavalyi harmadik negyedévhez képest 2 millió emberrel nő-vokcdetl.
Az 1918. évi harmadik negyedévhez képest
a munka Varmeléktnyslgc az iparban lítiag 10 százalékkal emelkedett.
Növekedett a munka termelékenysége az épitk késekben és a szállítás terén is* Az év eddig el Lelt 9 hón ipju alatt •150 ezer ifjú és lcánv befejezte tanulmányaiba főiskolákon. teehnikitíroköri és más középfokú szakiskolákban.
A kórházakban 25. ezer uj ágyat Ízesítettek. A faktfsépü-kezés mérve az 19-18 szeptember hónaphoz viszonyítva 129 százalék volt.
A városokban nagyszabású városrendezési, csatornázási, építkezési munkák folytak 1949 harmadik negyedében -mondja befejezésül a jelentés — folytatódott a szovjet nép-íjazdas''ág szakadatlan emelése. Lonin és Sztálin pártjának vezetésével az ötéves terv hatói -idő előtti teljesítéséért folyó szocialista verseny alapján uj siketeket értök ol hazánk gazdasági erejének növekedése és a szovjet nép jólétének további emelése torén.
Chopin emléke
T^H"deryk Chopin, a len-
-T jjyel művészek egyik legnagyobbika, száz évvel ezelőtt, 1849 októlx-r 17-én fejezte be földi életéi és elindult az ígr/i ItalbalnLInnságlw. Nehéz utat tett meg a zenft-költő a ZeU''s/owa-Wola-Y ud varházból, míg száz év multán azoklioz szólhat muzsikája, akikért élni Akart. A lengyel nép keserűségét, örömét, a l>eune rejlő népzenei kinoek legjavát legmagasabb színvonalon mindenki számá ra hozzáférhetővé tévő korszak sokára következett el.
Halálának századik évfordulóján nincsen oíVnn kuílur-nemzet szerte a világon, amely ne. hódolna legmélyebb lrsztc!clitel,megbecsülé.ssv,r emléke előtt. Egész évet szemléltek Chopin emlékének nemcsak Lengyelországban, felszabadult hazájálKin, ha-.em mindenütt, ahol zenét hallgatnak az emberek.
A varsói negyedik nemzetközi Chopin-versenyen húsz nemz; t 58 legkitűnőbb zongo risláia vers -ngetl az ,-lsö díjért. A döntőbe jutott 1« versenyző között ott olvassuk valamennyi szovjet induló, nyolc lengyel művész, egy magyar, egy mexikói és két brazíliai versenyző nevét, Bebtzonyo-södott,'' hogy a népből faká:lt
művész müveit a
k<3ts^lcLenüí azok előadók csendíthetik m«i*Vj£ maguk is a dolgozó nép tahi jábéJ nőttek ki,S£mertékt igazi művészet valóságos hi vatását, a nép szolgálatát.
(Chopin életműve kötelezve nemzívIékünkiK''k tel ¡ói
sitenie kell a zencköltö s/(ín. dekát. Chopin a szabadság . függetlenség, a nép üdének harcosa volt. beteg.testével |s az igazságért küzdölt. Hű maradt népéhez, az ígay.i ma3ls. rendű nemzetköziség jrgyében adta át nemzete legszebb JcU{. lurkinesét a világnak. Meg-döntött elfogultságot, fajrimo. letet: lengyel volt, az önkényuralom rabságában szenvedő nép fia, nem állhatott aa elnyomók oldatára, nem tántorodott meg.
A felszabadult lengyeí nép kellően értékeli nagy fiának jelentőségét, kegyelettei és megbecsüléssel fordu'' fcjfé. Chopin azonban mindenkié. A népből fakadt zeneköltő a nép zenéjét egykor kiváltságos hangversenyközönség elölt elismertető zwigoraforradalmúr századfordulóvaf jutott ''eC .-reltó helyére: a szocializmus felé törekvő felszabadult és felszabaduló népek tömegeinek leikébe.
EGY ELKÉSETT MENTÉSI KÍSÉRLETHEZ
tttclékes helyrőt közlik:
Károlyi Mihály volt párisi magvai- követ nyilatkozatot adott ki/ Ebben a nyilatkozatában azt állítja, hogy nem lehet igaz Kajknak az a vallomása, hogv Sulyok 1947-ben Kajk segítségével szökött meg-, mert ő ugy emlékszik, hogv igy Ijeszélgbtés alkalmával — ahol Dinnyés Lajos -volt miniszterelnök is jelen volt — Ttákosi üffótyás hajlandó lptt volna útlevelet adni Sulyoknak. Emiatt Károlyi jxm-újrafelvételi követel..
A jer újra fel vételének javaslata természetesen csak ürügy.
Károlyi Mihály jól tudja, hogy ezzel a nyilatkozatával ÍUlást foglal a magyar népi demokrácia ellen és átlép a i''oakció, az imperializmus oldalára.
Károlyi Mihály veje, Szabó Zoltán, aki a párisi követségen v6lt attasé, feleségével együtt méí ez év elején Angliába szökött. Károlyi feles iga a diplo-tnata-utlevellel járó-kedvezményeket arra használta, hogy arisztokiata rokonainak vagyonát külföldre csempészte. Emiatt. Károlvinó. már hcsz-szabb idő óta nem mert Magyarországra visszatérni.
'' Károlyi" 75. éves beteges ember, aki nehéz helyzetekben tnindicr ingadozott s ak.t ar.sz-tokiata ísnierősei é> a környe-«etéfcton nyüzsgő, a népi demokráciát gyűlölő elemek az utóbbi időben folyton unszoltak, hogy lépjen fel a Magyar Népköztársaság ellon.
Abból a módból, ahogy e nyilatkozatot a newyorki rádiótól Tito szennylapjáig a nemzetközi reakció aláhúzta, Lát-hata Károlyi, hogy kiknek a malmára hajtja a vizet. Kajkot fcöaben a megérdemelt Ítéletéé & magyar dolgozó nép megelégedésére végrehajtották. Károlyi nyilatkozata csak egy a aül, mely arra irányult, hogy
számos sikertelen kísérlet kö-az imperialisták loleplezott kémét és provokátorát megmentse.
Dinnyés Lajos nyíi&tkozata
Károlyi Mihály egy nyilatkozatában''azt állítja, hogv 1947 augusztusában egy beszélgetés folyamán az éa jelenlétemben Kákosi Mátyás azt mondotta, bog}- útlevelét szándékozik adni Sulyoknak. Kijelentem, hogy ilyen beszélgetés az én jelenlétemben nőin történt. Károlyi rám vonatkozó állítása valótlan. r > • Budapest, 1949 október 17.
Dinnyés Lajos s. (;. volt miniszteieUiök
II
1949 okt. 19.
2
oldtt
Rekordtávolságot megtett vasúti szerelvény
A leningrádi vasutasok egy cso])ortja. Konsztantin Kadius és Szer^ej Maszlenyikov vasúti brigadjai nagy eredményeiket értek cl. A szeméfvvonatszerelvény. melyeknek kiséic-tét a két brigád látja cl, a kocsik szélkapcsolása nélkül 200.000 km -L tett meg, miközben egyetlen kocsit sem kelleti javítani. A sztahanovista vonatkísérők szerelvénye kiváló állapotban van. A két brigád-ezzel a teljesítménnyel 70.000 rubel - vagonjavítási költséget takarított meg.
- TOVÁBB TART AZ ÖSZI NYAR — jelenti a meteorológiai intézet. A hűvös éjszakák «ellenére is nappal crősebb felmelegedés virható. Az ,átlagos nappali hőmérséklet 20 fok ikörfll lesz.
Kanizsai KISOSZ-hirek
Értesítés taggyálisről.
Csütörtökön. I hö 20-án este fél 7 órakor taggyülé«t tartunk he-lyiségünkb«ö, Az össze« azakosztá. lyolo éí csoportot megjelenése kőtelező.
Szerdán, I. hó 19-én «te 6 óra kor a piaci caoport Urt taggyü-^t beíybégünkW A Joport tagjainak megjelanfe« kötelező.
A MAGYAR SXABADSAG. HARCOS SZÖVETSÉG nagykanizsai cioportja csülökökön délután 6 órai kczdcltel taggyűlést; tart-A tagok pontos és jeljes számban {örlónö :n«gjelenése rcndkivill fontos. Igazolatlan iávolmernd&s tag. kizárást von maga után.
— ZANKA KÖZSÉG országos állat- is kirakodó vá6árái 1W október 20-án, csütörtökön tartja.
— BALESET NÉLKÜL tclt cl f MASZOVLET elmúlt három év; működése. Jövőre Szegedet és Békéscsabái is bekapcsolják a lc:{i-forgalombo. Ezcnkivfil a "külföldi repülőjáratokat Í6 ko:tővel szaporítják. Közvetlen légi közlekedés lesz Szófiával és Béccsel.
— ENGEDÉLYNÉLKÜLI marha. vágá6érj őrizetbe vették Tatabéri András uiudvari hentest,
— REJTÉLYES HALALESET történt a minap a Sümeg melletti Mária-majorban. A kis major dol. ,gozó parasztjai akasztott embert találtak a félszer egyik zugában. A nyomozás eddig csupán csak azt tudta megállapitani az egyén kilétéről, hogy ezt Miskónak hívják, A különösen rejtélyes ügyben nyomozás folyik.
— NEMESHETÉSEN'' Cigány Péter és Csécs János földművesek borjut vágtak engedély nélkül. Ellenük a7. eljárás megindult.
— ISMERETLEN TETTESÉK feltörték a tapolcai r. k, templom
perselyét. A rendőrség ebben az ügyben 6zéleskörü nyomozást indított.
— PONTOS STATISZTIKAI JELENTÉS készült a VIT külföldi vendégeiről. Európából 11.005 Ázsiából 553, Amerikából 333, Af. rikából 109 és Ausztráliából 40 vendégünk érkezett. Ezek a számok is ékesen bizonyítják a felejthetetlen VIT viláíraszóló *ike-rét. • ^
— ÜZLETATHELYEZÉS. Mé
lyen tisztéit vevőim szíves tudomására hozom, hogy üzletem«'' Szabadság-tér 23. sz. alól a Köz-pont Kávéház főufi oldalára Fő-u 1. sz. alá, volt OIíuz fagvlaho'' helységébe helyeztem át. T.ót*> Jó rsef vaskereskedő. ; Na|ykanizsa , — AZ IPARMŰVÉSZETI Fö. ISKOLA uj tanévében a hallgatók 65 százaléka munkás és pa-rasztszármazásu.
Kuhinkáné prébálkozása lem sikerűit
Elejét vesszük a kuiákok szabotázskisérieteinek
Vármegyénk dolgozó paraszlsá- I gu a rozsnak határidő elö(t történt elvetése után megérhette, Kogy h jövő évi termésünk eredményét i buzinak maradéktalan és idö-clőtti elvetésével kell biztosítanunk. Ezzel, rakjuk lc ötéves tervünk első évének alapját. Azokban a községekben, ahol a kuiákok gonosz suttogásukkal próbálják mételyezni a dolgozó parasztság hangulatát, a vetésterv teljesítése bizony eléggé elmaradt,
A Párt és tömegszervezeteink népnevelőinek jó felvilágosító munkája nyomán azonban a ku-Inkhazugságokra alaposan rácáfolok azok a dolgozó parasztok, •vkík már határidő előtt, elvetettek ét gyönyörűen zöldéi a vetésük --míg a kuiákok szántallan földjén rsak a gaz virul. így történt cz Gebén Ls.
Kuhinka Gvuláné dusnokpusztaí Uulákot a rozs elvetésére is valósággal kényszeríteni kellett a he-Ivi operatív bizottságnak. A bu-zavetésre előirányzott területe 36 hold. ö azonban cselédjeivel csudán 13 holdat vettetett. A szánkást sem végeztette el mind a 36 holdon. A raffinácíó furcsa mód-
szeréhez folyamodott. Levelet irt a községi operatív bizottsághoa: „Azért, mert nem esik a> eső és a lóhereföld megmunkálása igen nehéz — jelenteni az uperaliu bi-zo^lsá¿naK, hogy a buzaveUst nem fudom határidőre tel}esiteni.\
A helybeli operatív bizottságot azonb''nn nem tévesztette meg a ku. Iák Kuhinkáné csalafiataságc. Nyilvánvaló, hogy ezzel a raesévc! is csak ártani altar és akadályozni a szántás-vetés végrehajtása'', és azt. hogy október 22-ig a »r-gyébeti. minden szem buza a földbe jusson.
'' — Tudjuk mi azt — jel«niet;c ki az operatív bizottság clr.öke hogy ha idejében vetjük el a kn-zá(, az megerősödve indul a télnek és nagyobb hideg esetén ser.i fagy majd ki. Nemcsak mi. hanem a falu kis- és középparaszt dolgo zó parasztjai is, kényszeríteni fogjuk a kulákot. hogy a vetéstervet maradéktalanul teljesíts*. Kíméletlenül lé fogjuk tör&i a kuiákok ilyen irányú saabotálását. A mi községünk az ötéves tervkói-csön jegyzésében élen járt, ká''-példát mutatunk az őszi vetésterv elvégzésében is.
A DéFOSz-nái is a nagy tömegek ''* vesznek részt az|eimileti oktatásban
Pártunk elmélete iránt nemcsak a városi dolgozok, de a falvak dolgozó--parasztjai körél>en is hatalmas érdeklődés nyilvánul meg. A pártonkívüli dolgozó parasztok is tanulni akarnak és nagy lö-metfswrvezetek. a DéFOSz most az oktatási ''idény kezdetekor teljesíti óhajukat. A DéFOSz nagykanizsai járási szervezete 16 olyan kanizsai járásbeli községben rendez öt-hónapos időter''amu alapfokú és haladó szemináriumot, a'' o1 a pártszervezet nem rendez. A tanfolyamon, mely heti*egv sw;ri 4 ''órás előadásból rog állni, községenként általában 25—30 hallgató vesz részt, a választások, a Tervkólcsön-JegyzéSjivalamint az őszi mun-
kálatokkal kapcsolatosan jobb munkát végzett DéFOSz népnevelők, niunkástaifwati Mezttők. A szemináriumok alvadói a legfejlettebb muakás-tagozati elvtiirsak és DéFOSz funkcionáriusok lesznek. - -Ugyanekkor a kanizsai iártisi DéFOSz 4 elvtársat DéFOSz központi iskolára küW egy hónapra, akik hazajövet szintén bekapcsolódnak az oktatásba;
Elmarad a Karády tst
A kedden este 8 órára hirdet vidám-zenés est körbejött akad*, lyok miatt elmarad. Az «»*et. «*** lyen Karády is Wlép többek xött, 26—27-én rendezik ''
azakszervezeti székház na'' ben,
zt vállalta a négyes brigád
\brigád a Nyirádi . dolgozik. Tagjai a
S^tóm ér?á* t vil&ÁnÁl
Ártják » vbros alummium-■fSf''M íakják a csillébe, S-h s/^zogxii viszi ki a fol;-A napokban a Vigad JjÁpzIrtei .tirtott , '' _ A trnradi banyaiiak jo ,„,.. uii mondta Horváth L,,/ elvtárs - , de íizért utíij kel! mondani., tudjuk ugy .Rajtad hiba núliuik. — Iíor-elvtárs ezután köv átkozó •^-¿il: az önkritika hangján [kV most nem akarunk ^Kritikáról írni. Folytassuk üU n dolgot, hogy a négyes tojísM tfgyliaiiíjulag "^y dön-
•''.. . f rti«twf»Mll<wi - tol Mosni
A w-í^eaviUseWem javulása tün-y»?i él a hibákat, s ez ad erőt a "fcr^ékónység emeléséhez. :• „: 3ujrtv elég az, hogy bovo-A-nfti a melegesákánv rend-»ií''ri téli Hegyi László. \ ''»«''.Cgesákány jó,- mert biztosi* ja,• hogy á váltás staféta-wj riií :!• történik. De nem csak a,: y fontés, hogy a munkás föivíúi ott legyen »-szerszám -MW, hanem, hogv a rnunká-íTíín iip legyen zökkenő, feonn: Mtte?lenne. ha több; o ''.ulti íüváifcanánk a váltásnál
a munka alápesabb megbeszélésére,«
4 ucu>wV műszak* alapos utasi-i&okkal látná el a. munkálva W-. műszakot.Meg a tiszta Biüübholy. az is fontos - -s/ó!, la''zbe valaki —, nem Wtsaé előfordul", hogy a ron-dcüra. tisztítalan munkahely ^''.''.iálvozza á jó, eredményes mújiki''&'' Minden műszák ugy ha^vja'' ott u munkahelyet, tuindm-a''műhelyét rakta volna
.,/ Biea B&a elvtárs javasolja. kofa vegyék. vállalásnak az vlyhhi indítványokat, a váltásnál tVjrfc''üó vilJammegbeszélést ííVzia «nunkahülvet. - ILa l,!''v'' aégyesik példát muta-nms. a. többiek is követnek. — ifcv » történik. A vállalásnak wnmm ninc s vége. A brigád -ujuílezi magút, hogy a méret-legmegfelelőbb bányafát igv sok fát ^^gtakantani,*nieg vál-l«- azt is, hogv a viasza-bagvett fejtési«:-, »rabláskor« kz a /égi munkaliely fel-^ainolábtfi jelenti bányász-
tagy. ValWja^hogy nap-
1vbnapra .
lolM ismerete een vezetik a brlfétfnaplót
A teljesítmény javítása a erről tehát sem felodkez-
KR» - emlékeztet gorrárh. Es hosszas megbe.-aé-utun ugy döntenek, hogy f uiiameictos tervezés alapján
a brigád vállalhatja, hogv a következő hónapban a teljesítményét 140 fokra emeli. — Vállalhatjuk — mondja Hegyi elvtárs is - -, a mult hónapban kicsit''lazábban közöltük a dolgot, mégis elértünk 125—180 átlagot.
A In-igádértekozlotből vállalás születik. Föketo-fehértm, félreérthetetlen leirt szavak tanúsága szerint. A négye* brigád szorosabbra fogta erőit. Horváth olvtárs, Hegyi elvtárs, Rózsa elvtárs Baj átkoz ü alá-
írásai adnak súlyt a vállalásnak. Lassan, gondosan formálódnak a 1-ötiik a nehéz bányászkezek mozdulatai nyomán. De biztosan és visszavonhatatlanul. Valami nagy erő rezeti a közöket most írásra, aztán Iont a bányában
a Jobb és több termelésre
Erő, amelyet ugy hívunk: Párt. Es akarat is, mog cél. A több és igazságosabban elosztott javak világának alcaraU és célja, Ezt viilbüta a négyes brigád.
Tanúit a hibákból
és megjavította az őszi munkát
a nagykanizsai járás
A nagykanizsai iárás a megyei operatív bizottság legutóbbi ülésein az általános érdeklődés előterébe lépett. A bizottság ugyanis megállapította, hogy a «zóban-forgó járás egyike azoknak a járásoknak, ahol az őszi munkáknál elmaradást tapasztaltak. A szántás nem ment a leglendüleieseb-" ben, h egy ideig a rozs vetése i* vontatottan haladt. A kritika javító szándékú volt, s n járás ve-
Gicxi vexérlgaxgaxgató és Po£I Uxemvexeíő, a svájci tőkésein &ü \kiszolgálói
plafont" húztak a termelés fölé
és elnyomják a munKá&oUat a sxőcl bauxitban
99
Szaporodnak az egyéni versenyzők. 130—180 százalékos norma-feljesitések, emelkedik a termelé-kenység, a dolgozók teljes erőbedobással dolgoznak a hároméves terv teljesítéséért — igy fest a munka a zalamegyei bányákban a Pirtválasztmány határozata óta. Csak egy üzemben, a szőci bauxitbányában áll a fejlődés. .Nincs egyéni versenyzés, nem lehet fől-jebbvinni a normát, nem emelkedik a termelés, s a munkások hiába akarnak harcba menni a hároméves tarv időelőtti <befci séért. Nem lehet,
Pihl ur tartja a szavát...
Nem lehet, mert áz üzem, mint már megírtuk, ''külföldi tőkéseké. Glczi vezérigazgató ur és hü ki-szolgálójaí Pohl Károly üzemvezető mérnök, azt szokta mondani: „Amijg én itt l&zek, addig a svájci részvénytársaság érdekeinek megfelelően dolgozik az üzem." S Pohl ur hü is ahhoz, amit mond. Az üzem termelése kötött- 3200 tonnát termelhet — b tőkések
V.
„jóvoltából" — havonta, holott a a nvunkásoíc^200-nt is tudnának termelni. Régebben munkáselbocsá. t ássál akarta a Giczi—Pohl kettős megoldani az ügyet. Ezt nem lehetett, mert a munkások is beleszólhatnak nálunk a dologba. Most uj ötlefe támadt Pohl Károlynak.
Ezért esik a norma
— Egy négyszer kétméteres vájatba, ahol csak 2 ember dolgozhat 4 emberj állíttatott be — magyarázza Dél István elvtárs, az ÜB titkára. — Most az a helyzet. hpgy ké*: munkásnak »állni kell, amíg a másik kettő dolgozik. Keftős célt ért igy el Pohl ur. A fermelcs nem emelkedhet, s a munkás sem kereshet, mert nem tudja fokozni a normáját.
Idáig napirenden voltak u szőci bányában a 150—180 százalékos normafeiyesitések. Most, ha megfeszül a munkás, akkor 6cm tud elérni 130-nál magasabbat. Dél elvtárs például, az üzem legjobb vájára volt, általában 180 százalékra teljesített« a normát. Leg-
utóbb Pohl Károly „zseniális" ötlete nyomán 130 százalékra esett visszu a teljesítménye.
fl munkás menjen gyalog
c
, Pohl Károly tervszerű szabofá-lása persze nemcsak ebben, hanem minden vonalon megnyilvánul. Saját embereit hozza bc az üzembe tisztviselőnek, a munkások szálli fására vett'' autót leállítja magasrarugó üzembentartási költség címén. s később üzembehelyezi a háromtonnás teherautót 7 lisztviselő szállitására. A pártszerveze1 vezetőségének Farkas Ferenc elvtársnak, Eichinger István elvtársunk, nieg Dél Isfván elvtársnak szinte késhegyig menő harcot kel'' vívni, állandóan éber szemmel figyelni Pohl minden megmozdulását, hogy idejében védekezhesse nek. A munkásokban oedíg m-ir igen felgyülemlett a gyűlölet Poh'' ur ellen. Ideje hogy Pohl ur távozzék az üzemből, s olyan enibc álljon helyére, aki nem a tőkések hanem a népi demokrácia érdeke!'' szolgálja.
Október 17-18 én. Hétlé—kedd.
Magyarul beszélő
SZTÁLIN-dlja« ülax.
■ >S m m,
m *V, d a
J*tt*1 oU»4>W iár tnoziWl
Jitejzej elatáw SZEMINÁRIUMBA JÁR
MESZES SAN DOH olvtárs középtermetű, soványarou ember. Kezét fényei foketéie mázolta a munka" és munkaruháját olajjal fröcskölte le. a gép. A Vasvázas gépműhelyének egv 8 ta?u marós-íryalus esoportját vezeti, ami abban áll» hogy ő adja ki a munkát, jelöli meg a munka elvégzésének módját, nemcsak szóban, hanom nekifekszik inasra is, ugy mutatja nipír. Csoportja általában 120o/o körül toljesiti a normát, a legutóbbi eredménylapon ,is 122 o/o volt az átlagteljositniény. A munka, amit végez, tehát jó és Meszes elvtárs erről szíváson is heszél. Hiszen — amint mondja — öröme, élete, sorsa a munka.
DE MI NEM ERRŐL be-
szélírotünk. Azt kérdezzük: hogy lett tagból tagjelölt. Hanírja erősen és szilárdan hangzik, mikor elmeséli. Olyan eml er hangja ez, aki már számot vetett ''önmagával, belátta hibá''át b azóta tett is már valamit a hiba kiküszöböliésóne.
— 47 óla vagyok párttag -— kezdi. — Belápwm, mart éreztem, hogry itt a helyem, de hogy ez még nem elég, elméleti fez is kell fejleszteném mar aam. ezt akkor még nam láttam teljes eajészében. Jött a felülvizsgálat és Pappert Mátyás alvtars azt kérdezte: hánv társadalmi formát ismerünk''? Valamit — emlékszem — mondtam. Egyet-kettőt öl ifi találtam. Nem ment. Igv- tőrtént.
EGYSZÓVAL a taggyűlésen Meszes Sándor elvtársat vissa*-
minősiteltók, mert ^elmcloti-leg képzetten«. — Bántott a dolog — oriilékszik most tísz-sza —, kicsit haragudtam is, cljű aztán gondolkoztam és akkor láttam, hogy igazságos volt ''a taggyűlés határozata.* Nom dobott vissza a munkámban, hanem erősített.
Meszes elvtárs a taggyűlés liatározata után még fokozottabb munkával kezdett doljgozni a Pártnak s most már időt szakított néha az olvasásra is.
— A visszaminősítésemkor elhatároztam, hogy tanulni fo-
gok — mondja — és tajiultam is.. Do érzem, ez nem elég. Napi munkámban látom, hogy hiányzik az elméleti tudás. Sémitek ezon is most, mert rajtam mog a Párt sogit. Megindulnak a szemináriumok és én elsőnok jelentkeztem liall-gatónak. Mindont holym akarok hozni, amit elmulasztottam, hogy pár hónap múlva nyugodtan ál Ihassak ismét a tagavülés olé.
MESZES ELVTÁRS elbeszélése eddig tartott. Nyújtotta kezét és visszafordult munkájához. Láttuk arcáról, éreztük kézfogásából, hogy elhatározása szilárd és jól fog tanulni. Nem C6ak azért, hogy tag lőhessen ismét, de azért is, hogy még jobb munkás legyen.
Tizenegy vármegyében befejezték a. rozsvetést
Pártunk Politikai ''Bizottságának határozata óta eltelt két hét alatt országszerte uj lendületet vett az őszi szántás-vetési terv végrehajtása. Október 15-ig összesen 11 megye teljes egészében befejezte a rozsvetést. Ezek a megyék — Fejér, Sopron, Vas, Veszprém, Zala, Csanád, Szabolcs. Abauj, Heves, Nógrád.Iiont és Zemplén megyék — most már teljes erővel végzik az "őszi buza vetését, hogy ezzel a munkával Lehetők^ liatáridő i''főlt elkészüljenek. A tizen-etfy legjobb megye mögött alig néhány százalékkal "maradt le "Komárom-Esztergom, Bihar, Győr-Mosón, Csongrád, megye s valószínű, liogy ez3k megyék "hamarosan szintén terjes egSszSben elkészülnek a rozs vetésser. Baranya, Tofna,
B ács-Bodrog, ÍTSE^s, Somogy és Szatmár-Bereg megyék azonban még mindig erősen lemaradtak a rozsvetésben s alaposan neki kell gyürkőz-niök, hody a késési mihamarabb behozzák.
A buzaveíési versenyben ismét Vas megye jár legelőt: október 15-ig az előirányzati őszi buza-terf''Iet 93 százalékát Mvetette. Vas meg>* utár Sopron, ''Zala, Komárom-Es"-Niergom, Szabolcs megvék "következnék. A buzavetesl^en Bő-kés, Csanád, Hnjdu, Srolnok és Bihar megyék kulIo-ma1''. leghátul s ene^ben a me-»yík-ben a politikai megTvŐz<''s munkáját, a szabotáló el.''enség elleni harcol, a kulák Leleplezését és megbüntetését egyaránt fokozni kell w ^
zetői nyomban hozzá is látt*k a hibák kijcüszöbölée&ez.
Hllia volt »
ax indulásnál...
— Már akkor láttuk, kofy ím megy minden a legnagyobb remd-ben — mondja Pirbas «Márs. a iárási DéFOSz-t»tkár —. aafleor megjelent a Politikai Bizottaáí ka-tározata az őszi munkák len<Mlété ben mutatkozó lanyhulásról. Akkor azonban valahogy nyakig bena voltunk a tervkölcsönjegyzésben.
íme, ift az egyik hiba. A «agy-kanizsai járásban az egyik frmtós kérdés melletf elhanyagolták a másik fontos kérdést. A Tervköi-csön az ötéves terv sikeres elindításának egyik alappillére, az őszi vetésterv teljesítése viszont az »t-¿ves terv első esztendeje kenyerének biztosítása. A mulasztásra azonban idejekorán felfigyeltek a járásban és változtattak a munkán.
...de Ide/ében !'' Mfavlíolíulc
— A népnevelőket ráállitottuk az őszi munkákra — mondja Süti Imre elvtárs, a járási pártbizottság <gyik tagja. — Népnevelőért«-kezleteken hívtuk fel ''rjáráaszerte a figyelmüket arra, hogy a terv-kölcsönjegyzés mellett tudatosítani kell a dolgozó parasztság közölt az őszi munkák'' fontosságát ic. Népnevelőink ezt megtették és atjól kezdve másképp alakult i»in-den a járásban.
Volf azonban még valami. *u«i közrejátszott abban, hogy a tárásban elmaradást tapasztaltak. Ez pedig az volt, hogy a jelentő szolgálatot nem szervezték meg «lég jól.
— Elmaradtak a dülftfelelős-ér- ; tekezletek — folytatja Pirbus elvtárs. — S általában a jelentések hiánvosan érkeztek be. Ennek megfelelően aztán nem kaphattunk tiszta képet arról, hogyan ís áll tulajdonképpen a helyzet a járásban. Innen adódott az Í6, hogy a kanizsai járás viszonylag gyenge eredménnyel szerepelt
KaTdkroeféh
Ezt nem mentegetőzésképpen mondja mert utána nyomban arról beszél, hogy a járásban alaposan elterjedt azí a: hiedelem, hogy a szárazság miatt jobb várni a vetéssel.
— "Persze ezt is a kulák ok ter-je?7te{ték, mint ahogy az is tőlük eredt, hogy az eredraénves egér-irtás előtt hiábavaló dolog vetni, mert úgyis megeszikJ az etferek az elvetett gabonamagvakat. Persze fz nevetséges mese, amit ideiében le ís «zereltüpk. igv most már a járásban rendesen folynák a munkák.
Ami különben nem i* túlzás mert a kanizsai járás október 15-ii? elvetette a rozsof az uto!s<> s»emitf. Sőt a búzával is elég jó! állnak
„Október 22-la elveíftlR a búzát"
-- A járás dolgozó parasztsága szilárdan eltökélte, hogy október 72-\f végez a buza vetésével — mondja Sütő elvtárs, — Egészen biztos hogy ez igy is lesz. Már eddig is van néhány községünk, -•«hol végeztek teljesen a vetéssel. Ezen a téren olya» példák vannak a járás dolgozó parasztsága előtt, mint a t ermelőszö vet kezet sk, amelyek teljesen végeztek a vetéssel, vn«?v a gvó+apusztai és báafapus*'' tai uj gazdák akik »ár a mult héten elvetették a búzát is. És példával iár elől a gelsei á>lami gazdaság is, amely mhiden ősr.í munkával végzett már. Mé< a mélvszánfásf Is elvégezték, amíve! edditf csak ők! dicsekedhetnek el a járásban.
— Ami viszont a mélvszántást Illeti — mondia végül Pirbusi elv-tár« — n járás nem várja aM»g - h^áridőt. November 15-ig \H'' 74nk erret fs.
1M9. okt. 19.
3
oldal
Mai y^tiánkm
ft textilkiállitáson elhatároztuk; idő előtt teljesítjük a vetéstervet
. Kedves elvtársak!
* A u&poikbt* nyflt «eí Líszón * kaakstú Textil NV kiállítása- Dolgoz* parasztságunk egy gyönyo-rfle® feldíszített 6» berendezett ¿rnhisat talált- Mindaz, amit ott ¡iitsudt, kézzelfoghatóan hozta elénk áe ipuri munkásság hatalmas eredményeit. amit ctak egyféleképp« lehet viszonozni. Még ■edit ugy. ha tohet»éáünkhöz mérjen «i is a legjobbat nyu]t|uk - r.ő \ e U ég® s ün k nek. Ezért elhatá-lor.tuk, hogy az őszi vetéstervet ¡lift «Utft teljesítjük, mer| ezzel i> kífojezésre akarjuk juttatni, hogy
a munkás-paraszt szövetség élő valóság.
A kiállítást megtekintette, a község valamennyi dolgozó parasztja és megelégedéssel szemlélte a szebbnél szebb holmikat, amit valamikor mégcsak hírből sem le. heteit nálunk faluhelyen lófni. S hogy most már ez is igy van, abból látjuk, hogy a. falu valóban egyre közelebb kerül a városhoz. Hz a kiállítás ugyan csak egy lépé* ehhez, de ezek a lépések egy-re sűrűbbek lesznek és a különbség viilóbnn eltűnik majd.
Elvtársi üdvözlettel Hosszú János
Három vélemény arréj:
miért dréga a tojás Kanizsán
A ri-gg lenként piacra járó kani/.Kai háziasszony legtöbb gondja ma a tojás. A piaci táblán 60 fiilér nz ára, de mire az árusok kosara mélyéről felszínre kerül, ÍM) fillér les/, belőbe. De még 90 filléréri is nehéz hozzájutni. Kis nyomozást végeztünk: mi van a nagykanizsai.tojiísmízéria mögött.

— Tavaly ilyenkor 8UU-1000 darab volt a napi felhozatal — mondja Radics Dezső rendészeti ellenőr, akit. először intervjuvoltunk meg a tojás-ügyben. Ma mindössze 250-3UU darab tojás kerül naponta a piacra. Mi ennek az oka? A tyuknk valószínűleg nem szabotálnak. Kupcckedés, ■ kulák-spekuláció van a lojáshiány mögött. Nem hozzák piacra a tojást, áruszükét idéznek elő. s mivel a kereslet megnövekedett, felverik az árát, hogy drágán adhassák el készleteiket. A baj az, hogy a vásárló is Tegyelínczelíen és ö sem tartja magát a piaci tábla áraihoz, holott azok mindenkire kötelezőek. Egyébként nekem az a véleményem, hogy az ellenőrzés megszigorításával, a vásárlók fegyelmezettségével az időszakos lojáshiány Cs drágulás megszüntethető.
EZ3
Beszéltünk háziasszonnyal is. Kovács Sándorné az Altila-utca 40. szám alatt lakik. — Munkásember felesége vagyok. A férjem a Teherfuvur NV-nél dolgozik. Jó beosztással, különösen mióta a zsir és a kenyér olc-óbb ktt, tisztességesen megélünk a fizetéséből. Nagyon felháborít, hogy egy ilyen fontos élelmiszer, mint a lojás, eltűnt a piacról, vagy csak feketeáron kapható. Becsülctes parasztasszonynak nem érdeke az árdrágítás, spe-kuláfó kurákok keze ván a da lobban. Biztos vagyok benne, hogy a mi hatóságaink eré-
lyessége és f Kugosit i munkája. megszűnt-ti e/t a szos helyzetet.
a
— Lelkem, a többiek is 5)0 fillérért adják — mondja fakó Nanicá néni kiskanizsa. árusasszony. — I>e ha csakugyan 60 nz ára, nem kérek 90-et érte, dehogy kérek.
— £n bizony nem hozom be hatvanért, inkább álljo;, odahaza.
A kulák asszony hangja cz. aki "nem törődik azzal, bog a városi dolgozónak is enn. kell, csak a haszon érdek.''i. < az, aki igyekszik l>cfolyá solni a dőlj íozó parasztokat amíg meg nem rendszabályoz zák.
Erélyes kézzef rendel kel teremteni a lojásfronton.
RÁDIÓMŰSOR
- SZERDA, OKTÓBER 19.
Kossuth Rádió: 7.45 Magyar nóták. 11.30 Délelőtti kamarazene. 12.15 Szórakoztató zene. 13. Szférák zenéje. 13.45 Dvorzsák: 3. izláv rapszódia. 14.15 A házi együttes ját«rik. 14.45 Az ifjúság hangja. 15.30 Reflektorfényben. 16.00 Rádióifkola. 16.40 Párttörténeti szeminárium. 17.00 Termelési hírek. 17.30 Indulók. 17.40 Srovjet napok — szovjet emberek. 18,15 Szvitek. 18.30 Szüreti dalok. 19.00 Szabad Népek Hazája. 19.30 Lulginb Egyiptomi balett. 19.45 Falurádió. 21.00 A Rádiózenekar játázik. 22.20 A Rádió tánc. zenekara. 23.00 Szórakoztató zene.
Petőfi Rádió: 7.20 Egészségügyi tizperc. 7.30 Hanglemezek. 8.00 Hanglemezek. 8.30 Szól a zene — száll a dall 10.15 Hanglemezek. 14. 30 Páka Jolán énekel. 15.40 Petőfi kora. 16.10 Ml újság a Rádióban? 16.25 A földkerekség egy-hatodán. 16.40 írók a szabadságért. 17.10 Énekkar. 17.30 A Rádió esti iskolája. 18.00 Tánczene. 18.30 Szimfónlkus táncok. 19.00 A magyar munkásmozgalom története. 19.15 Szóp esti muzsika. 20.00 Falurádió. J 21.10 Szír küldi szívnek szívesen." 21.30 Ml "újság a sport-világban? 22.00 „Csillagos a nagy ég..."
FIGYELEM!
ffoto? TexiUáudt Bótiia
MlP kink Rsifkiiizst
Műbélfél takealatafc
SZERDA: MAORT M 5 Péazw Lajee,
CSÜTÖRTÖK: M^suéfM NV B
Váaos Jm4. PÉNTEK: Posta • Kahér Jów«f. SZOMBAT: Téglagyár «. Széphelyi Istvia.
PÁRTNAPOK.
SZERDA: OTI 4. Vdkics Lászlóné.
II körzet 6. Siklósi István. CSÜTÖRTÖK: IV körtet 6 Ritscher Mátyás.
PÉNTEK: I. köraet Szántó Jenő.
III. körsef 6. Karslta László.
Rendőrkapitányság 5. Kigyóssy László.
. Karhatalmi szd. 6. Salamon Ferenc.
Közigazgatás 6. Tibolt Jolán. SZOMBAT: Karhatalmi s/d. 6. Sa. latnon Ferenc,
h''ALilNAH
CSÜTÖRTÖK: V. t^rxet (kiskani. Zfui) 7. Saluk* György. Felkérjük az előadó éVvtárcakut, hogy f. hó 18-án. kedden este 6 órakor a VB kistermében jelenjenek meg.
//
FIGYELEM! /✓
a volt Polgár-féle ÁelyUégben mognyilt.
TEKINTSE MEG DUSÁN FELSZERELT
RAKTÁRUNKAT. VÁSÁROLNI NÁLUNK NEMZETI
ÉRDEK.
T<e*tUld*Ueic*tUdekU H. V.
NAGYKANIZSA, Szabadtág-tér 22. sg.
Radioszemiaarium
Az MDP Országos Oktatási Osztálya ós a rádió a Kossuth- és Pe.őli-rádió adásában október hó -''4-étöl kezdődően három rádió-»zemniáriumot indít. A xádiószemi-núriumok célja, hogy az alap- ós haladófoku 6zmináriumokból kimaradt párttagok számára a szemináriumokat pófolja és a ..Bolsevik Párt Történeté"-t tanulmányozó elvtársak részére segítséget nyújtson. Fontos célja a rádiószemináriumoknak, a fentieken kívül, hogy a tömegszervezetek tagságának. valamint a dolgozók nagy tömegeinek politikai színvonalát emelje és hozzájáruljon népünk ¿riási tanulási vágyának kielégítéséhez.
A „Rádiószeminárium I." jelzésű tanfolyam anyaga, 6zinvonala és időbeosztása lényegében egyezik a Párt alapfokú szemináriumával. A szemináriumot a rádió a Kossuth-rádió hullámhosszán he-fenkint kétszer sugározza, szerdán 19 óra 15 perctől 19 óra-40 percig és pénteken 19 óra 15 perctől 19 óra 40 pereik
A „Rádiószeminárium II.'''' jelzésű tanfolyam a Párt haladó6zemi. náriumának anyagával folyik/Ezt a szemináriumot a rádió ugyancsak a Kossuth-rádíó hullámhosz-szán. hétfőn 16 óra 30 perctől 17 óráig ós szerdán 16 óra 40 perc-öl 17 óráig sugározza.
Az első adás mindkét szemináriumban előadás és konzultáció, a második adás szeminárium.
A „Rádiószembárium III." jelzésű tanfolyam anyaga c. Párttör-téncf, időbeosztása és színvonala a középfokú „Bolsevik Párt Története" szemináriumokhoz Igazo-dik. Az anyagból a Pctőfl-rádló hullámhosszán hetenkint egyszer, csütörtökön 19 órától 19 óra 20 percig lesz előadás.
A Magyar Rádió a leadott rá-diószemináriumok feljes anyait nyomtatásban Ja. megküldi a nyil. vántárfotf szemináriumi csoportnak. .....
A Tádiószemiaáriumokra a Pár'' és a -tömegszervezete''« alao''zerv-'' oktatási felelőseinél "lehet jelent, kezni. A rádiószemináriumi csoportok 20-30 hallgatóból álln-k akik a rádióadások után együt1-maradnak és a kijelölt vlfavewstS irányításával a hallott anyagot megtárgyalják.
A Tádiószemlnáriumok flsztázzák az anyag döntő kérdéseit, haHga-.ásuk ezérf a pártszesnbáriumok előadóinak is nagy segítséget nyújt.
Jelentkezzünk tömegesen a rá-a íoszemináriumok hallgatására, hwrnáIltik fel ezt az eszközt is elméleti szinvonalunk emelésére.
MDP Országot OkfaiáH Osztály
Magyar Rádió Oktatás! 0*ztáiy,
PORT
Szombat—vasárn&p elválik;
vén ember-e az öreg ember ?
Az elsült héten a SzIT-esek egy része tette le at, MHK-próbát. E hét szombatján és vasárnapján pedig a szakszervezeti dolgozók állnak rajthoz. Még csak a hét elején tarfunk, máris megindult a készülődés.
— A fiatalokkal ís felvesszük a versenyt — mondja Varga I. István kiváló munkás — nemcsak a munkahelyünkön, hanem a sportban is túlteljesítjük a ..normát". Lösznek közöltünk is, akik jó ered. ményt fognak elérni. Örömmel hál-lottuk, hogy az MHK-próbák azonfelül. hogy a sport mindnyájunkat egészségerebbé és munkabíróbbá tesz. néhány Igen komoly sport-tehetséget hoznak a fclszinre ijl Nagykunizsán is. Ha nincs MHK talán sohusem tudtuk volna meg, hogy Vcreczkei Amália 14 éve*, korában 117 cm. tud ugrani ma-
Íasba minden edzés nélkül ^ :i*U Béla géplakatos uZ[ £
g&6. """ t0lrft 5ÖkÍ a
A szombati próbákkul kapcsol»'' baa a MAORT-üzemek Lyifc versenyre hiv(ák ki. A Vár-wl
Ír°?1 ? S^''í411"1'' ? á^^ührfy
a lakatosokkal, a traktor és ttén javító a gépkocsi jav: tó mühel^! versenyez az MHK-próbíkon vilá részvételben.
A dohányraktáriak is jelen''.ke*. tek már a szakmaköri bizoif»áj sportfelclősénél. Bár a raktár dol gozól nagyrészben az idOscbb kor'' osztályhoz tartoznak, méjíii lelkei sedéssel készülnek s nem lehet«'', len. hogy Bindínger József ésL<*. kai Ferenc bácsi i( otj le*z a pró-bázók közöjt, czi azonban egyentó. re Htokban tartják még íiázini.
¿rógfptt, lehet hordozható is ¡íffMW -vennék. Szabó Ant^Nagykanlzsa, Fö-ut 5. 1542 Jó állapotban lm táshairógip eladó. Cím a nagykanizsai kiadóban. '' d
Vasárnapi eredmények:
LOVÁSZI- KÜHNE 4:2, 12:1) Lovászi: Horváth — Németh, Ba. ka, Kondek'' — Mészáros, Cserpes Hermann. Pusztai, Pethő, Kelemen, Frenák.
Kühne: Rózsa — Aminger, Stá-rics, Szakály — Tasnády, Ormási Preier, Dombos, Király, Gyimc-si. Papp,
Értékes pontokat szerzett a Lovászi Mosonmagyaróváron, Az első támadásokat a Kühne vezette és a 15. percben Gyimesi révén a vezetést is megszerezték. A bekapott gól felrázta a Lovászit, állandóan támadfak, de a hazaink védelme eleinte jól állt a lábán. A sorozatos támadások ufán a 26. percben Mészáros távoli lövésével egyenlitett. Pár perc múlva Hermann beadásából Kelemen vezetéshez is juttafta a vendégeket.
Fordulás után változatos volt a játék. A 20. percben Baka hibájából a szemfüles Dombos bombagólba ismét egyenlített. Egy p.erc múlva azonban a. Lovászi Pethö révén megint vezetéhez jutott. Az utolsó percekben Hermann beállítja a végeredményt.
A Lovászi lelkes játékával rászolgált a győzelemre. Jók: Horváth, Baka. Pelhő. Frenák, illetve Szokály, Dombos és Gyimesi. —o—
SOTEX—ZMTE 5:1, (3:1)
SOTEX: Sziklai II - Szöczel, Magyar. Makk — Tarodi, Barta ~ Horváth, Marosi, Kustor. Tisza, Olaj.
ZMTE: Varga -- Dolgos, Nádasi, Ragin — Szijjártó, Bagin — Láng, Madarász, Montágh, Sulák Ebed-11.
Már az első percekben gólt értek el a soproniak Tisza révén. A t8. percben sorozatos támadások után Kustor volt "eredményes. A 38. percben Olaj bombázott hálóba, mire Montagh góllal válaszolt.
^ második félidő 15. percében Horváth a kifutó Varga mellett lőtt a hálóba. A 36. percben Olaj lőtte a mérkőzés utolsó gólját.
A szétesően és lélektelenül játszó ZMTE megérdemelt vereséget «zenvedeft. Jók: Magyar, Tarodi Kustor. Olaj, illetve Dolgos.
A DINAMÓ NYERTE A SZOVJET BAJNOKSÁGOT A Szovjetunióban most fejeződ-tek bc az 1949 évi labdarugó bajnokságok, melyet a moszkvai Dinamó kitűnő együttese nyert meg <» CDKA és .v Zenit elölt.
gömbölyíTkapufak
LESZNEK TAVASSZAL Érdekes ujitást vezet be az MLSz tavasszal a labdarúgásba. A külföldön kitűnően bevált gömbölyű kapufákat rendszeresitik a magyar pályákon is. A kapufák a négyszögletes puhafa fjerendák helyett, hengeralaku oszlopok lesznek, melynek átmérője 12 co. lesz. Az MLSz rendelkezései szerint tavasszal már csak olyan pályán lehet mérkőzéseket tartan'' ahol gömbölyű kapufák vannak.
1KITÜNÖEN "szlREPELTEKf PÉCSETT AZ OLAJMUNKAS
ATLÉTÁI Remek eredményeket értek el az Olajmunkás atlétái a kerületi váltóba inokságokon, A női számoka}, az Olajmunkás atléta lányai nyerték. A 4x100 m-en 57.2 mp-cel a 4x200 m. 2:02 mp-cel lettek ni-sök. Ugyancsak első lett a női U\ 4xl00ias váltó is. A férfiak v?r-senyében a 4x1500 m-en 18:12-ve) lett első az Olajmunkás, ugyan csak diadalmaskodtak az 5000 t>. ötös csapatversenyében, A nő* ifjúsági traflon bajnokságot Bogdán Olaj munkás nyerte 1.766 póni-tal. A felnőtt női öttusában Kolozsvári Ola munkás lett az c''íő 2.803 ponttá*
BIRKÓZÁS:
ELŐRE—NVSE 7:1 Az NVSE birkózói legutóbb Budapesten az Előr^ versenyzőivel mérték össze erejükét. A mérkőzést az Előre 7:1 aránybán fölényes« megnyerte. Eredmények (előlállók az NVSE versenyzői): Pintért tussolja Bartha. Pintér I. kikap Fn-szektől. Kincse« tussolja Czinegé''.. Defárt legyőzi Kuszenda, Sulyokot két vállra fekteti Kiss K. M*. zsit Sárközi, Szűcsöt pedig Cwtó győzi le. Kasza nem áll ki Vitát«-ellen.
APRÓHIRDETÉSEK
. Eladásra as összes faagatlanot nyilvántartva, adás-vételi megbixa tásokat vállal Kovát» thgailanköa Tetüö Natfykenízse, Szabadság-té 1. (Centr&nal swmben). TeJefon 151.
Vátárrmpi slfégláhiágta kerékpározni tudó újságárusokat felvesz a nagykanizsai kiadóhivatal. i.
JtülőnUfaratu bútorozott szobát keres áiomiatra '' Jólszituáít férfi. Címeiket a nagykanizsai kiadóba.
Találtak szombaton Nagykanizsán egy ¡kulcs-csomót. Tulajdonosa a nagykanizsai kiadóban átveheti. d.
Barakki kétszobás uj lakásomat elcserélném a város belterületén lévő hasonlóval. Czuczl József Kanizsa, Bajza-u, 14. ~ 1545
Ruhomosó-fatöt, használtát vennék. Címeket a nagykanizsai ki-
adóba kérek. _
Eladó adómentes lakóház kéi-szoba konyhás beköltözhető lakással. egy üzlefhá* áfadó üzlettel, lakással: és egy kisebb olcöó kétszer egyszoba konyhás családi ház, 1000 D-öles -tiszta olfváor szőlőbirtok pincével, hordókkal, összes felszerelésével. Bővebb«1 Horváth ingatlanközvetítőnél Nkf-nizsa, Sugár-uf 42._15#
ZALA politikai napilap. Felelő« szerkesztő: Szántó J*n*-Szerkesztőség; Fő-ut 7. Teli M-Kiadóhivatal] Fő-ut 5. Telefon 3f Nyomatott a Köigazdaságl R -T-
Nagykaaltsa nyomdájában, NajykanltsAa. FeleUe kitdó ét« nyomdáért ^
Jvtniréi Oéi».

/ J
g4 ¿vM^&m 244. zzúm, •
Hagy lendülettel tart megyénkben az őszi buza vetése
r
A termelőcsoportok járjanak élen a munkába* — mondja a SzÖVOSz felhívása
Az egyéni verseny kerékkötője a csoportos bérelszámolás
N&gykatizéa, 1949. október 20. csütörtök
Ára 60 fittét
István és Farkas Mihály mim részv^tiávirafs
Sztálin generálisszimusziioz és Vaszilevszkij marsallhoz follbuchin marsall halála alkalmából
Dobi István miniszterelnök Tolbuchin mar«all elhunyta alkalmA-kól«z«lábhi fáviratot küldte J. V. Sztálin generaÜMzimuizhoz. S»o»j«!unió minisztertanácsa elnökí-hez:
.A oiíjíyar nip 6s a Magyar Népköztársaság kormánya mélysó-I«., fíida''ornnval értesült Fjodor Tolbuchin marsallnak, a szovjet rtp h^ fiának, nz emberi szahads Ajíért vívott hnre •kimatfjiöló alak. jH»A elhunytáról.
A majjyar nép különös szercte: tel és tisztelettel zárta szivébe - fo-bnehin martam. Azok a höíles haditettek, melyeket a dicsőséges MOTjc: ciapatok ¿lén véghezvitt, elválaszthatatlanul összelorrta''< M^raromájlnak a fasizmus íjjAja alól való felszabadulásával: nem. seti.íöííetlenaéitünk kívivásávn!, n majjyar nép szabadságának bi.-:* wHAsival.
A veszteíétf, amely Tolbuchin marsall halálával a Szovjetuniót ért«. « magyar nép vcízteséjje is mely mélysége« együttérzéssel osz. foa^fk- j Szovjetunió gyászában."
DobiIstván a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke.
i
rar*as Mihály elvtárs vezérezredes, honvédelmi miniszter, Tol-kwíiin marsall elhunyta alkalmából az alábbi táviratot intézte Ver »jütvs:kij muríallhoz, a Szovjetunió fegyveres erőinek miniszteréhez
..Mély megrendüléssel értesültem arról a nagy veszteségről, .-.«c''iy a Szovjetunió hadseregét kiváló hadvezérének, a 6^v?et nép *i<y fiának. Fjodor Tolbuchin ma rsallnak a halálval érte. Tolbuchin Marsa!! nagyszerű haditettei a német fasizmus felett aratott törfé-iwlmi győzelmek sorozata és az n kimagasló 6zerep, amelyet ö Ma-JyaTcrszi<nak a fasizmus igája a!ól való felszabadításában betöltött űrökre bevésték e nagy szovjet ''katona nevét a magyar nép szivébe.
E:je3je.meg miniszjer ur, hogy a szövetséges Szovjet Hadsereg íjásza alkalmából a Magyar Néphadsereg őszinte részvétét to!-»4e«''.yam önnek."
Farkas Mihály a Magyar Népköztársaság honvédelmi minisztere.
fi szovjet nép kegyeletes tiszteletadása Tolbsschfis mm&l ravatala előtt
* wovjot haza dolgozói mé-8V »szólják Tolbuchin mar-^y Honvédő Háború Mtáló hadvezérét. A ravatal >urü! koszorúk százai töltik a termet, köztük a l''olso-v,k ''art Központi Bizotteágá-Hk< B ^^Jvjotuiiió tninisztor-
Ttí^^fa i^.wo.es ''•''^Htoflzoruí, A ravatal olőtt ■/H^ktizozroi vonulnak J;.-h«y a Bolsevik Párt nagv
Ün ¡S&ft'' Wtok * niar-mi katonái, akik a Nagy
Htotouli kijáró tisaUhitel * 9 ajtónak kijáró
Mstnl fonanuX tCgnap fot-« tivtár8 haláiánik lurvt.
E''"''«;« volt Tolbuchin UMár* a seovjét katonai és po-
vZZ''wveknck * neve a
lift* H°n,.edő és Fehzabaditó m™ során összenőtt a fa. »S''íf nelt*m harccal, össze-.secik Pártm, amaly di<H2* líadsereget vezette 7>«,T" harcaiban.
"vtárs már az
><Zt ¥káboruban Wtünt
Q^J^P^ége^i. A Nagy rfrif j F°rradalomb*n a Vö-lVáJ£hadosztá-mMiJ%Zer}xirí főnöke lett, £& ^^P^ncsnok. A má
t*M-J?(%haboraban ° volt a ^«Vradi csata egyik tegen-
V 5 hadserege sza-Jgtoto fel 1943-ban a Do-
to^ü^ovsz''iij martaitól o i-ott az ukrajnai front
líomériő Hátoru idojón az ő vezetése alatt küzdöttek hazájuk szabadságáért és függotlen-séséért. A dolgozók szünet nélkül özönlor.ok -Moszkvából és a vidékről egyaránt, hogy bu-csut \e^yeno!t a nagy halottól. Vnsziljomkij marsall, a Szovjet Voxyvovon Erők minisztere ]:api|>arunc8ot adott ki. Ebbon mo^iíarancsolja, hogy Tolbuchin marsall tomotősénuk órájában Moazkvában dördüljön ^>1 tüzérségi díszsortűz.
füj/aruncinokx. Az ő hidxtrt-genek kemény csapá a• alatt rogyott össze a né r.et Katonai gép estet Ukra jna a i, [lessza-rábiában és a fínlkánon, om ó nagyszerű vezeté ked s a aii-lotta fel a szovjet hadsereg az ukrán, román, magyar, bolgár nép milhőit. Mi magyarok különös szeretettel és há,ácai gondolunk Tollmchin marsall-ra. A balatoni csata hősét veszítettük el benne. Egcsz sor magyar falu és város között ő szabadította fel Zala megye dolgozó népét is.
Az a mélységes hála és ragaszkodás, amely a magyar dolgozó népet, a magyar kommunistákat u Szovjetunióhoz, Sztálin elvtárshoz, o Vörös
Hadsereghez fiizi, Tolbuchi>n elvtársnak, Sztálin elvtárs nagy katonájának is szól. Tolbuchin ■marsall ravatalánál a világ dolgozóinak sorában mi is ott vaaywnk. % .
A magyar kormány feSveszi a diplomáciai kapcsolatot a Német Demokratikus Köztársasággal
A M:igy:ir Népköictiírsasá;.; kormánya elhnlftrózla, hogv <''!ismcrri :« Német Demokratikus Köztársaságot és annak
ideiglenes kormányával ''dip-fomüeiai képviselő utján felveszi n kapcsolatot.
Bulgárle, Csehszlovákia és Lengyelország elismerte alnémet demokratikus kormányt
Poplomov clvlárs, bolgár fiülügyniinis^kT lávíralol In-tóycll Dortíiigi''i'' német kül-ügvminis/leriic/., aiuolyhen I ejítlen''etlé, a ! olgftr KDrin''ilnv
elismeri n Német Demokraii-kus Köztársaságot. nrirAk ideiglenes kormdnyát és felveszi vele a diplomáciai knpcMo .i-tokát
Kolarov elvtárs, bolgár miniszterelnök Grotc.wohi i:ít-társho/. intézett hasonló tartalmú táviratot.
A csehszlovák c''s lengyoi kormányok elhatározták, hogr elismerik a Német Demokraii* kus Köztársaságot és annak kormányát. Mindkét kormány diplomáciai "képvisoföt killS Németországija. T.ontfyolor-szág C''arol Koczot nevezte ki diplomácini képviselőjéül.
F\ tömegek nyomása elsöpörte Mochot
Holtponton a francia kormányválság
l''áns! an Auriol köztársasági elnök niéií .Mo.h lemondúsának estéjén újra kozdte tárgyaló-, sait. Schumannal és De Mentámnál való megbeszélései semmi eredményre som vezettek. Auriol ezután Ilené Maycrt, a najrytőkés körök jelöltjét hivatta magához. René ilayer b ''i*anc.''a nagytőke bizalmi" em--e;e, né; szerűtienségo Moch-é''tvl vjetelíözik. -^ütj^ar-megbízatását először Queruiliere akarta hárítani, de hosszas rábeszélés után kijelentette, hogy
szerdán délben ad végleges választ.
A párisi politikai megfigyelek véleménye azerinta válság holtponton van. A többségi pártok szeretnék megtartani a hatalmat, de tudják,
ha nem te1je''s tik « dolgozók kö:e elese t, akkor az e ége hJli''nségi hullám . vgi/an igy elsöi/ri kormány-i;.ák tás h 8> rlele ket, mint
a Qucuille-kcrjnányt,iagy Moch meg meg sem alakult kormányát.
A francia nagytőkés körök készsége:-ea engedve az amerikai parancsnak, gondolni sem aka> nak arra,'' hogy a dolgozók kívánságát teljesítsék.
A Liberation ezzel kapcsolatban azt irja, hogv a válság megold«?''« azévt celiéz, mert a francia miniszíe:elnököt volta-
képpen két fórumnak kell elismerni: a washingtoni Fte-hérházi:ak és a francia nemzetgyűlésnek.
A sikertelen kormányalakítási tárgyalások a francia dolgozók tömegeinek egyre erősödő mozgatnia közepette folynak. A tömegek pedig demokratikus egységkormányt kö-■^eíelnek a Kommunista Pórt» iész\ételé\el.
A francia Kommunista Párt parlamenti csoportjának határozata
A francia Kommunista Párt parlamenti csoportja kedden délután három határozatot ho. ott. Az első megoíogedésscf állapilja meg. liogj'' a népi tömegek nyomása megakadályozta Moch kormányalakítás] kisérletcit. Másodszor a parlament f csoport íldvözletet tof-mftcsdna <a amerikai Kommunista Párt vezetőinek, aki-
kel áz amerikai ''bur/.sotl osz-táiybíróság elitéit. A harmadik határozattal, a parlamenti komnnmistn kénviselők bírósági ifieghurcdlása ef/en. ''A paffamenti szünet afátt ugyanis a francia ügyészség 25 kommunista képviselő mentelmi jógiinak felífiggcsz tését kérle.
Visínszkil elvtárs saftáértekezletet tartitt
Lake-Succesben
Visinszkij elvtárs, szovjet külügyminiszter kedden l^ke
SucocsiX''n, az ENSZ főtitkár-sálának helyiségeiben sajtóértekezletet tartott. A sajtó-ér ickezleton mintegy 300 újságíró vett részt. Az Egyesült Nemzetek Szervezetéibe '' kük cfö''.t valamennyi sajtótudósitó,
valamint., az amerikai lapok és a nagy hírügynökségek diplomáciai tudósitoi és politikai hirmagvarázói. A sajtóértekezlet kivételes érdeklődés közepette zajlott le. Viiiaiz-kij nyilatkozott a saitó számára''és felelt az újságírók •kérdéseire.
Országos bizottság az elitélt kommunista vezetők védelmére az USA-ban
Amerikában országps bizottság alakult az cJ.''itélt kommunista vezetők védelmére. A bizottság nevében Paul Robe-son, a világhírű néger énekes és Howard Fast, a nagy regényíró bejelentették, hogy a bizottság tiltakozást nyújt be az ítélet ellen az emberi jogok ENSz-bizottságánál.
A bizottság ezenkívül gyűj-
tést indít (az óvadék előteremf-tésére, ha a bíróság helyt ad a kérelemnek, hogy nz elitéiteket, a fellebbviteli bizottság döntéséig óvadék ellenében szabadlábra helyezzék. A bizottság végül elhatározta, hogy biztosítékot követel Mc Grath igazságügyminisztertől arra vonatkozólag, hogy semmiféle politikai pártot sem nyiilváni-
tanak törvénytelennek.
A franciaországi volt Spanyol Frontharcosok táviratói intéztek a ncwyorki perben elitólt John Gatcshez, amefly-ben szolidaritásukról bizlosli-tolták és tiltakoztak Gates és elvtársai botrányos elítélése elten.
A nowyorkf periül foglalkozva az Izvesztija rámutat; az amerikai ''kommunisták ügyében hozott itélet elárulja Amerika , jelenlegi urainak erőtlenségét és kétségbeesését. Történelmi zsákutcába kerülve, a közselgő válság dübörgésétől megrémülve, a világ demokratikus erőinek növekedése miatt feldühödve, az amerikai reakció a demokrácia és élcsapata, a Kommunista Párt elleni terror-hadjáratban keresi a kiutat. Az amerikai reakció azonban ezzel csak még jobban lelepíezi, "hogy a hitleri fasizmus utánzója és minden nép szabadságának és függetlenségének ellensége.
A nawyorki aar.tett folytatása
Felháborító bírósági ítélet az ausztráliai KPfótltkára allén
Ausztrália területire lépnének. az ausztráliai ni vékások üdvözölnék öket, mint ahogv ei?ész Európában üdvözölték
A newyorki gaztell után most Ausztráliában intézett merényletet a béke és a demokrácia elten az. angol-amerikai imperializmus. Az ausztráliai törvényszék jogerősen kénvszerinunkával su-(vosbitoü liároinévi ''börtönre ííéite Sharkcy elvtársat, a,: Ausztráliai Kommunista Párt főtitkárát. A büntetést lázító szavak használatáért szabták ki rá. Bűne : az volt, hogy egy sajtónvi 1 atkozatban kijelentette: Ha a szovjet csapatok ellenség üldözése közben
egész Európi a munkások a Vörös Hadsereget. amelv felszabadította a népeket á náci zsarnokság alól.
Polliit elvtárs, az Angol Kommunista Párt főtitkára táviratot intézett az ausztráliai kormányhoz és a Párt Központi Bizottsága nevében követelte az itclet megsemmisítését. ®
Sztálin elvtárs levele a Német Népi Kamara ülésének napirendjén
A Német Demokratikus Köztársaság ideiglenes népi kamarája szerdán délután tartja negvedik ülését. A népi kamaia állákt foglal Sztálin gonerä.isz-iximusznak a Német Demokra-
tikus Köztársaság ehiökéhaz és miniszterelnökéhez intézett üzenetével és a kölcsönös diplomáciai misszió felállításával kawsolatban.
Jugoszlávia hősies népei maguk tisztítják meg országukat a titóista árulóktél ''
A poigármesterfölhívása TANULJUNK A SZOVJETUNIÓTÓL
A polgármoetcr felhívj« a k»r.i- -----——''-------J
zsai háztulajdonosokat, hogy a Tolbuchin «Ívtár» halála miatt ér-zett gyászunk jeléül féket« z4*z" lókkal lobogózzák fel házaikat.
Az albán kommunista pírt lap-<a írj«. hogy a fasUzfa Tífo-ktikk mindjobban növekvő jpériékben lolvjatja provokációit és alja*''kihívásai:, az albán Népköztársaság.
¿al szemben. Ezzel kapcsolatban a Zcri Ipopulllt cimtl albán lap rámutat arra, hogy a tUo>s!a DŰnÖ-
•ők. i^a/i arcát teljesen leleplezte a világ előd a budipesti Hajii-per.
Ujabb mcslerkedóicik. azt mutatják. hogy továbbra i> já(szák a rájuk bizoft, uj háborúra uszító szerepet, A belgrádi klikk napjai azonban meg vannak számláivá, mert Jugoszlávia hősies r.spci saját maguk tisztítják meg magukaj és országukat és visszatérnek ''» szo-cíalizmust épifő táborba.
cÁkik élelife keltik
"Ji''uklor jerkét és Okos JCatót
■ i''atú Pál: Jaj barátim, a pipámból kifogyott a töltelék. Adhatnátok egy keveset.
Jancsi: Ej. ráérünk arra tnig.
Traktor Ferke: Ilat az ilyen Rzamár, mint te, vakarhatja a fülét. Nem dolgozott, ne pipázzék, bort se igyék, ne egyék!
Való Pál: Szamár voltam! Pató Pál ur dolgozik mar veletek. Munka, tudom, lesz elég.
Jancsi: Hát pipázni mikor fogunk? Pató Pál ur: Ej ráérünk arra még!
A színpadon hároni rongybaba: Traktor Ferke, Pató Pál is Jancsi látható.
A kanizsai MNDSz bábosai kzorgaimasan kész ülnök a bábjátékos találkozóra. A jelekből ítélve ugyancsak nem vallanak Szégyent
A függöny legördül, siessünk hát a szinfai mögé és ismerkedjünk meg azokkal, akik életre keltik Traktor l-Vkét, Pató Pált a többit.
A babák szép sorban l''okÜKz-nűk egymás mollott. A szünet-bon eligazítják ruhájukat, a kővotkuzé babákat is mo]léjük tekintik.
»Pató Pál ur« - - P.iHorné kilép a színpad mögül. -- Az MNDSz-bon folvetódött —• mondiu —, hogy a gyerekek számára valami nevelő hatású iuórakozásról gondoskodjunk. Az ón gyermekeimre gondol-ilBm, azonnal megszerveztük a bábszinházat és '' rövid időn belül már játszottunk is. Ami-tor láttam, hogy a gyerekek valóban íol szórakoznak és nsvelődnek, m&r jobban me«-ezerettem.
— A fölnőttek is szivésen nézik előadásainkat. Mikor Ivis-kanizsán^ játszottunk, sokkal több volt a fölnőtt, rutint a gyerek — szól közbe Noé Anna, kí a Kati néni szerepét átssza.
Wild Zsigmond né is beszélgetni kezd. — Nem csak Nagykanizsa gyerekeit hódítottuk meg a r.eveló babáinkkal, ha nem ogész környékét. Ismerik a gyenckek a spekuláló kulákot, a példamutató Ferkét, Okos Katát, ki mindig megmutatja a jót — rosszat és a többieket is.
A beszélgetésnek vége, a próba megy tovább. »Traktor Ferke rendet teremt.« A babákat vegyük fal, Füllentő Mi hál.v, kezdj gvorsan!
fAV A.)
II
194». okt. 20
2
otdai
Az alkotmány ictfyvcr a bé. kéé»t folyó harcbenl
— A MAGYAR NÖJC DEMO KRAT1KUS SZÖVETSÉGE nagy kanizsai cioportj« '' csütörtökön ©»-tc 6 órakor ösixevont daggyüU» járt Cscngery.u. 6. iz. tlatti ozék-házáwin. Napirendi KüU és belpo. lijlkai beszámoló és a munkaterv Ismertetése. .Megjelenés kötelező
V«z*t6*<fg,
Az iijtipiisu szovjet parasztság
A gépgyártás ujitéi
Ali Kaszinov. Andrej Ako-pov és G. Kaminszkij a »Síuidt« olajipari • gépgyár sztahanovista esztergályosai uj munkamódszert vezettek i>c. A munkál a műszak váltásakor nem hagyják féll>e, hanem a működő gépet a következő munkás vette ál. Ez nagy mércékben kihatott a munka termbíékcnységérc. A termelés emelkedett- Szeptemberben a gépműhely egymillió rubel értékű áruval termelt többet. Az esztergályosok példáját követve a kovácsok se állítják le gépeiket. A gyárban ezen ujitás bevezetésével a gyártmányok előállítása 1U százalékkal emelkedett. Ezenkívül egyéb észszerüsitések alkalmazása is hozzájárul a termelékenység emeléséhez.
Megölte a kútból feltörő földgáz
Szili József zalaegerszegi kútásó mester 15-én, szombaton délelőtt a 3ccsali-hegyre ment dolgozni jár. sával, Gerencsér Józseffel együtt Vizsi István J33 méter mélységű, klazáradt kuijában akarlak vizo: fakasztani. Szili József szállt 1o n ku''.btt é» vödörrel küldte fel a ki ásott földet. A mánodik vödör után Szili segítségért kiáltott. Gerincűé: leszállt utána, de a föltörő földgáztól rosszul lett £ is és csak az utolsó pillanatban sikerüli kimenteni, A többiek ekkor értesite(ték mentőket, tűzoltókat és a rendőrséget. A gáz miatt azonban Szili Józsefet «ak a délutáni órákban lehetett felszínre hozni. Élet már nem volt benne. Minthogy bűntény gyanúja nem: merült fel. hétfőn délután cl is temették.
Virágkereskedőit nyitott a „Vörös Csillag"
A kanizsai „Vörös Csillag"'' termelőcsoport tagjai már hetek ó(a készültek üzletük megnyitására. Hosszú vajúdás és néhány akadály leküzdése után a napokban aztán meg is nyilt a bolt.
— Egyelőre még csak virágot tartunk — magyarázzák. — A vi. rágokat a saját kertészetünkből hozzuk. — Gyönyörű efleiámenekei és más virágokat mutatnak, ami! eddig dolgozó nem tudott megvásárolni. — 40 forintért adjuk mindegyiket. Azt akarjuk, hogy minden dolgozó lakásába Ilyen dísznövények kerüljenek, amilyenekéi eddig csak az „urak" lakásában láf. ha ttunk.
A termelőszövetkezet boltja rövidesen áttér majd saját lermel-vényeinek árusítására is.
Rekordtermés se/yemgubéban
A megyében egyre népiztrübb leez a ««lyemhernyóianyésztés, ami ft „selyem ma már mindenkié" elv •gyík blztosi^ka. A tenyésztésben évről-évre jobb eredményt érnek el mogyénk dolgosé perasrtjal. Ebben az évben kb. 80 mázsa •«-lyemjjubőra'' lehet «ámítani a megyében. Ex a mennyisig a felszabadulást követő évek legnagyobb eredmény»,
1917 októberében az orosz munkásosztály szövetségben a szc-gényparosztsággal a bolsevik párt cs nagy vezére, Lenin irányításával me£sesnn\i6iieite a földesurak és á kapitalisták hatalmát, .megteremtette a munkások és parasztok államát. A történelmi jelen(ősé;íü októberi forradalom uj kor?zakói nyitojt a szovjet parasztság életében is.
A szovjet hatalom egyik első intézkedése a föld államosításáról szóló lenini rendelet kiadása volt-A rendelet ai földet az egész nép tulajdonának nyilvánította és ellenszolgáltatás nélkül áfadta azoknak, akik megművelik: a dolgozó parasztoknak. A föld magántulajdonának megszüntetése még szorosabbá tette a szövetsége;.'' a városi és a falusi proletariátus között.
A föld államositá6a volt az alapja annak, hogy a paraszt megszabaduljon magántulajdonosi előítéletei föl. ne ragaszkodjék nvomo-ruságos megélhetést jelentő kispar-cellájához, hanem áttérjen a szocialista földmüvelésre. Szívós meggyőző munkával lehetett csak lerombolni a parasztok kisbirtokosi előitélejeít, legyőzni milliók szo kásainak erejét, azt a tényez««, amelyet Lenin a legfélclmejesebb erőnek nevezétt.
Ahhoz, hotJV & parasztság áttérjen a nagyüzeinü közös földművelésre, mindenckolőtt meg kel lett teremteni az anyagi clófclté teleket. A bolsevik párt állha(ato. aan arra tnni!ot|a a para*ztoka(. hogy klsparcollájuk segítségével nem lábolhatnak ki a nyomoru*á''4 ból. Rá kell térniök a kollekfív földművelésre. A meggyőzés munkájával egyldőben. az iparosítás «ztálini politikája ''követkéz! éber. hetalmas szovjet ipar jötj létr amelv elő tudfa állítani a kollektív földműveléshez szüksége« trak-torokat. kombáinoknt és más mezőgazdasági gépeket.
A gazdasági alap megteremtése után, 1929-ben országos mozga lommá vált a kollektivizálás. A kolhozmozgalom gyors ütemben terjedt, a középparasztok naíy tömegei is beléptek a kolhozokba. A kolhozéphés munkája természetesen éles osztályharc mellett folvi A kulákok dühös ellenállást tanúsítottak, de vereséget szenvedlek A kolhozok földjeinek terméshozama lehefővé tette, hogy a kulák-ságot. mint oszftályt felszámolják. Győzött a kólhozmozgalom, az önkéntesség lenini élvének betartása mellett.
Az Októberi Forradalom és a kolhozrendszer győzelme következtében a Szovjetunió parasztsága lényegében átalakult. A szovjet parasztság — mondja Sztálin — uj. típusú parasztság, amelyhez hason-
lót még nem ismert az emberi ür sa dalom története. A szovjet Da" rasztság túlnyomó többségében k0''" liozparaszlság. Munkáját é* ercá* uiényeit nem az egyéni munkára és az elmaradott technikára alapWu íunem a kollektív munkára é< ~ modern íechnikára. Végül ped>; " szovjet parasztság grzdálkodás--. nak alapjául nem 3 magántulajdon szolgáJ, hanem az a kollektiv tulajdon, amely a kollektiv munka alapján jött létre.
A kolhoz termelés fejlődése ésgé. pesitése alapjában rendítette azt az ellenmondás!, ami a mezőgazdasági és az ipari munka között fennálloft. A kiterjedt gépe. sités következtében a kolhorpa-rasztok milliói tanulták meg a traktorvezetési, a kombájnkezelést, a szerelést és egyéb ipari munkákat. így a mezőgazdasági munka a Szovjetunióban egyre inkább az ipari munka egyik válfajává alakul át.
A mezőgazdaság termelőerőinek fejlődése, termelékenységéneknövekedése. a parasztság életszínvonalának emelkedéséhez, vezetett. A kolhozparasztok magis életszínvonaláról tanúskodik az u lény, hogy falun a ruhanemtíek fo- . gyasztása a háboruelőtti években, az 1932-C9 évhez viszonyítva ké( szeresére, a kulturcikkek vá»árlS-sa pedig hatszorosára emelkedett. Az életszínvonal emelkedne a bá. boruutání idöi>ziikbnn még gyorsabb ütemű.
A kapitalizmus viszonyai között, . a falut és a várost *zakadék vá. Ia-«z(ja el egymástól. A Saovjet-unióban a gépesíU», a villnmwi-iás, a kulturális szinvonal «L-ndé-se folytán a falu képe egyre inkább a városéra emlékeztet. A/. Októberi Forradalom utá» többszázezer paraszt került a főiskolákra és most, mint vezető szakember dolgozik a gazdasági ékrt és a kultúra különböző területein. A szovjet falvaknak körülbelül az&7-ezer klubja, ötvenezer ''könyvtára, húszezer moziberendezése és számos kulturháza van.
A szocializmus győzelmei országának parasztjai az állam érdekeit legbensőbb ügyüknek, szívügyüknek tekintik. Az ujiipusu szovjet parasztságnak ezek az uj erkölcsi tanulságai, nemcsak a Nagy Honvédő Háború idején mutatkoztak meg, hanem a háboru-ufání időszak építő munkájában is. A kolhozparasztság nagymértékben járul hozzá a sztálini ötéves terv teljesítéséhez és tuTtelje. sitéséhez. Az ujtipusu szovjet parasztság lelkesedéssel vesz részt a természet átalakítása sztálini tevének megvalósításában és S^i* vezetése alatt öntudatosan épifi a kommunista társadalmat.
UJ GYALUGÉP A GÉPMŰHELYBEN
FIGYELEM!
//
FIGYELEM! //
fÍMtn Ttíciilácuk Botfya
a volt Polgár féle helyiségben megnyílt TEKINTSE MEG DUSÁN FELSZERELT
raktárunkat;
vásárolni nálunk nemzeti
érdek.
TsxMtktfibfAf^hffaJhnl fa
---HAWKANIZBA, StabadtdS''iér 22. n.
A munkásoknak felragyog a szeme, ha elmenve mellelte. rátekiuteuek. Pillantásukban diadalmas őröm ül és büszkeség, amikor szemükkel végigsimogatják hatalmas íé-nyes-szürke le&tél, s ha módjuk akad megállnak es nézik u nionslrum uyutíodt, egyenlő les munkáját.
Ha idcgeii jön a Vasvázas géiíműhelyélK'', akkor ezl mutatják először. — Nézze. :iz uj gyaluRép — mulatják és clmaradhatatlanul, sok busz keséggel teszik hozzá -- magyar g>''ártmány, nézze a fel írást. — és hosszasan magva rázzák előnyeit. — Nézze mc« azt az öntést, makulátlan. Nézze, liozzá sem keli nyufiix. maga végez mindent és milyen egyszerű, könnyen kezelhető. — összehasonlítják szakszerűen a többi "gépekkel, az amerikaiakkal, s a magyar gyalugép kerül ki győztesen az összehasonlításból. — 3 va ¿előle az egész országban, de ezután már rendszeresen gyártják — mondja az egyik
esztergályos, aki otl volt a gyárban,'' ahonnan hozták. -Ilyen gépet nem tudtak csinálni a llorthyék, s mi 4 év után már ilyen gépoket gyár-tunk. Hát még majd a* né** lervben — loszi hozaá a mun-kis, az épitő, yrwW «uakás-osztály büszkesé^éKf. éatxi-dalával.
VÁROSI
Október 18-2« án. Szerda—e»*t«rt»k.
Csapajev
lyy mafy eresz kés
életregénye.
JBfocUsok kezdete: fe» Hétt6nap<La.5é*7 óm,tor. vjOt. (« &nn«pMjx>kou A-u. a, 5. 7 ét 0 óra tor.
Bérlettel olcsóbban jár aoa»»
MEZŐGAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE
szi munkák állásáról a megyében
a
7,;{;i nKgvéb^n szinte örá-júí órárH vúUu/i.v .1 1.V.V/: I l\z ■ os/i munkákkal kapcsolatban. \ Mezőgazdasági Igazgatóság ''jztóibnn a -1:*^rriv»ebl> joUui-idStkjjyiv''fMÍ»uI.g pontos kópét (uifidni árról, hogyan állunk j éléssel. Most is örömmel <<''/? • ¡vtárs, mc-¿^izdasági igazgató, hogy a jrie^-t''ÍK''n 16 község végzett íoljosrn az őszi vetéssel.
legjobb a sümegi járás
.. A járások között a sünié-:! ért el szép eredményt A ÍHizavetést 93 százalékig tel-^>;tvt!ók. A pártszervezetek íielyes munkájának, s a nép-ne velők eredménye ez. A növi!!. lenit és egerszegi járások :S jól szerepelnek, jóval a 80 százalék felett vannak mái*. A tapolcai járás viszont a Ipg-rtászabb. A huzavetéssel még «ssfc az áü százaléknál tart. most közbe:
jobb a keszth.''ív i járás., — Az idén már túlnyomó" A. ?;agyJcimizsai járás már a | részt géppel vetettek''a me-
00 százalék körfii jár.
. A > .Mezig« az operaliv bizottsággal karöltve az olm;*.. radt járások mu:íkájának fokozásara 1 ordítja figyelmét. Gyakrabban ellenőrzi ezeket a járásokat, s a kiszállások alkalmával a népnevelőket sc-iíitik munkájukban. Az ellenőrző közegek maguk is felvilágosító munkát végeznek*.
A jó népnevelő munka eredménye
— I.iszón például — mondja Csőri János elvtárs — a lextilkiállitás jó alkalom volt errre. Beszélgettünk a dolgozó parasztokkal, s az eredmény az volt, hogy akik ott voltak, még aznap hozzáfoglak a buzavetéshez. Somogv-szentmiklöson az ujgazdák járlak elől jó példával. Simon János elvtárs szól
gyében. A gazdák ismerik a gépi vetés előnyeit, k ragasz-l.c:!nak ho''.zi. A gépet rendszerint .ugy osztják be — mint például- Karmacsőn is" —, hogy mindenki azzal vethessen.
A tormelöcsoportok példája
Kimondják, hogv szigorúan ellenőrzik a kulákokat. Mégis előfordul, hogy van, aki megkísérli a szakot álást. Egy Békési nevű bezerédi 10 holdas kulák megtagadta a vetést. A büjtokot a keszthelyi állami gafaaság művelte még.
— Szép példát mutattak a termelőcsoportok — veszi "át most ^ szót Majoros elvtárs.
— A rozs- és buzavelést IKifejezték, s legtöbb már a mélyszántással ís előrehaladott állapotban van. A gép-.állomások segítségével ezek-ben a napokban minden munkával végeznek.
A termelőcsoportok tagjai járjanak élen a munkában
— mondja a SzÖVOSz felhívása
Az, egyéii verseny útjában áll 4 CSOPORTOS BÉRELSZÁMOLÁS
— ez a lovászi építőmunkások véleménye
üviiai (iábor nem úil meg iuífszu időip a munkában, csak épién annyit időz. amig megmondja véleményét, üollai Gá-kit * tfttgédmunkás a lovászi jph kezesnél. Brigádlian dolgozik legalább is igy mondja ő. Kilencen vagyunk ogy . bii/údban- - mag.v arázza. Ho-alakultunk? Kijelöltök hiiRÍvünkct, ti />gy csojx>rtbím focuík dolgozni mondta még ¿írnak idején a munkavezető. Aaóta > utt vagyunk a bércl-tfáraolúsi. illetőleg. Bellai (.labor egyébként
nem .ftetyesli ezt a dolgot
IV.''ja,. jjii a brigád lényege, • r;c;( elmagyarázza, hogy ók. kiiemen a munkában bizony jj^tócík együtt.
- Kom cgv munkán dolgosunk — mondja. — Most pél-.dául n^rveu a kőművesek köze aía hordjuk a téglát, mai tort. A *>bbiek az ácsok körül, a v»! ©tanszereiéi;: C1 se^élkez-'' unk. Mikor hova cmbo7 koll. í urom-ji^v feió js eloszlik a -brigádunk,:. Szóval valóságban ¡a brigád. Hiszen a brigádnál az összedolgozás a fő!
lehet teljesítményt cmobii, ''J8fmo!ékenységet fokozni. \c») bizony, Bellai elvtáre,
ez nem brioád
-^^u . <mk igazi munkacsoport •ón. l>c akkor miért a közös oin&lszámolis?
Mi sem helvesoliük ozt. a <aoportos elszámolás nem válik szorgalmas, lelkiismaiö-^ munkás hasznára, legalább •mi itt ezt tapasztaltuk. A sportunkban — meséli — iilyan munkás, aki nem if*1;1 ^ivből végzi u munkát, temóniénk a toljesitaiényót
talán 80 százalék se ki naki. így ]*?dip... -^fezon caák ida.
-loaszu papírszalagokat vesz «J a tárcájából. — Megtaka-ritoai - azéi óbból latszik, »au fejlődik a munkánk. J« itt a löíjutóbbi hót olszá-»»tósa. ''188 százalék. A mult Látja, az azelőtti ^mem ennyf: 128. A négy f™*1 előtti viszont csak 124.
teljesítmény négy m ^ Öröm nézni. De
igazságtalan,
ií^L1!!8 .8zázal6k után kapja
a bftrt az is, aki aak a t&liSh
kára, lapátra tóniaszkodik.
A azivvol-lélckkol dolgozókat űl koll választani a lapátra tá-maszkodóktól — oz Bollai elvtárs szavainak tanulsága,
— NiS/.zo, nakom mindononi oz az épikzés, ahol dolgozom. Tudom, hogy a torv ídóno \aló tol:ositó.-ó\flÍ inasamnak használok. IX? miért nom igazságosan fizotik a munkánkat? Az igyekezetet megöli az igazságtalanság. Es igy vorsen>xizni sem tudunk, l''edig én Szíve-
sen kezdenék egyéni v''ersne\l ós sokan vagyunk, akik ugy gondolkoznak, mint jómagam. l>3rchhoz még kellcno szüntetni a eso|iort08 bénolszfuno-lást.
Ami 1 lelIaióknál baj, az baj az ácsoknál és a vashetonszo-iélőknél is. Es ez az épitkozé-foknek egyik sziik koixjsztmet-B/ete. Papirosbrigádok, csoportos l/órolszámolások ólbiak az egyéni versenyek kiszélesitése útjában és lieliozitik építési torvoink \-égiehajtását.
A SzÖVOSz felhívással fordult a termolőcsopoitokban dolgozó és a földmüvosszővotkozo-toklo tömörült dolgozó jaiaszt-8ághoz az őszi :r.unkák ütőmének fokozására. A felhívás rámutat arra, hogy a dolgozó parasztság megértett» a Politikai Bizottság határozatának jelentőségét és fokozott Lelkesedéssel dolgozik az ötéves tervünk sikeies l>einditását nagy-méirtékbon elősegítő szántás-vetési ierv végrehajtásáért. »A tcrmslőceoporiofc tagjai járjanak élen- a munkában — mondja a SzÖVOSz felhívása. — A szövetkezetek tagsága cs vezetői személy és ''példaadással, felvilágasi-lássál, őazi munkálatok terrezerü, jó szervezésével segítsék győzelemre szántás-vetési tervünket''.«
Ügyolni kall arra, hogy a ku lákság no szalK>tálhass9on s az MDP irányításával, a DéFOSz-szal együttműködve leplezzék le azókát, akik suttogó propagandával, rémhiiok terjesztó-sévol, \-agy a mezőgazdasáci munkák neni\égzésé\el, szabo-táhisával — dolgozó -parrasatsá gunk, ogész dolcozó népünk további felemelkedését gátobii akarják.
A továbbiakban rámutat arra a felhívás, hogy az őszi szántási és vetési terv végrehajtása [.eni eívszorüen gazdasági, ha-i döntő fontosságú i>olitikai
feladat is. Olyan lulaiat,amAly-r. j''; \ 5groha]tása ujabb c&apófit jelent ellenségeinKnek, akik népi demokráciánk, dolgozó népünk további felemelkedésé* biztcsitó öt<ives tervünk Blkri törnek.
A felhivcisnak szö\etkezetök-be tömörült dolgozó paraaift-ságunk köréten nagy viasz-hangja van s ennek szelfiamá-fcen fokozzák munkájukat
Jél dolgoztak a DéFOSz^népnevelíi_
A DéFOSz nagykanizsai járási szervezetei a minap népnév elő értekezleteU''t tartol ak, amelyen a DéFOSz népneve- . lők tervkölcsönj-cgyzéssei ''kapcsolatban kifejtett munkáját értékelték kí. Az értekezletek eredményének összesítéséből kitűnt, hogy a pártszervezetek vezetésével a DéFOSznép-nevelői is széjjen kivették részüket az agitációs munkából. 10 12 tömegszervezeti népnevelő működött községünk int állalábiui, de wltak olyan közsi''gi DéFOSz szervezi bek is. amelyek 20- 21-népnevelőt álitottak munkálja. A • "jeftv-zésgyűjlő népnevelők közül •különösén kitűnt j<i eri''dmér nvével a hosszuvölgyi Marku László, a kískomái''ömi Kulcsár Lajos és a sundí Mákos Dezsíí.
Hadüzenet a „kapun belüli munkanélküliségnek"
az irodai teljesitmény-könyv
— Miért tehet az esztergályos napi teljesítményét lemérni és mi éri nem lehet azét, aki a rak tárkony veléss''ji dolgozik?
Ezt a kérdést Vas József elvtárs, a MAORT raktárkönyvelési osztályának vozetóje tette fol magáimk.
Fegyelem és felelősség kérdése
— A helyzet nálunk az — mondja —, hogy a nyolcórás munkaidőt egyik ember komoly. felelősségül végzett munkával töltötte ki, a másik bizony loállt. Pedig ez saját munkánk lebecsülése. Itt minden öntudatos dolgozónak tudni koll, hogy munkája a termelés szempontjából főntos és ránk éppen ugy vonatkozik a fegyelem, felelősség elvo, mint a fizikai dolgozókra.
x No szaporítsuk a szót: néhány napja a raktárkönvvelés-Lon bevezették a t űjes tmé -yrik mérését. Egy kis könyvet ke.l felnyitni és meglátjuk rögtön, hogy fest ez gyakorlatban. Nézzük caak. A dátum ez év október 14...
Ellenőrzés
»7-től 8-ig: fúrási építkezési raktár anyagk.adási jelt tési-nek kontirozása... Iga i jurás felszámolásának elkész lés.:.;. 8—9: Az építkezési raktár mu''t had forgalmának egyeztetése... 9—10: OsjtZ,:s kiadott anyagok leketésa... 70— 11: Nyomtat ány előkésztés, karton iyegzés... 11—12 Gép>mühe,yt raktártól érkexatt tételek bevezetése« (32 tétel)
fts ¡igy tovább ... Vojnovich József elszámolása az, 8 órai munkájának minden mozzanatáról. A napi munkamenet feltüntetéséve! igy ellenőrizhetővé válik a r.api teljesítmény. Heggel héttől délután négyig minden órát beír a tisztviselő s őzzel nem csak felelőssége növekszik, hanem ránevelődik a munka termelékenységének fokozására, vérévé válik, hogy nem mindegy: félnapot vagy órát tölt el valami munkával.
Elmélyül a bírálat
— Mi pontosan és rendszeresen ellenőrizzük a „teljesítményeket é3 a bejegyzések fe-ett ''kritikát gyakorolunk. Így megírjuk, ha a munka rneg-olölése nem részletes, vagv hA a könyvelésben felbűkkant hiba okát nem kereste meg a tisztviselő.
Persze a ralrtárkönyveléson a 4.ol''Bsitményck ellenőrzés« még nom azt jelenti, hogy a tol''események eaorint fizotik a t szt.-iselőkBi Annyi aaonban biztos, hogy a "kapun belüli mun'' a-élküliöég;; máris kiküszöbölődött és a doLgoaók fe-e''őeségt»ljesBbben végzik munkájukat. Tudják, hogy nem mindegy: jól-rowarul dolgoz-ra''c-e,-több-kevesebb eredmény nvel.
- A MAGYAR SZABADSÁG-
HARCOS SZÖVETSÉG sajyfcMf
zsi[ csoportja «ftörfók^ délatín
6 6r«.i kezd«tt«l U*fyülé»t **tt-
A tagok pontos és t«lj«e számban
történő «¿¿jelen^a« rendkivftl íon-liazoUtUn tivolsuradis taf. •Art von otáa.
v; törtél ''U fos. 1
- I faxára
Kitűnő vállalkozásokkal
HARMINCKÉT EGYÉNI VERSENY indult a Vasvázasban
A MAORT nagykanizsai üzemében 32 egyéni versenyző részvételével fellendült a szocialista építésnek legnépszerűbb formája. Az egyéni versenyzés terén a kovácu-mühely, hegesztőműhely, a gépkocsijavító és az eszterga műhely dolgozói vállalták a kezdeményezést.
Horváth'' József a kovácsműhelyből 120 százalékos szeptemberi teljesítményének 2 százalékos emelését és a selejtnek 2 százalékos csökkentését vállalta. Ács AntaL túltett rajta vállalásban: ö 130 százalékos normatel jesiUsl tüzelt kí célul, azonkívül mesz-szemenő takarékosságot a nyersanyaggal és minőségi munkát, amelyben a kovácsműhely néha lazaságot -mutatott. A hegesztőknél Szalai Károly és Fábián Antal A százaiékas minimális toljesit-ménvcmelésl vállaltak és a se-
Iejlnck teljes mértékben való kiküszöbölését. A gép kocsija vitóban Gyulai Ernő''írásba fektelte, hogy munkamódszerével Tóth Józsefet ''jói megismerteti és ezzel Tóth Lelje-silménvének emelését '' segíti. Vida Gyula váPIalta, hogy tanoncát "mid szeresen oktatni fogja. Az esztergából Kala-nuu* Károly elvállalta, hogy 2 százalékkal minimálisan túlteljesíti a normál és az anyaggal nagvmértékben takarékoskodik, "a fémforgácsol összegyűjti. Dévénvi teljesen ki-küszöböli a selejtet s a fól-collos fémszelepek gyártásánál 50 százafékos idömegtaka-rilást ér el.
— A 32 egyéni versenyző nem minden. Hamarosan egyéni versenyben lesz a Vasvázas legtöbb dolgozója — mondja Ülés"elvtárs termelési felelős/-, igy akarunk felkészülni az ötéves tervre.
M«g6rkez«tt Nagykanizsára a leghatásosabb egér Irtószer
Kedden megérkezett "Nagykanizsára -- a dolgozó paraszr tok Legnagyobb örömére — az Arval in,'' a Ieghal ásosabbnak ismert egérirt&zci-. Kz lehetővé teszi, hogy a város határában meginduljon a tervszerű egérirtás, öt napig fog tartani az irtás, s minden nap a kanizsai határ más, más részén végzik a földtulajdonos gazdák. Csütörtökön lesz az irtás első napja, amikor is a kávégvári, sörgyári, Szent-gyórrgyvári-uti, kiskuti, valamint a temetői dűlőben lévő földeket mérgezik. A következő napon a Dózsa György-laktanya körüfí, a v''ásár-áiiősi, a postakerti, a szabad-
Iiegyi és hegyaljai, a téglagyári, valamint az országultál délre Tévő dűlőkben fekvő földeket mérgezik. Azok a ''dolgozó parasztok, akiknek es»k-ben a dűlőkben van földjük, az irtás napján jelenjenek meg földjükön.
Az irtás ugy történik, hogy előbb betapossák az éífisps egérlyukakat, majd fél nap-
Eal később az uj lyukakban elyezik el az Arvalint, ami után már csak az eaerek hullái maradnak meg.
okt 20,
3 Ml

Megakadályozzuk a pazarlást
Nálunk az űzőmben a bányában éa a külszínen a fizikai dolgozók között. brigádverseny 0» egyéni verseny folyik. Dc nem régen ver-senyba álltak a műszaki dolgozók is. hogy miután a Nyirádi Bauxit hároméves tervét végrehajtotta, megvessék ar. ötéves tcn''"nk alapjait is. Az ötéves terv, tudjuk, sokkal nagyobb feladatokat ró ránk. de sokkal nagyobb fellendülést is hoz országunknak. Sokkal főbb múlik »ikerén. Mi anyagraklári dolgozók gondol köztünk, mivel tudjuk az üzemünk versenyét tegitemi. Rájöttünk: van rá mód, nem is egy. Versenyt inditottunk, «¿melynek során különös gondot forditunk a rendelt anyagok időre való szállítására s ezzel a magunk részérói megakadályozunk az
üzemben minden kiesést- Hozzávettük, hogy mindig »a szükséges mennyiséget és minőséget rendeljük, megakadályozzuk a pazarlást. \ vegvi anyagokat, amelyekkel eddig nem egyszer baj történt, a legmegfelelőbben tároljuk, nem hagyunk kárbaveszní semmi* anyagot sem. Tudjuk, hogy a munkában is azok állják meg jól a helyüket., akik elméletileg sem maradnak el a fejlődésben, tudjuk, hogy akkor követhetjük jól élcsapatunk, a Párt vezetését, ba annak ideológiájával és napi politikájával is tisztában vagyunk. Ezért munkánk javítása mellett minden anyagraktári dolgozó "legalább alapfokú szcmináriumo<4Ö^égez.
- Nyirádi anyagraktári dolgozók.
Csak ideológiailag felvértezve tudjuk a szocializmust megvalósítani
Vég:olcn nagy örömmel szereztem tudomást arról, mint ifjúmunkás, hogy Pártom, a Magyar Dolgozók Pártja mosS meginduló őszi oktatási évadban módot nyujtoft a tanulásra. Alapfokú szeminárium hallgatója lehettem. Nagy megtisz. leltetés ez számomra. Elsősorban kell köszönetet mondjak a hatalmas Szovjetunió bennünket felszabadító hős Vörös Hadseregének, amely bennünket, fiatalokat is kiragadott a fasiszta zsarnokság alól.
Uj korszak nyilt az ifjúság éleiében. Azelőtt bennünket munkás, és oarasztfiatalokat tcljsen elzártak a tanulás lehetőségétől. Kény-sy.cmcvcléfűnk pedig abból állott, hogy álhazafiakat 6aját munkásosztályukat gyűlölő, dc az urak talpát nyaló gerinctelen embereket faragtak a magunkfajta fiatalokból
Most viszont lehetőség nyii| számunkra, hogy az igazi tudományokat. amely igazi hazafiságra, a munka szereletére, egymás megbecsülésére. a nemzetközi munkásmozgalom megismerésére oktat, elsajátítsuk. Csak ideológiailag jó! falvértezve tudjuk hazánkban a szocializmust megvalósitaní. Köszönetet mondok a Pártnak és szereteti vezérünknek, Rákosi elvtársnak azért, hogy tanulhatok. leérem, és lettekkel bizonyítom, ho^y méltó leszek a Párt bizalmára. Lelkesedésem nemcsak szalmaláng, hanem a legjobb tudásommal igyekszem elsajátítani a marxi-lenini ideológiát, hogy hasznos tagjává váljak! a szocialista társa, dalomnak.
Benedek Tibor ifjumunkás.
Anyakönyvi herek Nagykanizsa
Október 10. ésf7. között u következő bejegyzések történtek a nagykanizsai anyakönyvi hivatal könyveibe,
Szfiletfe:
9 fiu és négy leánygyermek született. Varró Béla járásbíróság irodatiszt és Fáboszky Jozefinnek leánya. Hege Károly kereskedősegéd és Takács Évának fia. Varga József és Karafíáth Teréziának leánya, Lakatos János városi utcaseprő és Kománovíts Erzsébet, nek fia, Gudricza József szövősegéd és Vincze Lujza fia, Csordás Ferenc és Martinecz Máriának fia Vági János napszámos és Ist-féf Juliannának fia. Szélig József tanuló és Varga Máriának fia, Kinder György hentes és Halász Margitnak fia, Androczi György távirdamunkás és Kondela Annának fia, Nagy János MAV géplakatos-és Dávid Margitnak leánya. Halvaszületeti egy fiu. Házasságon kívül született egy leány.
HÁzamiii
6 pár kötött házasságot. Vigh József géplakatos és Ács Erzsébet Papp Sándor rendőr és Szarvedy Ágnes, Pápai Sándor adótiszt és Bujdosó fvlára, Farkas Gábor lakatos és Czípó Jolán, Kiss Kálmán vonatkísérő és Kovács Ilona, Gáspár Antal és Popovics Magda, Halálozási
Hárman hunytak el. Sólyomvári Gábor 26 napos. Molnár János kőművesmester 46 éves, Sipos Ferenc MAV altiszt 78 éves.
Kanizsai KlSOSZ-hirek
Értesítés taggyűlésről.
Csütörtökön, f. hó 20-án este fél 7 órakor taggyűlést tartunk helyiségünkben. Az össze» szakosztályok és ceopcrrtdk) megjelenése kö-telenő,^.
Szerdán, f. hó 19-én este 6 órakor a piaci csoport tart taggyűlést helyiségünkben. A csoport tagjainak megjelenése kötelező,
Nagyhaniztai gőzfürdő nők réséére kedden egész nap és pénie. ken délután.
- NAGYBAJOMBAN érdekes mozi-ujitás történt, A falu rosszul hailóinak kívánságára fejhallgatót szereltek a hangerősítőhöz, hogy ők is zavartalanul élvezhessék a hangosfilmeket. A nagybajomi újítás sikerén felbuzdulva másutt is bevezetik a „fejhallgatós" mozibajárást.
— UJABB ÜZLETTEL gyarapodik Kanizsán a különféle NV-k sora. A Deák-téren, a Rövidáru NV üzlete mellett megnyílik a Szikra NV könyvesboltja, ahol az összes Szikra kiadványokat, szépirodalmi és elméleti könyveket fognak árusítani. Az uj NV megnyitása elé nagy várakozásról néz a város olvasniVágyó közönsége.
RÁDIÓMŰSOR
CSÜTÖRTÖK, OKTÓBER 20.
Kossuth Rádió: 7.45 Magyar nóták. 11.30 Szabadegyházak vallásos félórája. 12.15 Bor Kálmán együt. tes játszik. 13.00 Szimfonikus indulók. 13.45 Hanglemezek. 14.15 Gyermekrádió. 14.45 Szomszédaink — barátaink. 15.30 Női szemmel. 16.00 Rádióiskola. 16.40 A Szovjetunió, a szocializmus hazája. 17,00 Termelési hirek. 17.30 Hanglcme-zek,17.40 Szovjet napok — szovjet embereik, 18.15 Termelési híradó. 1835 Nagy Orosz Realisták: A kegyelemkenyér. 19.20 Hanglemezek. 21.00 „Csütörtökön este." 22,20 Hanglemezek. 23.00 A Tátrai vonósnégyes játszik. 23,40 Tánczene,
Petőfi Rádió: 7.20 A legkorszerűbb magyar vasútállomás, 7.30 Hanglemezek, 8.00 Hanglemezek. 8.30 Zenélő doboz. 10.15 Hanglemezek, 10.30 Magyar nóták. 14.30 Hanglemezek. 15,40 Sziv küldi szív. nek szívesen, 16.00^ Lengyelország szól Magyarországhoz. 16.30 Sebők György zongorázik, :17.00 Hangverseny. 17.50 A tervgazdálkodás kérdései, A magyar selyem. 17.45 A Szovjetunió harca ar atomfegyver betiltásáért. 18,00 Könnyűzene. 19.00 Kérdezz — felelék! 19.20 Verdi: Oltello. 20.30 Hirek, 20.40 Mi ujsátf a sportvilágban? 21,05 Az Otelló III. IV. felvonásának közvetítése.
Hír ilrtk liiTktilzsi
Mühelyórttektíf Jutek
CSÜTÖRTÖK: Ma#as#it« NV 5
Vánee Jenő. PÉNTEK: Posta • Kubáé Jór.nf. SZOMBAT: Tégla jy ár fi. Széphegyi István.
PARTNAPOK.
CSÜTÖRTÖK: IV kőrnet * RH-Cher Mátyás.
PÉNTEK: I. kfcraet i. Szántó Jenő.
III. körzet 6, Ksrsits Lászlé.
Rendőrkapitányság 5. Kigyóssy László.
Karhatalmi szd. 6. Siklósi István,
Közigazgatás 6. Tibolt Jolán. SZOMBAT: Karhatalmi szd. 6. Siklósi István,
FALUNAP
CSÜTÖRTÖK: V. kőrr.et (kiskani. zsaj 7. Szluka György.
A mi alkotmányunk a dolgozó ucp hatalmát biaiosM^nt a burzsoá alkotmány a doigezók kizsákmányolását szentesíti!
— ELALUDT A: KOCSIN. A napokban szénát szállított Hottóra Tófeji Gyula 22 éves zalabesenyői legény. Útközben elaludt és Tes-kánd határában leesetít a kocsiról, A kerekek keresztülmentek rajta. Koponyaalap! töréssel szállították kórházba.
—XŰRIZETBE VETTÉK Sebestyén József gclsei földbirtokost és Bakony István gelsei hentest, mert engedély nélkül borjút vágtak.
— ^MEGSZURKALTA Sós Pál nagykanizsai lakos a Mindó-féle vendéglőben Nagy Sándor szintén nagykanizsai lakost.- Nagyot a kórházba szállították. Sós ellen megindult az eljárás.
— ELGAZOLTA Horváth Lajos nagykanizsai gépkocsivezető Bebők Ferenc liszói lakost két .lovával együtt. A gépkocsi nem volt megfelelőért kivilágítva. Bebököt a ''kór. házba szállították, Horváth ellen pedig megindult az eliSrás.
— BONCODFÖLDÉRÖL hazafelé jövet Sipos Ferenc 55 esztendős vitenvédszentpáli gazdálkodó lovas kocsijával gabonát szállított. Az egyik lejtős útnál lovának tartó-sziia elszakadt. A kocs: nagy lendülettel megindult a lejtőn, a bakon ülő Sipos Ferenc előrebukott
leesett! A kerekek bal alsó libszárcsontját összetörték. A za laegerszegi mentők kórházba szállították.
— HASONLÓ SZERENCSÉTLENSÉG érte Pfeiszli József and-ráshidai fiatalembert is. Hazafelé-menet lovai elragadták, a kerekek alá került és fején súlyos sérüléseket szenvedett, ö is az egersze. gi kórházba került,
— TÖBB TÜZESET TÖRTÉNT a napokban a megye területén. A legtöbb esetben a t^zet az okozta, hogy a szülők gyermekeiket felügyelet nélkül hagyták a lakásban és azok gyufához jutottak, Ozmán-bükkről Pordán Ferenc és felesége a körmendi vásáron voltak, otthonhagyott gyermekük gyufával játszadozott. A tűz martaléka lett az egész ház, az isitálló és a melléképületek is, a ház padlásán elraktározott 10 mázsa buza, nagyobb mennyiségű ruhanemű, mintegy 12 ezer forint értékben. Horváth Fereno 3 éves gyermeke meg Gyenesdiáson gyújtott fel egy szalmakazlat. Ma pedig PókaszepeJt-ken Acél János gazdának égett le egy szalmakazla.
— BABOS GYULANÉ pölőskei lakásáról Lakatos Ferenc, dologtalan munkakerülő egy óvatlan pillanatban ellopott két karikagyűrűt, egy 20 forintos bankjegyet ée ruhadarabokat. A bucsuszentlászlói rendőrőrs parancsnokság rendőrei Lakatost A mai napon átadták a zalaegerszegi államügyészségnek.
Elvesz6tt Kovács István névre szóló szakszervezeti igazolvány, kerékpár igazolvánnyal. Megtaláló jutalom ellenében adja Je az igazolványon található címre. K48
PORT
Összeállítási gondok
Az Olajmunkás sérültjeinek jó( tett aJt egyhetes pihenő. A sport-szanatóriumban fekvő Károlyin és Zalánon kivül valamennyien meggyógyultok. A keddi edzésen Csapíay edző keményen megdolgoztatta a játékosokat. A győri mérkőzés előtt bizakodó a hangulat. Csapkay edző még egyetlen egy csapatával sem szenvedett ve. reséget Győrben — mondta Pillér szakosztályvezető — jó lenne, ha ez a kabala az Olajmunkással is beválna. Ha Károlyi csütörtökre
játékra jelentkezik, ükkor c^U a közvetlen védelem felállít várható változás.
Ar. NVSE-ben a pécsi %er*+tá után igen nyomott a hangulat, r keddi edzés alól egész sereg játf. kos kért felmentést. Czizmarifc e#. 7.6 ismét változist eszközöl a ess-paton. Gazdag és Placskó !o£mK játszani a rossz formában tetfc Scmsi és Oláh helyett. Takáo ». téka a szerdai orvosi vizsf&tt eredményétől függ.
Tömegsport lesz a motorozás
A Szabadságharcos Szövetség nagykanizsai csoportjának motoros szakosztálya elhatározta, hogy n motorsport további fejlesztése érdekében motorosképző tanfolyamot indít. A tanfolyam iránt máris óriási érdeklődés mutatkozik. Ifjak, öregek, leányok kérik a felvételüket a tanfolyamra.
— Alig egy éve indult meg a Szabadságharcos Szövetség keretein belül a motorozás — mondotta Miszlai János elvtárs, a szakosztály vezetője — s máris elkönyvelhetünk néhány nagyszerű eredményt. Az igazi motoros minőség: sportot azonban csak a tömegsporton keresztül lehet elérni. Ezt szol. .gá''lja a néhány nap múlva megin. dúló motorosképző iskolánk is.
A tanfolyamnak kettős célja van: a motorosok szakmai és politikai neveiére. A tanfolyam anyaga felöleli a motorozás összes kérdéseit. Lesz műszaki, elméleti, mi\. szaki gyakorlati kiképzés. A hallgatókat bevezetjük a szerelési és javítási munka titkaiba is. Megismertetjük a motorosokat a közlekedési szabályokkal is, valamint kiképzést kapnak a térképismeretből és elsősegélynyújtásból.
— A tanfolyamon a Párt, a
honvédség, rendőrség és a spati-éiet legkiválóbb elöodói fo$n& előadásokat tartani ezzel is bizte. sitjuk a tanfolyam magas 6zia*e-nalát. Szeretettel várunk mindi» dolgozó férfit és nőt. aki bele akar kapcsolódni a motoro«.sporíba vag? a motoros tudását bővíteni akarja
— fejezle be nyilatkozatát Misr''ú János elvtárs.
TOTO-JÓSLATUNK:
Sz. Lokomojiv—Vasas 1, 1, í>o-rog—Csepel x, 2. MATEOSr— Újpest x, 2, Ferencváros—Sorok»á>r 1, 1 SzÁC—Salgótarjáni Tárna. a.
1, NVSE—SVSE 1. 2, GyVSE— Perutz 1 1, P. Lokomotív- PBTC
2. x. S.'' Vasas—MMNVTE 1, t. Phöbus—MÉMOSz xN 2, Makó-Szolnoki Lokomotív -2, 2. Bud«f<>fc -Elektromos 1, 1.
Labdarugó eredmények: Olajmunkás II—Tab 4:0, NVSE II—Tamási 2:0 Tapolcai VSE— Kőszegi NPSE 1:0, ZMTE II- Badacsonytomaj 3:0, CVSE II— Keszthelyi Törekvés 5:2, Jáno»ki za—K. Törekvés II. 1:1, Jár.«*-házai KIOSz—Zalabér 4:0. Tűrje Zalaszentgrót 3:2.
-- A RIGYACI > VADASZTÁR-SASiG uj tagokat vesz fel egy kisvadas és egy nagyvadas tcrü-•letre. Jelentkezni vasárnap délig lehet az elnöknél Rigyácon.
— A LÓÉRTÉKESITÖ NEMZETI VÁLLALAT az államrendőrség részére az alább felso!Wt helyeken és időben lóvásárlásokat tart: Ka. aizsán f. hó 25-én ¡14 órától, Zalaegerszegen f. hó 26-án 9 órától 12 óráig. Tájékoztatásul közöljük, hogy a rendőrség 165—170 cm. magas. 4—6 éves melegvérű herélt anyagot vásárol és vásárláskor készpénzzel fizet. A lovak 30 napi tulajdonban tartását minden gazda járlatlevelével igazolni tartozik melyet a vásárhelyre kell irányítani.
— ÜZLETÁTHELYEZÉS. Mélyen tisztelt vevőim szíves tudomására hozom, hogy üzletemet Szabadság-tér 23. sz. alól a Központ Kávéház főúti oldaléra. Fő-u. 1. sz. alá, volt Olasz fagyialtos helyiségébe helyeafeem ét. Tóth Jó. zsef vaskereskedő. Nagykanizsa.
Cseke ]ízsií és RotH fiyömy
ftutéfausz-vállalata.
MENETREND
Érvénye» október 2-től
Deák-térről: 8*10 13-10 3*56 14*00 Vasulállomásról :
á*SS< 14''25 Vtesxaüi dú-
7*25 8-00 8-45 16-4U 19-00 20-80 lások a vonatok órke-
10-45 21-15 séee után.
12*40
Viteklij: Deák-tér—
Szemere-utca 80 ML Deák-tér—
Vasútállomás 150 „
Tanulójegy: Deák-tér—
VasutáHomás 80 ML
APROHIRDE i ESEK
Eladásra az ősszea ingatlanok nyilvántartva, adás.vétali megbízatásokat véflaV Kovét> ingafiankite-vetHő Nagykanizsa, Szabsd*éjHér 1. (CcxchéKal gzetnben). 7é*e?oii; 154.
Jó állapotban lévő {áskairógép eladó. Cim a nagykanizsai klánéban.____________á
Iróiépet, lehet hordozható készpénzfizetéssel vennék. Szabi Antal, Nagykanizsa, Fő-ut 5. 1541
Vasárnapi tlfogfrUságra imx& párosai tudó ojaágárueofcat feárove a eefykamesai kiadóhivatal. i.
Ruhamosó-üstbt, használtat vea-nék. Címeket a nagykanizsai 15-adóba kérek,
Barakki kétszobás uj lakásomat eloserélném a vároa belterület^» lévő hasonlóval. CzuczJ József Ka-nizsa. Bajza-u, 14.____H»
Értékes olajfestmények, szalcos-asztalkái, fürdőkád, lámpák, kéit-hektós vastartály, vaskályhák, vasalóasztal, pad eladó. Délután, Csengery-u. 23 alatt Nagykanizsája
Ehe3zeft Nagykanizsán két párt-könyv. fMegtatííó Aci Antalho% Maort-u. 15. alá szíveskedjék J#-
a_dni._______________
Egyszemélyes fehér hálószokk bútor eladó. Cim a nagykanizsai kiadóban.__134*
Jókarban lévő íróasztal eladó. Cim a zalaegerszegi kiadóban. Z83
Elcserélném győri kétszobás H-bérleti lakásomat hasonló zaüs-egeiszegi lakásért. Érdeklő ¿W; Hettinger, Kossuth-u. 32. Zalaegerszeg, 28*
ZALA pot''.HJkai napilap. Felelős szerkesztő: Sxáfító Jent. Szerkesztőség: Fő-nt 7. Teli" 54. Kiadóhivatal» Fő-ut 5. Telefon: 3Í. Nyomatott « Közgazdasági R-T. Nagykanizsa nyomdájában, Nagykanizsán. . , . Feleli» kUdó és a nyomdáért l*''3''J Sittedről OétA.
Hetyefő győzött; a sümegi járás vezet megyénk őszi mezőgazdasági versenyében
Ax i/^emek ké&szülneh: a iervérteKexletre
Megkezdődött a« oktatáai évad
l, e/oham 245. szAiú. Naayk?<at?*a, ;949. október 21. péntek
■ ,. vrc.- .vtKftRasosaítt n. vcttoats *i #B:
Ára 60 fillér
A munkásosztály uj harcra indul
- {A. i-) Kiaibu 4u oióvv* terv -jíiln''- kiadni munkával és fcl-•vs^jcsi-ó síóvaI, ez annyit tesz, 3115: Jti''áií"i a szocializmus mellet:. Se«»« t^uk «bben az orszájJ-9 c^ert nem le.t az ötéve-icrwrt ío.yjatott agitáció érdek-szürke cseled tó«, hanem szi-r.f. a2 crzelraekij« és érdo-
*kcjcsd coítiA harc. Ez a harc nem iáiról tót lenül ellenséget és jó-baritcu ez a Harc felkorbácsolta 1 «jervedvlyeket is. A szocializmus rne^vaiósiiasa a kapitalisták « »rajaik pusztulását, a dolgo-
:ci tcísó ¡jyözeimét jelenti. Aj o^ívcsj tervért, a ¿zocializ-:oiy:a:ott harcunk na^y :s!uail«aa Zala ratgyéber. is.a n:un*-¿-¿¡xtiily jár az éien. Számunkra^ :ktk uaerjtik a szocializmus tér-iióditAtanak törvénysxÉEÜ<é£sit, ez zen »«¿iepetéB, de ismételten rá-na''^-ai rné&s tanulságos. A mun. x^aoaitiiy »oh Zalában i* az el-só. aaveiy Kaikéit őiszecsküvésé-;ca »iííiitia a dolgozók összesé^« cLsi A-;as merényletet es a mun. kímou''.h!y volt. aki az ötéves tervünkéi htuidi.ó terrkölcsönjegyzcs. Var &«;adta a nép ellenségeinek 1 wsf.4r.0s *á!aszt ugy, hojjy á''.-dm-c« aaY»gi (elajánlasaival alu-?0; moii a szocializmus gyors 5piU««M. |
Ho*aa''.tia''r ícl példákaj is. A kaaiz-j; kefe^yár munkásai a*ri iue.«iú. másfélszeresét ad-<"ák aa terv megindítására.
.1 maí*Mpi''.«M dogozók átlagos 000 fo:iz.o$ jcíTic-sc: mutatták ío^t »idoiatra « képesek a dpigoxú országáért, a Maortosok
jazaiiöanyaszo* egyhavi fizetésű* <e: jejíycziei, az üveggyáriak pedig ¿.üióaosea kitettek, magukért átla-¿os 700 ioriá.os jegyzéseikkel. .Nea Tel«fiea, hogy igy történt. ipari munxássájunk megyénkben «okkal fejlettebb, mint dolgo-Zűuut tóbbf-ríteíei. és ipari mun-között rannak legjobb , általában üze-
aeakbea legerősebb számra és mi-r *egre nézr* élcsapatunk. Aa anyagi áldozat, az áldozat-. " * kiállásnak egyik része Csa*; Nani kisebb jelentőségű az a »«aka, amelye: a zalai munkáö-iS''l.*2 öíéTe» terr érdekében a terén végzett Uj-
.• 820r<" szövetséget kovácsolt ^uaiuaa^ « dolgozó paraszt-
• . *°z°tt munkásaink legjobb-
^«mi kommunistáinknak
• -ajarasa a terrkölcsönjegyzés £Há*r«°r láttuk hét-
é» vasárnap fáradságos Kr fáradhatatlanul utra-* gyászainkat, Nyirádról,
íoíS41'' Salápró1- dou
dolj^v ; a tobbl ««»rvezett bdl 1 minden üzemé-
u:rai«Uek és egyszerű szavaikat elvitték a fa1-«Üil-iít^ dolgozóihoz. Felbe-ö^ 32ol2i^tot tettek ók n7 ''érvnek, a szofffalizmus-•''áfú Parasztságunk meg-
^ az iáazi barátot és
ierj^it^ eSZ^ben'' «^T« ők ^ a waÖr,lja €2y pi»^^
Ufa'' terrccT frontiia mutatja üm,clyet » szocializmus ^|''«seben dolgozóinknak járniok
nyer »«áywzerte
^ ^''«xfct. Győz-
r®ttyér6? LÖtl. Nf''rádról. Ke.
^ a ''kanizsai MAORT-tól
Lovásziból, hogy a munkásosztály megtette kötelességét. De a jelentésekből nem hiányzott a következő feladat megjelölése sem. — Most az ötéves terv végrehaj-iá-sához látunk — ezt hangsúlyoz, ta minden űzem. A munkásosztály, amely szivvel-lélékkel végrehajtotta az első lépést a magasabbrendü szocialista gazdálkodás megterem, ''ésc leié. most felelőssége ¿e''-jes tudatában, tudásban, harcokban, tapasztalatokban erősödve, nekilát egy olyan munkának. amelyhez hasonló Magyarországon még nem indult meg.
Hatalmas és gyónyörü terv a rr.isrk. Igazi, öntudatos ^osztályh''i munkás me^ sem állhat előtte meg-r.lctodée» és mámoros lelkesedés nélkül, ötéves terv! Te teremted mejJ számunkra, amiirt mártir-aink vérüket, életüké: adták. Te tsrsn^-ted mejj a?: uj világot, arfíelynek reménye munkánkban harcainkban évtizedeken át benne élt^ ötév.^ terv! Az érted folytatott harcban nincs ver ta''in C3 nincs mevtalúz-taiás. de van fáradságos küzdelem, •kell hozzád kitartás és munkáserő, amelyet évszázados elnyomatás t-i csaták emléke táplál, ötéves terr. Srtcd érdemes uj és uj áldozatot hozni, érdeme« megvívni mutjjfáv;il a tárnáik mélyéi:, az üzemek mun. kapadjai mellett megvivni a harcot mert t« vagy álmaink beteljesülése.
Erőt ad nekünk az ötéves nagy munkájához a szovjet tcr-vek siker« és a szovjet munkáshö-sök példája. Munkásosztályur.'': a/ ötéves terv küszöbén egyre inkább a szovjet munkamódszerek, a szovjet munkáshösök. Sztáhánov, Ko-manov és a többiek példamutatását követi, az ö példamutatásukban rejlő erőtartalék felé fordul. Most, amikor megyeszerte üzemvezetők szakszervezeti funkcionáriusok, üzemi pártszervezeteink az üzem: ötéves tervek kidolgozásán fáradoznak. a szovjet tervek tapasztalataiból merítenek erőt: És erőt kell merítsenek, mert enélkül a siker nem biztos. Az ötéves üzemi tervek kidolgozásánál figyelembe kel! venni a szovjet munkamódszereket, a terveket le kell vinni az egyes dolgozókig, a munkapadokig, hogy a munkás részvéfble a nagy mun. kában teljesen érzékelhető, ellenőrizhető legyen. Nagyszerű felső vezetés és nagyszerű tömegmozgalom szoros összefogása az ötéves terv, amint a szocializmus is az. Az összefogásnak megvannak a feltételei, ezek a terr feltételei is egyben. Az ötéves t®rv harcábin jobb fegyverzettel indul harcba munkásosztályunk, de a jobb fegyverek csak ugy végeznek jobb munkát, ha .szakszerűbb vezetés és szélesebb tömegek állnak mögöttük, mint eddig. Az üzemi tervek elkészítésénél, az elkövetkező napokban döntő jelentőségű munkái végeznek üzemi párt«zerveze''ein''<, szakszervezeteink, üzemvezetőségeink. Sem időben, sem alaposságban nem lehet megtűrni lazaságot A munkásosztály, amely nem hiába hozta és hozza az áldozatokat, nem engedi ezt,
M Kreml falúban J&elyextéK el Te>l$)ucf)in marsall Jframvaií
A szovjet főváros dolgozói s/erdí''ui délután kisérték utolsó útjára Tolbuchin ma:sallt, a kiváló hadvezért, a Szovjet I''ejry\e!C-9 Erők^cyik azerve-¿.ojét, a Na/y 1 ronvódó Háború h<*«ét. A Vörös-téren az elhunyt marsall hamvait tailal-mazó urnába Lenin-m.auzo-Ieum előtti emelvényen állították fel. A szovjet kormány és a Párt ne\éi en Va$ziljcv8Z-ki} marsall, a Szovjet Fegyve-tes Erók minisztere mondott búcsúbeszédet. — Tclbuehin marsall személyében az egés,z szovjet népet mag}- veszteség érte — mondotta.'' — Tolbuchin
marsall több mint :J0 £vig fáradozott a szocialista''állam katonai erejének megszilárdításán és Lejáüjeitol t tt eleget hazája iránti kötelességének. Rendki-\üli tehetséggel valósította meg az ellenség szétzúzására irá-rivuló Lángeszű sztálini ter\et. A Tolbuchin matsall pArancs-nöksága alatt álló csaj-jatok Sztálingrádtól az osztrák alpokig nyomultak elóre.
A moszkvai dolgozók r.evé-Isn Parfijenoc, a Kommunista Párt moszkvai városi bizottságának titkáia búcsúztatta az elhunytat. A gyászünnepség befejeztével a Koisefík Párt
és a szovjet kormány vez»lói az olhunyt hamvait tartalmasé urnát a Kieml falához vitték és elhelyezték a falban, .^gyu-sorttk dördült el, utána felhangzott a szovjet himnus», majd a mcszkvai helyőrség patai elvonultak a mauzóleum előtt. •
»
Toliuchin marsall t.-metésé-re magyar kormányk üldötto^r utazott a Szovjetunióba. A küldöttség tagjai Geró Ernő elvtáj s államminiszter, Drahos Lajos elvtárs, az országcryülés elnöke és Szánó István elvtárs, vezérőrnagy.
Sztálin elvtárs levele
a Német Népi Kamara előti
A Német Demokratikus Kéz-társaság Ideiglenes Népi Ka-mará.a »/.ertián Sztálin elv társ leveét tárgyalta. Diockmann elnök m^gáŰai-itotta, hogy ez a le''él a" világ le:nagyobb országának eltVk-élt akaratát bizony !tja, hogy no csupán békés. hanem egyúttal baráti, •zoinszédi együttműködés ben legyen a j émet nép békére tí>-^ekvő, (leTnokratikus erőivel. iAz Ideigleites Népi Kamara határozatit hozott-, amelyben kimondja, hogy
Satái.n le ele különleges
jelentős gü liláopolitika''*
ese-nC-nyt
amely alkalmas an a, hegy fordulópontot idézzen elő a történelemben, azonkívül pedig meg-ercfiitée a b''arátságoe érzüLet-n.eic a rjémet nép irányában. A levél kifejezi a Szovjetunió készségét arra, hogy kezet
nyújtson a német népnek a kékéért folytatott közös küzdelemre. Ez a készség
íTr/3 köle''ezi a német né-pet, hogy még az eddigi-ni''l ¡s nyomatékosabban harcoljon a ¡¿kiért.
A Német Demokratikus Köztársasági an egyesült erők ezentúl fokozott elszántsággal szállnak síkra a béke megtartásáért és erősítéséért. A határozatban f«:hivják a nyugati ö\ezcteklen élő németeket.,
ne lankadjanak u Németország egységéért és a l ékéért rivett közös harcban.
A Német Demokratikus Köztársaság Ideiglenes Népi Ka-marája'' végül cszinte hálaüd-vöz''etét küldi Sztálin generá-lisszimuszhoz, ai Szovjettmió kormánya nagy €s bölcs veze-tőjéhez."
A jugoszláv nép nem felejti el
A SZOVJET HŐSÖKET,
akik számukra is mephezták a szabadságot
Az Unita leleplezi Titóék aljas módszereit. amellyel igyekeznek külföldi látogatókat csalogatni Belgrádba a felszabadítás 5 éves évfordulójára rendezet» „ünnepsé-g«lcr«". Azzá! kecsegtetik a külföldieket, hogy a költségeiket is megtérítik. A belgrádi renegátok azonban iól tudják, hogy
a bebörtönzött jugoszláv ha. zafiak átkai messze hangzanak ¿s jól tud fát'', hogy semmiféle nyugati ^sigitségnem tudja elhallgattatni a jugoszláv nép elégedetlenségét
és megszilárdítja a roskadozó Tito. klikk összeomlást. Ezért árulásaik leleplezésére semmilyen csalástól, semmilyen árulástól nem riadnak vissza, A partizánok azonban jól emlékeznek, hogy 5 évvel ezelőtt Tolbuchin marsall csapatai vonultak be Belgrádba, miutáfl eg&z Romániát és Jugoszlávia nagyobb részét felszabadították.
A szovjet haderők t*{té* le. hetővé a szabadságharcosok, nak Görögországban, Albániá'' tian és Jugoszláviában egy. aránt, hogy megsemmisítsék a fatfzta hordák maradványait.
A belgrádi lakosság nem könnyen felejt; nem könnyen felejti a szovjet hősöket, akik a Duna és a Száva partjára is elhozták a szabadságot.
A külföldiaket-azért hívták meg a Titóék által rendezett belgrádi ..ünnepségekre", hogy a díszes ünnepségeken csak Titó, Gyilasz és Rankovics kitüntetéseit lássák és ezzel valami-féleképpen leplezzék gyalázatos rendszerüket és a nép szörnyű árulását. Az olasz partizánok azonban méltó választ adtak az árulóVnak, amíkoT kijelen-!etíék: bízunk benne, hogy a ju gószláv nép meg fog szabadulni az áruló Titó-klikktől és akko+majd kitörő örömmel veszünk részt az igazi felszabadulás megünneplésé, ben."
Szánalmas alkudozások között folyik Mayer kormányalakítási kísérlete
Rcné Mayer. a franciái nngylökiL j^ló''tj ■ valószínűleg csütörtökön ker felhatalmazást a kormány megalakítására a nemzetgyűléstől. Paul Reynauld. a nagytőke másik csnjíoríjátrak képviselője, tá-mogaiását igérle Mav-Tuak. ha a kormánya megalakítása után sürgősen megszavaztat .1 nemzetgyűlésben egy. a jobboldalnak kcd\«ző választási törvényt <''s azután fe''nszluttj« a nemzelgj-iilcst.
Az egész kormányalakítási kísérlet szánalmas alkudozás és kölcsönös vitatkozások között folyik tovább. Csupán egy dologban van egyetértés a reakciósok között"és pedi''g abban, hogy semmiféle beremelé«* 1 ein enfiBdélyoznok a dolgozóknak, Politikai körök nem látnak nagy jövőt egy osetlesjcs Majer-kormány előtt, épp ugr, mint a Queuille-kormány előtt. Ennek ia, annak is sorsát a francia nép dönti eh
ATASzSz a magyar 5 éves terv előkészületeiről
A TASzSz iroda budapesti tudósításában közölte, hogy a Magyar Népköztársaság gazdasági fejlesztésére kitűzött ts 1950. januiir 1-én kezdődő 5 éves terv kidolgozásában a magyar dolgozók széles rétegei is résztvesznek. Megkezelték az 5 éves terv célkitűzéseinek megvitatását az ország nagyobb vállalataiban. A terr megvitatására szánt első nagyobb munkásgvülést az ózdi vasgyárban tartották. Ezen a gyűlésen a munkások és a szakmunkások sok értékes javaslatot terjesztetlek elő. Hasonló gyűléseket rendeznek az éves tervvel kapcsolatban az ország többi üzemeiben ík.
Leflionistt Irinán gazdasági lanácsaíéja, mert a kormány pilitikája tönkreteszi Amerikát
Dr. Nourse, Truman gazdasági tanácsadó bizottságának elnöke közölte, hogy álíásáról lemondott. Megállapította: »A kormány gazdasági politikája tönkre teszi Amerikát.« Rámutatott, hogy a kormány in-
tézkedései felborítják az államháztartás egyensúlyát és növeli a fedezetlen kiadástöbbletet. Végül hangsúlyozta: »a kormány visszasüllyedt a deficites gazdálkodás hínárjába«. ^
flî MDF Psiílikaf Bizottságának távirata az flmerilísi Kommunista PárI elnökéhez
WMtam /■ Fosler el társnak, 0» Amerikai K":><vv''hí$(i párt elnökinek.
A Magvar Dolgozók Pártja politikai Bizottsága felháborodással értesült arról a példátlan Ítéletről, mellyel az amo-rikai dolgozó né|> legjobb fiait. h Kommunista Párt vezetőit eujtották.
Az amerikai reakció a Alind-bzentv- és a Kajk-jenel kapcsolatban folyton az amerikai szabadságjogokat dörzsölte az orrunk alá.''Most látható, hogy néz ki ez a szabadság a gyakorin tbnn.
Amikor a magyar dolgozó nép rokonszenvét ós szolidaritását nyilvánítjuk az üldözött amerikai kommunisták iránt, egyben biztosítjuk Önöket arról", hogy felháborodásunkban osztozik az egész haladó embo-riséfy.
. Biztosak vagyunk tenne, hogy az amerikai reakciónak ez a példátlan eljárása csak növelni fonja a Kommunista Párt lefolyását és fokozza sikonéit.
Molog kommunista üdvözlettel
a Magyar Dolgozók Pártji Politikai fíiáofteág i
Akadályozza meg az osztrák kormány, hogy kémek és fasiszták «szökdössenek át a határon
Magyír jegyzék íz
A magyar kormány íels/.óli-lást inlézitl az osztrák kormányhoz, hogy az illegális ba-; árát lépesek elősegítését, ami <»szírák .részről állandóiul fo-•!vik. tegye lehetetlenné. Az osztrák válaszjegyzék azt állította, hogy a határsávon vlht iyezett magyar biztonsági berendezések veszélyeztetik az osztrák állampolgárok t:sti épségét és biztonságát. A magyar kormány leszögezi;'', hogy n biztonsági berendezéseket a kel kV gondossággá í hélyexték el a magyar közegek. A biztonsági berendezésekre azért van szükség, inert a határsávon tömegesen igyekeznek beszivárogni magyar- területre csempészek. kémek, fasiszták, imrvrialisla. fgynökök. Ugyanekkor hasonló elemek szökdösnek ál Magyarországról
osztrák kormányhoz
Ausztriába. Valóságos embercsempészei folyik a határon, amerikai ügynökök segítségé-\el és közreműködésével, s az osztrák szervek is elősegítik az illegális határátlépők útját. Leszögezi a jegyzék: az osztrák határszerv?U rsoroza-tosan megrongálják a védelmi berendezéseket, állatokat hajlanak a drótsövényekre és ál dobált Ijotokkal felrobbantják az elhelyezett aknákat. Maga Hclmer belügyminiszter nem akadályozza nieg áz embercsempészést, hanem Jiatár-mcnli látogatásai söráh ellenséges beszédeket mond Ma-gyarországról. A magyar válaszjegyzék felszólitja az osztrák kormányt, hogy erélyesen vegye fel á''harcot a határon garázdálkodó kémek, fasiszták és csenipészbandák ellen.
Sztálin, Trumao, Attfee találtait javasoltak és a Kinai Népköztársaság elismerésé! sürgették " az angol atsáházban
London. 3i munkáspárti képviselő határozati javaslatot nyújtott ly.'' az alsóháziban, hogy'' Alllee miniszterelnök kezdeményezzen tanácskozási, u kormányfőkkeí, főkénl az Etfyeifftll Államok és n Szovjetunió kormányai közöli, nz alomfegyver és az egyéb tö-megpusztító fegyverek terme-lésével kapcsolatos verseny
megszüntetéséről. Ot fii ligetien munkáspárli képviselő javaslatot nyujloll be, mely szeriül mondja ki a ház, hogy « l''ormosai halóságóktól, me-lyokcl nem lehel többé Kinn WinAnyAnnk tekinteni, meg kelt vonni a diplomáciai -elismerést és haladéktalanul él kell ismerni « kinai népköztársaság kormánvát.
EMELKEDIK AZ ÉLETSZÍNVONAL:
Kevesebb zálogtárgy kerül árverésre
akanizsai Zálogház N. V.-nét
A Osengery-ut elején van Nagykanizsa egyik legrégibb NV-jo. A zálogház heve eszünkbe juttatja a spekulációt j§3 a kizsákmányolást a múltból. Most, amióta Nemzeti Vállalat, csakis a kisemberek érdokoit nézi Egészen csekély kamat és kezelési dij melleit ad kölcsönt.
Varga József, az NY vezetője mondja:
— Jellemző az életszínvonal emelkedésére, hogv mie a múltban a zálogtárgyak 30—40 Mázaiékát kellett kényszerárve-nfere adni, mert a gazdáik r.em ¡tudták kiváltani, most mind-öesszo -8—4 százaléka keiül érverésre. ''
— Most pedig, hogy a zá-Kffház bey»zBtt9 az önkéntes
U
1840. okt. 20,
2
oldal
ái-vorést, ami oory kis vásárnak is megfelel, fokozódik az érdeklődés. Nem nyerészkedés, hanem az áru mó ^felölő ára miatt, do behozza a feles Leges holmikat. Itt megbecsüljük az árát és aszerint törté lik az árverés. Az eladó is megkapja a tisztességes árat és a vovő sincs becsapva. 21-én ilven árverés lesz.
Érdeklődtünk a behozott tárgyak után.
— Elé? széfen vannak már — mondja Varga József — és megmutatja a tárgyakat. Többek között vannak festményeik, téli ruhadarabok, szőnyegek. Most már sokkal nagyobb az érdeklődés, mint az első árvs-nésnél. Látia a vevő éppen ugy, mint az eladó, hogy sokkal jobban jön ki, ha ilyen szervezeten keresztül adja «1 a fö''esl^gös, vagy veszi moa-
a szükséges holmikat.
A textilkereskedelem őszi programja
Textiliparunk rohamos fejlődése nyomán a Textilipari Kereskedelmi Központ árubősége egyre inkább emelkedőben vai* hogy az ország egész területén biztosítsa a jó és olcsó textilellátást, hogy jó minőségű .kabátokkal és ruhákkal lássák el az őszi és téÜ textilpia-cot. Az olcsó női télikabátot már 480 forintért lehet vásárolni. A női szövetruhák ára 180 és 450 forint között mozog. A női flanel! ruha pedig már 79 forintért kapható. A férfi öltönyök ára már 288 forintnál kezdődik 450 -460 forintért már egészen kitűnő minősé, gtí kész öltöny kapható. 79.80 forintba kerül majd a puha tipii* nyúlszőr férfilcalap, «ztirke. fekete éi harna tipiiMzinekben. A Tev tilkcr« skcdolmi Központi a nyári. ,.*clyomhe|c?<" nagy .ift«rc utin^l-hotárortn, hogy röviilenon „gyanú-bemutatókat" rcadez Budapesten éü a vidéki váróidban,
Üzemi értekezlettel készülünk
az ötéves tervre
A célhoz máj■ csak egy lépés van há(ra, s üzenteink dolgozói nagy lendülettel, a: eddigi eredményekből fakadó lelkesedéssel dolgoznak a hároméves terv sikeres befejezéséért, ugy ahogy az a Pártválasztmány határozata elébük tűzte. Egyszói>al a munkások itt Ku. nizsán a MAORT-nál és a téglagyárban is már teljes egészében lát-hatják azt, amit végeztek a hároméves tervben. Látják szép eredményeidet, ha visszatekintenek. De a munkások előre néznek, s arcuk már az ötéves terv felé fordult, amelynek nagy vonalait, hatalmas perspektíván ismerik. s már fudni akarják azt is mit hoz s<*iát üzemüknek, s milyen munkát hoz személyüknek az ötéves terv, s annak első esztendeje.
Az üzemi értekezlet időpontját mé£ nem határozták meg. A részletes terv elkészítését">1 függően a hónap végén, a következő hónap eleién tartják mos:.
TANÜLJÜNK A SZO VJ ETU N1 ÓTÓL
GRIGORIJ RÜSSZ9L0V ÉS g IÖBBSET ELSfllÉTITláK RZ ELMÉLETET
zások nehézségeiről akarok be széLni. Arról a szeminárium**
fogok leszámolni, amelyen a hallgatók ismeretei BSf kialakult módszerrel tanulmá nyoztuk a »Szovjetunió s*o eialista társadalmát«.
Hal látóimnak az olCzr> níLnáriumi naj>an kiceztotteoi az orm a té riára vonatkozó iro dalmat. Megmondtam nokik'' mihen ujsiUjokban és folyóira! tokban találhatnak tan''ulmá nyaiklioz folhaszi-.úlhntó rvnva ÍT<)<. A halljCfttók otthon jiyjy. zetokot lü'':szítotU?k olriucna-nyaíkról. A szominárium Va». detén moifkérdozbeni, volt-e a n.oiradott irodalomban valana olyan, amit nem értettok mt^. Kérdéseikre me^ma''ryantóUnii a bon}''olult*bb jirobléinákat és az idevon szavakat.
(A Szovjetunióban és nálunk is megkezdődik az uj pártoktatá-si évad. A marxista-leninista el. mélet elsajátítása és elmélyi|éüc ön tudatosság teszi a dolgozókat, munkájuk termelékenységét egyre emeli. Az alábbiakban a Szovjetunió egyik polijikai iskolájának vezetője, Krigin, számol be nuuikájárói.)
Politikai iskolánknak az én vezetésem alatt álló esoport''á-ban nyolc hallgató tanul. Valamennyin offvszorü kolhozpn-í-úsztok. Az oktató nu^kdzílése olótt ogyikükivok som volt komolyabb |k>1 ilikai képzottsétfo. I)o most nem nz oLső fojrlalko-
A Vasvázas dolgozói nagy leLkesodéssel készülnek az üzemi értekezletre. Mielőbb szeretnék tudni a jövőt, mert tudják, hogy szép lesz s jót szivosen vár az ember.
Faluvégi György elvtárs, a Vasvázas üzoWezetőholyett«3 mérnöke késziti a terveket és Nagy Imié soofit noki. Előbb globálisan, aztán egész részletesen, műhelyekre szétbontva készítik ol a jövóévi tervet.
Nálunk hosszadalmis munka oz — mondja Szatmári olvtái-s. --- Előbb meg kellett várni, hogy í''>ss:<es üzemeink elkészítsék jövőérvi tervüket s azokhoz ian/.odva kell nokünk ollcészitoni a Vasvázas tervét. A tolo|»kt*>l a imj>okban kaptuk mpi; a torvokot, aiiuoh-ék 8 niilliós értékű munkát kövo-telnek inog tőlünk az ötéves terv ols''i évv''.l)on. 10/,okét u munkákat most saját tervünkbe állítjuk lio én dolgozzuk ki tészíofoscn, műhelyekre, ogyos ceo|X)rtokra, emberükre lemenőben.
Ll!
A nagykanizsai Tégla^vár NV-nél sem kisebb érdeklődésééi várják a dolgozók a szombat délután 4 órát. Ekkor tartják ugyanis a gyárban a terv-isuieriétő üzoini értekezletet.
Az iizonií négyszög Tóth László üaomvozető mérnök eló-törjes/.té^éro mogtúi-irplta má''-a gyár jövőévi tervét. A részletes''terv elkészítésén most dolgoznak.
— Torvünkl.on komoly l*oru-házások szenei jelnek az ötévos terK-e''s''i csztondojéhon — mondja Tihanyi elvtárs, az 013 titkára. -- Még obl>on az évben l>o''ül.itjuk uj téglapré-bünlaet, a torvot mar «rre dolgozzuk ki és az ("»téves terv első évól»ti beállítjuk a bányában ti kotróiét, a gyárban uj automatát és keverőgépet
A dolgozók mind'' a MAORT-nál, mind a Téglagyárban, nagy ¿r. deklödéssel figyelik a terv elké*t: (ését és a: eddigi tapasztalok fel. Használásával ötletekkel segítik a mérnökök munkáját. Ugyanígy ér. deklödéssel várják a üzemi értekc ztetef is, ahol teljes egészében meglátják a tervet és megbírálják, állást foglalnak mellese.
MUNKAMÓDSZERÁTADÁS
Z-ACAHACAVON
A KŐVÁGÓ, a ..ritzer" munkája amellett, hogy verejtékes, sok ügyességet kivánó munka is. Ugy odavágni a bazalt tömbre, hogy az kockákra hasadjon, nagy gyakorlatot igénylő mesterség.
Vasáros György elvtárs, a kanizsai pártiskola hall Jattja már 10 éve csinálja ezt a zaíakalápi ba-zaltbányábaa. Az idö má* jól betanította kalapácsát, s az jó helyre 6zokott csapni, mégsem tudoft olyan teljesítményt elérni, mint például Bereczky Nfcndor «IvtáTS, az élmunkás.
— BEKECZKYNEK fö fogása volt — mondja Vasáros dvtárs. — Ahova egyszer odacsapott «acéljával. oda métfegyarer sem kellet* ütni. D« mest is fölfelé Bereczky elvtir« százaléka, mitftfca hurtik vot&a, 180—155 ixix»lék
szokott lenni az átlagleljesitménye.
— Hát az nem igaz, hogy én azf nem tudom megtanulni — mondtam magamban és Bereczky mellé szegődtem. Néztem, figyeltem ar. ő munkáját, az meg ebnagyarázt? fogását és versenyre keltem vele
VÁSÁROS elvtárs teljesítménye is emelkedni kezdett. <160—180-183, ugrottak fölfelé a százalékszámok hetenkint a teljesítmény lapon. — Itt aztán egy kicsit megállapodtam, két százalékkal mindig le volfam maradva Bereczkytök —D nem sokáig, A mult héten Vasáros elvtárs 187 százalékra teljesítette a normát, — Azt hiszem hogy taofft Bereczky elvtárs maradt 1« két százalékkal. Most a pártiskolán olyan eröf izedek magamba, amivel aztán ns«m állok 200-ig, s most maid én fogom a föbbi vágókat tanítani.
Elsőnek Vludimir Kasiütolov ismertotto a szocíalinti 4 u kapitalista gazdasági rendszert részletesen és Kzumlélr-fiaoon. Eli.eszélését wjines ^dákkal füs/.C!ezü>. Főként olynnokfcal, amel.veket faluja fejlődéséből és mindennapi életéből. mBrí-tott. Ehliez a kérdéshez hozzászólt Grigorij Kasszolor is, aki elméleti hibákat köT©íefct cl, amelyeket a többiek he-lyesbitettek. Töbl-en kiqgészi-tették az elhangzott hozzászólásokat.
Ezen a szemináriumon it. mint az előzőkön, kiderült, liogy a nyolc liallgató közül hárman gyengén sajátítják ci nz anyagot. Mindenekelőtt kikutattam elmaradottságuk okát. Megállapítottam, hogy Artu-hov elvtárs azért maradt vissza, a tanulásban, mert i^tfigség miatt hat foglalkozást elmulasztott. Kurickij elvtársnak pedig az a hüm ja, hogy kE\e-iot olvas. Ezekkel az elvtársakkal egyénileg i^ foglal ku zom. Gyakrabban kérdnzti-:)i ókot az órákon és ("t^zohozoni őket a fejlettebb hallgatókkal, közös tanulásra.
Több Ó ve folytatok ok la ló munkát és a/, a t aj > aszta latom, hogy az elméleti tanuJánbaii nagy senil.ségvt nyujt a vonal-ko/.o szépirodalom. A/ iro dalnii si''jjódeszközók uuT.rU fontos szerepük van métí a kí-peknek és egyéb s/.eimétlctö eszközöknek. Megfelelő irodalmi alátámaisztásaal fcs szeiulélbclö tanítással a liall-gatók többsége igen jól lialad előre. A tapasztalat azt mutatja, hogy az iskolában szerzett elméleti "ismereteket alkalmazzák mindennapi termelő munkájukban is: szemináriumom hallgatói valamennyien kitűnő munkások.
Néhány szót magamról is. Velünk. * propagandistákkal, előadókkal a párt kerületi bizottsága havonként egysuer értekezletet tart. Ezen kicseréljük előadói munkánk tapasztalatait. módszertani st-gitséget kapunk és megbeszéljük "a legidőszerűbb politikai problémákat. Az értekeztetek segítségemre vannak oktató munkámban, de ezek melW* természetesen önállóan ís tanulok. Most éppen a Bolsevik Párt történetét tanulmányozom. Ehhez sok szépirodalmat olyasok. Szakadatlanul
arra törekszem, hogy eln^* Iyilsem elméleti tudásoouit,
mert tudom, hogy f; remtem nteg hallgatói''» PJ»^* tikaí fejlődfs''éneTc «ítéleWHi«.
így áll OLZZ ös&i verseny
eiyefö gyöxöii — vescet a sümegi járás
, szániás-votósi mun-„>ráenysziTÜ elvégzése megvaezorté nagy ütemben fo-(y&. Járás a járással, község ¿¿zsúggei,'' .dűlő a dűlővel vtriáWPz- Az egyéni versenv-¿k szám.! is ogy.ro inkább rtrWktvlík. A Vármqgvoi 01»-/tiih bizottság/a DóFÖSz mo-jAci ntkárságával karöltve a iöas^k közötti versen vt most jrté''^l''e ki a Leérkozott jelenek űllénőrzéso és holyszim a^mlé?»» alapján.
Ezek szerint a kia Iíetyefó község vitt» el a pálmát. A rozs és buza 100 százalékos elvetését október 17-én végezték el a község szorgalmas dolgozó parasztjai. A mélyszán-, tásból is már csak alig van hátra a liatárban. Earlahidán legelőször végeztek a rozs vetésével. viszont a búzával egy nappal később, mint Iletyefo. Megyor áll a harmadik bolyon. Rózsásszoget viszont megelőzte Korkakutas község.. Batykot pe-
dig Valkonya. Borafán is elvetették már a búzát. A község 8. bolyán áll.
A vármegye 10 logjobb községe között szerepel ZaLakösz-vónyes és Fűzvölgy község ie. A járáaok közötti rangsor a következő: első a sümegi járás, második a novai, mig a harmadik bolyon foj-fej melletti versenybon a lenti és a zalaegerszegi járásunk áll. A versiony-ben hátul kullog a tapolcai járás.
Kovács elvtárs már elkezdte az ötéves tervet, /
MERT ELVETETTE A BÚZÁT IS
\tost már akár nyugodtan „hn#tiv is h''ot*U''Z C.vörgv. Hisá-n ''jócskán tul van már . munka iuMuv.cn. A rozsot •)i;ir vagv három IicLí elve-jCVi» és á búzája is már löbb (Jliűt egy hete földben van. ¡{«otera ö mégsem pihen. mert üaiítká azért még akad liövcn. lU van például az őszi mélyszint ás is, amil cl kell meg \igéznie: Azután... Különbé» más .tennivaló már nhics s a gazdaságban. .Kovács olv-iárs- már minden egyébbel v^eti. ^¿»"»ze. azért pihenni M»ésiSi-in lelieí. meri a ház kö-■ uf mindig akad valami, i<o* a/tán a munka sem áll meg.
M<ksI is. amint itt ülünk az -iltfircr kis liáz szoliájában Kovács Gvörggyel,'' egyre arról Ix''-zól. ''mi .minden vár még rá''a közeljövőben. S vala-iiuarovi mimka fölött ott csúcsosodik a legnagyobb: uj családi házat akar épiteni. Ha rn*\ készen rész, «¿hagyhatja a családi házat, ahol M-nW p !Í«il ezután csak a bátyja lakik majd.
nem is <?zcn, van most -1 fétfvvg. hanem elsősorban .ízen, hogv Kovács elvtárs — -i" nu-g a bátyja - .
u «HM Mitttt valtak,
Oltáron elvetették előbb 1 voz-sot, aztán a búzát is. Er-.<■<»1 l^zélgetünk'' vele;
Persze várhattam volna mondja. Hiszen ¡■lég messze Van még az ftz •ktőber 31. Dehál miért váriam volna V Hogy az egész fahi »ajtain nevessen? Mert mife-h;nk. esak ugv van az, hogy .»1» október végén, vagy pláne inívcinh''.''Hx''n vet. nem érdemel mást a többitől, mint azt, kinevessék."
— fis különben is, a korai vetésnek nincsen párja. Ezt ''»ár én is tapasztaltam. Az utóbbi években igazán jó termesem volt. Egyrészt meri Voráii vetettem, másrészt meg ^»zert. mert rendesen csávázom, tisztítottam a vetőmagot Most azt mondja el, hogy a hold szántóból 2 és negyeit- vetett el. Egy és negyed, told rozs, a többi buza. Álta-^bau mindenki így van 01 ^reon. Kevesebb a buza, min Miért? -Nagyon éles homok « ,ü»q errefelé. Ezért szinte nem f merünk búzát vetni. Ritka sikerül a vetés. Az idei S;?611 vplt, meg a mostani is "Ven fesz, remélem — mondia ^vács elvtárs. — legalább is "vénnek mutatkozik. Olyan
"Mao kikelt már a faaza
tóld hajtások. Egé belepték már a földS ^nézném akármeddig. Pedig gizán meg kellett éíte doí sozrn. Meredek partosak a
földek, nehezen lehet megszántani és nehéz a vetés is. )c azért megéri...
Megemlítjük a pb határozatát. Kovács elvtárs mindjárt kész a felelet lel: őt nem érte készületlenül a határozat Szinte nyakig: bernié volt akkor már a munkában. Utána pedig még jobban nekilá-lott, liqgv kommunista létérc valóban példát mutathasson. Ez sikerült is neki. Község-szerte tudják ezt róla. De szükség is volt a péidumtíta-tásra. N''o, nem azért, mintha különl>en nem ment volna Ollárcon a munkái (A buza velősénél valahol a 90 százalék körül jár már ez a község.) Inkább azért, mert tőle már megszokták ezt.Még aljból az időből, amikor az ösz-szecsküvő Eszterházy ''herceg-- uradalmaiban volt cseléd. Akkoriban a munkája
Ez van a számok mögött...
ylán megvolt a becsülete --ifiy mondja Kovács elvlárs. Hanem su szája ulán nem. Még akkor is felemelte szavát a cselédtársai érdokélwn. ha neki ezért kára is lett. Most pedig.
mint kommaniata a Jó muakivat mutat pMdít,
mert tudja, hogy a jó munka, a termelés fokozása a dolgozó nép érdeke. Igen. a több kenyér, ami csak akkor lesz igazán több, ha ő is, meg a többi dogozó paraszt idejében veti el a gabonáját.
így beszélgetünk Kovács elvtárssal, aki ugyan pihenhetne most már, de mégsem pihen, mert még sok munka van előtte.
— Van bizony — mondja. — Itt van az ötéves terv is, amil én már elkezdtem. Elvetettem a búzát és a rozsot.
FRISS LENDÜLETTEL FOLYIK
52.000 VJ TAGÉHT
A ZALAI SZÖVETKEZETEK VERSENYE
Az utóbbi hetekben némileg mintha alábbhagyott volna a megyében a szövetkezeti tagtoborzó verseny. Ennek okául he lehet tudni azt., hogy ezok-bon a hetekben más,'' fontos kérdések elvonták a figyelmet a toborzásról.
— Persze ezt igy nem leliBt azért általánosítani, mert sok szövetkezet- azért talált módot arra, hogy a tagtoborzást folytassák — mondja Korács József elvtárs, a SzOVOSz megyei szervezési osztályának a vezetője. — Most azonban a zalai bzö vet kezetekben
újult eröitt megindul a verteny
azért, hogv ez óv végére mo^-logyon a vállalt 52.000 tag. Néni lesz könnyű föladat, bár a zöm már inogván. Eddig 36.000 tag it toboroztak a <»il<n szöiefke*'' tck.
Az uj lendülettol megindult versenyben már szép eredmé-
nyek is mutatkoznak. A I»Gs-nvei földmüveBszövetkcKrt például
három iuip alatt 1G0 uj tagot toborzott,
ami egészen kiváló eredmény és például szolgálhat minden zalai Bzövetkezetnek.
— Párosversenvek indultak egyes szövetkezetek között — folytatja Kovács elvtárs. — Voi-senyek folynak a ezővetke-zolekeil belül is, az egyes tagok között azért, hogy ki bzb-roz több uj szövetkezeti tago*.
— A UujM>or»''tsiutk -nagy
jelentőségű wn
és ezzel egyre inkább tisztába'''' jönnek megyénkiiok Hzövotkis-zeto!<be tömörült dolgozó parasztjai. A verseny lendületéi, lormtazeitescn tovább kell fokoznunk, hogy do.omber régére valóban bent ltgyen k sz ö vetkezcW-: ben az 52.(XX) uj tíif
„Felvértezzük magunkat a tudás fegyverével"
'' Megkezdődött az oktatási munka
Bátran kimondhatjuk: ha kádereinket a munka minden területén ideológiailag ki tudnók képezni és politikailag annyira megedzeni, hogy szabadon tud-nának tájékozódni a belsö ét nemzetközi helyzetben, ha telje. s''n érett marxistákká-leninisták. ká tudnánk őket tenni. akik komoly hiba nélkül képesek megoldani az ország vezetékének kérdéseit — a^kor minden alapunk meg volna arra, hogy kérdéseink kilenctized részét már
A Pártválasztmány határozata óta egyenletesen emelkedik a termelés a Vasvázasban
ior> o;0 107 «/o 113 o/o 110 %
A MAORT kanizsai gépmü-tvelyéiiek igy fest az átlagos teljesítménye: Junius: Julius: Augusztus: Szeptember: Véletlenség?
— Nincsenek véletlenek -mondja mosolyogva Fodor Ernő elvtárs, a fiatalabb bodor, egy magas, erős, nyugodt mozgású esztergályos.
A MAOHT-náf hosszú id.ig valami
láthatatlan határ
volt a teljesitniények aljában. Valami akadály. *
— Helyes a kifojézés - véli Fodor. — Különösen mutatják ezt az egyéni teljcsitmé nyek. Ilt 120-on felül alig szökött teljesítmény azelötu Most uj, tan asztal a lianabi munkások melleit is megvai csaknem a 120-as átlag.
Azelőtt — ez azt jelenti augusztus 30. A Párt választ mány okkor hozott határozatot a termelékenység emeléséről, a normákról, felelősségről. ,
— A gépműhelyben neir. egy csapásra Yáito2o£fc? nieg a helyzet, de kétségtelenül megváltozott. És a folyamat mosi is tarT. A változás egyik oka, hogy
jflkli • 8?«rv«7ét
A műhely vezetőség több gondot fordít'' a munka helyes
;tegszx.rvezé,sére. Azelőtt me. !<ezdtcm egy munkát, s a kő epinéJ odajöttek hozzám: »Hagyja abba Fodor elvtárs,
ez sürgősebb.« Átállítani az esztergál, aztán ismét visszaállítani, tudja micsoda .veszteség ez. Igy nem lehetett teljesítményt "elérni.
Most másképp van. Egyszerű volt a iiu^oldás.
Tervszirübb a munka elosztása,
vannak gépek, amelyek előre Ív vannak Állítva az előre, látható, vagy előre ivmh látható sürgős munkákra. Ma már nem kell félretenni Fodornak és a többi esztergályosnak háromszor is amunkát. Igv nem csoda, ha Fodor büszkén mondja: 110 felé emelkedik az októberi teljesítménye.
Varg-a elvtárs li szomszéd gépnél dolgozik, neki is megvan a véleménve.
— Mióta Rákosi elvtárs megmondta, hogy a normákat, ha valóságos teljesítmény van mögöttük ki kell fizetni, az embereknek megjött a munkához a kedvük. Azelőtt, az volt a helyzet, hogv körülbelül 120 százalékig kifizették a teljesítményt, azután már nem. Különleges mutatószámos rendszer volt a Vasvázasban, amely nem a jó munkásokat jutalmazta, hanem a lustákat. És biztonságot is érzünk most. Ha Rákosi elvtárs, magi jelentette ki hogy a normákat nem lehel megszigorítani, mert
jtbb ■■ntamétfszirskk«:, nafvsbb iiy«k*zitt«l
túlszárnyaljuk azokat, tudjuk, hogy nem keli félni a nűrmaszü'' ité WJ1. Aaelött megvolt nálunk az az átkozott rosr;z szokás, hogy ha a mun
kás -egy tízórás munkál nyolc alatt elvégzett, a következ<> esetben már csak nyolcat kapott rá.
*
Szívesebben dolgoznak a munkások ma a gépműhelyben, ezt nem csak az emelkedő teljesítmény mutatja, hancní az is, hogy a dolgozók nem a műszak letelte előli kezdik pucolni a gépeket, nem ilyenkor fogj.i <-l őket a rendteremtési láz, hanem megvárják y műszak végét. És vannak, akik ottma-radnak munkaidő után is. mert tanulni akarnak. Tudják, hogy szakszerűbb munkájuk az általános érdeken lul egyéni érdek. Az ötéves terv kezdetére minél jobb tudással felvértezve akar csatasorba állni minden munkás Megtanulták a Párttól, hogy az ötéves terv harc, amely a munkapadokon dől cl.
Október 21—24-ig. Péntektől—hétfélg. Német Ulm
Denevér
Szíbm film
SÍhuU*ok kttdtta: Hétkteup 4. n. 5 a T 6nkor, ventr- éi auepupokoi C &
__a, 5. 7 * T> «síikor.
BfaMtel olcaóbbta }Ar
megoldottnak tekinfsük." (Sztálin.)
A zalaegerszegi Arany Bárány nagvierme zsúfolásigmiaa-telt a kommünista dolgozók tömegeivel. A sorok között ott látjuk - a várcs, Nekereed és Neszele dolgozó i-arasztjait, d* a közhivatalok dolgozóit is. Az Allamépitészeti Hivatal, a rá-rcsi és a szövetkezeti téglagyár-dolgozói pedig testületileg to-nultak fel. Á gyönyörűen di-Bzitett falakon feliratok hirdetik a tanulás fontosságát.
A nagy őszi oktatási idény megnyitását ünnepeljük. Sebestyén Imre elvtárs, az MDP zalaegerszegi központi pártis f-kolájájiak vezetője beszél. / — Több mint 4 év kemény., diadalmas harca áll mögöttünk. A politikai, gazdasági és társadalmi változások végleg eldöntötték a harcot: Magyarorazá*; az urak országából a dolgoz« nép hazája Lőtt;. Még «un B&a-bad azt gondolni, hog>r mái semmi tennivalónk nincn. Sztá lin elvtárs arra tanít bennünket : »A''em a bolsevikül''« dolgm, hogy i,abóraikon pihenjenek ít szájukat tátsák. Ne (éledjük el hogy mennél remhiyiclt-nebb az eH&nség helyzete, an-ri''tl 89! r ósa''t ban folyamodik szé''eőaégc8 eszközökhöz, fízért forradalmi éberségre i*an taiik-eég. A kapitalista környtsteí. állandó fgyelmeztctó kelt. hogy legyen számunkra.«
— Hatalmas feladatok ¿11-r.ak előttünk, melyeknek TÓgm-hajtására fel kell vérteznünk magunkat a tudás fegyveréről. Nem véletlen, hogy Rákodi elvtáts az előttünk olló kővetkező láncszemként az oktatás kérdését jBlölto mEg. Párttagságunk elméijeti, politikai eain-vonalának elmélyítése az akipjV minden munkánknak.
— A marxi-lenini almiűsf birtokában minden el\tara jobban, hizt saSbaji fogja munkáját ebédezni. Aki nem k<-pezi magát elméletileg, xwn fog tűin e''e .art tonni eaekjafc a követelményeknek, amehttíc elé Pártunk és népünk állította.
6e: eetyén el\-túis nagy tapa-eal foga ¡ott lakódét f>bb értékes hozzászólás követte, mujé aa ün e eá? az InternocioBáié elé-a lé é al réget éri.
1040. okt. 20.
3
oldal

Mai p&siáhkbát
Jó népnevelő akarok lenni — először magamnak kell tanulnom
A poaztaszealláizlói MAORT-üeetaheo. ■cpneveló vagyok. Részi, veit*» « választási agitácíóban ••akugy, mint * terrkö leső n jegyzési népnevelő munkában. A választási karc volt az, mint Rákosi •Irtára mondotta, amely legjobban «•¿közelítette a nagy bolsevik párt agitációs módszereit. S ezt az eredményt nagyrészt azért érték «1 mépn evelőink, s én magam is, *ert «lőzőleg részt regünk tanfolyamon, amelyen érveket, tudási, féüciízélt»éget" ka''ptun^ munkánkhoz. De fiz én munkám nem me-rtilheteit ki ebben. Jó népnevelő akarok lenni és ezért a feladato-yvat, amely a széles dolgozó tömegek állandó tájékoztatása, jól
akarom ellátni, s ezért feltétlenül először magamnak kell tanulnom Ismernem kell "tökéletesen Pártunk politikáját, feladatainkat, s ezt csak ugy tudom elérni, s ugy tudja minden népnerelő elérni, ka be kapcsolódik az őszi oktatási idény megindulásakor d szemináriumi, ragy pártiskolai oktatásba. Én ma. gam most pártiskolás vagyok, de egy hét múlva magam is bekapcsolódom üzemi pártszervezetünk tanfolyamaiba. Nerelni akarom a dolgozótársaimat, s ezért elméleti szinvonalamat a dolgozótársaim elméleti színvonala fölé akarom emelni.
Balogh Ferenc kazánfűtő.
Pusztaszentlászló.
Kifogástalan munkát végeztek a traktoristák*
A mi kózséaünkben nagy fordulat állott be, amikor a/, elmúlt napokban megjött hozzánk a palini gt''páKomástittK-íora. ig.iz, eleinte, amig nem láttuk, nem is hittűkv hogy kö.St''g.ink hegyes-völgyes ha-tárában .szánttuii tudjon. Meg változott a vék-ményüuk.-amikor gyönyörűen hasította főidet. Az egész község vezetősége kint volt. Igazán, hogy •kifogástalan munkát végeztek » traktoristák. A tegnap esto megtartott ,I)éFOSz értekezleten mindannyian dics.Tőleg nyilatkoztak a gépállomás munkájáról. Szőrösök Imre községi) i ró, Hérics yendél.
Cséplő József, Ho.sszu Jjinos meg Horváth József gazdák véleményeit kár, liogv a gépállomás vezetősége nem hal-toita. Az egész^község dolgozó parasztsága nevében beszéltek. Megkedveltük a géjHiket, meg a traktoristákat ls.
lülismeréfiünket küldj ük Gáspár Lajos és a Liszóban dolgozott traktorisfci társainak. Kérjük a gépállomás ve zetöségét, hogy községünk no-véljen melyCg swrcietünket va-lamcnnyi''gépállo.uási do''g.vzó felé tolmácsolja. A tavasszal visszavárjuk őket.
liukovics Antul Liszó.
Zászlót avat a zalaszentgróti MNDSz
A* MNDSz zalaszentgróti szervezet« az elmúlt hónapok folya-jcan, exaiugy, mint a többi megyei MNDSz szervezetek, rendkívüli mértékben megerősödött . és iagsága a választási, valamint a tervköksön jegyzési népnevelő munkába jól bekapcsolódott. Ez azt eredményezte, hogy az asszonyok aktivizálódtak és a kampányok után ls együtfmaradva élet-erós és pezsgő munkát indítottak a szervezetben. Az igazi tömeg-szervezetté fejlődött zalaszentgróti nőszervezet legújabb munkája: lázas készülődés zászlóavatásukra. Nagy lelkesedéssel dolgoznak a2 asszonyok a zászló hímzésén, díszítésén. — Méltó kell, hogy legyen a zászló hozzánk — mondja Bruckner Gáborné ügyvezető.
rádióműsor
PÉNTEK, OKTÓBER 21.
Kossuth Rádió: 7.45 Magyar nóták. 11.30 Mozart: Kilenc menüett. 11.45 Elbeszélés. 12.15 Könnyű dál-i''amok, 13.00 Keringők. 13.45 Hanglemezek. 14.15 A Vasutas Szakszervezet furószenekara játszik. 15.00 Hanglemezek. 15.30 Hanglemezek. 16.00 Rádióiskola. 16.40 Marxista-leninista negyedóra. 17. Termelési hirak. .17430 RinmiMij-Korezakor: Májusi éj. 17.40 Szovjet napok — siorjet emberek. 18. 15 Operettrészletek. 18.30 Román táncok. 19.15 Bach: Olasz verseny. 19.30 Gre''.ry: Balettszvit. 19. 45 A Falurádió negyedórája. 21.00 A Rádiózenekar játszik. 22.20 Népszerű operarészletek. 23.00 Tánczene.
Petőfi Rádió: 7.20 Az Atlanti Óceán kapuja. 7.30 Hanglemezek. 10.15 Szórakoztató zene. -11.10 Óvodások műsora. 14.30''Jeney Zol_ tán furolázlk. 15.00 Rádióiskola. 15.40 Odysseus kalandjai. 16.40 Kíváncsi mikrofón. 17.00 Dolgozók Zeneiskolája. 17.20 Tánczenekar. 18.00-Az ifjúság hangja. 18.20 Indulóik. 18.30 Könyvszemle. „Maxim Gorkij Amerikában." 19.00 A technika úttörői, 19.20 Magyar nóták. 20.00 FaJurádió. 21.10 Szív küldi szírnek szívesen. 21.30 Mi újság a sportrilágban? 22.00 Kalandozások a zenetörténetben.
A Magyar Népköztársaság alkotmánya a munkásosztály és a dolgozó nép győzelmei
— SZEMINÁRIUMI ELÖADA-SOK A KIOSZ-NÁL. Felhívjuk a KlOSz-ba tömörült kartársak figyelmét arra- hogy Csoportunk kebelében rövidesen meginduló szemináriumokon való részvétel céljából folyó hó 22-én déli 12 óráig hivatalos helyiségünkben je. lentkezzenek Nagykanizsán. Vezetőség.
Pk. 133St''1949 sz. Fksz. 94/1949.
ÁRVERÉSI H1RDETMENY
Dr. Szabó József letenyer ügyvéd által képviselt Lefenyei járási hitelszövetkezet, mint az :OSzH tagja javára 2000 forint tőke és járulékai erejéig a letenyei jbíróság 1949 évi 427 sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1949 évi szept. hó 5-én lefoglalt 2286 forint becsértékü ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett'' végrehajtató által megkerestetvén alább megnevezett: és ezen hirdetményből. valamint a foglalási jegyzökönyvekből ki nem tűnői más'' fog-lalatatók javára is, amennyiben elégitési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykere. set folyamatba nincs, az árverést kittizöm és annak végrehajtási szenvedő lakásán Tótszerdahely községben leendő megtartására határidőül 1949 évi november hó 4-én délután fél 4 óráját tűzöm ki, amikor a biróílag lefoglalt ló, szekér, szecskavágó. stb. s egyéb ingóságokalt a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellsoében, esetleg becsáron alul is — de a! kikiáltási ár ''A részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, ha csak ellenkező kívánságát írásban bf nem jelenti. Az>?n ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 fo: rinton felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik, - \
Lefénye, 1949 oíktóber 14.
El»k LáSzló ■ s. k. blr. végr.. mint blróaági kiküldőt«.
MDF klrek RmkMizsa
Műhelyértekezletek
CSÜTÖRTÖK: Magasépítő NV 5
Vámos Jenő, PÉNTEK: Posta 6 Kuhár József. SZOMBAT: Téglagyár 6. Széphegyi István.
PARTNAPOK.
CSÜTÖRTÖK: IV körzet 6 RiUcher Mátyás.
PÉNTEK: I. körzet 6. Szántó Jenő.
III, körzet 6. Karsits László. Rendőrkapitányság 5. Kigyóssy László.
Karhatalmi szd. 6. Siklósi István.
Közigazgatás 6. Tibolt Jolán. SZOMBAT: Karhatalmi szd. 6. Siklósi István.
FALUNAP CSÜTÖRTÖK: V. körzet (kiskani. zsa) 7. Szluka György.
FELHÍVÁS
üzemi, városi, Musí pártszervezeteinkhez.
Október 23—29-ig terjedő héten politikai pártnapok lesznek. Vezérfonalat az időszerű külpolitikai kérdésekről küldünk.
MAGYAR DOLGOZÓK PARTJA KÖZPONTI VEZETŐSÉGE AGITÁCIÓS OSZTÁLY
MEGKEZDTE MŰKÖDÉSÉT Veszprémben a Műszaki Egyetem Nehézipari tagozata. Az egyetem ünnepélyes megnyitóján Kos.sa István elvtárs pénzügyminiszter tartott nagy beszédet.
— A HÁZTARTÁSI . MUNKÁK megkönnyítését és egyszerűsítésé] a Szovjetunióban a legkülönfélébb gépek szolgálják. Ezek a készülékek nagy segítséget nyújtanak a Szovjetunió háziasszonyainak, A háztartási konyhakészűlékeken kívül, amelyek a husőrléstöl kezdv? a zö''.dségfisztitásig minden munkát elvégeznek, most pad lói ény esi -tő, porszívó és egyéb tak&ritógépc terveznek. A moszkvai. - leningrádi és egyéb üzemek megkezdték a készülékek sorozatos gyártását.
— A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS SZÖVETSÉG nagykanizsai csoportja csütörtökön délután 6 órai kezdettel taggyűlést iarf. A tagok pontos és t«lj«s számban történő megjelenése rendkívül fontos. Igazolatlan távolmaradás tag. kizárást von maga után.
— KRITIKUS-OSZTÁLYT állítanak fel a Magyar író Szövetség, ben, ahol elősegítik a kritikusok ui ideológiájának kialakulását.
— A LENGYEL NÉPGAZDASÁG fejlesztése során 8—900.000 szakképzett munkásra, 80—100.000 technikusra és 24.000 mérnökre van szükség.
— ÖTVENNÉGY^ KÖZSÉGBE,-husz gépállomásra, 8 állami gazdaságba vezették be szeptemberben a villanyt. A napokban az ország 400 községet kapcsolják be a villanyhálózatba, Befejezéshez közeledik öt mintajárás villamosítása is. Az ötéves terv folyamán évenként átlagosan 250 község bekapcsolására kerül sor. Az ötéves terv végén Magyarország - minden községében lesz villany.
— A NAGYKANIZSAI TÉGLAGYÁR NV dolgozói szombaton este B órai kezdett«! fáncmulatílágot rendeznek a Szakszervezeti Székház (volt Iparoskör) nagytermében. A táncmulatság bevételét a munkáspk gyermekeinek karácsonyi megajándékozására fordítják. ''
— TOJÁSDRÁGITÁS miatt Németh Mária nagykanizsai lakost 50 forint pénzbüntetésre ítél. te a nagykanizsai törvényszék.
— ZS1RDRÁGITASÉRT, Busa József nagykanizsai hentest 100 forint pénzbüntetésre Ítélte a kanizsai tőrvényszék, ,
Pöki
A bécsi győzetem után
Fclej t hetetlen élményben volt részük a Magyar Népköztársaság labdarugóinak az osztrákok felett aratott győzelem után a bécsi Práter-stadionbun, Amikor a játékvezető a mérkőzés végét jelezte, tőblxzáx szovjet katona ugrotta át a vaskerítést és boldogan ölelték magukhoz a kemény küzdelemben fáradt, de örvendező magyar játékosokat.
A bécsi stadion hetvenezres nézőserege saját szemével ''láthatta, hogy a nagy Szovjetunió győztes, hősi katonái és a népi demokráciák között milyen őszinte, meleg barátság fejlődött ki. Láthatták a szoros ''kapcsolatokat és azt a meg. |
becsülést. mely a Szovjetunió t^ árad a vele együttműködő »¿^ demokratikus államok felé. Láíha/v Iák, hogy a népi demokratikus éli lamok nemcsak együttműködnek ¿. Szovjetunióval, a nagy célok eléréséért, hanem a kisebb, jolemtéfe-telenebbnek látszó kérdésbon & egyek. így együtt örvendeztek » vasárnapi győzelemnek is.
A bécsi diadal különben ro«-¿sek egyszerű spor''-gyózeJcm, fo. nem azt is jelenti, hogy a MajJy«*-Népköztársaság sportja győzött ar imperialista elnyomás alatt nyőgé Ausztria felett. Értékét nővíft. hogy azt az ellenfél oHhoná''uw sikerült kiharcolni.
Mi az oka az NVSE gyenge szereplésének?
Nagykanizsai gőzfürdő . nyitva r''ggel 7*61 e*te 6Jg.
Szomorú képet fest az NB II nyugati csoportjának táblázata az NVSE szerepléséről. A csapat hét mérkőzés közül mindössze kettőt nyert és ötöt simán elveszített. A gólaránya pedig az egész mezőnyben a leggyengébb. Ezt a rossz szereplést az őszi nagy erősítések után még a legborulátóbb szurkoló sem várta.
A hibák gyökere a csapat jeleiu cgi felfogásában rejlik, A játékosok nagy része még a régi tév-útben ringatja magát: enyém a utball. magamnak rugóm. EmiaU a csapatban napirenden vannak) a "egyeimezetlenségek. Az edzések rendszertelen látogatása, a mérkőzések előtti játéklemondás és sok íasonló. A vezetőség pedig nem állt eddig feladata magaslatán. Eltűrte a játékosok fegyelmezetlen, ségeit és nem világosította fel őket arról sem, hogy mit is vár népi demokráciánk sportja az élsportolóktól. A játékosok ideológiai képzését szépen eltervezték, de a megvalósítása egyre késik.
Nem tanúsít kellő erélyt a játékosokkal szemben Czizmarik edző sem. Az uj szerzemények és a vidékiek között szemmellátható-sur. lódások vannak, amelynek a levezetése. illetve megszüntetése az edző egyik elsőrendű feladata lenne. Ez már csirájában magában hordja a gyenge szereplést. Nem beszélve arról, hogy nem használ az együttesnek az összeállítás állandó változtatása, A hét mérkőzésen az egyesület csaknem valamennyi jobb játékosa szerepet kapott, Volt néhány sérülés Í6 a csapatban, de a változások nagy
része indokolatlan volt.
Mosj az őszi szezon közepún vagyunk. Az utolsó alkalmak cgySflr következik, hogy a csapa! kiláboljon a kieső zónából. Az SVSE hasonlóképpen gyengécskén szerepel A hibákat feltétlenül orvosolni kell, A vezetőségnek hozzá kell 1M-ni a fegyelem megszilárdításához és a játékosok közötti egyenlet lenségek megszüntetéséhez. Ho ar,''. sikerül megvalósítani, akkor aeai lesz baj az NVSE-vel, Ellenk-wí esetben méltán kérdezhetik a rezelók és a szurftolók: — Mi htt veled NVSE?
NB I. ÁLLÁSA
1. Kispest 5 2 — 18:3 ír
2. MTK 5 2 — 18:7 tz
3. Ferencváros 5 _ 2 13:8 if
4. SZAC 3 2 2 11:12 9
5. Dorog 3 1 3 19:13 »
6. ETO •2 3 2 9:10 7
7. Újpest'' 1 5 1 11:13 7
8, Debrecen 2 3 2 17:27 £
9, Salgótarján 2 2 1 11:8
10. MATEOSz 2 2 3 21:16 6
11. Soroksár 2 6 2 9:11 6
12. Vasas 1 3 2 12:7 c
13. Csepel 1 2 3 9:8 (
14. Szombathely 2 — 4 11:14
15. Olajmunkás _ »» ó 4 11:21 3
16. Előre — i 6 10:32 1
MHK PRÓBÁT tartanak csütir tök • délután a MAORT-üzcraefr dolgozói az Olajmunkás-pályáa A próbázáson az egyes üzemek párosversenyt vívnak egymással. Több dolgozó egyéni versenyrt hivta ki egymást, hogy melyikéi ér el jobb eredményt.
— ÜZLETATHELYEZÉS. Mélyen tisztelt vevőim szíves tudomására hozom, hogy üzletemet Szabadság-tér 23, sz. alól a Központ Kávéház főúti oldalára Fő-u. 1. sz. alá, volt Olasz fagyialtos helyiségébe helyeztem át. Tóth József vaskereskedő. Nagykanizsa.
^hirdetmény!
A zalaegerszegi tőrvényszék közhírré teszi, hogy a Sümegi Mész-mű NV. kisajátítónak Gróf Tiva-darné kisajátítást szenvedő ellen a sümegi 3946. tjkv-ban ioglalt ingatlan 4687/a és 4684;''a nrsz. parcelláinak megszerzése iránt folyamatba tett kisajátítási ügyében a kártalanítási eljárást az 1881 XLI, tc. 32. §. I. bek. alapján megindította. .
Tárgyalási határnapul 1949 október 28. alapjának d. e. 9 óráját tűzte ki hivatalos helyiségében, amikorra az érdekelteket azzal idézi meg, hogy a ¡kártalanítás felől az elmaradásuk esetén is határozni fog. Sümegi Járásbiróság hivatalos helyiségében.
Zalaegerszeg, 1949 «zept. 23.
Dr. MoSf Gyula sk. tszéki bíró.
ZALA politikai napilap. Felelő« szerkesztő: Szántó Jeni Szerkesztőség; Főnt 7. Teli 5'' Kiadóhivatal: Fő-ut 5. Telefon: 3Í Nyomatett a Közgazdaság! R-T. Nagykaalrsa nyomdájában. Nagykanizsán.
FeWí* Vadóé* a nyomdáért bW
Géx*
APROHIF.DE i ESEK
Eladásrm az összes Ingatlanok nyilvántartva, adás-vételi megbízatásokat vállal Kováts ingatlanköz-vetitő Nagfkaaies*, Szabadság-^ 1. (Centriittal swmbea). Telefon: IH............
Jó állapotban lévő iáskairógép eladó. Cina a nagykanizsai kiadl-ban, i.
Mind''nnemü használt ruhát legmagasabb áron vesz Gálosháií Béla ószeres Nagykanizsa, Deák-tér 14._________1489
Egyszemélyes fehér hálóaiob« bútor eladó. Cin» a nagykanizsai
kiadóban. ____________________154*
Jóitarban lérő Íróasztal elad*. Cím a zalaegerszegi kiadóban, Z83 Elcserélném győri kétszobás Ifl-bérleti lakásomat hasonló zalaegerszegi lakásért. Érdeklődni: Hettinger, Ko«uth-u. 32, Zalaegerszeg;___Z84
Eladó kettő 650—20 és kettő 650—18 autóiköpeny belsővel, k«tt# prima. kettő 70 százalékos. Érdeklődni: Tóth tejcsarnok Somogy-
sámson. Telefon 4._ 1550
Rövid kereszthuros zongora bérbeadó. Cim a nagykanizsai kiadóban. 1557
Eladók beteg tolókocsi, zománcozott fürdőkádak és használt ágy-sodronyok. Nagykanizsa, Fő-uf 12.
emelet._i 1555
Szőrmével bélelt nőikabát és sir-lámpák eladók. Nagykanizsa, Csíny! L.-u. 14. 1553
22-én reggel 95 százaléknál tart Zalában a buxavetés
A sëmegi bazálltafinya 4 millió forintot ruház bs 1950-ben
Leleplezzük a kapolcsi jegyző népellenes üzelmeit

mmmamÊmtmKKmgtmmmÊÊsmmmm
evioiy&m 246. szál
''Slt
Nagykanizsa, 1949. október 22. szombat
Ara 60 fillér

« 11 < jm « Hl «
OTEVES TERVÜNK A DOLGOZÓM ELŐTT
Az Országos Tervhivatal Hnőkségéuek rendelete értol-mélien az "> éves üzc:ni b*r-v''ivt l jóváhagyásra való 1k>-¡•yujiásuk vlöfl inüheh értekezleteken kell a dolgozókkal ,t:i$ár<«yalui. A tcrvismerlctö müholvérlekezletek alapos. ]o előkészítése a szakszerv e-¿■c''jűk elsőrendű feladata. Ez azt jelenti: üzemi bizottság >• ¡tiknak kell gondoskodni ar r;''.l, "hogy ezt a döntő jelen-IrtSiçù feladatot jót elvégez-zók."
Most, amikor ötéves terv»* i.ik kerülnek tárgyalásra a sxéles dolgozó rétogök kő-/ölt, érdemes rövid visszupil-lautási vetni arra -az ídoie. .miikor. Pártunk a 3 éves I.tv trindüását jel-onlettc Sokan hitetlenkedve fogtdjjík és iiVról beszéllek. hogy nem bírjuk végrehajtani, neíii tudjuk előteremteni azt a (i milliárd fo» intőt, amely 3 éves tervünk végrehajtásához szűk ségps.
. A reakció persze továbbment cs arról beszélt, hogy :t 3 eves lery csak. terv marad ós semmiképíjcn- i:eni lesz valóság, különösképpen ugy, atogyan a/.í a kommunisták akarják,¡külföldi kölcsön nélkül». PetV.fi akkor már meg-íanulhstíá volna a'' reákei >, hogy amil a Várt, a.nit U«V kosi elvtárs mond., az mindig valóság, hiszen akkor már, a reakció állal nagv hangon ol-iemetett stabilizáció utip vol-lunk, amikor a reakció láthatta. hogy a kommunisták szava mindig valósággá válik. IX'' hiszen a reakció nem is azért temette a stabilizációt, a •» éves tervet jó előre, mert nem hilt annak sikerében, k*. sjím :izért^merl tisztában volt azauOrliogy a 3 éves terv si-számára a pusztulást jelenti. Tudta a reakció '' azt.
a 3 éves terv - általában a tervgazdálkodás — levezetése azt jelenti, hogy Pártunk vezetése mellett az ujjá-no^- feladatának elvégével kiféjwmk a kapitalista ífizdasági élet anarchiájából « megteremtjük a szociális''a ^izdálkodáshozl etengedhe''.et ''«nu» szükséges saervezelLsé W. í''s ''«szüntetjük a kapitalista ga/.dasági rendszerünk okat a csökevénveit, amé-Y?) ® tőkések szániára a pro-m biztosították, amelyek le-™«teniié tették gazdasági
A 8 érős iorv he jelentés«'', nél caak érveinkre tudtunk ^mttzkodni a leakció támadá-szembon, azonban ma ï£.r ? reakciósok is
u»n.Yto.erok 61 ismerni-enod mérnköt. Mert letagadhatatlan éjként állithatjuk omzág-ri-iaK plé 8 é\m tervünk eredményit. Ma már egyetlen ember ■•na az országban, aki ne •n»aé 8 éves terv ünk áldásait, .«-kinek ne jelentett volna köny-
nyebbséget ipari és mez''sgazda-sáxi termelésünk állandó növekedése. Eredményeinket a nagy szocialista Szovjetunió tapasztalata inak f d használására 1 a Kommunista Párt és Pák si olvtá''S vezetésével érh.tiük el.
A harc, amelyet a régi ie-ünt kapitalista \é lelniezői élen folytattunk, inogod zotte a magyar munkásosztályt é> enne; a l.a-ej ak ecdinényekép-»n juthatunk cl oda, hegy rögzíthettük Alkotmányunk ;t, oddigi oiCdmén.yeinKet és Altot.nányunk kimondhatta, hogy a Magyar .Népköztársaság társa !aluíi rendjének alapja a munka.
iz osn es lUGOszLAvin KiRMiurra
IIÜLSSSZBK MÍ6(in ME6ILKUD8TT
Visiuszlùj elvtárs nyilatkozott a Biztonsági Tanács póttagjának választásáról és az atomfegyverek betiltásáról
i zömeinkben most munka-órtokozUiwk lesznek. Ezéken az órtokezletyken tárgyalja meg dolgozó népünk ő éves tervét, amelyet ugy tárgyat, hogy mindjárt me^;íalálja a nujdiní an''i.ak, hogy a 8 évés^ierv íátralévő részét idó ofótt ^n a iádé k nélkül végrehajtsa. A munkásosztály ói benne Zala me-írve dolgozói a jó gazda gondcs sze . é-.ol vizsg.Ugatják eiedmé-noinl.ot és lázasan kékülnek tervismoj-totá érteiíöztofeip. Jól tudják a MAO RT in.m kásái, hogy olajtermelésük fokozása (töntée.i járul hoz.<á 5 éves né; gazdasági tervünk véste-íajtásáiioz. Tudják a l>azaltbá-íják áldozatkész munkásai, tsgy termelésük hozzásegíti a ''ahi dolgozó parasztságát jx be-vötőutak építéséhez, a vasut-épitéshez, tisztáiban vannak a bauxitbányászok az alumínium rendkívüli jelentőségével és ,udják azt is, hegy mindezeket önmagunknak, a "dolgozó magyar nói)iJOk állítják elő.
Za''a megye dolgozói azért jártad-élen á tervkolosön jegyzésélen, mert jól tudták, hog''v meg fogják találni az általuk jegyzett összeget, sót annak sokszorosát az üzemben, a ját üzemükben.
Most az a feladat, hogy megtárgyalják az 5 éves tervet, de önnek a tanácskozásnak kell*, hogy oiedményo legyen, mea-ttalálni a miódjáit a 8 éves torv gyors befejezésének. Uj egyéni vorsonyzők százai és ozrei kell. hogy k''omolkodjenck a MA-OKT-üzomekben, a bazalt-, a bauxitbányákban, u fürészüzo-inoklon és az egyéni verseny 9/.élOöité é\el a teljesítmények fokozásával koll előre vinni győzelmes 8 éves torvünket.
Vegyünk példát a Nagy Októberi Szocialista Forradalom utáni idókot élő fiatal szovjet! állam dolgozóinak hallat án ön-fel álkozásáról. Kommunisták kezdeményezéssel fogtak hozzá hazájuk újjáépítéséhez, de ugyanugy legyenek mintaké-kópeink a szocialista munka-versenyt fejlesztő szovjet sztá-hánovista munkások hatalmas, lelkesítő teljesitményei.
Molnár László
Visínszkij olvtárs, a /Szovjetunió küiiigyminisztoio sajtó-¡íi tokezletet tai-tott Lakó Suc-eslon, az EÍlSz fótítkársógá-•,ak helyiségfren. P.evezetőben Visinazliij oh társ nyilatkozatot tett a Biztonsági ''i''aaáes há-rom nem áliaiTtló tagjának kü-ezöl;önáll<5" mogválasztá.sá\al caix''solatban. Kijolentotte: a liiztonsági Tanács nem állandó agjainak megválasztása bonyolult ügy, azonban kőnoiyen megoldható, ha a tagállamok íüek az a!a|>okmány 28. ciklío-yéliez, amely szerint
l''gyc''embc KAI i enn? az igazsága* főit rajz/ elosztási.
Azt jelenti ez: a í.iztonságí Tanácsban a vilú^r valamennyi fő körzetének kepvivlve k< l''. lennie. Eddig is az illet-j körzeti o tartozó országok egymás-közötti megegyezését t s/.bolet-beii tartották, mint 1947-ben is, amikor Uollamlia lielyére Belgiumot, Egyiptom helyére Szíriát, Plexiké helyére Columbiát v ál asztot ti k.
£z USft Kormánva mindenben iámogatja a ¡¿igoszláv Kormány szakadár cselekedetei!
kilit-iás u Szovjetunió ¿s a né pi de ¿nők rációk ellen.
Senam icgszerü, sen-iFií íoazságos
Visinszkij elvtárs ezután kifejtette, hogy az USA ál-Az ilyen • politika célja az, hogy a Biztonsági Tanácsban o>x-''Ucg metegyezésití nem juti kérdéseknél az egyhangúság elvét okolhassák. Mindez átlátszó igyekezet, mely végfu is kudarccal végződik •— mondói ta Visinszkij elvtárs --, az ilven választást nzonban
.Most azonban ioiy-látta Visinszkij elvtárs m''-g akarják sérteni ezt a jogszabályt bizonyos konjunkturális iolitikai elgondolások érdekéi.en. Isnv. rete.i:
az USA küldöttséget támogató csjpoit Jugoszláviát ''javasolja egyik póttagul, noha a ketf.curópai á. lam ok Csehsalo . ákiát fá-lölték. Az USA kormánya azon-! a >1 m ''.njenben támogatja Jugoszlávia szakadár cselekményed,
hogv ezzel is nyomási g>''ako-roljön .a szovjet kormányra. A napnál világosaid), hogy a< amerikai kormány, valamint » jugoszláv kormány között történt kulissza mögötti mc.;$-állapodá ok eredménye, ez. láspontja az EN''Sz tekintélye további • aláásásának politikája. Az ilyen politika nem e«véb. mini • *
■nem lehel sem jogszerűnek, sem igazságosnak''tekinteni.
A Szovjetunió sohasem eg e-zelt l>ele és nem js egvezik bele az alapokmány megsértésébe, különösen akkor nem. ha ez az ENSz alapjait gyengíti — fejezte be Visinszkij elvtárs.
VísbiszkiiSelvtírs válaszol
tizután a tudósilók kérdése-kel intéztek Visinszkiij elvtárshoz. Elsőnek a National Broadcasting Corapany kérdezte me^, miért támogatta a Szovjetunió két évvel ezelőtt Jugoszlávia felvételét a Biz-tosná''gí Tanácsba és miért nem Iámogatja most7 Visins/;. kij elvtárs kifejtette, hogy
a Szovjetunió Mit a; álla-mot támogat ¡a ^ amelyiket az illető földrajzi körzet- . ben I6v6 államok javasolj nak.
Jelen esclben a keleteurópai körzethez tartozó államok Csehszlovákiái és nem Jugo szláviát jelölték. A BBC tudósítójának kérdésére válaszolva rámutatott a szovjet külügyminiszter arra, hogy Csehszlovákia és a többi keleteurópaí államok is kivették részüket országuknak a hitlerizmus alól való felszabadításából. Ezek
■n&m kevesebbel, de sokkal íöbbel járultak hozzá,vüni aaok% akik most saját országukat dicsérik.
Az Agence Francé Press tudósítójának arra a kérdésé. e., ^ogv a Szovjetunió megtagad-ja-e a részvételt a Biztonsági Tanács ülésein, ha Jugoszláviát megválasztják és Jehet-e ^ Szovjetunió jelenlétét a Biztonsági Tanácsban a választás elismerésének tekinteni, Visinszkij elvtárs igy válaszol: '''' Szovjetunió -410111 mindig mondja meg előre, mit tesz.
A Szovjetuniói az atomfeiyver betiltását Javasolja
Ezután az Associated''Press munkatársa lett fel kérdéseket. Az első kérdéssel kup-qsplalban kijelentette, nem lehet még előre tudni, hogy Anglia hogyan jár el a választáson. Azonban nem hisz abban, .hogy Csehszlovákia mellett szavazna, mert az ellentétben állna Angjiának a választásokkal kapcsolatos minden cselekményével. A máso: dik kérdésre adolt válaszában kijelentette Visinszkij elvtárs, hogy
bár a Szovjetunió számára
nem titok az atomfegyver,
■még s követkéz^ tcK. n u b: tiltás és a bet llás i ég-rcha jtásá na A- ellenőrzés* melleit foglal állást-most is és ezután is.
Nemzetközi ellenőrzést ás nem amerlkr.l szuppertrdsztöt
A National Broadcasting Conipany tudósítójának ujabb kérdésére válaszolva hivatkozott Visinszkij elvtárs arra. hogy a Szovjetunió oiymi nemzetközi ellenőrzést kiviui, amely feltételezi ellenőrző s;orv" létesítését és ennek az ellenőrző szervnek azt a jogát, hogy megvizsgálja az atomenergia termelésének állását abból a cdllió!, liogy 11: engedje meg az atomfegyver megtiltására vonatkozó rendelkezés megszegését.
A Szovjetunió az atomenergia 1 ókés felhasználására 1047 julius 11-én keltezett okmányában is lépést tett. Ez az okmány javasolja, hogy
szigorú nemzetközi elint-őrzést kell létesíteni minden olyan vállalat fölött. amely atomaUyag kiaknázásával, atovianyagoK atomenergia előállitásái :il foglalkozik.
Ez az okmány kategórikusan megcáfolja azt a föltevést mondta Visinszkij elvtárs —, hogy a Szovjetunió r.em akarj* az atomenergia tékés felhasználására a nemzetközi ellenőrzést megszorvezni. Viszont tény az, hogy a Szovjetunió nem ért egyet azzal az ame-ikai ellenőrzési tervvel, amely nem nemzetközi ellenőrzést, hanem az atomenergia felhasználásán amorikai szuper-trösztöt létesít.
fl görög kérdés
A Telepress tudósítója megkérdezte, hogy milyen okok idézték oló a Balkán-bizottság tárgyalásainak kudarcát. Visinszkij olvtárs kijelentette, hogy a szovjet küldöttségnek az a véleménye:
az albán-görög határ kérdése nem vitás.
Ismoiotes, hogy Albánia semmit 9om akar kapni Görögországtól, Görögorszáfi: viszonlf Eszak-Epiruszt igvelcszik megszerezni. Ha az egyeztető bizottság nem akar fellépni ■ területi követeléssel szemben, akikor a Szovjetunió nem érthet egyet a bízottság állá»-, pontjával.
Az Agence Francé Press» tudósítójának kérdésére Visinszkij elvtárs kijelentette, hqgy a Szovjetunió álláspontja a görögországi amnesztia ós választások kérdésében határozott és változatlan. Az International News Service kópyi-
■V.
B^óie o/nw.n azt a kérdést islfto fol: mi 10 alapítja ■insvkij éf. általában a vilápr (jWpnlu^i optimizmusát?
- A• optlmiZmu8)iali ter-t »¿«»c''cisti bé(áth«ititl(tn ( terc-
hangzott a válasz.
Ha azonban most csak
nz ENí-z-vól beszélünk akkor itt elegendő volna betű tani néhány elemi szabályt: no omol jennk kó«t a szomszédok ollon, tártaik he az Alkotmányt. tartsák !*J « tjentloinon e£yezniényokT>t. no Bzójjenok fv»l\*csói intrikákat, no fenjo-r.ok kést felebarátaik ollon. Vájjon nem eiéíf-o ennyi az
optimizmushoz? kérdőt» Visinszkij elvtárs.
— Le kall mondani uj háborúm irányuló propecan-dáról, uj háború •lótóffaitésó-ról, a 1/onibákldal, atombombákkal való ijesztgetésről — tett» hozzá — és kijelentette, ebben a vonatkozásban bizonyr>« fordulat tapasztal liató.
A francia nép elsöpörte Queuillet, Mochot, - René Mayert szint én, ha szembe állítja magát vele
A reakciós többség segitette Mayert kormányalakításra
Páris. A francia képviselőház h«szu é* keserves vita után, vé-¿3! is a jobboldali többségre támaszkodva.
megadta a felhatalmazást Re-né Mayernek a kormány ala-kitásra.
Boelos elvtárs, a kommunista párt parlamenti csoportjának elnöks. egyórás beszédében kijelentett:?: „As önök szavai saját magukul mocskolják be. A francia nagykapi-f a listák és ügynökeik csaknem ugyonazt teszik Franciaországban a kommunista párt ellen. mint
amit amerikai gazdáik, követtek cl az amerikai kommunista vezetők ellen
Franciaországban azonban a dolgozók egysége el fogja söpörni a fasizmusnak ez( az újraéledéséi. A francia már elsöpörte
Queiullet meggátolta Jules Moch kormányalakítását és René Mayc-r. s el fogja söpörni, ha szembcal-
js
litja magát a nép egységével.
. Mayer pénteken ''akarja kormányát megalakítani- A de'' gaullisia szociális Iák pártjában sirlyos el-
lentétek támadtak aziránt, hogy támogassák-e Mayer kormányát. Persze nem azért, mintha'' ellentétek lennének a nagyföke emberei és a szocialisták között. hanem inkább abból a megokolásból ha a szociális*^ pártnak *z a kisszámú választódó port ja is elhagyja a pártot, a Rotschild ház támogatását sem élvezik. Ennek következtében még nem biztos, hogy a szociálisták részt kérnek a kormányban. Mi azonban nem ismerjük komolyan becsületesnek az árulásban megöregedett de gauilistákat.
TANULJUNK A SZOVJETUNIÓTÓL
A SzívjetuRie mszőgazdasága 1949-ben
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 32. évfordulóját a szovjet kolhozparasztság a mezőgazdaságban elért nagy sikerekkel ünnepli meg. Ezek az eredmények élő bizonyító-tékái a lenini-sztálüni eszme najjv erejének a mezőgazdaság szocialista átalakítása terén. Ez évben lesz 20 éve annak, hogv- a Szovjetunió dolgozó parasztsága, követve a Bolsevik Párt felhívását, hoz záfogott a kolhozok megalakításához. A tömeges kollektivizálás. a kulákság felett aratott győzelem inegszilárdi-totta a szocialista termelési viszonyok osztatlan uralmát a falvakban.
A Szovjetunió mezőgazdasága a világ legnagyobb és leginkább gépesített mezőgazdaságává fejlődőlt, amelv hatalmas, élenjáró teclinikával f elszerelve, a micsurini aa^o-biológia er dménvein éoüi fei.
Az amerikai-Jugoszláv Idill egyre Jobban fejlődik
— írja a svájci D/e Tat
A nyugati sajtó teljes nyíltsággá) tárgyalja a/, áruló Tito-
banda és az amerikai iinpe-r ja listák együtiniüködé-sének dfuhb fejezeteit. A Svájci Die fal washingtoni tnoósitója hangsúlyozza, hogy az amc-rikai-jugoszláv x idill« az ICNSz közgvűlés-.» óta nem sokat fejlődött. Az Egyesűit Alfa nu>kban közl>cn megegyeztek abban, hogv Jugoszláviát beválasztják a Biztonsági Tanácsba. Bebh''r pedig kijelcn-Iptte, hogy Slepinac ér sokét nwmsokára sza I >adon fogj:í k
bocsátani. Az amerikaiak katonai szakértőket is küldtek Belgrádba Jugoszlávia >ka''.o-nai erejének« felülvizsgálására. A fenti liirt méltó;u\ egé-sziti ki a Telepress egy jugoszláviai jelentése: eszerint a görög monarchofasiszlák és Titoek rő\idesen kétoldali megállapodást irnak alá. A megállapodás értelmében .Athén és Belgrád közölt újból rendezik - a diplomáciait ösz-szeköltetésl és közös -határ-megállapitó bizottság alakul, semleges elnök vcaetésévul.
Togliatti elvtárs nagy beszédben Scelba belügyminiszter lemondását követelte
..Scelba belügyminiszter lemor-é&s3 konkrét cselekedett, volna, Mellyel az olasz kormány hozzájárulhatna a politikai feszültség cayhitéséhez" — jelentette ki Tofliatti elvtárs, a parlamentben, i. belügyminiszteri költségvetés vitája 6orán tartott beszédében. Tegliatti elvtárs hangsúlyozta; Scelba belügyminiszter inkább,mint .védekező vádlott" beszéli Scel-fca ezalkalommal nem használta azt a fennhéjázó és provokatív kamjot, amely korábbi parlamenti /»©¿nyilatkozásait jellemezte. Most történt először, hogy az olasz bel. ü|yminiszter elismerte, hogy az
elienzék bírálatának bizonyos alapja van. Ez a hangnem változás. Scelba beszéde nyilván annak a növekvő elégedetlenségnek tudható be, mely a baloldali munkásság körében megnyilvánult a munkások és a partizánok ellen alkalmazott embertelen bánásmóddal szem. ben Togliatti beszédét azzal zárta. hogy Olaszországnak demokratikus egységre van szüksége. A miniszteri paci felé fordulva, ahol dc Gasperri miniszterelnök ült, felszólította a miniszterelnököt, hogy a kormány valóeitsa meg a köztársasági alkotmányban xfo«ílalt szociális célkitűzéseit.

Pusztító gazdasági válságot jósolnak a nagyméretű amerikai sztrájkhullám következtében
Az egyre jobban terjedő amerikai sztrájkhullám következményei napról-napra érezhetőbbeké lesznek az amerikti iparban.. A Reuter jelerfté«e 6zerint a gyárosok kijelentették, ha továbbra sem kap. nak acélutánpótlást, leállnak a gyárak. A* aeélsztrájk a hét vége felé 4,300.000 tonnával csökken H az amerikai acéltermelését. A Ford-gyár bejelentette, hogy sztrájk okozta szén- és ucélhitnv
következtében'' beszünteti a személy- és teherkocai gyártást. Az angol Njws-Chronicle pénzügyi ■szakértője rémülten állapit ja meg: Ar. amerikai sztrájkhullám az USA pénzügyi kötelezettségei, a MfrjhuH-terv. n fegyverkezési segély. valamint az államháztartás mindinkább növekvő kiadásni következtében nagyméretű inflációra lehet számítani, amely pusztító gazdasági válsághoz vezethej.
Ui házakat építenek a kolhózparasztok
Az Odesszai terület számos falu. jábon uj hatalmas lakóházak épülnök. A ..Sztálin" és „Bugyennij" mezőgazdasági szövetkezetek dolgozói 4—5 szobás lakásokat építenek. Az uj házak mindenütt az építészek tervei alapján készülne''?. Ezek már nem hasonlítanak a szokásos ukrajnai házikókhoz.. A „Bugyennij" kolhózban például mind a 23 épülő ötszobás ház kőből készül. Mindegyikben találunk fürdőszobát is. Az idén a területen 4.000 kolhózparaszt köUözött uj lakásba. A terület uj gyárai megfelelő építőanyaggal látják el a kolhozokat. A „Vörös uf kolhoz saját téglagyárával rendelkezik, mely az idén negyedmillió téglát gyártott.
ITovább tart a tiltakozás Sflarkey elvtárs elítélést ellen
l''j Dél-WaLes államban tovább tart a munkásság sztrájkja, amellyel tiltakoznak Sharkey elvlársne.k. az ausztráliai Kommunista Pár főtitkárának elítélése ellen. A sidney. kikötőben a rakodó munkások sztrájkolnak. Diek-son, az ausztráliai munkáspárt központi bizottságának elnöke táviratban tiltakozott az ENSz titkárságának -a béke ausztráliai híveinek üldözése miatt és Sharkev elvtárs _ elitólé >c miatt.
— AZ ANGOLKÓR MEGELO. ZÉSÉRE népjóléti kormányzatunk 72.000 ampulla D. vitamin injekciót és D. vitamin dragéj biztosított.
A knlhozrendszei
Trapp, trapp,... A lovak patái tompa . huppanásokkal mfcrüfnck a porba, a kocsi tgyhangu zörgéssel szalad a kanyargós dűlőúton. A határ, aTntrrc járunk, eleven. Szinte nyüzsögnek «« dolgozó parasztok kint a földeken. A borús )dó sürgeti őket, nom akarják megvárni az <isőt. Egyre m a régi mondás jár az eszükben, amit már az öregapjuk is hajtogatott ilyenkor ősszel, a vetés előtt: »faszéi- porbi, tu-itosszol sárba Icell vrlrtin. Hát ezért eleven most a kanizsai halár.
Trapp, trapp... Az egyik oldalon még ott van a trak-i«r fogaskerekének a nyoma, ■ra föld a szántás után van. A másik oldalon keskeny barázdák húzódnak egymás mellett. Itt már vetőgép járt. Es
Határjárás...
II
fOAd. okt. 82
2
oldal
olt, abban a táblában takaros zöld hajtások húzódnak al''ö.''d sáv hosszában. Kicsik még. alig ujjnyi hosszúak. Ez a rozs, ami már kikiüt, s amiből a-jövőévi kenyerünk lesz.
Trapp, trapp... Milyen szép most a halál*. Száraz ku koricaszárat sehol jacm látni. Azaz csak elvétve, itt-olt ogv-két táblában szeg>dikeziKik még madárijesztő módra, a szárak. Szinte elcsúfítják a?. cgé«z határt. Be milyen nagy a haladás mégis tavaly óta. amikor a dolgozó parasztság nagy része még nem értette meg, miért is hasznos, ha a kukoricaszárat idejében levágják. Vagy az előző évekhez képest, amikor bizony sok gazda kint. hagyta, »teletni«'' a szárt és csak a Tavaszi vetés előtt vágták le. Nem gondol-
tak arra, hogy milyen komoly értékeket iiaflynak kárba veszni. Es milyen rosszul fest az az egy-két kopár tarló, amit még nem szántottak fel.
Trapp, trapp... Magasra száll a kékesszürke füsl a elülő alján. Apró láncok csapnak fel. lvg a napraforgószár. a száraz gaz. Néhol még kukoricaszár is keveredik közé. Ilt égetik el. kint a földön. Dp> van gizda, aki a kukorica-szári alászántja, liogy jövőre porhanyósabb legyen a föld.
Trapp, trapp... A kocsi örgésére á lucernás-föld apró gj''z-bazíii közölt elfut egy egér. Aztán még egy, kettő, hárem... A föld olyan, mint a szivacs," vagy ha jobban tetszik: mint a sajt Tele vfcn iyukkat. Az egerek mopt még vigan v:mnak, nem is sejtik a
reszélyt, ami rájuk leselkedik. A méreg már itt van. s az egereknek l>efcllegzik.
Ti''app. trapp... A Vörös Csillag- földjén meg}'' a vetőgén. Most fordul éppen utolsót, s mire végeznek, nagyot Iélekzenek. Készen vannak. A csoport 18-án elvetette az utolsó szem búzát is. A N-ettf-s terv 20 holdat irt elő a búzára, s a 20 lioldat be is vetették.
Trapp, trapp... Itt egy »utolsó maliikon«. Valóban az, meri sehol a határl>an nem Látni még egy embert, aki kézzel vetne, ö i>edig szorítja a kötényében a \utőmagot, s a festményekről Jól ismert mozdulattal''hinti a gabonát.
Trapp, trapp... A határ eleven, a dolgozó parasztok serényen szántanak, vetnek, végzik a munkájukat. Teljesítik a tervet. Október 22-ig elvetnek minden «sem gabonát.
(hársfsti)
i^rasztság eltüntetéséiiez vm-
Z®teft-lupitalisu viszi,-nyok közölt ez a réteg viS lalan tengődésre itéífca ^U ma már minden kolhov"'' parasztnak me^va-i a lehető--sege a jőmódu. kulturált clctr''».
Minden iv
ujabb mefldönl-1: elet len bbxuiyilékát nyújtja a szocialista inez/^azdasá" fölényének a kapitalista országok mezőgazdasága fölött. Hz évben a szovjet ipái- juvgy si kervi kö\-»t kéziében jelentékenyen megnőtt a mjezojíazciaság technikai felszereltsége. Csak traktorokbím és teherautók-han az év első felébeai másfélszer annyit, kombájnokból 74 százalékkiu többet kapUüc a gépállomfisok, mint 1945 első felében. A földeken ma már sok villany traktor, villany kombájn, burgonya-, ¿3-cukorrépa-betakaritó kjom-bájn, gj''apolszedőgép, széna-kaszáló- és erdőültvtegép do''.-gozik az eddigirk melleit.
A Szovietunióban a technika a népé és a népet szolgálja. Minden nehéz és sok munkál igénylő munkafolyamat gépesítvan. Ezálbií a fóld-rnü\TBS munkája mindinkább az ipari munka i^yik válfajává változott. A falvakban uj szakemberek óriási lu.dseiegu nőtt fel, akik a legújabb technikát tökéletesen elsajátították és édharcosai a szocialista iőldmüvelés mag:is kultúrájának, a kolho/.fötdek bőséges termésének.
fiZ 1949. ¿Vi vetésterület a/, elmúlt évhez viszonvitva {> millió :h)0 ezrr holt Ida t ''gya-rapotlfllt, s csu{>án a tavaszi buza veté-^erülete két és .félmillió ho''.ddal növekedett.
A tavaszi szántás majd kétharmadát és az őszi szántás háromnegyedét előkést« ekékkel végezték. A sztyeppás vi-déliek erdösitésének tervét tulteljesitették. A '' természéi álalakitá-sára vonatkozó hatalmas sztálini terv megvalósításában nagv sikereket érlek el. -
A kolhozparaszíság onícl-álctozó munkája a szovjet ország szántóföldjein bő Jennést eredményezett. A dus termésért "és az őszi nnuikáhitok kiváló elvégzéséért vivott versenyben a földművesek milliói vesznek részt. Ez évlxm további élórehala-dást Lett a szovjet országban a falu villamosítása. Csupán Moszkva vidékén <1862 kolhozba vezettek be villanyt. Még ez évben felszerelnek ."5500 ujabb falusi vlHanyerö-inü\et, 200 nagyobb kolhoz-közi v-illanyteJejjel és 42 ezer u j villany traktor beálfi fását is lenézik, a cséplés, vízellátás, öntözés, telulnfejés, juhnyirás, a malmok és még s-ok más munka kiszolgálására. A kol-hoz-villumosifás a termelés és a szovjet falu kultursziuvo-nala emelésének hatalmas eszköze.
I IZlVjlt kolhozpitraszlsá^. a nagy Sztálin áHnl Ivlkcsitye. az egész szovjet néppel együtt eredméinicsen küzd a kommunizmus építéséért. _
- A] HERNYÓSELYEMARüK
jelentős árcsőikertésébez hozzájárult • Népfazdasáfi Tanács. A hernyóselyemanyagoflcat , 22T* százalékkal, a berny^ y«^, lisnyát 16—17 «xizalékial c^ób-kan vásárolhatja meg a íbttoW-
nuzcLvetés: 95%
239 Község bcfefGMtc a veiét* - 3 íermelöcsoporíunlc mór m* tímml mélymúmláamal U végmett
iWi.yv dolgozó p«ra»xlíHÍ"
nuinUlaíok fontowágát 6* « vcU«« idrtbcn befejezte, lendül«**^ vc''.i a munka a «¡¡vetővel. Járás járassál, ¡¡¡¿j dülö d ülővel
Ai ejlyéni vcrsenvtôk .¡<460 Ofyre inkább szaporodott. Ok^ber 20-áu a sümegi. novui járásuk dolgozó paraszt-
in:
i«i « Magyar Dolgozók Pártiam*, gyei bUotUágáho* küldi>H távirat-ban jelentették, hogy a buza vejé. »él 100 uxázalékban teljesítetek. A beérkezett jelantéeok alapján 239 köxaégünk fejezte be a buza veté»ét. ami megyei viszonylatban 95 százalékos eredményt jelent. Megértették tehát dolgozó paraszt, iáink, hogy minden egyes elvetett barázda a magyar népi demokrá-
cia erősödését és a békemo/galmut szolgálja, T«rmelőexó vetkezeti c*o. portjaink közül mbd • 39 100 százalékban befejezi« « vetést, A nagykanizsai becsehelyi és nagy* Jengyeli csoportjaink pedig a mély. szántást is elvégezték példát mutatva cxzel a többi dolgozó pa-ra&7.UAg részére.
milliós beruházás 1950-ben
a sümegi bazaltbánjában
^ói-icxü az ötéves terv üzemi megbeszélése. Sorsdöntő pillanatok — igy ^ndolták :oaíf»kb:űi a keményizmu fej-, •őr. bunkózó pakolók. csillé-¡¿•L -.miikor az üzemvezető olvtárs ismertette «lőttünk a ■tfocialista építés első eszten-ííéjónek nagyszerű feladatait
A még Jobb termelésért
K sümegi bazaltbánya 1950-ii.n tij útra lép. 1919-ben a munkások mái* megmutatták, imgv a p.árt vezetésével min-<ttn Ültükkel az uj rend építéséért dolgoznak,, 194í> a nagy tcnnr!é*i eredmények. anum-kíif^-- lem « rösödéséiiek, az ij munkastílus megteremtésé ¡•fl ne volt. 1950 a felujitá-<»! ''. Az u ¡szellemű munkás-ócska felszerelés, l>e-■■cifr-i* melleit is nagysaorfi u-t''r ■ ", t;i''-nvel''.et ér! eT7 de a
köhögő zuzók, törőfiéi>ek nem hirják szusszal.
Nagy elégtétellel és örömmel hallgatják Apáti elvtárs. Fejes elvtárs és a többi nagyszerű egyéni versenyző, hogy nem kevesebb, mint 4 millió forintot fordit a mi államunk. a munkások állama a sümegi bazalt berendezésének felújítására 1950 során. — Igy még több értelme és foganatja lesz a mi munkánknak is. 1950-l*?n az üssem a felújítások mellett nem hagy kiesni egyetlen órát hiába a termelésből, továbbfejleszti az ez-éví nagyszerű eredményeket.
UJ utuk, hit « sümeg/ btMM/tbó/
— 1951-ben pedig, elvtársak, uj, korszerű berendezéssel 20 százalékkal töblx-t termelünk és ontjuk az jinvagot az ország építéséhez. Uj ''utak,
házak légiója emelkedhetik termelésünk nyomán.
Felszól alnaK a munkások is Minden munkahely hozzászól a tervhez, hiszen meg kell ezt vitatni, nagy dolog ez az ötéves tervezés, beime van a munkás minden reménye. Lássuk, hogy megy át a terv rám eső része a munkahelyemen.
Németh Ferenc bányász például négy százalék leljesit-ményemelést, nagyobb fegyelmezés önköltségcsökkentést ajánl fel, maga és közvetlen munkatársai nevében. — Vigyázzunk, elvtársak -- mondja —, egy milliméterrel sem maradjunk le a terv végrehajtásában. Csak akarat kell hozzá. ííiz acélos kar megvan és hálunk mögött ált azüzoni amely a mienk, előttünk i Párt, amellyel egybeforrtunk Megnyerj ü k" a csat ál!
Visszatartja a kisemberek pénzét összejátszik a szabotáló kulákokkal Ferencsik Zoltán, kapolcsi '' jegyző
A Népjóléti Mlnisztérilum a kapolcM lüzkárosult dolgozó purasztcsAládok részére 20.000 forintos seűélyt utalt ki két héttel ezelőtt. Amikor kormányzatunk a szerencsétlen saládok mielőbbi meg-egité-sere sietett, a község jegyzője, dr. Ferencsik Zoltán ur a fenti összeget mind a mai napig folyószámlán tartja, holott a pénz kiutalásával egy-időben a tatai gyártól a károsultak megkapták a részükre kiutalt cementet. A község jegyzőjének azonlxin más az álláspontja. Elesettsé-gükben a kisembereket nem támogatja, hanem a népi demokráciával sze.ml*1 akarja
állítani ükat.
A Jegyző »ur* inamban annál jobblelkü a kulákok iránt. A kfi/.ség valáságas kulák parfc-
dicsőm. Nyilvántartják njegy-zőségen azt a ve tester üJüüet, amelyet már el kellett volmi vetni, de a jegyző ur kulftk-barátai közben fütyülnek a vetésre. Horváth Gyula 40 holdas kulák saját bevallása szerint még nem velett egy szem búzát sem, de 6300 négy -bőgőiből már 5000 a javára volt irva. ôzv. Sándor Gyula né 28 holdas kulák-asszony azt sem tudja, mennyit vetett. Talán tizedrészét .az elő-irtnak. Oszkó Árpád és társai ugyanennyit.
KÉPEK az eqepszeqi
PÁRTISKOLÁBÓL
A ZALAEGERSZEGI
üártiakola tanulóterméban a szemináriumi«, késeülnek az elvtársak. Kis csojjortok alakulnak, halk magyarázó hangon vitatják meg az elóaő előadás anyagát. Igy .-jobban fo<r az ész s''méhebben \-és<5ílik az omlékezotle az anyag. A rasztkérdésről volt''sző a most ebból \-an szeminárium. Nem nehéz téma ez-az elvtársaknak, hiszen 46-uk nem most ismerkedik a Párt politikájával. I-ejtett, t''ibb Bzemináiruniot végig-liallgfttott ehtúraak ók, üzemi és alanszorsezoti párttitkárok, akiknok már ré^g vérükké vált a lenini hármas jelszó, amely
telében már mindenki elvetett
- < ■H.Wór IstVán ncszelei uj-^li''nal a tUviegeiaze^i utcán Ulalktttunk.
Hát.macának már uin-eftj-i dojga il ven kor? — aze-^ölc nolii a kérdést.
Aï őriig Osászái- kihúzza a tuidlÊt:
, Már m''nulont- elvetettem, hozzá géppel. Tiaktorral «BWtotfcim. No, azért alvad dol-Jpui, de egy kis bevásárlásra
ÍLÍvk íV,ót ^itani. Mife-«en^MBszeíében már mindenki
Hát ^ száj-azság, azzal mi
iS
~ Nük-s szárazság, csak iPUda! Emlékszem, az * mindig sürgetett, nszondja: »Szép az idő gyerünk vetni!« Őneki ^rgfc volt. Most meg a kulá-"e*arra uszítanak, hogy szá-^»g van nem kell elvetni. « a ne&zelei parasztokat nem «tifit am az ó »szakvélemé-
eml»iol^irt ran.
Előveszi a Szalad Népet, ki-
*kontja, rábök egy lielyen.
— Nézzo c»ak, olvtárs. Itt olvastam, hogy Zala, a mi megyénk a liarmadik hel>en van az őszi munkák versenyéten. Azt mondom, ha mindenhol ugy teljesítették volna a vetést, mint nálunk, akkor most elsők lennénk! Az a meggyőződésem, hogy a jobb és boldogabb jövő építésének nagy munkájában nekünk, dolgozó parasztoknak ia elől kell járnunk ...
njükXel
vv6: atai a földben'' ^anf • a ^tam 10 holdat
J^moki^től, hegy parlagon
ffiSSf1 r ,10821 iSni
^^tlankodással. Aztán el-
Nllúitv lépéssel arrébb Nó-Juiios jön felénk, aki gfítesiK .ují^azda. Amikor az S ^ltjf->-etésre tereljük a 2 ^^n meséli, hogy . S. f a traktor dolgozott m ™ elégedve. Ho-^ öiondja:
««daakfint 80 forintért U^^pi szántást kaptam.
fuvaax» hol-Smi í »kart el-
Sü ff1 ^ géppöl végez-CbJSi.SS*01laint a
^^^-édom. Mert tud-W'' -a is,
cS^''SfeL,®^ a demokráí. mirtunk, dolgozó ki«-
KERETTYÉN ISMERKEDNEK «je ötéves tervvel
Az irodákban íokszik egyelőié a terv KBiettyén. Do ehak p.z a része, amelyen az üzemvezetőség, műszakiak, tisztviselők dolgoznak. Kajzok, számok, }>ontos adatok születnek itt. hogy megtenenUaék a terr mértani testét.
Ezalatt a munkahelyeiken, a gépműhelyben, a gazolinnál, a fúrásnál, toronyszerelóknél munkások hajolnak össze és kérdezik: — Láttad már, mit tudsz róla? — Mi- holnap a
Jó eredménnyel tart az egérirtás
A megy« egyes vidékem eléggé elszaporodtak a mezei ¡egerek, a gabonafélék ádáz ellenségei, A rendszeres irtás megkezdódöli, A falvak dolgozó parasztjai ¡kollektiven, vesznek részt a szénikénegezés munkájában. Az eredménnyel mindenütt meg vannak: elégedve. Hogy az eredményes irtás t°vább folytatódjék, most. ujabb 96 mázsa 6zéníkéneg érkezett a megyébe.
Csütörtökön reggel a kanizsai határban is megkezdődött az egérirtás, Mintegy 600 gazda gyülekezett a volt kávégyár. környékén, ahol ar. Irtás .íoryb. A dolgozó parasztok négyzetméterról négyzet-
méterre átfésülték a földeket és minden egérlyukat „betiportaik". Amelyikben egér van, ott néhány óra múlva ismét lyuk lesz. A délutáni órákban azután ezekben a lyukakban helyezték el az arva-lint, a mérget. A dolgozó parasztok most bizakodással várják az irtás eredményéi, ami természetesen az lesz. hogy megszabadulnak a veszedelmes kártevőiktől,
■y
Az egérirtás nagy fontosságát jellemzi, hogy felajánlották erre munkájukat a kanizsai diákcik is. A közigazgatási gimnázium tanulói »ária részt vetWk a a*íyj«-lentöségü munkába»,
Az ifjiisíg szirgalnasan gyűjti a ttflgymakkst
A lenini Komszomol ország ép i tó páldiját leöveti « zalamegyei ifjúság amikor bekapcsolódott és élen ls jár az Idei aus tölgymakktermés betakarításának munkájában. Nagy j«U&tóftág« van ennek a munkának, hiszen ez alapozza meg az ötéves erdősítési tervet.
A Zalaegerszegi Erdőgazdasági NV az Idei őszre 2000 mázaa makk begyűjtését Irányozta elő. A zalai fiatalság áldozatos munkájának
eredményeképpen már eddig 2200 mázrta mnkk CyüU öasze, ami elegendő 1100 katasztrális hold «r-dósités érc,
A mukkgyüjté* versenyszerűen folyik az tífjusági tömegszervezetek, a DéFOSz és ax egye» véd-Verületck közöt*. A versenyben a legjobb eredményt a lenti, zalabak-6ai valamint a nagykanizsai erdő-gondnokaág, valamint az Ht lérő tömegszervezete érték «1.
müholygyülésen már megbo-széljük. — Nekem-van javaslatom, felszólalok. -- Tüml-metlenül várják a Tervet, amelyet az üzem \ezet3i eLéjük terjesztőnek. — Mi ia bele aka-nink szólni, (rsak jöjjön már a tervértekezLot — mondják. Ismerni akarják, ellenőrizni & terv minden kis részletét. Hiszen a műhelyekben !kap életet-, itt válik majd valósággá a munkapadokon.
— Jelanleg a végtagjait formáljuk a tervnek — mondja .Madarász elvtárs, az üB titkár. Egészében, nagy vonásokban már készen van, most a részleteket készítjük el. Részletek nélkül tanácstalanul ál ana a terr előtt a műhely és a munkás, nem tudna hozzászólni, nem''tudná végrehajtani. ''Mi-kora riaszük az egész üzem elé?. Novembar első napjaiban. Do az őt érdeklő részietekkel mindBn műhely már előbb megismerkedik. Hétfót51 rendszeressé ráLnak a terrmegbe-Bzélése& mühelyértoközlcteken.
köré aa egész tanult anyag, a paraaztkérdés csoportosul.
Találomra választjuk ki az egyik halkan vitázó csoportot.
OK NÉGYEN
Itt tesszük mag a változtatásokat, amelyakfft a munkások javasolnak. Itt egyesül a felsőbb tervezés a dolgosók elgondolásaival ás lelkes munkalendü-Itt kap életet a terr.
A kansttyei ücom tarriról annyit már ia elmond Madarász elrfcárs, hogy 1950-ban igen nagy fejlód&t nyit az üzem számára Alapja az uj kompresszorok beállítása, amelyeknek sogitságéMBl liatalmas mennyiségű gázt takarítanak fnag a állítanak az olajtermelés szolgálatába.
1040. okt. 22.
3 oldal ||!
mintha a pártiakola liaUga-tóinak összetételét jelképeznék. Scós elvtárs motorszerelő, alap-szerri titkár Lovásziban. Minden pillanatnyi időt kihasznál, hiszen olvan gyorsan elmúlik az a 6 hét.A párt kitüntetett ós én múlté akarok lenni a kitüntetésliBz — aaokta mondani. amikor firtatták a többi elvtársak igyekezetének okát. Budi (iáborné olvtánnő dolgozó laiaaztaasjony, aki sok, szmos aaoknyáját MáttBrltv* ül a fiadon. Nagy igva''iinzjrtkil & lel-kesedésani tanul, mert, mint mondjü, »nam aloir lemaradni férjétől«, aki párttitkár Zala-ujlakon. Momvaoz fiándorné «vintén munkácassaony volt, mielőtt az MNDSa tafiolcai járási szerrmzője lett. Elete legnagyobb öröinJánsk tartja, bogy pártiskolára jöhetett. — Ezutáni jó munkám biztositéka ez -- állítja. Németh Vince elvtársnak nagyon xezakmába-vág« a mai anyag. A zalaezán-tói termalőceoport üasmi pártszervezetének tikára. Olyan bó-Hétíes jegj''aeteket is csinált, hogy lesz munka vb he majd feldolgozni. A hármas jelszót ó már gyakorlatban hajtotta végre, most elméletben is tökéletesen megtanulja szegről végre. x _ :
A PARTISKOLA
vezetője, Sebestyén Endre elvtárs is itt van a teremben. Az egyik csoport fordult hozzá
magvarázatért B most sasemlél-
tető "példákkal meggyőző hangon magvaráz. A pártiskola alig két hetes munkája legnagyobb eredményének tartja, ahogy a hallg^ók szinte napról-napra még jobb, igazibb kommunistákká válnak. Megértik a kritika és önkritika célját és szive =en is alkalmazzák azokat. Kulcsár Megda elvtárs ió a kollektív szellem nagymén ü kifejlődésének örül. — MindBgyik elvtárs azon t">rek-ssik, hogy a kcaöeség érdBkeit szolgálja — mondja IvaniözoY elvtársnó elmondja, hegy a hallgatók között fegyelmi Ca tanulási verseny indult » ugyanakkor Bzinte venBenyaaertten ta-katékoBkodnaik ifi. Mint üzemükben, munkahelyükön.
Most Bmun Vilmoe eh-társ lép be a teiembs. 0 » biaalmi éa az elvtácsak már tudják, miért jött. Kezdődik az elóadát.
Könyvelési tanfolyamit a Maiáaalkalanzattak szakszervezetében
Pzs»nveinkben, Nemzeti Yál-falalainknáJ. eflyre inkább erezi írlővé válik a szakkéj), zoll tisztviselők, könyvelők, gép- és gyorsírók hiánya. Ot-é\"ps U''rvünklxen pedig termé-szelesvn Ijszl viselőkben is uagv tu-reslel fo.^ mutatk.v.ni. A M agrt n al ka 11na/o! lak S/..»k-szjerxí-zelénA nagykanizsai , sopfrija a máris érezhető, ;> a jövőbeni hiány lekuzde* sérc több haladó t''s kezdő könyvelósi tanfolyamot, \aía-nini gép- és gyorsíró lanfo-ll II
lyamof indit a köwdjövobon. igv indul egy 6 hónapos alapfoka könyvelési i''aii folyam kr./xiők részére, egy iVrnapos i;\o;uU rendsz r,1 könyvelési tanfolvaní haladók Dániái"«, ezenkívül '' üzemkönyvelési lantolván!. mérlegképes Könyvelési tanfolyam. bérelszámoló tanfolvam, ¡Ütalár.os ij a rí és kereskedelmi számiaké ívi tanfolyam, magyar kereskedelmi levelezés, alapfokú
kereskedelmi számlán és helyesírás és szépirási tanfolyam nugfeleJő számú jelentkező cscíén. Haladók részére, indul ezenkívül egy 6 hónapos gyors- és gépiró tanfolyam, valamint megtelelő számú jelentkező esetén orosz nyelv-lanfolyam.
A haladó tanfolyamokon kizárólag s/er\ezett és állásban lévő dolgozók jelentkezhetnek, állásnélküliek abban az estiben vehetnek részt, ha a Munkacrögazdálkodási 1 Iiva tal javasolja őket. A kezdő tanfolyamoic kivételévé 1 felvételi vizsgát k dl lenni a jeleni; közöknek. A szakmai lanfo tvamok végén ideológiai tanfolyam is lesz, amelyen részi kell r''nniöka szakimi lanfo lyam hallgatóinak. A tanfolyamokra egWjbként a szakszervezet Fő-m 8. sz. alatti irodájában lehet jelentkezi i október 25-ig.
smmBs&BüeShníi
Mélyszántásban versenyre hívjuk a megye dolgozó parasztságát
Kedves Elvtársak!
Hatalmas ütemben folyik Báza-kerettyén a vetési verseny és most már alaposan a végén járunk a vetéstervnek. Ha ezzel végzünk^teljcs erővel a mélyszántásra veszünk irányj. « éppen ezért versenyre hívjuk ki az egész megye doigozú parasztságát, hogy november 1-ére végezzünk a mélyszántással is. Nálunk a községben szép kezdetné-nyezésícl mutattak példát Herceg Pál, Belső István és Belső Pál gaz-
dák. Felajánlottak egy-egy napi ingyenes «szántást olyan dolgozó parasztoknak, akiinek nincsen igaerejük. Ez is azt mutatja, hogy a község dolgozó parasztsága, hogy valamennyiünknek össze kell fogni a terv sikeres teljesítésére. Azzal, hogy a mélyszántással idó elölt végzünk, az ötéves terv sikeres beindítását biztosítjuk.
DéFOSz-szorvezot vexelőségo, IJázakerc''.tyP.
Ml van az egerszegi hPiiyérrei hetlplaci napodon?
T. Szerkesztőségi Nem ritka tüocrl Egerizegen, hogy az egyébként korlátlan meny-nyiségben kapható kenyér minden ok nélkül eltűnik. Különösen heti. piaci papokon -gyakori, hogy »11 óra felé már keresve sem találai kenyeret a pékéknél, Minden» jel <irra mutat, hogy egyesek felvásárolják a kenyeret, s valószínűleg tovább is adják, persze felárral. Jó volna utánanézni, kik azok, akik ilyen módon elvonják a dolgozók elől a kenyeret és ezzel próbálják saját hasznukra kihasználni népi «demokráciánknak azt az intézkedését. bogy megszüntette a kenyér forgalmának korlátozását.
Egy előfizető.
— ÜZLETATHELYEZÉS. Mélyen tisztet verőim szives tudomására hozom, hogy üzletemet Scabadság-tér 23. sz. alól a Központ Kávéház főúti oldalára. Fő-u. 1. sz. alá, -volt .Olasz fagyialtos helyiségébe helyeztem át. Tóth József vaskereskedő, Nagykanizsa.
VÁROSI
Október 21-24-lg. Péntektől—hétMlg. Német Ilim
Denevér
Színes film
PI4»dáiok ktzdcte: M> Hítkömip d. u. 5 it 7 úrtkot. BB ví»if. ó UontpoipokoD d. u. ■d 3, 5, 7 4» i) ómkor.
Bérlettel olcsóbban jár mozibal
KÁDlOflfŰSOfö
SZOMBAT, OKTÓBER 22.
Kossuth Rádió: 7.45 Magyar nó. ták. .11.30 Haydn: D-dur (Óra) szimfónia. 12.15 A Harmónia művészegyüttes játszik. 13.00 Színes muzsika. 1,3.45 Hanglemezek. 14. 15 Mi van egy mondai mögött? 14. 30 Magyar Enciklopédia. 15.00 Beethoven B-dur zongoraverseny. 15.30 Gyermekrádió. 15.50 Előadás a Stúdióban. 16.35 Tanuljunk énekszóra oroszul. 17.00 Termelési hi-rck. 17.10 Tánczene. 17.40 Szovjet napok — szovjet emberek. 18.15 Termelési hiradó. 18.30 Előadás a Stúdióban. 21.00 Vidám zenés hétvége. 22.20 Sziv küldi szivnek szívesen. 23.00 Tánc éjfélig.
Petőfi Rádió: 7.20 A nyelvtiszti-tás túlzásai. 7.30 Hanglemezek. 8. Hanglemezek. 8.30 Aranykakas —• aranyborjú — aranyősz. 9.45 Görög gyermekek műsora. 10,15 Hanglemezeik, 14.30 Népek zenéje. 15.00 A Rádióiskola tarka műsora. 15.40 Szerkeszd te is műsorunkat. 16.10 Közvetítés az Ifjúsági Szinházból: Zichy-palota. 19.00 Operettrészletek. 19.20 Falurádió. 20.00 Népnevelők huszperce. 20.20 Közvetítés Varsóból. 22.00 Mi újság a sportvilágban? 22.20 Néo-szerü operarészletek
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Mindazoknak, akik felejthetetlen férjem, illetve édesapánk temetésén részvétükkel és virággal nagy fájdal-munkát enyhítették, ezúton mondunk hálás köszönetet, özv. Hald*z Kálmánná P gyernekei,
Eladók bsteg tolókocsi, zománcozott fürdőkádak é« használt ágy-sodronyok. Nagykaifcm, Fő-ut 12.
_______,____1555
Elveszett szerdán este Nagyku-nlzsán egy g/apjupulóvcr. Megtaláló adja le Somogyi Béla-u. 26, alá. (Szövődébo.) 1558
MBP fairek liiyhiizsi
Műhelyórtekezletek PÉNTEK: Po»W 6 Kuhár Józssrf. SZOMBAT* Téglagyár é. Széphegyi István.
PARTNAPOK. PÉNTEK: 1. kör»«) 6. Szántó Jenő.
III. körzet 6. Kamit» László. Rendőrkapitányság 5. Kigyóssy László.
Karhatalmi «ed. 6. Siklóéi Irt-ván.
Közigazgatás 6. Tlbolt Jolán. SZOMBAT: Kathajadtni »zd.
6.
Siklósi István.
Minden szombaton este nyolc 9rakor a Pe''.őfi-iádióban « Népnevelő negyedóra keretében közöljük a legfőbb agitációs szempontokat es *a módszereket. Október 22-én. szombaton este nyolc órakor Tóth Pál, a osanádmegyei pártbizottság agit. prop. tifkára előadást t*rt arról: , Hogyan dolgoznak a csa-rádmegy?i nípnovclők az őszi sz5ntás-vetés sikeré-, érdekében"''. Minden pártsxjrvezet szervezze meg. hogy a népnevelők csoportosan éa rendszeresen meghallgassák a népnevelő negyedóra adásait és utána a népnevelő csoportvezetők irányításával meg is beszéljék, hogyan használják fel saját munkájukban a hallottakat.
MDP KÖZPONTI VEZETŐSÉGE AGITACIÓS OSZTÁLY
HÍREK
Fehér sorompó
éktelenkedik az ''gyik kanizsai utca kéf végén. Melyik utca ez? Foglvlkozjunk már vele eleget. A Irinyi Mlklós.utca. A 5orompó azt a célt szolgálja, hogy ezt az u''" carészt kikapcsolja a várót forgalmából, Ami miatt nem is lenné kifogásunk, hiszen az iskoláknak sjiikségük is van arra a viszonyla.
Jfos csendre, amit Q sorompó odahe-yezésével elértek. C''upán azf ki. fogatoljuk, hogy éppen ilyen szép-ne* aligha nevezhető sorompót téliek ide, méghozzá nem is egyet. Az a véleményünk, hogy a ,.behaf. tani (ilo*" tábla sokkal célszerűbb lenne, s ugyanakkor nem csúfítaná el kicsiny belvárosunkat.
— HÁROM UJ FŐISKOLA megkezdte működését. Budapesten a Gazdasági és Műszaki Akadémia, Miskolcon a Nehézipari Műegyetem. Veszprémben pedig a Nc-hézvegyipari egyetem. A Gazdasági és Müseakí akadémiának 460 hallgatója van, míg Miskolcra 500-at vettek fel.
— 65.000 HOLDNYI TERÜLETEN folyt először ebben az évben Magyarországon gyapottermesztés, amelyhez a vetőmagot a Szovjetunióból és Bt^gáriából hozták be. A jövő évben pamutnyersanyagszükségletünk 66 százalékát már saját termelésből tudjuk fedezni. . — AZ ANYAK SEGÉLYEZÉSÉRE a Szovjetunióban 1949-ben egymilliárd rubelt fordítottak.
— HELYREIGAZÍTÁS. Tegna-
Si számunkban fcnegirtuik, hogy ós Pál nagykanizsai lakos a Mándó-féle vendéglőben megszurkálta Nagy Sándort. Mint kiderült, a szurkálás nem a vendéglőben, hanem előtt«, az utcán történt.
— A TÉGLAGYAR NV. Nagykanizsán szüreti bált tart f. hó 22-én este 6 órakor az Iparoskörben. Belépődíj 2 forint.
— AZ ALUTMINIUM GYA-KORLATI FELHASZNALASA. NAK BEMUTATÓJA A Met&llo-globus Fémértékesrtő NV. Buda-pest, 22-én a KIOSz rendezésében uz alumíniumnak, ennek a rend* kívül fontos magyar nyersanyag, nak a gyakorlat^» való felhasználását fogja l*m«rtotol, Ezt meg. olözőcn elméleti elöadái lesz. Ugy az elméleti előadásra, mint a gya-korlati bemutatóra ezúton 1» meghívja a KIOSz vezetősége az érdé. kelt ¿paroMágot. a* üzemek dolgozóit és vezetőit. Kezdete d, e. 10 órakor a KIOSi székházában Nagykanizsa. Sugár-ut 3. Földszint.
PORT
A MAORTOSOK ROHAMA
az MHK aranyj''elvényért
A MAORT üz«mek egymás köi.
ti MHK versenyfelhívása alaposan
felkavarta a kedélyeket a vállalat különféle üzemeiben ós irodáiban. Csütörtökön délután ennek meg Is látszott a* eredménye az Olajmun-kás-pályán. Hatalma» tömegben vettek részt a dolgozók a próbá-záson. Színpompás kép«t mutatott a sok fiatul és öreg lelke« Igyekc. zete a különféle jelvények megszerzéséért. A lognagyobb tömeg a 100 m. «ikfutá''i rajt helyénél volt. Mosi éppen Malek István elvtárs élmunkás indult el egy kisebb, idősebbekből álló csoporttal. Mi tagadás, Malek elvtárs iobbaa megállja a helyét az esztergapad mellett. xmiQt a 100 m. síkfutásban.
— már kissé kiöregedtem a spor. tolásból — mondja szuszogva —, dc azért jól eset.t most a munka után ez a kis futás.
A sulydobókörnél Bally Vilmos elvtárs az ökölvívók szakosztályvezetője a próbázókat magánízor-
gulomból a helyes dobá* ^ meire tanítja. * -
a sulygolót olv(árn za egy sikertelen dobás után ga bácsinak. - Jobb térdét W liisa bc «gy kicsit egév ¿3'' tel beledőlve dobja el ™ J Varga bácsi megfogadja a t^S'' ctot és dobásával t-1 ..
arany szintet. Nagy dolog Vsag.'' bácsi már a hatvanlelé jár 黫 is kellene súlyt dobnia.
Természetesen a fiatalal)i»W könnyebben megy a próbálás Ss-kan érnek cl közülök aranyi vényt. Különösen a Vasvázía d»f'' gozóí (esznek ki magukért. dc a tisztviselők sem akarna* 1cnv,~|. ni.
Már erősen esteledik, de a prt bázók méí erősen ostrom tartják a próbázó helveke!. Miajl egyikük még szeretné aznap kapni p jól megérdemeli :elvétket.
felaőlaíoi Uapnalc a csapaifoapiiányolc
Hétfőn Budapesten nagy értekezletet tartanak, a labdarugó csapatkapitányok kérdésében, melyen résztvesznek a csapatok által már előzőleg megválasztott csapatkapitányok. Az értckezle-''.en döntik el véglegesen szerepkörüket. meghatározzák felelősségét, magatartását a pályán és a magánéletben is. A játékosok szava-
zással választják meg a kapi-.aa.^ akinek a í eg fog yelmczcí t ebetdk szellemileg és politikailag n !*?{-érettebbnek kell lennie. Az uj cm. paikapiiány egyben bizalmija ív lesz csapatánuk. Tudta nélkül«« történhetik semmi a csapat köral, A mérkőzéseken a csapatkapitányok megkülönböztető karszalag»* fograk viselni
AZ NVSE-BIRKÓZÓK • SORSOLASA Az NVSE birkózó-szakosztálya most kapta kézhez a birkózó csapatbajnokság őszi sorsolását. Va. iárnap Dunakeszire mennek a hirtózók, 3Q-án az UTE együttese látogaf el Nagykanizsára. Novcm. ber 27-én a Ganz, december 4-én a Husci, 11-én az ETO é« 18-ája az Ózd birkózói szerepelnek Nagykanizsán. Január 8-án Kalocsára. 15-én pedig Csongrádra mennek a versenyzők, ősszel görög-római rendszerben folynak a bojnoki küz. delmek, tavasszal pedig szabadfogásban.
ÍGÉRETET?" TETTEK AZ NVSE JÁTÉKOSOK Az NVSE labdarugói csütörtökön az edzés ufán játékosértekez-letct tartottak, melyen a vezetőség és a játékosok közösen meg.
beszélték a gyenge szerep!ás oktiij A játékosok igéreto; tettek, ho-^v a rtszü''<rőj fölmerül'', hibákaj or-vosolni fogják és mindent m^t-tesznek azért, hogy az NVSE -nevéhez méltóan szerepeljen zr. őszi szezonban. A csütörtöki od-z^ után nugyjábót ö>szv)ilIftot-ták az SVSE ellen szereplő ogylic lest. »Nagy — Gazdag. Néma A; Munkáciy — Balogh. BofK iKimpf, Békési, FlaofíVó, SúrdJ Téli. A vasárnapi mérkőzést kfit órakor Ikezdik az NVSE-pályá». Előtte NVSE II—Lengyeltóti m*-. kőzés lesz.
— BEDI ÉS BIRKÁS kepx^í» lik az Olujmunkás színeit a/, országos egyéni ökölvivóbajnoksáío*
Az NVSE-ből Büki, míg Zaís-egerszegről Tóth. Bali, Komáro»-. •indulnak a vidéki bajnokságba*
Lefülelték & rootorc&énakes feketézőket
A feketézésnek egészen furcsa, majdnem egyedülálló módját találta meg Ernhéffer István révfülöpi terménykereskedő kupec. Mo torcsápakon átjárt a Balaton so-mogyf oldalára, ahol árpát és ku-koricát vásárolt. A terményeket aztán a már ismertelett uton áthozta Zalába, természetesen nem azért, hogy tisztességesen kere». kedjék vele. 110—120 forinto» áron hozta forgalomba az árpSl es a kukoricát. A megyei közellátási felügyelőség tudomást s*er. zett az esetről és Ernhéffert feljelentette az egerszegi ügyészségen árdrágításért. A raktárában talált terményeiket az ellenőrzéj során lefoglalták éa átadták a rév íülöpl föjdmüvceszövetkezetnek,
Jó tanítvány volt ebben a teki». tetben Kardc*onyi György, a vott keszthelyi főizoígablrőnak autólopásért börtönt ült csemetéje is 0 is Somogyba, pontosabban Bal» tonboglárra járt feketézni motor csónakkal. Az egyik révfülöpi darálóban aztto feketén őröHetct'' búzát. Ellene la folyik az eljárás
Eladátra a* ömes ingatlana) »ytfvftatar*«, adás-vételi mcgbUa. Msekat váüal Kováts ingaÜankíz-v«MtŐ Na^h.rh.. Sssbadság-tét 1. (OeetadM «mbBm). Telel or ÍM.
llj viüsnytslepek építés«
Litvániában az idén hatalau> munkát végertek a városok és fil-vak villamosítása terén. A ttj§e folyamán öt körzeti villanytelepsí'' építették fel. Az Októberi Forrad», lom 32. évfordulójáig ujnbb háro* villanyfelepet adnak át n szoktatnak. Számos régebbi telep teljesítőképességét fokozták. Az aff-fuszki, rotavszkói, saulajszkí kőr. zetek számos kolhózában falt*: vil''anytclep épül. Az októberi ncpen 6zámos kolhózparnszt lakosában kigyúlnak Vladimír Iljiö* lámpái. . _
Nagykanizsai gőzfürdő nyik*
r«ggel 7*61 e*ie 6Jg._______
" Jó'' állapotban lévő láskairógép eladó, dm a •sgykanizsai ftiatJi-ban.______________^
E/adó k«t fő 650—20 és 650—18 autóiköpeny belsővel, fetHf príma, kettő 70 százalékos. Érdel-lődnl: Tófh tejcsarnok Somoír sámson. Telefon 4. lw
ZALA politikai napllsp,
Felelős »z«rk«sztői Szántó ''JtnS Szsrküsztőség: Fí-nt 7. T«li Kladóhlvatsli F«-ut 3. Tslefoji 3T Nyoioatett a Körgazdasáíl R- i Nagykaslsss . ayo«dájábsr NagyksnUsán. . Felett ki«.''1óé« a Btoaídáért f*1^''
Oéx*
Távirat Rákosi elvtársnak: Teljesítettük az őszi vetéstervet
Jugoszláv kettiskirtolesok a textilkiéllitáson
Illetékes hely a Jugoszláv sajtó ujabb hazugságairól
vaum
ovi«» vum 247. reáea. ■^xs&Mwrnmammmmmmmm
N^vkatttea, 1949. október 23. vasárnap
Az amerikai Imperializmus földalatti stratégiája
(Ax ¿labbi cikk. Síirtajtv olv-lárHwk. a „Novoje Vremja" című folyóiratban megjelent ha-xonJó ciraü cikkének részletei.)
''%fi ar a második világháború ide ¡¿j, különöse» a háború
\ége uán aj: amcrfíai és európa folyóiratokban és ¿6ayrpL»coi.o:i tó irodalom jelent cn*í amerikai kémucenreeot tevékenységéről Az aaicrítai imperialisták arru :örc-vdiek. hogy kémszervezeteiket a „nemesség" diosféayéve; ve-jyti ^örül. Azoah** az a sok tcoy. amelyet; különböző időponti»« közölt a szovje; és a. kül-ídldi h»ladó sajté, réfcea. leleple.:-,o eri a hazugságot éa leran;otta ¿z iiu«rííai Áemsz-ervezetokrüi a •asuzfaellencsség álarcát. Erre a icrae; álarcra azért voH ¿züksége cz amerikaiaknak, hogy elfedjék to(Jkcvésbbé sem nemed céljaikat, fczek * célok: A háború idején be-cpi(sol< ügA-nökségeiket Európa jasj&rta-ollenes földalatti tnozgal-aaib.»., hr>iy aláássák ezen mozgalmaknak a hitlerista megszállók ellen irányuló tevékenységét. Az üíysó/.itógök segítségével akarják o''.oraj, hogy a szorjét hadsereg által leiszabadított országokban ?z USA felé orientálódó roakcióe rcidsterak jussanak hatalomra, faojy Ügynökség segi^ségéve! rc..<útcr«is kéminformációkat szer-ra/.Muck a tőrjét hadseregről, ft $>zovjeUinbról és az európai or-ceinokralíltui ¿a munkás• mozgalmairól. Ezzel foglalkozik a;: Amerikai Egyesült Államokban lé-t»ifett in''.ézatny, amelyet a Stratégiai Szolgál«*. Hivatalának (Office of S.''rajegy Service — OSS) n vwwi. Az OSS élére William D<wor.\nt, egyik nagy newyorki ügyvédi írod» társtulajdonosát állították.
A r. amemai imperialisták, akik kuiö.iö<>eu fontos jelentőséget tulajdonítanak az OSS tevékenységének. körültekintő gondossággal választották ki az OSS személyi állományát. A leggazdagabb családok ivadukai léptek, az OSS szol. gálatába. A*—OSS munkatársai közé távozott Wintson Churchill aitokaóccce, Karmold West. A W4U Stree; egyik legmegbízhatóbb képviselője az OSS-ben és az afne-rikai kémízolgála.» legtekintélyesebb európai irányitója. Allan DuL íw, Joha Fostea- Dulles bátyja és fláettársa. Allan Dulles tevtéke-nyen vett r«zt az angol kémszer-vdz«ttel egyetemben annak a kúpost» ieikesitő chMTchilli terv-"Cí. a kidolgozásában és megvalósításában, hogy a fasjsrta, trockis-W Tito-klikket használják fel az imperialisták eszközeként.
Aa OSS rövid időn belül különleges csoportokat szervezett a francia. belga, norvég és lengyel ¿eaáUáai mozgalmaiba történő **«atoiásra. Hasonló t«*ékenysé-
»* kitett ki Olaszországban, Ma-ITarotvágon és Jugoszláviában a.» európai központ, amely Svájcban »¡«ődőtt Allan Dulles vezetése i^''t A háború alatt az Amerikai 5fmült Államok és Anglia akadályozták 42 ellenállási mozgalom tevékenyaégéaek ¡kiszélesítését, mi.
** ellenállási mozgalmat »>a«u-ták vezették; Egyetlen kivétel volt a Tito-csoport. Az OSS »2« hathatósan támogatta Titót. Carü>ui itlönleg«» szervezetet ''!é-t, amclT rendszeresen szál. «ott fegyvert és hadianyagot Ti-E szervezet élén az OSS 4Syi>&ke. John Hamiílon lövirUag Heiden néven ismer! boíywoodi filmszínészi állt. Most ^tte''.ő a« amerikai imporia-iWék Wkerftsége, mict ahogy ért-
hető az ie, hogy Tito törzakarábun, valamint a németek ellen harcoló jugoszláv egységeiknél nagyszámú angol és amerikai küldötuaégcx tar. tórkodtuk. így kezdett megvalósulni az imperialisták ármányos és meíwízemenő elgondolása, amely arra irányult, hogy a demokratikus erőkre belülről mérjenek csapiig hogy trójai lovat csempésszenek u demokratikus táborba. Az inApí-rialisták a jugoszláv árulók^ fel. használva, a népi demokratikus országokbi''.n ügynökségeik beszervezett „második • vonalát" kezdték kialakítani, mint ahogy ez a budapesti perből kitűnt. Az angol és amerikai (hatóságok iategóri-kusan megtagadták azoknak az el. ellenállási mozgalmaknak fegyverrel való ellátását, amelyek vezetőségébe ügynökeiket nem sikerült beépíteni.
A7. amerikai és angol kámszJr-vezetek és a jugoszláv tT°c-kiota-fasi&zta uruk között az együttműködés kiépítésében óriá6i szerepet játszett e kémszerrezetek kapcsolata a Ges''tapohoz é^^Hi''X ier kémszervezet éhez, A háború alatt Allan Dulles felhasználta ré. gi kapc&olatai''f és behatolt ''a hadvezetés és a porosz arisztokrácia köreibe.
Azok az okmányok, amelyeke; a hitleristák •títíkoi archívumaiban fedeztek fel. beszámolnak az 1943 februárjában Svájcban folytatott titkos megbeszélésekről. Allan Dulles, mint az Amerikai Egye-sübt AlLamók kormányának különleges megbízottja ét Hohenlohe herceg, Hitler megbízottjának megbeszélései megvilágítják a szov-jv.«llcncs balkáni szöveUégre vonatkozó, Tito-féle t<trr eredeti forrását Ezt a tervet a budapesti per folyamán leplezték le. Az amerikai kémszolgálat minden erőfeszítése arra irányult, hogy a háború befejezése u:án kezébe kaparintja « német külügyminisztő-riutn, u német k^mszolgálat és a Gestapo titkos levéltárát. E célból az OSS mé£ idejében külön szervezetet létesitétt, amelynek élén G. U. Heim alezredes állt. Az amerikai kémszervezet, amely gondosan kidolgozott tenr szerint működött, a szó szoros értelmében menet közben szerezte meg a német fasiszta ügynököket. Az amerikai imperialisták a háború utáni években zászlójuk alá gyűjtőt, ték a hitlerista kém- éa elhárító hálózatban tömörült undorító emberi söpredéket és felhasználták őket'' a Szovjetunió éí a népi demokratikus államok ellen irányuló aknamunkára. A szerrezet pénztárosa Franjfc Altschul bankár, titkára Paul de Wvtt volt diplomata. E szervezet tagjainak sorában találhatók: Allan Dulles. Eisatnho-wer tábornok, a mankásáruló Carey, az AFL elnöke Grecík, e szövetség elnökhelyettese Wall, Badley államtitkár volt munkatársa, Lewis és At«rigde árulója, Charl Taft, az amerikai egyházak tanács inai elnöke. P. Farley volt miniszter és Biddle volt igazságügyminiszter nevei.
TMTiután megbukott az a terv, 1VJ- hogy a Tito-féle fasiszta klikket használják fel az amerikai ¡kémügynökségek jólálcázott ügynökeiként, ami t^j«*«n nyilvánvalóvá vált a Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodájának ismert határozata után, sürgősen szükségessé vált, hogy Szovjetunió és a népi demokratikus országok «llen irányuló aknamunka számára uj tervet dolgozzanak (ki. A fentnerezett ,.me. nekülteket segélyető" szervezet
Ara 60 filléf
■MHHHBI
Jugoszlávia becsempészése a Biztonsági Tanácsba az ENSZ alapokmányának páratlan megsértése
— jelentette ki Vísinszkij elvtárs az ENSz közgyűlésén
Az Kgyesftlt Nemzetek Szervezel* közgyűlésének csütörtöki ülésén válaszlotlák meg/ i\ Biztonsági Tanács 3 nem állandó t:igi:U. IsmereUs, hogv a Bizlonsági Tiinács nem áí-Isuidó tügja y.zlyfrc mindi.«« az illető földrajzi kerük-thez tartozó országokat állítják, iLift-ve jelölik. Kp {km ezen az ;iía-pon jelőilék-^i mostani ülésszakon Eqnadorl Cs Indiát, va la mint Csehszlovákiát. A/onban
j HUliöUck tgv csoportja, élükön ca Egyesült Államok küldő''leúgé-el, a Tito bandáiul a kul.sszák mögött kötött m cgbeszélésük-nek megfelelően, tekintet, né.küt a kelet európai államok akaratára, az ENS% elvernek megsértésével Jugoszláviát jelölték.
Az első szavazásnál Indiát cs Equacorl szótöbbséggel megválasztották. JtigOözláviii a ku-Iisszák nxigö''-ti alku ellenére sem kapta ¡nvfi a szükséges szavazatok ''Iszainút. A szavazást meg kellett isméiéiül és csak akkor, amikor az t''SA küldöttsége ujabb nyomást gyakorolt, kapta meg Jugoszlávia a szükséges legkevesebb 39 szavazatot.
A szavazás eredményének kihirdsté« után Visinszkij
elvtárs a szovj<''t küklőllscg nevében a következőket jelentette ki:
— A Bi/.tonsiigi Tanácsba történt választásoknak a közgyűlés mostani ülésén ldhir-debett eredményei teljes ''világossággal bizónyitják, hogy
a választásokat az alapok-viány 23. cikkeljének meg-Urtésécel tartotjáH.
Jugoszlávia nem a szabad vá-lasztáok eredményeképpen az alapokmány elveinek és a kialakult jogszokásoknak megfelelően került a Biztonsági Tanácsba. Jugoszláviát több küldöttségnek a kulisszák mögötti alkuja eredményeképpen (erőszakkíd választották bet a Biztonsági Tanácsba. A'' szovjet küldöttség ezzel kapcsolatban a legha!ározottabl>an kijelenti, hogy
Jugotalávia nem. képviselt a Bi*tomági Tavác»ban a *t európai országokat t igy nem tekinthető é» a Szovjetunió nem te tekinti a heléteurópat országok hépvietlőjintk.
w
Jugoszláviának a Biztonsági
Tanácsba történt bejutla ásál a szovjet küldöttség az a''ap. okmány újból való megsértő séu*k tekinti. Az alapokmánynak ez a megsértése páratlan
és uj az GNSz szervezetei«1
való együttműködésben.
Vísinszkij elvtárs beszédét az elnöklő Bomuló tábornok kétizben szakította félbe.
Kénbandát szerveztek Csehszlovákiába» az amerikai nagykövetség tisztviselői
Csehszlovákia, tiltákozó jegyzéke az USA-hoz
A csehszlovák külügyminisztérium élesen -¿ilt-aJkozotf az Egyesült Államok prágai nagykövetségén a nagykövetség személyzetének tevékenysége ellen és követelte, bogy Isaac Patch, az amerikai na^ykövélség egyik tisztviselője 24 órán belül hagyja el Cseh. Szlovákia területét. A csehszlovák külügyminiszter ugyanakkor közölte, hogy a csehszlovák biztonsági ezervei Sámuel Merin''t, a nagykövetség egy másik tisztviselői 6t. aki nemi élvez diplomáciai kivált-ságoflmt, adják ki a csehszlovák hatóságoknak. ''
A külügyminisztérium jegyzéke megállapítja, a csehszlovák hatóságoknak megdönthetetlen bizonyítéka van, hogy
az emliM kit ál-
lamelltn*i kéniszervezetet ve-zetett Csehszlovákiában.
y
A jegyzék felsorolja, hogy az USA nagykövetség ének tisztviselői illegális csoportokat szerveztek csehszlovák állampolgárokból és ezek tevékenységét rendszeresen irányították. — Ez a tevékenység — állapítja meg a jegyzék, kémkedés volt Csehszlovákia ellen az Egyesült Államok javára, — A jegyzék megállapítja a továbbiakban, i hogy elmondott tények és elsősor- |
ban a szervezet letartóztatott rezetőinek egybehangzó vallomás« bizonyítják a kémkedési szervek működését. Ezek
a kémszervezeti vezetők érintkezésben voltak az amerikai nagykövetség említett tisztviselőivel.
További bizonyítékot szolgáltatnak a megtalált rádió adók, melyéket Sámuel Merin szerelt fel. A jegyzék igy fejeződik be; A fentiek következtében a külügyminisztérium
1) erélyesen tiltakozik az amerikai nagykövetség emiitett. rolt és jelenlegi tagjainak Csehszlovákia biztonsága ellen irányuló tevékenysége ellen. Tiltakozik az ellen is, hogy
az emiitettek visszaéltek diplomáciai kiváltságaikkal
(a hivatali állásukkal, amikor ilyan tevékenységet folytattak;
2.y követeli, hogy Isaac Patck a lehető legrövidebb időn belül (24 óra alatt) hagyja el Csehszlovákia területét;
.3.) közli, hogy a csehszloréfc biztonsági szervek az emiitett bizo-nyitékok_alapján le fogják tartóztatni Sámuel Merint, az amerikai ¡nagykövetség egyik tisztviselőjét.
Szégyenkezve tekintünk majd vissza a német-fasiszta jellegű perre
— mondotta Benis elvtárs a new-yorki per „büntetéseinek" kihirdetésekor
A newyorki boszorkányper esküdteinek > mentését« * követő egyhetes hallgatás után az amerikai osztálybiróság pénteken kihirdette a büntetéseket a perbe fogott 11 kommunista vezető ügyében. A tömegek felháborodásától rettegve, a reakciósok 100 rendőrt állitottak a bírósági épület elé, hogy csak a legszigorúbb igazolássaí Lehetett bejutni a tárgyalóterembe. Azonban a rendőrség sem tudta megakadályozni a bírósági épület elé felvonult dolgozók nagy tüntetését, amely követelte a vezetők elleni hajsza megszüntetését. A Beuter je-
lentése szerint az esküdtszék Denis elvtársat, az amerikai kommunista párt főtitkárát éa a párt másik 9 vezetőjét 5éri börtönre és 10.000 dollár pénzbüntetésre, Bobért S. Tompson elvtársat pedig 5 évi börténre ítélte.
Az ítélet kihirdetése után Denis elvtárs a következőket mondotta: »A nemzet az el« kővetkező években szégyenér-zeltcl és haraggal fog erre r fasiszta-jellegü perre visszatekinteni. Jöjjön, aminek jönnie kell, a kommunista párt tovább harcol és a legteljesebb bizalommal néz szemh® a jövővel.«
nyilvánvalóan az egyik konzultatív szerve a Wall Street uj aknamunkájához szükséges tervek kidolgo-eásábaa. Az amerikai imperialistákat meggyengítette a Szovjetunió éa ft'' aépi demokratikus országok
B"
ellen folytatott titkos háború frontján elszenvedett vereség. Uj k!u tartásokat kezdtek a földalatti taktika terén. Az amerikai imperialisták makacsul behunyják szemüket a megcáfolhatatlan tény
előtt, hogy a kémkedés és diverrié mérgezett fegyvere- képtelen alá-, ásni azoknak az államoknak hatalmát. amelyekben a kivívott szabadság fölött népi tömegek őrköd, nek.
Rákosi Mátyás elvtárs javaslatára a minisztertanácsJiatározatot hozott
T kiváló tudások, kutatók és özvegyeik nyugdijáról, illetve nyugdijkiegészitéséröl
A minisztertanács 7iáh''os> Mátyás előterjesztésére hatúro-hozott a tudományos munkában kiváló eredményt el-trt tudósok, kutatók, illetve nareírveik nvugdijban, illetve !ivu£dijkie£C4*zitéshcn való re-giroitéíéról. A Masrynr Nép-
köztársaság minisztertanácsa ezzel az intézkedésével a dolgozó nép megbecsülését és háláját juttatja kifejezési« az értei miséírok legkiválóbbjai iránt, A minisztertanács ezután folyó ügyöket tárgyalt.
Illetékes hely közlése a fugaszláv sajté és riiffé ufabb hazngséiairél és prowkácléréf
. i f . .JLJ''.Ji t, »1*^01.- n cni''ini''/nMicl. il. ollnn.
A jugoszláv ^ajtó és rádió ut a hírt terjeszti, hogy a ■ipi demokráciák csaiAtőssze-ronásokat eszközölnek és határ-incidenseket okoznak a jugo-iaíár határon.
f.''a n hir ° ''szokáson jugoszláv provokációk rg>/''ke.
A jugoszláv kormány amerikai utasításra* körülbelül félmillió katonát tart fegyverben. Az driási hadseregnek a kiadásai gokí^an hozzájárulnak a jugoszláv dolgozó nép nyomorához fe nélkülözéséhez. Az ilyon bitek célja az, hogv az elégedetlenkedő jugoszláv népnek port hintsen a szemébe, félro-xwzeBsék óket, egyszersmind
Iszrtsák u sovinizmust é» ellenségeskedést a szocializmust épit-ó szomszéd nikkel szemlén.
. ''A jugo''SZláv Jvafárnic''dCu-sckel Tito és banda}*, gazdái. az Phrcrikai ivperia-lák utctBMsára szokta kezdeményezi}i.
A magvaror^zági csapatösz-szovonásokról ós liatárinciden-sekról szólió hir csak egyike azoknak a provokációnak, amelyeket Tito és bandája — bizva a mögötte álló imperialista erőkben — a szocializmust épito népi demokráciák ellen elkövet.
vV
''Jiu/oiyjáo parasztok só uússíjna ní?iU
A TEXTILKIÁLLITÁST
A SZABAD MAGYARORSZÁGON
A nagykanizsai Textil nagykereskedelmi NV sorra rendezi u zalai községekben a textilkiállitáSok af. melyeknek sorún e}viszi minden faluba népi demokráciánk nagyszerű eredményeit, ..Kiállításunk a 3 éves terv eredménye" — fürdeti a tábla a lebenyei kiállitás elótt, S ez valóban igy van. Mindaz, amit ezeken a kiállításodon bemutatnak, hároméves fervünk valóra váUotf Ígérete.
A dolgozó parasztság mindenütt nagy örömmel fogadja az ,.en. vóseket", akik rengeteg olyan holmit visznek el hozzá, amit eddi nem látlak. Ispán Mátyásné, molnári parasztasszony is meg volt elé. gedve, 9 nem tudta megállni, hogy vatamif ne vásároljon. Francsics Erzsébet tótszerdahelyi nap&zámosnő álmélkodva nézte u selymeket, fínom szöveteket. Azelőtt nem juthatott hozzá, most a helyébe vi-sz''.k. Rodek Vilmos tóts zent mártó ni dolgozó paraszt ugyanígy van £s a föbbi /í, mind, mind... Van mit vásárolni és van miből.
Akik évek óta nem láttak ilyesmit
„MOST MAR VILÁGOSAN LÁTJUK a Szabadságharcos Szövetség célját"
Nagy fellendülés9 előtt az MSzHSz nagykanizsai
csoportja
Nchánv tu''l óta különösen megélénkült « Szabadságharcos Szövetség nagykanizsai csoportjának Kölcsev-utcai székhaza. Fent az emeleti he-fvjségcklícn nagy a sürgés.for-¿fcs. A titkári szobában felvételi vizsga folyik. Kint propagandisták vannak nag\ munkában, diszilik. csinosítják a helyiség-kel. Az adminisztrátor asztala Tcörüí a belépni szándékozók csoportosulnak.
fC^pónta százával jöniíek a jelentkezők -• mondja Horváth László. Főként az ipari dolgozók és a fiatalság köré-WM kérik sokan a belépések-l. Mi természetesen örömmel fogadunk minden beesüleLs dolgozót, aki a'' Szövetség munkájában részt akar venni.
Most nyiljk a titkilri szoba ajtaja és örömtől kipirosodni! arircal lép ki Soós Irén.
• Holdig vagyok mondja megilletődött luuigon —, iiogy érdemesnek találtak arr;''t, hogy tagja lehetek a szövetségnek. Kertem. hotfy
♦sszanal: be eg|v iskolára és ...........
rögtön előjegyeztek a hétfőn | cializmust épitenii.
...... i 11 ''■ ■
Tízezer forintos kárt okozott
a felelősség j&iánya
a kanizsai közráktárépltkezésnél
induló. 10 napos esti tanfolyamra.
v A titkári szobában Nóvák Miklós elvtárs éppen a munkai ervet készíti.
-- Szélesebb alapokra helyezzük a kanizsai ¿söpört működését — mondja. — Eddig jóformán csak a motorozással foglalkoztunk. A tagok nevelését elhanyagoltuk. Most csoportokat állítunk lel, melyben a tagjainkat a marxi-lenini clmétet és gyakorlat alapjaira tanítjuk meg, hogy hasznos tagjai legyenek majd a Magyar Dol<;o<ők Pártjának.
Lent a földszinti helyiségben szorgalmasan kanálnak az első 10 napos esti iskola hallgatói.
—- Örömmel és szívesen tanulunk — mondja hallgató társai nevében PorrogL Krzsé-bet -''-. mert most már világosan látjuk a Szabadságliarcos Szövetség célját. Az itt tanultakat majd tovább adjuk r. dolgozó társainknak és a jövőben fokozottabb mértékben igyekszünk a Szabadságharcos
Szövetségen keresztül is 1S70-
A pécsi Magasépítési XV most fejezte be Kanizsán a Somogyi Béla-uti közraktárak épilését. A baj az, hogy nem «¿Jöször. hanem ,másodszor. A munka elsőizben egy-két hete fett kész. Jó, hogy ünnepélyes átadást nem rendeztek, mert a friss belon hullámzani kezdett. mint viharban a Balaton.
, újra munkához
kellett látnia és a 900 négyzetméter betont felszednie, aztán
II
1048. okt. 23.
2
oldal
újra nekilátni a betonozásnak. Ezúttal jobban, szakszerűbben, mint első alkalommal.
Az történt- ugyanis, hogy a betonlapra, mielőtt a finom betonréteget ráhúzták volna, napokon át szemét került. A szemetet nem takarították le, s ez okozta a fínom betonréteg meggyűrödését, felemelkedését. A felelőtlenül, - ''gondatlanul végzett munka mintegy lizeaer forint kárt okozott munkaerőben és nyersanyagban, arról nem is szólva, hogv a közraktárak sem tudták él kellő . ríőben használatid venni a raktárhelyiséget.
Muraszemcnyén vagyunk, ebbea a kis határmenti községben. A lalu alalt folyik a hátún jelentő Mura. A község líszta, csinos kis bely, a nupsujjár vidáman táncol a házakon. A falu dolgozó paraszt, sájjáf a feldiazitclt iskola fogadja. Itt van a tcxtitkiillftás. Bernáth elvtárs, a kiállitás vczcWje ktsz-fiégesen szolgál íelvilágo^iLissa''i. Akár húszféle holmij is megmu-tat egy-egy embernek. Sok néző van. dc sok a vásárló is. Nóhiuy óra alatt több. mini 3000 forinjos forgalmat csinálnak.
Szóval a ücözségbciliak: között szép számmal akadnak v«vők. Hanem a látogatók ■ közöd* sekan vannak, akik nem vesznek,'' mert nem vehetnek. Csupán sóvárgó szemekkel nézegetnek körűt, s mintha a pillantásukkal akarník felölelni mindazt, »mit i!t látnak.
— Évek óla nem láttunk ilyesmit — szalad ki a szájukból a «óhajtás. Talán önkéntelenül te-srik. Félénken néznek körül, óvatosan beszélnek. Mit lehessen tudni, még a falaknak is fülük lebei, Dc nem — hessegeti^ cl maguktól még csak a gondolatot is. Hiszen Magyarországon vannak. szíhad emberek országában.
Nem volna, mit aduink Oríc
Jugoszláv kettóibirtokosok ezc* a félénk emberek, akit szüretelni jöttele át. Útközben a. feldiszit»tt iskola őket is becsalogatja.
Éppen most lép be az öreg S. J. gazda. Ideát jól ismerik. Tudják róla. hogy van vagy. 10 hold földje, tehá''r nálunk már a módosabbak ''közé számitana. Dc odaát? Szegényebb, mint nálunk a nincstelen.
— Szép, szép •— mondja hosszas szemlélődés u|in. — Nálunk odaát — ict fejévol a Murán, tu''-ra — hirbói sem Ütni ilyesmiig Még Csáktornyán sem, pedig az elé;« nagy hely, — Tovább nézeget, megfogja a szöveteket, selymeket, végigsimítja a kfazruháka! télikabátokat, azján Bernáth elv-társhoz fordulva mondja: - • Ha áthoznák a mi falunkba ezt, egy öra alatt szétkapkodnák. Csak nem volna, mit adjunk érte.
A tíi -valóságos kincs
H. A. gazda is (csftk nézegeti fAjó szívvel a sok szép holmit.
— Vásárolni, sajnos, nam lahe1 — rázza a fejét szomorúan, —Elvennék ha át akarnám vinni. U;fy megmotozzák az embert n csendőrök, hogy még egy íü sem maradhat nála.
Ez igy van. Mert ''különösen a tü uján kutatnak. Ezt ugyanis egyáltalán nem ikapni odaát, s mivel bevinni sem engedik, igy rendkívül nagy becsben tartiák a tü-^áymásnalc adják &z asszonyok.
Közben panaszkodik H. A. Elmondja. hogy egész állatállománya már csak egy tehénből ogv disznóból áll. A többit be kelleP szolgáltatnia. Most azooban ismét követelnek tőle három hiz<At ser-*>ést, három soványát, egy lovat, meg etfv ''tehenet.
— Hát honnan adjak? — kérdezi kéítaégbeesetien.
A Murán túl a* a «zokAs...
Moat egy toprongyos, koldusfor. máju. ScUzárad''t bácsi lép be az a)tón. Fél. Hátha nem szabad n«fci
ide bojönni cs talán ki is dobják. Hanem lévcd. Szívesen fogadják. Félénksége hamar felenged a barátságos fogadtatásra. Most má-bátran megy körül a t*re®hen. Mindtnl alaposan megnéz. Ö is ketkisbirtokos. D. G.-nek hívják. Arra kér bennünket, hogy a nevéj nc írjuk ki, mert abból neki baja származnék.
—- Elviszik az embert valahová, aztán senki sem látja többé — mondja. — Nálunk ez pár éve igy ■szokás — teszi hozzá.
Beszélgetünk B. G. bácsival a helyzetükről, az életükről. ami mindennek nevezhető, csak éppen jónak nem. Szavaiból árad a panasz, az elkeseredés. Látni rajta, hogy szinte irigykedve nézi azokat a magyar parasztokat, akik ugyan, onnan indultak cl 44—45-ben, ami. kor a Vörös Hadsereg felszabadította okét minket is. De o''.t a nyakukra telepedett a Tito-terror és mos''L B. Cr. itt áll rongyai-
ban, ökölbeszorított kézzel. Qt hold birtoka van. de ez is „¡jj^ arra elegendő, hogy fepp^ ^ nc haljon. Pedig még a mindama, pira sem jut. Előhúzza a tarisznyáját — egy rongyos vá^zonzsá kot — s kiveiz belőle egy ld8 Tu. hába csavart valamit.
Kihordják a janicsár—félék
— Kenyér — mutatja. Ökölnyi sárga tészta, alig nevezhető kenyérnek. Az embereken a szánakozás moraja fut végig. „Háj ilyen kenyeret esznek még emberek? _ halljuk valakitől. — Akkor, amikor nálunk már fehér kenyeret ikapni korlátlan mennyiségben?" B. bácfci szomonuui mosolyog erre. Aztán megízólal: —• Mifelénk nem kapni kenyeret, zsömlét a péknél, vagy húsféléi a mészárosnál. Ami von, azt eihodják a janicsár fotók. Üresek a boltok, nem ugy mini itt.
Ahogy itt áll, tehetetlenül, jele keserűséggel a terem egyik sarki -ban. mintha aa egész jugoezláv dolgozó népet látnánk magunk •lö''Jt. Éhség, nyomorúság, szenvedés — ez t^krözódzk: B. G. gazda orcán és ez van odaát, alig néhányszáz méternyire innen az iskolától. tul a Murán ahol ÜDB-legények várják TV. G.-t, H. A-t. S. J.-t, meg a ''öbbi kettősbirlo-kosokat. akik a szabad Magyarország hirét viszik ült a határfolyón. A hirét annak, hogy ideát mindenük megvan a szabad embereknek...
Ujabb hid- és útépítések az Államápitészeti Hivatal tervében
Az ország vesztő iiáci fav.isz.ta , hordák és hazai nyilas csatlósai. valamennyi zalai hidat szinte kivétel nélkül felrobbantottak, utainkat tönkretették. A ¡kommunisták által kidolgozott 3 éves terv keretében a dolgozók megfeszített munkája nyomán ma már megyeszerte a ¡felrobbantott (hidak helyén ui vasbeton hidak hirdetik a demokrácia alkotó erejét.
A vármegyei Allamépités^pti Hivatal munkatervébe 34 felrobbantott zalai hid újjáépítését vette lel. És ma már a za-laszentgróti 18 ni. nyilásu Zala, valamint a kétszer 18 m. nyílású zalabaksai Kerkahid elkészítésével 3 évesi tervét 2 és fél hónappal a kitűzött határidő előtt befejezte. A Vármegyei Törvényhatósági Bizottság tegnap megtartott ülésén a Magyar Dolgozók Pártja részéről
Moináx László elvtárs által ele-terjesztett és határoza''tilag elfogadott ujabb 9 vasbeton-hid elkészítésének munkálatait ik1at. ták be az Allamépités''zeti Hivatal pótköltségvetésébe.
Az eddig nagyszerű versenyszellemben épült hidahrík és utaink biztosítékot nyújtanak arra. hogy a mai napon már munkába vett ujabb 9 hid is a kitűzött határidő előtt hirdeti majd a demokrácia ujabb diadalát.
Nemcsak hídépítés terén, de «t- és bekötő-ut építés terén is derekas munkát végeztek az AllamépitészeJÜ Hivatal ipari dolgozói, valamint műszaki értelmiségei. Az almásházai bdkö. tőut hengerlési munkájának elvégzésével a mai napon e téren is befejezték 3 éves tervüket.
Megjelent a „Nők lapja"
Az egyre növekvő, az utóbbi időlicn különösen nagyot fejlődött. s ma már többezer asz-S7onyt számláló demokratikus nőszervezetünknek, az MND-Sz-nck idáig két szervezeti lapja volt: a Nőmunkás és az Asszonyok és tulajdonképpen mégsem volt igazi lömeglap-juk. Nem volt, mert mind a két lap viszonylag kis példányszámban jelent meg. s az MNDSz egyre emelkedő taglétszámával nem tudott lépést tartani. Ezen segített most az MNDSz központi vezetősége. A :<Nők Lapja« címmel össze\-onta a két lapot, hatalmas példányszámban, -kitűnően szerkesztett uj képes hetilapot adott az MNDSz tagjainak. Az asszonyok körében nagy tetszést aratott a Nők Lapja első száma, s mozgalom indult, hogy minden MN-
DSz tag'' íízcsm)ii elő a iaprx. Vannak falusi szervezetek, amelyek előadásokat rendeznek, hogy a levételből megrendelhessék sok példányba* a lapot.
SzÖVOSz tagtoborzás Bánokszentgyörgyöm
Az uj erőre kapott tagio; borzási versenylíen a többi lömegsztTvezxjtok is támogatják a szövetkeaetfcixt. Vasái--nap Bánoksaentjö''örgjTön rendez .a SzÖVOSz nagyszabású tagtoborzó uyülést, amelj-en résztviesz a MINSz na»-kani-zsai szervezietíinj&k 25 tagú kulturgárcfiója. A fiatalok vidám és komoly sz&mokkal u ■ szik változatossá a n^ygyi'';
lésst, de ugyanakkor kiveszik
részüket az «imitációból is.
BEFEJEZZÜK A 3 ÉVES TERVET
Irta: Molnár László a SZOT zalamegyei titkára
Zj!a ffl8gye dolgozói 18,190.400 íorwiot jegyeztek a terv-u''csönre. Ez a szám eleven bizo-¡vi''.ékát adja Zala megye dolgo-Vipiiö akaratának, a szocializ-;iuibA vetett rendíthetetlen liité-
ne*
^ iervkölcsön-jegyzésben az or jáí első megyéi közé került Zala ¿s ezzel világos, félreértheio^en vi''aszt adott mindazoknak, akik abban reménykedtek, hogy ít:t m-^
van lehetősége a reakciónak. Mél-o válasz, nemcsak a magyar, ha-ocrc a külföldi reakciónak is. Megmutat;:» azt, bogy, már nemcsak a ojjiyipari centrumok dolgozói, ha. sem a hosszú évszázadokon ke-rv4Ztül sötétségben tartott zala. doljíozók is világosan látják, hogy jt ut, amelyet Pártunk éi Rákosi elvjárs mutat számunkra, a boldo jövő felé vezet. A ''icrykölcson jegyzését «7zal a boldog tudatba u|.e győzelemre "Zala megv« do!-¿onépe, hogy a nug''y Szovjetunió baráti 6Ct<ii»égére témasrkod-va a ízociali''.muAt építi.
Dc ezt megelőzően ugyanilyen lendülettel. harc kés/Jéggel é* toí t, cróvel fogadták megyénk üzemi dolgozói a N:igybud;tpes|i Pártvá-iasz''.mány határozatát, amelyben Pártunk íel''ár|a azokat a tényezö-kn. amelyek károsan befolyásol-jík és jelentősen hátráltatják a lírmelést. a munka termelékenységének fokozását.
A Nagybudapesti Pártválasz!, aiány határozata u''íáh összeült Zalaegerszegen a kibövitett megyei Pártválasz''.mány, amely most már megyei vonatkozásban konkrét izál-ia a termelést gátló tényezőket. Megállapítottuk.. hogy helyesen mutatóit rá a nagybudapesti Pártr váliszjmány: „a szakszervezetek nem hajtották végre a döntő fordulatot a termelés felé." Ha ez áll a nagybudapesti üzemekre, ak. kor fokozottabb mér (ékben áll Zala megye üzemeire is.
Amikor megnéztük üzemeinket és feltet{ük a kérdést üzemi Vuottsága''mknak, hogy hogyan állunk a vermeléssel. a legtöbb helyen azt a választ kaptunk, hogy ..nálunk, elvtársak nincs semmi hiba".
akikor mélyebben néztünk a kérdésexb«L akkor mindjárt meg keüeft állapítani azt. hogy üzemi bizottságain^ nem voltaik gazdái a^ szocialista munkaversenynek. Ez világosan kitűnik a Maort nagykanizsai (elepén a termelési bízott, ság munkatervéből, amely lényegében egy ülés-''tervezetből állt. amelyben pontosan meghatározták, hogy hol, mikor, milyen gyűlésen kell résztvenni, de egyetlen szóval sem beszéltek arról, hogy milyen módszeresei fogják szélesíteni szervezni a szocialista munkaver-"íüMwifyan tudatosítják az elért —Eredményeket és hogyan irányítják a dolgozók figyelmét a meglévő hiányosságokra.
Ebből mindjárt le lehetett vonni "t »''xövetieztetést. hogy ebben az üzemben hiányzik a termelés okozásához elengedhetetlenül ükséges politikai munka, icrt hí-"n a munkatervükben egyetlen X*® volt arról, hogy hogyan
SSff* P0litikai tartaloméi ,
De ncmcsak .itt voltak hibák. Ko-
u.yn''toyosságok mutatkoztak a ,?ort többi telepein is, igy pl. !)&. UlS,tyén- ah°l a csőszerelők,, őr» r '' a''aPozók lényegében 7 **> bAl i n PCrcet dolgoztak, ami ab-J0fezeit, hogy munkahelyük
kihel Uvo1 nem mun.
})<»!„•■ . V1- ^aaem az üzem telep-Sf^f^ megf 7 órakor. A vb^L4 órft Pedig! az oda és onU^?**11®1 «lőtték el. Ha-2elf józott a gép-ij napi-jelent ós
zá«7r ,*ézm»sással és cigareHá-J^^ta 15-20 perc kiesés U «^mélyenként a ter-
Vafy Nézzük a bazaltbányákat pon''a s+i nem«gulácsiban pl. na-S / késft^ el és
F°ntoian érkeznek mU«kahe-
ioftaik azonnal komoly tSJf^TSJX
g> elemnél. Persze a munkalegyelem lazulásához, nem kis mértékben járult hozzá, hogy egyes üzemeinkben nem fizették iki a ténylegesen elért százalékokat és így a dolgozók mesterségesen tartották vissza tcrmelésüket.
A munkafegyelem lazításának egy igen érdekes formájával találkoztunk a nyirádi bauxitbányában, ahol 2 idöelemző tanfolyamot végzett dolgozó az üzemvezető mér-nöK utasítására, mérni kezdte a magas százalékot! elérő .brigádok teljesítményét, aminek következtében elterjedt az a hir. hogy megszigorítják a normákat és az eddig 130—140 százalékot teljesítő bányászok teljesítménye 105—110 ¡zázalékra esett vissza.
Komoly hiányosságok muta''. kosiak magánál a 3 éves terv végrehaj tásánil. Üzemei:« globálisan ígyan, e''Mék az előirányzatot, azonban a terv részleteiben lema
riidá* mutatkozott. I)íy pl- » süni ;gi bazaltbányában a tc-mcl:*! 101 százalékra teljesítették. azon-hm ezen belül zúzottkő (termelésük ciidc 97 százalékot'' mutatott.
Mindezeknek a hiányosságoknak megállapítása u(án üzemeink dolgozói megértették, hogy cz?n hiá-j nyoíságok felszámolása lénysgébcn. rejteft tartalékok feltárásai jelen-ti és hatalmas lelkesedéssel láttuk munkához.
Egymás u''tán hoztákl a határoza. tokai; a 3 éves terv. idő előtti befejezésére. És megmozdultak a zalai dolgozók, megjavul''t a munkafegyelem, rájöttek Bázakerettyén a csőszerelök, az utóitok, az alapozók, hogy avval, hogy csak 7 Ara 15 perceit dolgoztak naponta, nemcsak a demokráciát, a magyar népei gyengítették, hanem naponta jclen''iős összeggel károsították meg önmagukat is.
"VT «¿szűnt üzemeinkben a
sőnjárás. maguk a dolgozók vonják1 felelősségre az elvétve későn érkezőket. A nemesgulácsiak. ahol a Párt határozata előtt átlag 30-an ¡késtek el, ma már ébereri figyelik, hogy iki az, aki későn, érkezik. mert bogy határozatukat, mely szerint nov. 15-ére
befejezik a 3 éve« tervet, csak! igy tudják végrehajtani. A nyirádi bauxitbányában is megszűnt a norma szigorítástól való félelem és elsőnek Zalu megyében itt fejezték he a 3 éves tervet, 92 nappal a határidő elot-f. De nemcsak, hogy befejezték, hanem 7, százalékkal még tul is teljesítenék. Ezen kívül 17 százalékos megtakarítás''! értek el bányafából, 219 százalékot a karbitnál és 4.5 százalékol *z elek''tTomosáram megtakarításánál. Újításaikkal 125.000 -forintot takarítottak meg és 400.000 forinttal teljesítették tul beruházási tervüket. Rákosi elvtársnak .''küldőt;
táviratukban azt ir''.ák, hogy a nagy Szovjetunió bányamunkásait tarlói(ák pildaképüknik és -munkájukban a Párt és'' Rák esi elvtárs iránti szeretete és az irarerialísUk elleni gyűlölet fűtötte őket.
Lázas munka folvlle a zalai üzemedben. A Maori-üzemek, a badacsonytomaji, a zalahalápi bázaübá. r.ya dolgozói, idő elölt akarj ik végrehajtani a 3 éves tervet. Minden remény meg van arra, hogy e igy is lesz, gfL''rt hiszen egymásután érkeznek a jelentések, amelyek világosan niutatjá<. hogy emelkedik a zalai üzemek termeié, se. A M^ort'' bázakereltyei telcoén 7.80 százalékkal nőt;t a termelékenység. A gépműhely G-os brigád, ja 12.300 forint, a csőszerelők 13-as brigádja 15.000 forint megtaka. ritásj ért el, a ncm?sgulácsí bánya dolgozói napi tcrmelésükel több mint 30 százalékkal növeMék. A nagykanizsai Vasvázasban egy hónap alaft a -termelés értékeitöbb mint 20 százalékkal emelkedett. Lovásziban 12 százaiéval megnőtt az olajtermelés. A fürészüzemek ís kiveszik részüket a 3 éves íerv véírehajtasából
ipgymásulán cmelkcdnfck ki a
^ munka hősei. A zalahalápi bazaltbányában Bereczky Nándor Vasáros György és Kóczián Tibor, akik 180 százalék felett teljesítik normájukat, A badacsonyi bányában Illés Imre, aki 203 százalékra teljesíti normájáf " és elindul! 8» egyéni verseny is. Igy Sümegen egy nap alatt 32-en léptek egyén:
November Utol kezdve
nagyolta oldslterjedeíemfaen, olcsóbb áron
jelenik meg a ZALA
Olyan hirt közölhetünk t. kai, amely méltán talál helye ra. November 1-től kezdve me az UJ ZALA és a KESZTHE ZALA néven hétköznap 6, ün 50 íiüéres áron jelenik meg. rel egyidejűleg a lap megjelenő hogy az esti és éjszakai esemé vasóickkal. November 1-től kez ben a reggeli órákban ott lesz zalnmegyei lapja, a ZALA.
*
Népi demokráciánk fejlődése olyan követelmények elé állítja a sajtót, amelynek a négy oldalas terjedelemben. nem> tud maradéktalanul megfelelni. Gaz* dasági, politikai, kulturális és ■egyéb feladataink megkövetelik, hogy az olvasóközönség érdeklődésével a napisajtó lépést tart«oo. Országunk — jnint köztudomású — nem i bővelkedik papírban. A Magyar Dolgozók Pártja azonban meghozza azt az áldozatot, amely az oldalterjedelem emelésével -jár, sőt, ezzel egyidejűleg a lap árát is mérsékli. Az uj körülmények között
Előfizetőinkkel és Olvasóink-élésre és örömteljes íogadtatás-gyéuk három napilapja, a ZALA LYl ÚJSÁG egyesíti erőit és nepuap 8 oldalas terjedelemben, (Előfizetés: havi 11 lorínt). Ez-al Edéjét -reggelre tesszük át, nyeket frissen közölhessük ol- » dve tehát mindenütt a megyé-a Magyar Dolgozók Páíjlfa
megjelenő ZALA valóban a tömegek lapja lesz. A lap szerkesztősége magasabb színvonalú lesz, ezenkívül ''kiépítjük tudósító és levelezőhálózatunkat megyénk minden üzemébe, községébe, gépállomásaiba, szövetkezeteibe, stb. Az eddiginél nr.gyobb mértékben kívánjuk olvasóink kulturális és .irodalmi érdeklődését is szolgálni.
Mindezek a változások — bizonyosra vessziiik — (még kedveltebbé teszik a ZALAT, mely naponta ezer és ezer kapoccsal ^ erősiti a kapcsolatot a Magyar Dolgozók Pártja és a dolgozó tömegek között.
versenyre, mig a nyirádvbauxf.bá. nyában brigádok, élmunkások. vájárok és segédvájárok, hívták iki egymást versenyre. A szakszervezetek iis végrehajtották a döntő fordulatot a ''termelés, felé. Üzemi bizottságainik ma mar nem regiS7-Iráljáik a termelést,. hanem a szocialista munka verseny «zervezőiv* irányitóivá váltak.
A Párt megmutatta a helyes uta( és Zala üzemeinek dolgozói elindultak rajfa. a hibák nagy tömegeit már kiiküszöbölték, de feladataik még bőségesen-vannak
Egyes üzemi bizottságaink mé^-mindig nem látják elég világosan az egyénj verseny . jelentőségét a szocialista építés szempontjából, Még mindig vannak olyan funkció, náríusok, akik más üzemek eredmé-
nyeinek mechanikus lemásolásával f.karjálc saját hibáikat kijavítani. Az egyéni verseny szervezésénél még komoly hiányosságok vannak, r.cra helyeznek elvtársaink elég súlyt arra. hogy szűk keresztmetszetnél szélesítsék a versenyt, javítsák a termelékenységet. Az egyé. ní versenyszerződések még elcg mechanikusak és nem tükrözik vissza egy-egy üzemrész szűk ke-reszlme{szeté''t,
De ugy, ahogy eddig hibáinkat kijavítottuk, megjavult a termeié«, fokozódott a munka termelékenysége, ugy megjavítjuk a még meglévő hiányosságainkat és győzelemre visszük) 3 éves tervünket. hogy elindíthassuk diadalmas útjára 5 éves népgazdasági fer« vünket. «• f
A kefegyáriak vállalják...
A KBKEGYAR
tonértokezletet tart. Péntek van, osto 5 órát- mutat az óra ós nem mutat piros botiis ün-i:0}et a naptár. EgCsz nap dolgozott a tömó»6p s egész nan dolgozott mol lottó Siposne. Kgész nap dolgozott a csiszolóban öreg Bókés Ignác, a csiszoló, aki összekulcsolt közökkel most kicsit faporosan, do ünnei ólyesen itt ül. Ks egész nap dolgozott a gyökéi kikószi-tóhen T''ürokcs Pulnó. aki most gondosan kfneti agyával Fény-száicsi elvtársnő szavait.
— Az ötéves terv első neg>t)-tlólen nagy fe''.a''lat vár a kanizsai ko fogy úrra —beszól. 85 ezer darab'' kefét toi-molünk havonta, ha az elvtársik elválllai-ják. Meg toll mondani a való-h''wágct is. Kddiig a logföbb 24 ezer volt. D3 a terv nem lehetetlen. A toljcaitményck napról-napra nőnek.
MARTONNE
gépén a terv 880 kefe naponta. Martonné kis számadást \égez. — Most 860-nál tartok, de van még bennem legalább 20—80 darab. Mér nem'' isrre-íem tökéletesen a -gépet, még tudok javítani a munkamódszeren. Hogy is van az a versi, amelyet elébb az egyik elvtárs szavalt? »AZ ötéiw terv tnaga az élet.« Az életért érdemes. — Martonné vállalja a doLgot. ÉS vállalják a tömők mind. Sőt, a vállalást kibővítik. — Ugy vállaljuk,• hogy- 20 százalékkal tul -is teljesítjük-a tervet.
A slancgé|.-eáok után a kézi-gépek dolgozói is szólásra omelkcdnek.
— Én, Gazsi Krzsé,bot, az t")ló\es terv sikonc érdekében vorsonyio hivom Varga Feronc-nót. Igaz, én gyakorlottabb munkás vagyok, do majd segítek neki, hogy a verseny jobban menjen. Egyik vorsonv-pont: az én toljesitményom i^api 150 kefo losz, a másik \eisenv|X>nt: Vargtüié clvtárs-nóét 80-ról legalább 25 százaikkal tapasztalataim átidású-val felemelem. Vargánó k<"szö-i ette! elfogadja a \orsónyhivást Qs ő is 150-re tűzi ki a célt.
fiEKÉS IGNÁC
. csiszoló számára nom kevesebbet jelont a terv, mint azt, hogy 1200 darab csiszolása helyett 1500 csiszolását végzi. >''eláll az öieg és igy szól: — Eg.>"éni verseny no hívom a tömőket. Amennyi kefét nekem küldőnek, azt én lecsiszolom, még? hozzá kifogástalanul. Csak arra kérem, a tömőket, hogy no várják meg, míg az anyag négy-öt kosárra gyűlik, hanem szállítsanak folyamatosan. A többi, az én dolgom. Do ha rjokem koll a kefókéi-t menni, az két-három leállás a gépekkel és 90—100 darab kiesése.
- Eókés tapsot arat. Majd tapsot kap Törekes Pálné, aki 5 gép megnövekedett - muftkája
1940. okt. 23.
3 ©Idei ||j
után a kefék kikészítését, Németh Rózsi, aki az adjusztá^ lását, Gombcs Mária, aki a csoniagolását vállalja az ötéves/ terv sikeie érdekében.
"UJ HZ AZ UT
és wéffi8 lamcr''^ — ahogy a költő mondja — -''8 arra veh zct,. amerre nézünk«. Az üzeni minden dolgozója az ötéves terv folé néz most, amelyet ismernek csészében ós részleteiben, amely itt van most olóttük számokban, munkadata-bokban, szétljoncolva a munko-pa<ljaikon. Itt \nn és megfogják, megmérik, lohet-o teljesíteni, lehet-e tulteljesiteni. MunJ<a folyik itt és mégis ünnep van. »Minden uj nap uj lépés, amíg a koiumnn.Xnmsla érünk.« Ezt mondta előbb- a \e''rs, ezt mondja minden szó, ami az ötéves tervről esik. Ezt
mondja az is, hogy a 8 éves tervet gyorsan akarjuk befejezni, ezt mondja, hogy készül a famüholybon a porszívó, kész az öltöző, ami a kapitalista idején itt soha nem volt, ''közelebb kerül a íaktár és nem • koll télen megfázni, amíg anyagot hozunk a műhelybe, hogy a műhely otthonunk és r.etn koll félni az utcától, már r.om vár loánk éhes torokkal; íiar.em az árunkat várják ého-son.
A KOMMUN1 ZfMUSÉRT
tersezünk — ezért az ötéves tervünk, ezért Martonné, Vat-gáré, öiog Hé kés szive* válla-lúsa. Az ötéves terv a mienk — • mondják —, az ötéves terv tetszik a kefegyáriaknak ós boldogan csendülnek fol az értekezlet után a vidám dalok a munkások ajkán. A szocializmus útja, a kommunizmus utrja kedves'' a munkásoknak. Dolgoznak, harcolnak, tervszovüb-l.on gazdálkodnak érte.
* - < Kerekes ur tovább garázdálkodik
mert az zalaegerszegi törvényszék „fekteti az aktát
• Többizlen-foglalkoztunk mái-Kerekes József és társainak ügyével. Kerekes a zalaegerszegi földmű, esszövetkezetnek volt az ügyvezetője. Mint ilyen, mintegy 80.000 forinttal károsította még a dolgozó kis-eml e;eket. Hónapokkal ezelőtt ebben az ügyben pert'' indított a szövetkezet. A zalaegerszegi törvényszéken azonban ugviát-szik valahol »megpihent« oiz akta. Ahelyett, hogy a demokratikus igazságszolgáltatás
vasszigorával sújtana le a dolgozó ''kisemberek ellenségeire, Ke;ekes ur minid a mai napig folytatja sötét gabonaspekulá-ciós üzelmeit a zalaegerszegi-hetipiacokon. A. földmüvesszö-vetkezette . tömörült dolgozó kispaiaszt^ág tű:elmének végei Egy emberként követelik, hogy az őket súlyosan megkárosító spekuláns ügyében a zalaegerszegi törvényszék a legrövidebb időn belül hozzon ítéletet!
Megyénk törvényhatósági bizottsága megvitatta az alispáni jelentést
Megy én k törvényhatósági bizoli-*ága nyilvános ülést tai''tott. A Vármegyeháza nagytermo egészen megtelt az érdeklődő közönséggel, akik között különösen nagyszámmal voltai, fiatalok.
Barati József főispán nyitotta meg az ülést. Elöljáróban megemlékezett a Szovjetunió nagy halottjáról, Tolbuchin marsaiból. Szavait a jelenlévők néma felállással, mélységesen megilletődve hallgatták.
Azlidei jó termés az ¡rányitott .gazdálkodás síkere
A ''tárgysorozat első pontja az alispáni jelentés volt, amelyet nyomtatásban minden bizot''tsági tag megkapott (lapunk is közöNe már) s igy nem volt szükség arra. hogy külön is felolvassák. Következtek tehát a hozzászólások. Az első hozzászóló, Fekécs Imre elvtárs, a mezőgazdasági résszel foglalkozott. — Az alispáni jelentés szerint ar idei jó -termés oka lényegében a ikedvezö időjárás volt. Ezt ki kell egéízitenünk azzal, hogy jó termésünk elsősorban nz ¡rányitott t^''^''dálkodá«, a gépek fokozottabb használatának eredménye volt. Jelenleg ¡4 légion, losabb célunk a buzavtfié* 1erv>zo< rü. idöelőtti olvégzése, amelyot né. hol fudatouin »/.abortálnak, Így van vr. pl. a tapolcai jArái ogyw köz-»ógeiben. H/.ért javaslom — fejez. |c bo Kckéc» olvtáns —, hogy »zl-goruan vonják íclelüsnógro a veté». tcrvc( szabotáló kulákokat,
. Oöntö kórdás: a termelékenység emelése
Másodiknak Molnár László elvtárs, a SzOT megyei tikira szólalt fel.
— A tervkölcsönjegyzésbcn —i mondotta — Zala az ország első megyéi közé került. Ez mértó válasz volt a belső és ¡külső reakciónak: meg>nu<atta.i hogy ma már nemcsak az ipari centrumok dol gozói, hanem a muh rendszer ál tal oly sokáig sötétben tarioj''t zalai dolgozók is világosan la''tják a fejlődés útját, amelyen Rákos: elvtárs vezetésével haladniok- kell. Üzemeink egymásután hozták a határozatokat a 3 éves terv időel őtti végrehajtására. A Párt megmutatta az utat, döntő kérdés marad továbbra is a termelékenység emelése. Ma már az ötéves tervét ismertetik üzemeinkből, azt a tervét. amely a szocializmust teremti meg hazánkban.
Vigyük végig a harcot a kulturfronton
Hadnagy László elvtárs, me-gyénk szabadművelődési felügyelő, je a kulturális helyzettel foglal-
kozott, — A ílculturmunka annyiban eredményes jelentette ki —. amennyiben hozzájárul a politikai és gazdasági harc győzelem, rcviíeléhez. Az emberi tudatot kell megszabadítanunk a polgári, klerikális és egyéb reakciós befolyás alól. Ebben a há^almas munkában is a nagy Szovjetunió példája. vezet minket-
Majd Belenegger Henrik, nyugalmazott gimnáziumi) igazgató rámutatott arra; bár nagy fejlődés történt az iskolákban — legfényesebb példa erre az egerszegi Kosztolányi-utcai iskolánk — mégsem szabad észrevétlenül hagynunk azj a tényt, hogy a klei%á3is reakció a legutóbbi időben ujabb rohamra indult az iskoláik ifjúsága ellen. í^ranyai Sándor igazgató ügyében is intézkedést kért.
SoronkivUli előléptetések
Ezután Agárdi Tibor elvtárs ab ispán válaszolt a hozzászólásokra Hangsúlyozta, hogy A munkát a hozzászólásokban elmondott özem-pontok izerinl kell továbbvinni.
A tárgysorozat utolsó pontja a jó munkájukkal leiiUrvi vArmegyoi alkalmazottak noronkívUll «lölép-teíéie volt,
A minsxkl Kultúrpalota
Elkészült a minszki szakszervezetek kultúrpalotájának t«™«. melyet 1950-ben épiíenék fel a minszki Sztálin-téren. A kultúrpalotában 900 férőhelyes színház. 180 férőhelyes mozi, sportterem, bal-letszoba, könyvtár, olvasóhelyiség, táncterem és számos '' tanulószoba lesz. A palota alapmuplkálatait már megkezdték. Az építésnél dolgozó munkások kötelezettséget vállalnak, hogy a Nagy Október 32. évfordulójáig berégzik az alaplerakást.
A kanizsai MSzT kulturgárdája készül a „Kertész kutyája" előadására
Az újjászervezett és most megalakult Ma»yar-Szovjcl Társaság nagykanizsai szervezete máris igeir élénk munkát fejt ki. A Társaság teljes egészében átvette az MDPkuI-lurgárdáját és most a gárda a Társaság helyiségéiben készül a »Kertész kutyája« c., s/indarab előadására.* A szervezet Legközelebbi programjában a szovjet alkotmány is-mertetésére nviló f> előaílásos tanfolyam, valamint a Magyar N ép köz I ársaság alkotmányának érdekes köntösIxMl való ismertetése szere|>el.
ILJICS LÁMPÁI 4
Sötét éjszaka. A kocsi áthatolhatatlan sötétségben robog Rjazán mezőin át. Amint a dombról hirtelen a völgybe ér, fények csillannak fel: Kuz munszkojo falu. A Lenin-kolhozban sem éjjel, nem nappal nem áLL még a munka. A parasztok lámpavilágnál hozzák rendbe a mezőgazdasági gejKiket, válogatják és tisztit-ják a vetőmagot, az épületek ereszei alatt próbálgatják ^u traktorokat.
Csodálkozva néz körül a/ ulas. Hiszen nemrég itt mép petróleumlámpával v; hígítottak! £s ime, most »Iljics lámpái- világítanak ötezer ház ban.
A nappali'' fényáradat a serény alkotó munkával foglalatoskodó emberek lelkében, éjjel-nappal táplálja uz örömöt. Villany a faluban — ez nemesük fénvt jelent, hanem hatalmas ertft is, amely megkönnyíti a munkát, emeli a termelést, fellendíti a gazdaság jövodelmezőségét. A kol. hoznarasztok minden nehezeim munkát villanygéppcl végeznek.
vidék 27 kolWn lAiZrP J
— _ —» a
vidék 27 kolhoza Villanyért segítségével határidő olőtl [o-jezhette 1« a vetőm agváloga-lást és a tervben .megszabott időnél jóval hamarabb szolgáltatta be az államnak a gabonát!
Uj honfoglalók
Mi nem» ¡futunk álmok után önzőn, Józanul mérünk minden anyagot-Mérnökök vagyunk, jövőt épitünk, Szebb jövőt, amit Lenin tanított.
Igaz értelmet adunk a szónak, Tiszta erkölcsön épül fel elvünk, Milliók nyelvén szól az igazság, És ezért érthető a mi nyelvünk.
Tervet csináltunk, könnyen érthetőt, És népünknek megmutattuk büszkén Tudtuk, megértik hivő szavunkat. S nem nyafognak háborús'' rom üszkén.
Tervünk magja: népünknek ereje, Alapkövünk: eszménk szilárdsága. Bármit fújnak a "nyugati szelek, Felépül a szabadság hazája!
És épülnek bányák, hidak, gyárak, Házak, ho! már jobbí életet élünk, Szerelmünkben uf ítartalom duzzad, Szivünkben is másként; forr a vérünk.
Lerombolunk mindent, ami roflsz volt, Uj világ: épül fel tervünk nyomán. Nem fog már a hazug ,,magyar átok", Urak helyett diktál a proletár.
Miénk minden: a gyár, a föld s bánya. Minden miénk: a dolgozó népé. Uj honfoglalók vagyunk e honban, Magunknak tesszük hazánkat széppé. ''
Harcainkban szétzuztuk a tőkét .Bármerre még ott az értéktöbblet, Ahol éppen nagyobb rá a szükség. Ott öntözzük az aszályos) földet.
Falvainkban pirosak az arcok, Mert. terménnyel telnek meg a szérűk, Kövér disznó röfög az akolban A falu is villanyfénytől szépül.
Szabad emberek uj erkölcse ez, Munkás, paraszt erős ¡kézfogásban, Vigan, dalolva épitenek együtt Szabad emberek, szabad hazában!
Luzsí Sándor
Egy kolhozparasztnő gabonát hoz a villanyerővel hajlóit malomba. Miközben a malom vezetője mosolyogva önti a gabonát a dobbá, az asz-szonv vidáman visszanevet: -Létezik-e nagyobb öröm?: A rádióközpontban Orlova körzeti orvosnő ül a mikrofon
előtt, a gyermekbetegségekről
lart előadást. A klubban Dros/.dovszkája gépésznö kezeli a mozi vetítőgépét.
— Már ugy élünk, mint a városiak — mondja al -gvík idős asszony. — Ha icál koll forralnom, ha ebédel kell főznöm, vagy ruhát kell vasalnom: segít a villany. Nem volt elég vizünk, ezen is sejtett a villany. Van már vízvezeték meg fürdő is a faluban,
— Hej — emlékezik sóhajtva egy másik öregasszony —,
Mimikor még rossz szagú fiit»-^^■«"^tös mécs mellett üldögéltünk ''esténkönt... Milyen más tr,ost az élet. Nemcsak a házak, do még az utcák is világusnk. Mindenült égnek a lámpák!
Bizony nem ment ez magától. Sok megfeszített munkájába került a kolhozparasz-toknak, amig felépítették a gátat, felszerelték a gépeket de sok segítséget is kaptak. Moszkvából szakemberek jöttek, az uráli gyárak turbinákat küldtek, a Ieningrádiak generátorokkal látták el őket... Moszkvából érkeztek a transzformátorok és nem kevesebb, mint 46 kolhoz és VJl szovhoz veit részt a nagy "munkában. Télviz idején, szélben, fagyban ásták, törték az emberek a megfagyott földet, amig megerősítették a folvópartot és megalapozták a telep épületeit. De egy gondolat élt valamennyiükben, leigázni a folyót és kényszeríteni, hogy szolgálja őket.
£s álmuk megvalósult. A kolhozokban kigyúlt a fény. Derűt, vidámságot árasztva fénylenek Iljics lámpái!
Liíalici* ¿yzökoLján
gyermekei már csak könyvekből ós olboszéléaokből isme rik az egyéni gazdaságban folytatott réffí életet, da ö a maga bórén tajiasztalta. Sztáro-Minezkbon született, ott nőtt ital, nagyapja, apja kulákok esőléd io rolt Srokoljánúk ogéHz ólotükbon arról- ábrándoztak, hogy omborró legyenek, oirv daiabka »aját földön gazd&I-kod hassanak.
Az Októberi Forradalom gyózolmea eroje emelte ki ókot ía, mint a többi dolgozó parasztot a Botét nyomorból. A szovjet hatalom földet adott Z&hfir Szokoljánnak. Három holdon kBzdett gazdálkodni és bizony, fáradságosan művelte mBg keskeny parcelláját, éppen hogy megélt belőle család jávaL
Seokoljánnak fezre kellett venni», hogy a Bolsevik Párt és a szovjet kormány féltS
1940. október 23.
4 =,d.i 111
cA Itabuift míg, szdxh Lej z!
gonddal op:>engeti a fölszabadított parasztok útját, mindent ol követ, hogy a dolgozó ja-rasztsáí? jobb orodmónnyol gaz-d ál kod hassák földjén.
JHuJj-jQ.k az bak.
6i a sztáro-mintaki raríwzt, lia ''munkája közbon inog-meg-áll-t, hogy a verítéket lot''jröljo homlokáról, látta a határban a kolhoz földje in a traktorokat, a szórüról ido hallatszott a esóplógérok zakatolása. 1920-et írtak, bzokolján, amikor a rossz lóval, amely sQhogvsem versonjezhotett a gópo"kkol/ munka végeztével hazatart kis földjéről, találkozott az ifjú kolhoz parasztjaival.
— Lépj be hozzánk — tanácsolták neki. — Másként fogsz élni!
Seokolján fáradt tekintettel nézte sovány lovát. Gondolkozott. Tudta, hogy a kolhoz holdanként 16 máztta gabonát
ai at, kétszer annyit, mint ó — ugyanazon a földön. Aratás után ói)j»n hogy biztosíthatja a csahwl szükos konvorót, A kolhoz tagjai viszont \-égzott munkájuk után sokkal több gabonát, söldaé^et, fózolók-féló-kot, olajoamagrat és jxinzt kapnak. Pedig a kolhoz ra4g csak ol«5 évében van, alighogy a lábá:a állt.
— Majd mflglátom — mondotta Saokoljún a kolhozparaaz« toknak.
JUtcj.aáj^ba.
a gazdasági év végét, amikor véglegesen kialakult a kolhoz terméseredménye. Látta Szo-kolján, hem <5 egyodül figyelte a kolhoz munkáját. Nem lepte meg tehát, hogy amikor végleg elhatározta magát és egy este ünneplő ruhában ment el a kolhoz irodájába, mó? sokan vanrAk ott rajta kívül. Valamennyien kérték felvételüket a kolhoz tagjai sorába.
— Nagy üjaiutpe »z a Cea-
pajev-kolhoznak! — jelentette ki a kolhoz olnöko, amikor mologen kezet fogott Szokol-jánnal és a többi dolgozó ''jja-raszttal,
Zahar Bzokolján gorsa oz-utAn nyílogN-oneaon iveit fol-folá Megszűnt a bísonytalan-a holnapúrt, a lo\aeaka hohett már a gép dolgozott a koíhoz mindig növekvő földjein és Bzokolján bízvást gondolhatott ama, hogy gyermekeit leírassa a felsőbb iskolákba. Többé nem volt gondja ''a családjának.
A Caap&jev-kolhoz már 600 dolgozó parasztot egyesített ae állam csaknem 8 ezer hold földet juttatott nekik ingyenes és örökös használatra. Négy hatalmas állattenyésztő telep gazdagította a kolhozt, gyümölcsösük volt, a buza, napraforgó, kukorica, zöldségfélén kivüi már dohányt, ''kendért, repcéit íh termeltek és elhatározták, hogy rátérnek a gya-pottormaléarw is. Elültették az első vidó-»rdísávokat, • hatal-
mas víztárolókat építettek. S7e-kolján és társai munkáját áv-ról-évio több gép könny ¡tette meg az állam gondoskodáséból. A kombájnok otthonosan nu>-zqgnak a kolhoz földjoin.
Ma nuír- a kolhoz
földjei háromszor annyi termést adnak, mint az ágyéiii gazdálkodás időjén. Holdtt/iként 20 mázsa búzát takarítanak bo, «ót óppon Zahar Siokolján munkacaorxjrtja oz árbon 22— 24 mázsái aratott holdanként. Ezért a ssovjot kormány a Szocialista Munka Hóse óimmal tüntette ki Szokoljánt, aki *b-ból is látta, milj-en nü^yrabe-csülik a szovjet országban a kolhozfjataszt munkáját.
Szokolján családja n)ii^od-1an néz a jövőbe. Kolhozukban 12 iskola vOn. Minden paraszt házában szól a rádió, még ^ asszony is ráér az újságot elolvasni. A permetek tanul-nak, Szokolján is elvfessett egy mezógaedasági tanfolyamot. Nyugodtan élnBk, mei''t tudják, hogy a holnap még a mánAl ía szebb Ipsz.
Jelentjük Rákosi elvtársnak: a buzavetést maradéktalanul teljesítettük
» „un* Politikai Bizottságának ^vásu lankadatlan lendü-feküd? bele vármegyénk dol-«arasxtsátfa az i*''i szántú*-munkálatok elvégzésébe. tWerette dolgozó Faradságunk, L,v -ninden elveted barázdával 5 demokráciánkat és a békét ^¡i. Tudatában van annak, hogy .. idejébe-'''' eí veteti gabonával 5 »ervünk- kenyerét bixtositja -izei is szorosabbra zárva u mun. ^paraszt szövetséget. A. lelkese-Jésscl Aégxeí; munka meghozta „váawksét, melyei Párfunk me-¿yes bizotjsá-ía ma délután már itatott Rákosi telvtá rímak. vár-
képviselő jér.ek,
megyénk szsre''.ett képviselőjének, hogy
dolgozó parasztságunk u buza vetésé( a kitűzött határidő előtt 9 nappal, október 22-én maradéktalanul elvégezte
és további nagy versenylendülct-i ej végzi a mélyszántás munkálatait hogy november 10-ig azt is befejezze. A távirat szövegét az alábbiakban közöljük:
..Rákosi Mátyás elvtársnak,
Budapest.
Kedves Rákosi elvtárs! örömmel jelentjük hogy Zala megye dol-
gozó parasztsága megértette Pártunk Politikai Bizottságán fik az öszl szániás-vetési munkálatok elvégzésére vonatkozó határozatát é* újból hitet téve arról, hogy sizlárdan áll Pártunk és RákoSi elvfár& mögött, a rozs vetését október lS.ig, a buza v*. tésél, mely 5 éves 1 ervünk első t*er.\erét jelenti, a kitűzött határidő előtt 9 nappal, ma október 22-én száz százalékban elvégezte. Igér/iik, hogy az őszi mély. Szántást pedig november 10-rc befejezzük.
Zalamegyei Pártbizottság''.
Buzavetés Kauzti esperesnél
LELKI TERRORRAL ÉS UZSORÁVAL
(.vcjivörü őszi idő volt ezen • ¿lutájűOü. Szántás-retushoz sl iűni kondulhatunk már szobit A mezőkön, dombhátakon fuiixteuütt BzoriíaltiuLs vot''gé-(ük, boronák versengve tolje-,itil: u fal iih i dolgozó parasztiig furatát: októl*?r 22-1« minden weni buza földben
(tatár kuztség környéki''ío ¿itü kisvi inoCTáltozik a kép. A latiírl''an wnki w dolgozik, lulisa '' twfoiezték a munkátV lú -wau Ír hot, hiétaton tegnap júnéháiíy h«lvon nem tolt <>h^tf a buza. T)p hogy ma oitűl majd könnvun mog-¿jiVíxitnHünk. ^
- Kiéoza föld itt? á Hiúm]; meg acy id''*tíebb gazdát.
''- Hátait kérem, a Kaiuli enjucs»''. fitt. lakik fenn a dombon -la, mutatja az ''íjtoty. - ''l42 holdja van, oszt kit fotelé aJ, kit ami • ingytn műveltet
a nyájíal, \fc\üuk.
wtöKíuluak felfelé a dombon. Ccakugvaa szép liolyon van az úfíJWtts-kuláJk rezidenciája. Arnya* fái'' kőzött, a templom meg az iskóla tzomszédsagá-bai.''
A tpwókiúu egy kitapoga-tatbafelüan idejű hölgv. az es-ur n.őyérc fogad "bennünket. 0 u "jószágigazgató:: ■
Az eapcje.s u r?-T.. Xincs iíAhoy.y—etóeuf ícéneij! Abra-i/m?.jegyi<*. Szürete?. Adott az i*-U:ai 4.5 hold szőlőt. '' -
KüíUíii a : házigazda--, lázas stfisÉggel eltünteti az asztal-iái a frúeen sült fánkkal teli láíakat & öt-hat kutyáját be-tfcsékcli a szobákba. Azok jóllakottan elnyújtózkodnak.
Aztán hogv-jioev ilvcn dob ^kiótttu
senki sem dolgozik
«r*Mé? • kérdezzük. Az ''K''V menye dolgozó paraezt-«k''ft versonyaaro teljesíti az buza vetését!
aziiiü waBraoinek tekin-- U5f«t ránk, meg a falon folfüg-¿Chitott or.''zágrcsztó Mind-«onfo ¿nek teljes, nagyságú »^-vcióie fügt''c.-izti az espeies
Haont Vaudéi napja — titokzatosan. A inar-«»k ^l''Wtje volt... Csalt ntom dobozunk! Benrtt szokás ^ >tt-.
A buzarotóaiifil hoírv'' ál-kérdezzük a ház teljhatalmú úrnőjét. ,..". Hát yan mfe-; cgv kis bijja ~ sojjánkodűc.
Érdekli is Kauziit és a hozzá ™nló kulákokat, ho«y a zalai ^Híozó parasztság versenyben hogy minden szem bevert barázdájával erősíti az or-a békét! A csatári kisparasztok 98o/o-ban elvégezték frt a kötelességüket is. Ábm-Kauzli ur 4.5 hold
szőlőjén ezon a napon is dol-v goztat munkásaival. Utóvégj« mmden szentnek maga felé hajlik a keze. őnála most sincs ünnep, mart
• mars érdekébea dolgoztat,
a !niza\ctóst, mert az ország érdekéről van bzó, hát ott egye inog a fano. v
— A rozsot már olrotettük -■ montouotőzik a nővérke.
Igon olTetotték. Az eíjx>ios iir nőn6ie igy szólt jáml>or hi-»üvertek, fofkolLsaán-tani a földömet — í^íton no-vftl«n —a kukc&VAszárat lia-zavilletitek róla. Axtán még imádkozom is értetek.«
A jámbor hivők azonban ma, a marhák üniwpén loálltak. Igy londoltetott...
— l)o a huzaiotés hátra vau jónéhány holdon még — mondogatták!
Másnap értesültünk arról, hogy Kauzli esperes földjén a buzaietés^határidőro befejeződött. Még pedig ugy, hogy az esioros ur nővérkéje mozgósította a falut. Elvettetett, felszántatott relük!
A népi demokrácia ötödik esztendejében már nem lohot büntetlenül ilyen gyalázatos módon bocsapni az ogyszorü oml oiekot. Ninc« infven rnun-^a a kulákműc. még ha Kauzli nak is, os|<siv^anok is hivják, A DéKOSz máris intózkodott, hogy a ;ap által kizsákmányolt csatári dolgozó [.árasatok
megkapfdk tnélié bérüket,
lvauzli ur [néltó bünte-
tését. Most jedig még os»lc og)-et:r Csatáriján hol vannak a népi szorrek?
(/. IJ
FEGYVyERÜNK
h könyv;
Október 23-án és 30-án megyénk 109 községe kap- uj könyvtárat. 4000 uj könyv indul el, hogy a dolgozók kezében az őntudatosodás «••»zköze és a jövő építésének egyik fegyvere legyen.
Alkotmányunk minden dolgozó számára biztosítja a művelődéshez való jogot. Pártunk szívós harca és következetes munkája eredményeként otlt partunk, hogy megbüntetve a régi kiváltságos osztályok művelődési monopóliumát, megteremtjük azokat a feltételeket, hogy dolgozóink a művelődéshez való jogukkal élni is tudjanak.
Hogy idáig jutottunk, nem ment ez simán. Kemény harcot kellett vívnunk a régi, meghamisított kultúra, a burzsoázia oszt^ly-kulturá. jávai, e a harc tovább folyik... Ennek teljes és sikeres megvívásához egyik fegyverünk a könyv.
A könyvre, fejlődésünknek erre a jó eszközere és fegyverére mindannyiunknak szüksége van. Ez a szükséglet és a folyton erősebben megmutatkozó határozott igény hoztn létre ezt a „Könyvet a fa-lunak" mozgalmat is, melynek ic. rétében tömegszervezetcink 12.000 forintos hozzájárulásából 30.000 forint értékű könyvctTcapnak dob gozóink,
Ezek a könyvtáralei egy lépé;, azon nz u(on, melyen a falu kő-xelnbb kerü"! a városhoz, m«1you elindulunk n 3 éves terv »Ikerén hcfaífixfae után ar. 3 éves terv mcgvalóiitá''íához, a falu villamo.sl iájával. kultúrházakkal, falusi klubhálózat kiépítésével a müvolt u| életforma kialakitásáho»:.
Hogy megyénk könyvállományút 20 százaléklkai emelhetjük, hogv falusi dolgozóink kezébe 4000 kö tel uj könyvet adhatunk, azt MPP -kultúrpolitikájának, és a za.
lamegyei pártbizottság tatalma s támogatásának köszönhetjük.
E könyvtárai megvalósítják az élenjáró szocialista kultúra nagy harcosának, a Szovjetunió nagy költőjének Majakovszkijnak szondását: „Add a tömegeknek a''kul-tura legjavát!1''
Az őntudatosodás, a szocializmus építésére való elméleti felkészülés szolgálatában oSt sorakoznak az uj könyvtárakban Marx, Engels, Lenin és Sztálin müvei. Itt vannak a diadalmas 6zovj«it ¡kultúra nagy mestereinek remekei. A szocialista realizmus t^t itt bennünket, az élet valóságának, a szocializmus építésének cselekvő megismerésére. a Szovjetunió szeretetére, a szovjet emberek hősi harcainak, munkájának követésére. Gorkij, Solochov, Fagyéjev Polevoj, Panfjorov, Szaltikov, MakareiáCb, Tjurin, Fi« müvei a legtökéletesebb művészet eszközeivel mutatják meg a szovjet élet hősiességét, u szocialista ember követendő tipusát. S ort-t sorakoznak a könyv, tárakban a magyar realizmus nagyjai is. Petőfi. Arany, Mikszáth, Ady, József ''AtáSla, Szabó Pál. Kuczka Péjer, Barabás Tibor. Illés Béla, Móricz Zsigmond müyei. Az élet «tudományos megismerését, u matfambbrendü termelést szolgál-jáflc Timirjazev, Lfszenko müvei ós a mezőgazda»ági »zakkönyveknek p-gé.ij; sora, Ez«kn«k a könyvtárok, nak a falusi kulturmunkn xözponli es/íközeivé kell válnlok s ftigymr* minden dolgozó kexébon: a tudás, öntudatos élej, a fejlettebb termelési mód, o szocializmus fegy. vérévé,
A szocializmus kiépítéséhez a Irimüvdf emberfők száezreire van szükség. Legyenek u könyv-
tárak minden faluban ennek hatékony eszközei. Hadnagy László.
A DOLGOZÓ PARASZTSÁG CSAK A MUNKÁSOSZTÁLY
Vezetésével haladhat előre a felemelkedés utján
A DéFOSz nacfyválasztrnányáaak ülése
A DéFOSz nagy választ n lánya. megvitatta a" szövetség munkájában mutatkozó'' hiányosságokat és meghatározta jövő feladatait. Az ülésen felszólalt Dobi István, a minisztertanács elnöke is. Beszédében hangoztatta, hogy <lolí-o zó jKirasztságunk az őszi münícálatok teljesitése során nz egyes vidékeken jelentős niunlSt végzett. Más helyeken azonban hiányosságok mutatkoztak. Ebl>en n:igy része volt annak, hogy a-''kulákok elszánt támadásra indultak népi demokráciánk ellen.'' Nemcsak maguk sznboláltak, hanem rémhírekkel igyclcezlek a dolgozó parasztság munkakedvét csökkenteni. Fordulatot jelentett ezen a téren a MDP Politikai mizottságának "határozata,
— Amikor az ország vezető páiTtja, élén népünk bölcs és forrón szeretett vezetőjével, Rákosi Mátyással irányt mutatott mondta a minisztertanács elnöke —, dolgozó parasztságunk fokozatosan tudatára ébredt u kérdés nagy h-nt (íségének.
Dobi István felhívta a nagy-választmányt, hogy még nagyobb felelősségérzettel és Jel-'' kescdéssel folytassák tovább a harcot a -jdvoévi kenyérgalx> náéri. Fokozni. keH a feívilá-gositó munkát a dolgozó parasztság széfes tömegeiben, ugyanakkor ki kelf terjeszteni az ellenőrző -tevékenységet. Keményen kelf fellépni a nép érdekei ellen törő kuLákokk il szemben.
Ezután Borbás Lajos főtit-
kár elvtárs rámutatott a hibákra és, politikai elhajlásokra. Az egyik hiba az volt, hogy a DéFOSz vezelősóge lén vegében felszámolta a FéKOSz-t, ahelyett, hogy létrehozták volna azuj szervezet szilárd magvát, a munkástagozatot. A másik hiba volt, hogy a DéFOSz-ba beengedték a kulákságot, sót jelentős szonei»t biztosítottak nekik. A középparasztsággal való szövetség kérdésében is jobboldali politikát folytattak. Ugy akarták szövetségesül megnyerni a kezépparasz-tot, hegy lemondtak a szegén.y-
parasztságra való lámaszko-dásról, lemondtak a kulákok elleni harcról. Rámutatott Borbás elvtárs a termelési verseny hiányosságaira, majd felhívta a figyelmet az állami gazdaságok és gépállomások D6-FOSz-üzemi szervezeteinek megszervezése terén elkövetett mulasztásokra. Hangoztatta, hogy állandóan erősíteni koll a "munkásosztály és a dolgozó parasztság szövetségét tudatosítani kell, hogy a dolgozó parasztság csak a munkásosztály vezetésével ha''ad hat előre a felemelkedés utján.
Mirien DéFOSz - tagot a szövetkezetbe!
A salomvári dolgozó parasztok feihivtsa
Megírtuk, hogy a szövetkezeti tagtoborzás megújult lendülettel folytatódik Zala megyében. A verseny ogyrö nagyobb arányokban txmtakozik Jci, amiből szinte bizonyosra vehető, hogy ez év régéig meglesz a raegyéhen az 52.000 uj Bzörotkoaoti tag.
A .tagtoborzásnak nagy lökést ad az a kezdeménj-ezte, ami Salomrárról indult el. A salomvári DéFOSz-szerrezet ugyanis wraenjie hivta ki a. megye valamennyi DéFOSz-szervezetét. A felhívásban többek között ez áll:
»A éalomvári szervezet kt akarja vettni a részét a szövetkezett \ tagtoborzásból olyan
1049. oktdb»r 23,
5 oldal ||
módon, hoyy minden DéFOSz-lagöt l esZer ■eziin''t a hozséabdi földmű eeszövetti z, t''e. Ent vomtkozian k h vjuk a vitgye faszt* DéFOSz s er -ez lél azzal, hogy mt a maviinJf ritzérói a versenyt október 31-ig befejeztük.«
A felhívással kapcsolatban IL''csú''t László elvtárs, a salomvári DéFOSz-ezervezet titkára a következőket mondja:
— Tisztában vagyunk azzal, mit je''ent minden dolgt/^ó paraszt számára a szövetkezés. Tudjuk, hogy ez az egész dolgozó parasztság ügyét szolgálja s a szocializmus kifejlődését segiti elő. A saLomvári DéFOSzV/ervezet éppen ezért kész minden olyan feladat elvégzésére, ami ezt a célt szolgálja, mert ezael a munkával ia a dolgozók hazáját építjük.
A idldhdlépi bányászok gyászolják Tolbuchfn marsalft
Tolbuchin marsall halála alkalmával a zalabalápi bazaJtbánya oólgozói 5 perces munkaszünertei; tartottak és röpgyülésen bmcrt«i-ték a magyar dolgozó nép részvétét a Szovjetunió hős fia írán-f. Táviratot küldték a szovjet követségnek az alábbi szövegben: „Tolbuchin marsall halála alkalmával fogadja a zalahalápi bazaltbánya dolgozói részéről őszinte részvétüknek kifejezését.1'' _
Reflektorfénynél is építik a lovászi kompresszoríiázat
ALegirluk, "hogy u lovászi kompresszorháznak felépítését az előirányzott időpontnál, január 15-nél három héttel előbb, december 25-én fejezi he a nagykanizsai Magasépítési NV.
— Jelentős vállalás ez h''ui-nnuikra, hiszen az épitkeaév sél sokaaor jöttek közbe fennakadások: szakmunkás-, épi-tőanyaghiány é.i egyebek - -mondja Savanyu épitésvmdö.
De a vállalást toljositcni-fogjuk mindenképpen. Áttértünk a két-miiszak rendszerre, nem áll ''le délután az építkezés, mint eddig, hanem késő estig folyik. Amikor hc-álx a szürkület, reflektorok gyúlnak fel és azoknak fényénél folytatjuk a taunkát.
Az fcsti műszak dolgozói éppen olyan szorgalmasan dolgoznak, mint a nappalié. Nagyobb olajtermelésünket, szo-ciaiizinusunk gyorsabb építését jelenti a kompresszorliáz időre való elkészitésc.
Jövőre termelőcsoportot alakítanak az oltárclak
Mikor KHakariWták a br-aiést Ollárcoti, sokakban felvetődött a gondolat, hogy ter-niel&sr.ővetkeaitet alakib»;.*k. Azok a gazdák, akik már ismerlek a szövetkezeti gazdálkodás előnyeit, szorgalmi zták különórái ''a csoport alakitá-Mát. liwlí a gazdák valameny-nyiai !\z M1)P tagjai- Tervükét azonban nem "koronázta »iker. Akárhogyan is né*tók ■a löldeuei, scnogy.in sem jou ki a kötelez«''» 3U hold. linóikul pedig nem tehet termeiö-kr.övelkez<p4et alakítani. Es ez az alig 30 hold is számtalan apró darabban volt. Tagolásra pétiig akkor ¡»©mini ^.i-Játás nem volt. Ez a tény
aztán sok más gazdát. is el-kedvetlen itrtt.
— Pedig ha kicsik igyek«-
lünk volna — mondja j o^L.k elvtárs, a párttitkár —, belekerülhettünk volna a rcs/.le ges Labilitásba é* akkor mái-mi is szövetkezeti tagok -Len nénk. Most már mindegy azonban, egy esztendőt meg kell várnunk. Hanem jövőre aztán semmi sem akadályozhat meg bennünket abban, hogy termelőszövetkezetet alakítsunk.
A biztató jövő képe s :r''ken-tette az oltáréi gazdákat a további jó munkára, s ezért végeztek idejél»en ők is az őszi vetéssel.
MaifesiáMól
ismét jó uíon naiad a becseheiyi szövetkezet
Szövetkezetünket eléggé megvi.sellc az az »ügy = , ami? vei egykori ügyvezetőnk, St i-nUz jaiios me&szvrenescltctte. A sikkasztó ügyvezető komoly károkat okozott, amit azonban szerencsésen kiheverünk és most már ismét jó ulon haladunk. .ló lecke volt számunkra ez az eset, ami arra figyelmeztet velünk együtt minden dolgraó parasztot, hogv a/, éberségből sohasem lehet elég. Vigyázni kell naivon . mert könnyen megvesz-
legütlieto emberek kerülhetnek Közénk, olyanok, akiknek a visszaélés,» sikkaszt is a ke-nyerük. Vigyáznunk keli nagyon, neliogy ez az e-set megismétlődjék, necsak nálunk, de seliol másutt Mi tanultunk és reméljük, a jövőben nem érhet bennünket, hasonló <balesete.
Tóth Géza, a becsehelyi földinüves-szövetkezet ideiglenes ügy • vezetője.
VASARNAP, OKTÓBER 23.
Kowuth Rádió: 7.00 Jó reggelt! t25 Szír küldi szírnek szívesen. f.00 Uj lemezeink. 9,30 Evangélikus ra.UA«>» félóra. 10.00 UnM-rim istentisztelet. 10.45 Külügyi negyedóra. 11.00 Csárdások 11.15 A Rádiózenekar játszik. 13.00 Táncegyüttes. 13.30 Hangos újság. 14.15 Ünnepi hanglemezeik. 15.00 Magyar népi muzsika, 15.30 Brahm*: Brácsa-dalcít. 16.00 A esek {¿.harmóniai zenekar hangversenye. 17.10 Magyar Parnasz-azus. 18.15 Hanglemezek. 18.30 Fa. lurádió. 19.30 Dávid Ojsztrah és Ler Oborin zongorázik. .21.00 Vidám Rádiószínház: Szabadlábon. 22.15 Déri Tibor együttese játszik,. 23.00 Tánczene-
Petőfi Rádió: 8.00 Magyar nó-lik. 8.30 Falurádió. 9.00 Fejtőrő •éta Zenopotámiában. 10.00 Hanglemezek. 10»40 Hanglemezek. ''11. 40 Vasámapdéli Rádiószínház. 12. Térzene, 13.00 A Néphadsereg hir-ladója. 13.20 A Világirodalom Kincsesháza. 15.30 Debussyt Tavaszi körtánc. 14.00 A Könnyű Muzsa-zenekar játszik. 15.00 Asztalos let. Tán elbeszélése. 15.20 Vécsey Ernő eongorázik, 15.45 Vasárnapi krónika. 16.00 psajkorszlcij: 18T12 nyitány. 16.15 A „Szít küldi szívnék
sziresen bangrersenye, 17,30 Előadás a stúdióban. 18.00 * A <(SrÍT küldi szívnek szivesea" hangversenyének folytatása a Városi Színházból. 19.00 Séta, Moszkvában. 19.40 Orosz balett-részlett. 20.00 Hangképek a vasárnap »portjáról. 20,30 Totohirek. 21,15 Indu-Wk, 31,25 Rádióankét 22.00 Sri. nw acőYtes.
APR0KIRDETBS1K
Harmórdka eladó, Nagykanizsa, 4. 1570
Rrnijyaiból «zönyefet, kender-, te»., céma-, fyapju- és pamut fonalaiból tetszése szerinti szőretat készítek. Gyors éa pontos kiszolgálás. Sampfel László spéciéin «örömest0* Nagykanizsa Ró-tta-o. 38. '' 1561
FELHÍVÁS
üzemi, városi, falusi pártszerve-zetainíkbez.
c
Október 23—29-ig terjedő héten politikai párjtnapok lesznek, Vezérfonalat a* időseerii külpolitikai kérdéMíkről kül-dtnk.
MAGYAR DOLGOZÓK PARTJA KÖZPONTI VEZETŐSÉGE AGITACIÓS OSZTÁLY
1. ( lft.
az kun
adás-reéeii megtolna Keréta n^atkankfa
). Tsáefee
lloii kettő 650—20 és ketté 650—18 autóiköpeny belsővel, kerté príma, kettő 70 százalékos. Érdeklődni» Tóth tejcsarnok Somogy-sámson. Telefon 4. 1554
Jókorban lévő bútorok és egy villanytűzhely eladó. Megtekinthető hétfőn Csengery-n. 27. földszint. Nagykanizsa. _1562
Kitmirttfi gyermek járókát meg-rételre keresek. Cím a nagykani-wai kiadóban.
1564
Használt konyhai tűzhelyet meg. vételre keresünk. Dunáotuli Közraktáraik NV/ Nagykanizsa, Vár-u 8 sz, 1565
Eladó: Kiskanizsán aj ki» családiház azonnali beköltözéssel; A Táros bel- és külterületén többlakásos magánházaik. Keresek a megbízóim részére a Balatonmentén Tillákat 6—20.000 forintig. Adásvételi megbízásokat Tállal Mohácsi Ingatlanközvetítő Ady Endre-u 21. Nagykanizsa._1566
Egysztmilyt» fehér hálószoba és egy olcsó diófa ágy eladó. Cim a nagyikanizsai kiadóban, _ _1567
Kiváló inesterhegedű eladó. Cim a nagykanizsai kiadóban. 1568
Tőirek
— A LATIN BKTCS IHAST vezetik 1« a felszabadult Ki nában. likingben a kinai nyelvújítók a kinai irodalmi nyelv reformjáról tárgyalnak, amelynek <^''ik fő prohlémá-
Ía megállapítani az egységes
;iejtési;ket és azoknak az írásmódját.
— A MAGYAR KIALI.ITAS NYERTE a brüsszeli Élelmezési Vásáron az első dijat. A magyar kiállilás hü képe volt annak a fejlődésnek, amely mezőgazdaságunkat és élelmezési iparunkat jellemzi''.
— KÖZVETLEN GYORS-VONAT-járalot indit Buda-pest-l^zson y-1 ''rág; i -Rerl i n vonalon a Német demokratikus Köztársaság közlekedési minisztériuma.
— GIPSZBÉLES A HAZAKON. Az oreli ; házgyár, újfajta taházakat hozott forgalomba. Falait gipsztáblúk-kal líéLelik. Ez az eljárás az előre gj-árlott faháztvkal husz százalékkal ^olcsóbbá leszi.
— ÜZLETATHELYEZÉS. Mélyen tisztelt verőim szíts» tude-mására hozom, hegy üzletemet Szabadság-tér 23. sz. alél a K»s-pent Kávéház főúti oldalára Fő-u. 1. sz. alá, vslt Olssz fagylalté« helyiségébe helyeztem át. Tóth Jó. zsef vaskereskedő. Nagykanizsa.
— FRISS CSEMEGESZA-LAMI került forgalomba, amelynek kiváló ize, összetétele úgyszólván teljesen azonos az annyira kedvelt téliszalámival, azzal a különbség gel, hogy alacsonyabb áron, kilogrammonként 30 forintért árulják.
— OLCSÓBB LETT A POSTAI SZOLGÁLTATÁSOK DIJA Magyarország és Bulgária kőzött. A két baráti ország postai vezetői megállapodtál abban, hogy 25 százalékkal ól csóbb lesz a két ország közötti forgalomban a levelek és levelezőlapok dija. Ugvanc^ak leszállitják a táviratok" és távbeszélgetések diját.
— ELJEGYZÉS. Polai Anci és Tóth Márton jegyesek.
— GELSE KÖZSÉGBEN az or. szágos Állat- és kirakodó Vásár október hó 26-án lesz.
SPORT
Szigorú Intézkedések a sportpályák rendbontól ellen
A hétről-hétre megismél lődő s])ortpáIval>otrányok, já-tékN-ezn''tővt riS«ek szí. k- ég s é teszik, hogy eaok megakadá-lj-ozására szigorú rendszabályokat léptessünk életl»e. Ila a jövölwn valamelyik sportpá Iván bármilyen * formálxin íxíndzavarás, verekedés, vag\ iátók\e/et('') szidalmazá a vag\ tettleges bántalmazás előfor-
Ezért felhívjuk a snorti/áUt kat lálogató\ózön^S; mét, hogy visolke<ljék szerűen és tarts.a 1 m a riMi''íI" zőktől kapott utasításokig
Oszkó Tifor _megyei sportfelüg^lö.
Csske József h Koch 5yor□y
liitfeusz-váHatata.
MENETREND Érvényes október 2-től
Deák
3-10 3-55 436
7-25 &-00
8-45 10-45 12*40
tőrről:
1310 14M) 14 25
18-40
19-00 20 30 2115
Vasútállomásról : VlBwalada-laaok a va Mtok érW-•é«e után
Viteldíj: Deák-tér—
Szemere-otca 80 fUL Deák-tér—
VaraUUlomáa 150 H
TanuióJegj:
Deák-46r— v
VMQtáUomAa 80 W1
Báránybilis** lengyel bunda 8— 13 éves '' gyenneíknek eladó. Cim: Kovács Nagykanizsa Szabadság, tér 18 KSzever vendéglő felett.)
____1560
Nagykanizsai gőslSrdi nyiiw r*ggtl 7-t6l t*t, 6Jg.
. Kifaragott gesztenyerönk eladó Bagolasáncon 151 w. alatt. 1569
ZALA podlttkal napilap. Felelős »serkesstő: Ssánfó J»ní StMrkeasMagi F4-st 7. Teli ö <CUd6hlratal: Fő-at 3. Teleion: j Nyomatett a Közgaxdasagi R,.l Nagykanizsa nyomdájában, Nagykanizsán.
Felelő: iiadó és a nyomdáért tel« ünnár&i Qéts.
Am MHK h*Jr*ja
A71 MHK próbázáeok lassan a \"ér^o fo!ó kfr/olo inok és most a liajrában egyre nagyobb lendülettel próbaztatják le azokat, akik móg nom szerezték me^ az MHK jol-,-énvt. Szombaton délután a MAORT\, a Vasút és a Rendőrség tagjai próbáznak. A próba után Nagy József elvtárs jxjl^ármestor fogja kiosztani a jól vényeket. Vasárnap délelőtt a szakszervezet ik dolgozói próbáznak és azok, akik a szombati MIIK próbán nem tudnak megjelenni. Itt említjük meg, ho-ry a péntek délutáni próbáráson egy igen to-hetséges női hosszútáv futó tűnt fel: Boda Györgvi. Minden edzés nélkül'' 4.11.0 mp. alatt futott i az 1000 métert.
C&apatösszeÁIIitások
Az Olajmunkfis edzésén Csapkay edz.'') kipróbálti a Tamás—MarkusovHzky hát\ éi-I»árt, A két játókosnak ebben a számukra szokatlan TÓdolmi ("«szotétölben nom ment a játék. Az együttes szombaton délután fél 2 órakor utazott el Gvőrbo. A csa-.-at foláljitása: Kovára — Németh I., K<''«a, Tamás — Nagy; MarkuBOTszky — Poliiwpr, Kilrolyi, Németh II., Imri, Molnár.
Az NVSK-bon péntek-en a csatárok külön e.lzést tart ■ttak, melynek a r6.?én Csizmarik ©dsó ugv liatározott. hogy Kimpf, Oláh. Téli. Sárdi, Hoff-mann felálütásban állnak ki az SVSE ellen.
Uj sztbá/yek a vtzilabé*b»n
A nemzetközi vizilabda testület néhány hónapiul ezel'':tt Milánóién fontre változásokat eszközölt a vizilabda-játék sza-bálj-ain. A játéiddó az eddigi kértezer 7 j^erc helyett kétszer 15 perc lesz — közte öt perc szünettel. A 15 perces játékidő lényegileg nem jelenti a játék me^hosszabbitását, mert az uj szabályok szerint az időmérő csak a következő három esetlen állithat:a me^ a játékot: 1. lia a lalxlía a játéktéien kivülre megy, 2. ha gólt érnek el, 3. ha a játékvezető véle-miénje alapján sérülés vagy baleset miatt mag kell állitani a játákot. Mindkét kapusnak piros sapkát kell viselni. A számozás itt is kötelező. A kapus kapja az egyBS öaámot és így tovább.
A játékszabályváltosások január elsejétől lépnek érvénybe.
Hol játszik az MNTE?
Néhány nappal ezelőtt hitt adtunk arról, nogy az MLSz értessitette az MNTE együttesét, hogy az NB III. Pécs— ka;«svari csoportjában visszalépett P. MEFESs helyére pótlólag beosztotta. Ezután több értesítést nem kaptak a Msúíttsépitők. Játszik-e vagy nem játszik-e ai NB III.-Wn az MNTE? Erről kérdeztük meg Harangozó Lajost, az egyesület ügyvezetőjéé.''
- - Teljesen tamicsfcalaanf
i ^ /r m,°ndja- - ^ VL-
ISx TL a .^Posróri alszfwsfc. tégtől értesítést kaptunk, hcc» a ko;etknz6 mórkőa''^intot% I I-l- játsznk, tíhbojiV lesről, ahol az NB ÍII-aa ta nokságot irányitjéfc oddin még «emmifelo értesítést usm kai/tunk. Most már két vasár-
1 ap itt vagyunk méricó*&> ná-kül.
Furcsának és érthotetlaiuaaí, tartjuk töljesen, hogy aara. v MLÖz, sam pedig az a''.szövek-tégek még két hót alatt döntötték el, hogy liol jite^. rak a píroe-fehérek. Sür^őon dönteni kell végre az MLt^»-nok, hogy hol is játszék MNTE. ''
Zcuid Sfiutíiluk
A ZMTE-ben leronták a sárnapi sulyoB sopieni ta:iu!sá(gait. A játékosok oréwsr fogadkoznak, hogy a Kr^^i NPSE ellen jaTitanak.
Az Olaj munkás, iái most molták ("«s/e, hogy az eg\e«i-let S|X)í-toIói 30.050 foriubtA jegyeztek munkaitól voikna tar orezágépitő Tervkölcsönból.
Saart, az NVSE középt*«!-tárét eikeiesen megoperálták a sportszanatóriumban és júró héten már megkezdi a it»nW szcibs Bdzést.
Vasárnapi sportműsor:
LABDARUGAS:
Győr: V. ETÖ—Olajraunkwi NB I. bajnoki. V. Kallós.
Nagyban zsa: NVSE—SVSE NB II. bajnoki. Délufen
2 óra NVSE-pálya.
Zalaegtrta, g: ZMTE—K6-
6zoí?í NPSE. ''Délután fél 3.
Teljes bajnoki forduló ,«* amatőröknél.
ATLÉTIKA:
Pécs: Kerületi atlétikai bajnokságok az Olaj munkás var senyzóinek rési vételével.
BIRKÓZÁS:
Dunaloeszi: DVSE - N VSIf NB II. bajnoki. ÖKÖLVÍVÁS:
Buda [.est: Országos vidék''
bajnokság ax Olaj munkás, NY-
SE és a ZMTE versenysómw''
rész\ótfilé\el.
_.. i . ...... —
Mind''nntmi használt ruhát H'' magasabb áren vesz Gálosháet Béla észeres Nagykanizsa, D«*^''
tér 14.

VÁROSI
Októbsr 21—24-ig. PésUktől—hitíőlg. Német film
Denevér
Színes film
ElCtiliíOk keidet«: rjh Hétkörn«p d. u. 5 ét 7 6r«kof, íJ vaiár. it ücnepoípokon a. ÍÍJ 3, 5, 7 ét <J órakor.
Bérlettel olcsóbban jár tnozib«''
A világ népeiYeJ együtt ünnepeljük Sztálin elvtárs 70. születésnapját
A zalahalápi bányászok átadták ajándékukat a megye legjobb köziégének, Hetyefőnek
Totó-eredmények
■B3
évi''Mjam 248. raárn.
ELVETETTÜK
Naaykarlzsa, 1949^/)któber 25. kedd
Ára 60 fillér
iS/J). /-<•* inopve dolgozó [S-wrtMga ujrt gVőoolmoson vir>tt meg egy nehéz csatát : októbor 2''2-én elvetettük mo-gyénkbcn fir, utolsó szem őszi Vni/át, is és oz/el az őszi vctés-rorrot kileng. na;>i>al a kitűzött •;<].''» olóti 100 százalékra végre-. hajtottuk. Büszkén jólentettrüJt Kékesi tivtörenak, hogy >Zala m tgyt d''dgoeô pnr''iszlaága ■ /''ártunk pollent
ilieotfiágütiuk ne ő*:t szánt is-• Mcet. m u nhalatok et végsőére, roJtalkoeő, halarowtát es ujb.ol hitet tett arról, hogy sffUárd-an f;i Pá''tanti és Itákosi elvtárs ir.ngölt- .
A győzelem :— mint mindig — most aoaoónmagátók szü-iatoftt. J Tárom héttel eaclott mutat, tt rá Páliunk. Politikai Wsrtísága, liogy a fezi mun-¿ákian komoly lemaradás mu-'' átkozik, Cssz? kell hát saadni mivtón oVőnkot, hogy az őszi îotôstovwt a minisztertanács '' határozatához kéjest idóro be-íojezisük. Lemaradás rolt nálunk, Zala megyében is. l''Os nvst, három hét után, mégis « 4/. országi au a legelsők kö-/.í''rtt, a l.at''iridőnól jóra! előbb, a :r''4>éií/j0tt munka jogos örfim-r.''.''ats-an Írhattunk népünk n;:vj »o/oi^óliez. megyénk káiuLselőjélie*.
Mi a ailuor titkai, miben jûjljsrt i győzelem? Talán abban. lvogv dolgozó |?aras<^tsá-''iinfc a ''/!*''jl;-iigy''>ől mogôr-taí-ts, hogy munkája gyors ús poutca T&rz&évol országunkat •nsijfci ? ígon, kétségtelenül su:ck tó rèàzo van a győzelemben, De ez mà* nom elóg. iiáfc akkor talán azért vetettünk •1 kilenc nappal előbb, mert a 4« ''ölesön je-iyzesc. eoráa dol-rozö parasztságunk közelebb ke üjk az országépitő ötéves -terfnez és mostani munkájával sú akarta szolgálni? Semmi ''»óIbó-/, a tor^kölcsön politikai ■■kólájának u sók köao volt-hozeá. Ennek ia, annak, ig — ¿e ra nem rolt sem kovésbbé, «n külön l»n az ország más tájain eeni. ííát akkor valóban, »Ián valami »titkai ran a síkénak?
, A meicoldáa abban rejlik, no#f pártszervezeteink a Po-W''fcM • Bizottság határozati után nyomban munkájuk kô-*rmtjál.a alí tották a• őszt ^¡Uitt-i-etèst m elsőrangú po-
I Sfc - fSTJHL''XWüSJBtl
lWJc<u kérdésként Leteltek. .\jí <*azi munka sikerei nio-gB/ej--\xí/.óse és lebonyolítása nem egyszert''L gazdasági és ulmt-nisztrati-v munka, luuiem min-dorjokolótt harci kérdés, az é!e-südő osztiilyImre kemény csatája. Ma iiiár nincs község, níncscn dolgozó |>aiaszt, aki no látná 1» saját tapasztalatai alapján ennek a megállapításnak az igazságát. Hány uj arculatát ismertük mog és derítettük fo! az ellenaógnckl llánv >szakvéleményt« koílett visszaverni, szabotázst lefülelni, hogy a dolgozó Ikaroszt no a kulákra, hai''.oni a Pártra lia!l,<rasson; hogy no az ellenség, hanom a saját és az ojószág érdekét tartfia szem előtt! Pártszervezeteink, népnevelőink szombe-S szálltak az eső várókkal, tv hitot-í lenekkel — és győztesen kerültek ki az ütközetből, mint mar annyiszor
A győzelemlíök measzuB-n;o::ő taj aszt.uatai vannak, Ne-fiéz holyzetből» amikor Li rol-tnnk maitklva, az élre vágtuk magunkat. Győztünk, mert a Párt mulatott irányi L-e szervezte a győzelmet. Ez az első tanulság. Lo''epleztünk és szót-verünk ogy aa.eg eddig burkolt ollonfiégot, akik most szútzüllv»^ tőpionghetnok, milyen >azak-tanácsokkal« bolonditsák el a dolgozó i arasz tokát, akik most-niár ívom hisznek nekik. lJz a második tanulság. Es van niéu-egy seiög tanulság. Az, hogy ismét az állami gazdaságok é"s a termelőceoportok voltak a» elsők. Az, hogy a gépállomások dolgozóira, akik éjt1 nap-jsillá téve dolgoztak, bizton számíthatunk. Az, hogy oirp-neve''ő''iiK ezerotik munkájukat, <"«szeforrtak a többi dol^ozék-kal, ismét tapasztaltabbak, vi-ltai-edzettebbek lőttek, számszerűleg ós minőséglen szüntelenül erősödnek.
A győztes csata után ne feledjük: hátra van még az ős»?'' mélyszántás. A zalai dolgozó paiasztság Pártunk vezetésével f>zt a feladatot is idő előtt teljesíti. S akkor jöhotnek a téli liónapok, a tanulás, a szellemi gyarapodás hónapjai.
Igy edződik, erősödik hare-ról-harcta dolgozó parasztságunk, hogy végleg ma^a mögött hagyja, elfelejtso az évszázados szolgaságnak még csak az amiékeit is. ,
Vísinszkij elvtárs ismét megvédelmezte Magyarországot, Romániát és Bulgáriát
az Egyesűit Hemzetek Szervezete közgyűlésén
Az ENSz közgyűlése hozzáfogott annak a kérdésnek ■tárgyalásához, mely szerini BuljJária, Majyaror-szájJ d^fíoiniiiia álliiólajJ mc^sir-tette az emberi joíokat és alapvető 6zabadsájjjoíokat. A Külön Politikai Bizottság határozatot holott," hogy javasolja a Kemzct-lözrÉir6ság véleményénox kikéréséi az czékkcl az országokkal kötött békeszerződéseik magyarázata körül lámádt viiáJc megoldására, A határozat azt is javasolja, hogy a kérdést hagyják az ENSz ötödük -közgyüléscnex -napirendjén.
Cohen amerikai küldött feiszób-lá-ában ugyanazokkal a hazug ér-valésdtlkcl hozakodott elő. mint az USA megbízottja a külön ooUtikaí bizottság ülésén.
Drogojevszki lengyel küldött fá-mutatott, azért kériíc a közgyűlés az ENSz beavatkoznának jóváhagyására a bolgár, magyar és román be''.ső ügyekbe, mert ez<?k :iz o^azágolc nem akarnak engedelmeskedni Wathingtoü é3 London pa-
rancsainak. Ezek az országok demokratikus rendszert honosítottak meg és örökre bezárták kapuikat a külföldi kizsákmányolás
elölt.
Clementis csehszlovák küldött kijelentette, hogy a Bulgária. Ma-gvaronszag és Románia ellen felhozott valamennyi vád hazug, é: nem egyéb, minW propaganda a népi demokráciák ellen.
Visinszkij, a szovjet küldöttség vezetője felszólalásában kiemeT.te hogy Bulgária, . Magyarország és Románia felvételét az ENSz taáiai sorába elutasították, de ugyanakkor fejszóiitotíák .őket, hogy vegyenek részt oz ellenük felhozott rágalmak és sértések meghallgatásában. En. nck megtagadását az együttműködés hiányának nevezték. Ennek acinmi köze az«»gyüttmüködér.hez, hanem arról van szó. hogy diktátumnak akarják őket alárendelni,
Visin''zkij a továbbiakban kijelentette, hogy a három ország ellen
y
felhozott rágalmazó vádakra stm-mi bizonyíték sincs.
Visinszkij részletcsen válástól: Shawcross brit küldöttnek a ki-lön politikai bizottság ülésén elmondott felszólalására. Rámutatott, hogy Shawcross a Szovjetunióban 15 évvel ezelőtt lefolyt pö-rökkel kapcsolatos régi rágalmazó koholmányokat hajtogatta. Visinszkij kijelentett« a továbbiakban, hogy az ENSz alapokmányát eltorzítják, hogy megfeleljen az an-gol-amerikai kapitalista monopóliumok terveinek és hangoztatta, hogy nincs semmiféle konfliktus « békeszerződések cikkelyeivel kapcsolatban,
Shawcross azó''.alf fel és beszéd« a szabadság állítólagos hiányáról Bulgáriában, -Magyarországon és Romániában. Felszólította a közgyűlést. fogadja cl az előterjesztett határozatot,
A vitát a plenáris ülésen foly--tul ják.
Pi francia dolgozók egységakció/a megbuktatta Re né Mayer kormányalakítási kísérletét
MOST BIDBAULT PRÓBÁLKOZIK
Hatalmas győzelmek Kinábais
Rövidesen megindul a támadás CsungkiDg ellen
. . Üj Kina hírügynökség JMnéi: A kínai népi haderők
haladnak előre és elfoglalják efiész Délkelet-Kínát, •g -hamarosan várható, hogy ¡^ungking ellen vonják össze fő Qad»tejüket. A kinai néphad-Amaj felszabad iti''isánál *>!» mint 26.1)00 fónyi veszteit okozott lialottákban és •ele«ültökben a Kuomintang Maradók orojóndk. Az amoji Jarcoknál elfogott Kuomintang «tonák száma meghaladja a 15.000-et. A foglyok között m 55. hadsereg vezérkari
főnöke, yalamint agy hadoea-tályparancanok. A hadizsákmány több mint 130 tüzérségi egység, 16 harckocsi, repülő-g6|t>k ós nagymennyiségű lőszer. A Times vezércikkben foglalkozik a kinai helyzettel. »Önámítóénak nincs helye — irja a vezércikkíró. Kínában nagy forradalom folyt lo, mely o^éez Ázsiában megváltoztatta a hatalmi egyensúlyt.« Vala-mBiinyi angol lap a Kinai Népköztársaságnak a« angol kormány részéről történő maT»-déktalan aliamarését kö>®teli.
Egymásután buknaJv meg a francia reakció kormányalakítási kL^érlote-''. Queuilló bukása után Moeh, a véreskezű hóhér akarta mbgalakitani kormányát do 14 napi hiábavaló kisóríet után lelátta, ho<?y a francia nép ellen nom tchot semmit. Ezután ltoné Ma ver; a Wall-Stieet ügynöke fogadta el a me^hizatást a köztársasági elnöktől. Azonban a francia törnénk egyre jobban erősödő o^yeógakciója aira kón.vszeri-tetto K«nó Mayert, hogy lemondjon kormányalakítási ki-
bérleteiről.
A szombati nap folyamán cgynt inkább világossá vált, hogy
a Kormány többségi pártjai kénytelenek -megegyezni a jobboldalt szocialis-fctffcal,
akik választóik teljes elfordulásától ¿élve, vonakodtak a liotschild-bankház volt vezetőjének a tömegek előtt rendkívül népszerűtlen kormányéban róaztvenni. A francia kor-mAnjválság, mely október 5-én a Queuilla-kormány lemondásával kezdődött, tovább tart. Ennsk
a hoesBu kormánytálság-naft tényleges oka a néptö-nnsgth nyomása.
A töme^k gyökeres változást követelnek az ország politikájában éq nem elégíti ki őket, hogy ve/ető iwlitikuaokat, mint sakktáblán a fiirurákat, tologatják a nagytőkés im^rialis-ták és ogyik háborút a másikkal akarják felcserélni.
Az Bestéién konnányalakitási kísérletek után Aüriol köztársasági elnök .niost az MRP .jobbszámyáhoa tartozó
IUdeau.lt volt kiUiigyminiszternek ajánlotta -fel a kormányalakítást.
fíideault a megbízatást elfogadta ós megkezdte tárgyalásait. A ix>litikai megfigyelők szerint Bideault kormányalakítási kísérletei ugyanugy
a néppel fogja magát szemben találni,
mint Queuille, Jules Moch ás Eonó Mayer. *A francia kormán valakitás már nevetségessé váló |)Orondján hiálm ugriis-doznak a reakció bohócai. A francia dolgozók még jobban meoprősitik egységmozgalmukat és ki fogjak erőszakolni azt a demokratikus egységkormányt, mely egyedül megfelel a francia nép érdekeinek.
A belgrádi fasiszták végleg játékszerévé váltak
msz ameriU&î ««er^efeneíc
A lengyel sajtó felháborodással foglalkozik Jugoszláviának a Biztonsági Tanácsba történt beválasztásával. Az egyik lengyel lap megállapítja: íuost már biztos, hog> Tilo — miután elárulta a Szovjetuniót és a népi demokráciákat és saját nemzetét —, most még eladja Jugoszlávia szuverénitását is az amerikai imperialistáknak.
A Tribuna Ludu »A belgrádi tolvaja cimmcí közölt vezércikkében a következőket irja: A közismert kémügynökök, nagy kémkedési és gyilkossági gyakorlattal, most mint az imperialisták bábjai lépnek Biztonsági Tanácsba a drótot pedig, amelyen táncolnak, az amerikai külügyminisztériumban rángatják.
A román lapok erélyesen tiltakoznak Jugoszláviának a Biztonsági Tanácsba történt beválasztása ellen. A Scanteia, a Román Munkáspárt központi lapiu hangsúlyozza, hogy annak a nyomásnak ellenért,-amelyet az USA csatlósaim gyakorolt, nehezen ment Jugoszlávia becsempé-
szése az ENSz Biztonsági Tanácsába. :> Nem csoda — irja a lap , hogy az amerikai imperialisták erőszakolták a beválasztást, mert a Tito-klikkben alkalmas eszközt látnak az Egyesült Nemzetek szervező''érek nlátknázására. A belgrádi fasiszták végleges játékszerévé váltak az amerikai szerveknek.
Az angol békevédelml kongresszus hatalmas
visszhangra talált az angol nép Uőrében •
A brit bókevédélmi kongresa-szus rendezősége kijelentette, hogy eddig több mint 1000 delegátus kapott mogbizólovoleí a kongresszusra. A kongress-'' szus összehivápa hatalmas visszhangra fcilált a szakszer-1 vezetek, a női ós ifjúsági 6zer-'' vozetek körólx>h, szorto egész Angliában. Be inas tanár egy sajtóértekezleten kijelentette, hogy a kormány főfeladatának egyike, a brit fcókevédolmi kongresszus megszilárdítása ós kibővítés©, hogy a világbéke állandó ós hatásos erejévé váljék.
Tito-Jugoszláviában 2 szobás lakásban 4—5 család nyomorog
A Dailij Tcttigraph kikül-
jiötl levelezője hosszú cikkben, yfloolia Jugoszlávia suívos gazdasági helyzetét: .Uj Belgrádban a* túlméretezett hivatalnok-városi olyan nagy Wnyiizdvel építik. amelyet még gazdagabb országok sem engedhetnek meg maguknak. A* utcákon mindenütt a nélkülözés nvomaszló képei láthatók. Kopott ruhája a nep,
Terjed a mozgalom az amerikai kommunista vezetők kiszabadítására
Az l''SA-ban orszáfiszerto i#rjcJ n koiunumista párt vCzo-*6inek kiszabadítására indított tno/galom. A különféle nemzeti é* szakszer izetek ós a T®llásos szervezetek vezetőinek New-Yorkban most megtartott rendkivüli konfoi^nciáján bi-ííottság alakalt a kommunista
frt vezetőinek kiszabadítására, konferenciáról kiadott nyi-fctkozat többi között rámutat, feogv az amerikai nép tömeges tiltakozásának eredményeként ha nem változtatják me<? haladéktalanul a kommunista párt vezetői ellen hozott biró-tfá*i Ixatározatoí —, akkor a rfcakcié támadást- indit valamennyi szakszervedet tagjainak ateprétő eml/TTi jogai ellen.
nz üzletekben silány és szegén ves az árukészlet. A tömegek* gyakran még a szükséges fejadagjukat sem kapják meg. A lakáshiány borzalmas. Egy-egy kétszobás lakásban 1-5 család nyomorog. A városokban elképesztő az élelmiszerhiány. de más fogyasztási cikkekben Js súlyos hiány
van.
A rádiószemináriumok , e heti programja
Hétfő: Haladó szeminárium. Az imperializmus l«nini elmélet«. Előadás is konzultáció. Kossuth-rá-dió lPóra 30 perctől 17 óráig.
Szerda: Haladó szeminárium. Az imperializmus lenini elmélete. Szeminárium. ;Kossuth-rádió 16 óra 40 perctől 17 óráig.
Alapfokú szeminárium. Rákosi Mátyás sportcsarnoki beszéde 1. Előadás és konzultáció. Kossuih-rádió 19 óra 15 perctől 19 óra 40 percig.
Csütörtök: Rádiószeminárium III. Konzultáció a ..Bolsevik Pár( Tőr. ténete" I. fejezetéhez. Petőfi-rádió 19 órától 19 óra 20 percig.
Pén(ek: alapfokú szeminárium: Rákosi Mátyás sportcsarnoki beszéde I. Szeminárium, Kossuth-rádió 19 óra 15 perctől 19 óra 40 percig.
Az uj munkamódszer diadala:
250°l0-ot ért el falazásban
a Magasépítési Horváth-brigádja
A nagykanizsai Magasépítési NV dolgozói körében a Godinek-bri-gád nagyszerű eredményeinek láttán egyre nagyobb népszerűséget ''ér «1 a sztáhánovistn munkamódszer. Legutóbb Horváth Jó-vezetésével alakult brigád, ütrrly sztáhánoviata munkamód-
szerek szerint falazott. A nem cl. sőrendü munkásokból álló brigád 210—250 százalékos oredményt éri el. Most olyan brigád megszervezést van folyamatban, amelyek minden (agja elsőrendű szakmunkás.
Rizstermelés a Donyec-medencében
A Rovonkovi körzetben vannak a Donyac-medence első rir«ül(el-m én vei. A körzet kolhózpnraszt-jai bebizonyították, hogy a Do-nyec-medence földjein it> lehelsí-g«s rizsj termelni. A1 Bojko kol-fcóz 17 hektár területet elfoglaló rizsföldjén 580 mázsa rizs termit. A „Pobjeda" és a ..Lenin" kolhozban megkezdték az uj rizs-termés begyűjtését. A termés ed-''dig még soha nem tapasztalt bő-ségií lesz.
MIHAIL MIKISIN FURÓMESTER MUNKASIKEREI
A ..Krasznokamszknyeft" olaj.
S- ari vállalat üurómesterc Mihail ikisin kiváló munkaeredményeke» éri el. Mikisin brigádja gyorsított fúrási módszereket Alkalmazva 1157 méter mélységbe 30 nap a la i-t ért A brigád bekapcsolódott az Októberi Ünnep tiszteletére folyó szocialista munka versenyekbe. A napokban fejezték be egy ezerszáz méter jnéily iurásí munkáit 46 nap helyett 27 nap alatt. Ilyen gyorsütemű fúrásokat a „Kraszon-kamszknyeft" vállalatnál még 60-ha nem végezfek.
Ezt láttuk, tapasztaltuk az alumintum-kiállif ás<m
A nagykanizsai Vasnagykö-naskedolmi NV az alumínium félgyártmányokat forgalombahozó Metalló^lobus NV közreműködésévé] nagyszabá-su alu-miniumnapot rendezett szombaton Nagykanizsán". Több mint 90. különféle aluminnimtárgyat allitott ki a Vasia^lrénBske-fffelmi NV három, kiállítási helyen. A kiállítást nagyszámú érdeklődő tekintette meíz s kü-f önösen sokan voltak a Fő-uti kiállítás körül, ahol az érdeklő-Hők saját tapasztalatukkal győződhettek mBor arról, hogy nem tgaz az alumínium edények oT-lenségeínek az a híresztelése, Hogy a melegített aluminium-wfcnjek fülét nem lehet megfogni. Olyan szigetelő nnyaaot
i ''■>
II
104«. okt, 25
2
oldal
használnak az edényeik füleinek Ixrronására, amelyek töké-Iptesobbok a zománcnál.
A kiállítással ogyidejüleg a Metál loeflobuB Nv" gyakorlati bemutatót r^hdezett á KIOSz helyiségében az alumínium különféle téren való felhasználásáról. A kanizsai iparosok komoly érdeklődést mutattak az egyre nagyobb tért- hódító magyar ezüst iránt.
Megjutalmazzák az apaállattartókat
A földmüvelésügyi miniszter azokat a zalamegyei apaállat gondozókat. akik •munkájukat ''lelkiismeretesen és becsületesen teljesítették, a vármegye mezőgazdasági hivatal utján pénzjutalomban részesítette. 10 apaállat gondozót jutalmaztak meg a vármegyei mezőgazdasági igazgatóságnál 250 —300 forintos jutalmakat osztottak ki közöttük.
Tőiwk
— ÖTÉVES TERV indul a Némít Demokratikus Köztársaságban. A most Jolyó kértévé» terv sik®-resen halad a belejezés felé. A gépiparban niiris elérték a háború
előtti termelést a t6bbi iparágak.
ban pedig erősen megközelítették. Az ötéves tervben lényegesen kibővítik az ipar termelőképességét és nagyszabású lakásépítési programot is hajtanak végre. Célul tűrték ki a kereskedelmi kapcsolatok kiépítését a Szovjetunióval és a népi demokráciákkal.
— A TÜZÉRTISZTI iskolát szombaton nyitotta meg ünnepélyes keretek között Farkas Mihály elvtárs, honvédelmi miniszter.
— ESKÜT TESZNEK a Magyar Népköztársaságra a közalkalmazottak és azcik. akik az államtól fizcsjóskiegészitést kapnak.
— A NÉPI ÜLNÖKÖK november 2-án megkezdik a működésüket a budapesti és a pestvidéki törvényszéken. Alkotmányunk'' szerint a? igazságszolgáltatásban is a munkásosztály és a dolgozó nép fiai vonulnak be, hogy munkásságukkal népünk érdekeit szolgálják.
— POZSONYI ZOLTÁN sztáh.i novista kőműves munkamódszerével már 38 építőipari brigád dolgo. zu.
— VÉGEFELÉ JÁR A SZÜRET az otszág legtöbb részén. Zemplén megvében egy holdról 14 hektó borra való szőlőt szüreteltek. Az idei must cukortartalma Zalában is jóval magasabb, mint a mult évben volt: 24—26 fok,
— A TEJIPARI NV. Nagykani. zsán tVajgyár) egy 14 évej betöl. tölt tanulót felvesz kollektív szer. rődés c.zerinti bérezés mellett. Jelentkezés f. hó 27-ig bezárólag jrás. ban benyújtott életrajzzal a Vajgyárban.
— A MAGYAR MAGÁNALKALMAZOTTAK SZABAD SZAKSZERVEZETE nagykanizsai cs0. porija f. hó 25-én kedden, kultur. műsorral egybekötött összevont taggyűlést tart. Felkérjük szakszervezetünk tntfi&tt. hogy a taggyűlésen minél nagyobb számban jelenjenek meg. Titkárság
Nagy sikere volt a sümegi diákszövetség műsoros előadásának
A sümegi álí. ált. gimn. Diákszövetsége a Szülői "Munkaközösség támogatásával kitűnően sikerült műsoros előadást rendezett a Szakszervezet székházában. Szavalatom kon. énekkari és népi táncszámokon kivül színre került Maxim Gorkij:.; - Az anya* c. müvének egy dramatizált részlete, mely a forradalmi lelkületű vádlottak megrázó bírósági jelenetél vetiti a hatt-gatóság elé. Kiemelkedő sikere volt a pedagógusok vonósnégyesének.. melyben egy intézeti diák is helyet foglalt. Az előadás -bevételénok egy részét a szegénysorsu tanulók tanszer-szükség leiének fedezésére* fordították.
Uj győzelmek felé...
[November 7-ca ünneplik a Szovjetunió népei cs a vüág dolgozói a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 32, évfordulóját. Ebből az alkalomból irta az Izvesztija az alábbi cikket.)
FÖLDVÁJÓ-GÉP DOLGOZIK AZ UZSAI KŐBÁNYÁBAN
Q.v
Uzsára most érkozott me^ a bányába egy hatalmas föld-vajó-fiép, amely még okvetlen magyarországi kőbányában sem volt eddig. A gép hornyótal-
^lósággal kiharapni a hegyből. A gép ogyolőre aa utópi-«ssnél dolgozik, később a bánya termelő munkájában is lésst-vesz, 30—40 munkáit liölyst-tesit- toljwitmónyérBl/ ''
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom gvö-zrlmévcl kialakult szocialista világ minden évvel nő, erősödik és követésre méltó j>élda más országok népei számára. A natív szovjet nép a/. Októberi Forradalom 32. évfordulóját a kommunizmus építéséért folytatott harcban és munkában várja, egyben megvonja eddigi sikereinek mc''r-leget. Jelentősek és nagvok azok az eredmények, amelyeket Lenin és Sztálin hatalmas pártjának vezetésével elért.
Mit tud a szocialista világ sikereivel szemben a kapitalista világ felmutatni? Feltartóztathatatlanul zuhan a válság felé az Egyesült AILainok gazdasága. Gazdasági katasztrófa szélén állanak a marshallizált országok. A aSunday Times - csüggedten állapítja meg: ''-Számolni kell a ridqg tényekkel és a méltóságunkat lealacsonyító legridegebb tény az, hogy országunk képtelen eltartani ma-gáU
De nfim nemzeti méltóságukra és a néock jólétére gondolnak a kapitalista viiág kormányzó körei. Eladják és elárulják országaik nemzeti érdekeit. Azon lórik a fejüket, miként növelhetnék a kapitalista monopóliumok nyereségeiket, a dolgozókat pedig hallatlan szegénységre és állandóan növekvő nyomorra, éhínségre, munkanélküliségre kárhoztatják.
A történelem tanulsága az egész világon az emberek millióit vezeti nz egyetlen helyes következtetésre: csak a szoe.ia lizmusnak van ereje ahhoz, hogy a történelmileg ujat és haladó1 relépitse és kialakítsa. Ezé a jövő. i''.s erröi az eröKíl mondotta a nagy Lenin az októJrcri győzelem után-
„Ma még W s«m kipxtlh*ljük pontosan, mllytn ¿azdag erők r*jhntk & dolgozók l6mtgéb*n, egy nagy állam dolgos közödé-geinek sokaságában, az érttlmt séfít erőkben, amelyek -eddig a kapitalisták rendeleteinek haloft, nénia végrehajtóiként működtek, — hogy milyen erők rejlenek és lejl*szfh*tők ki a szocialista tár. sadalmi rendszerben. Az a fel adatunk, hogy mindez erők előtt megtisztítsuk az u(at."
A nép alkotó erej,* víiá-gos kifejezésre jut a szocialista verseny pslrallan lendületében, amely még hatalmasabban és erőteljesebben lobog fel az októberi évfordulót megelőző napokban. A szovjet embereknél már régen hazafias hagyománnyá vált, hogy az októberi ünnep előtt önfeláldozó munkájuk és alkotó értelmük legjobb cred-ményeil ajánlják fei ajándékul hazájuknak, ¿¡v a szovjet üzemek egész sora vállalta, hogy az októberi évforduló napjára., november 7-rc befejezi az ötéves terv cső részét.
A szovjet dolgozók minden városban, minden iparágban résztvrsznek.a szocialista versenybon és a versenyfeladatok teljesítése során mindjobban kitűnik a szovjet emberek kommunista öntudata, hazaszeretete és munkahősiessége, A szovjet ipari dolgozóknak talán legnagyobb wljesitmé-uvc volta tmitt cvbtai a kiváló minőségű áruk termelé-
sében mditoU munkavég számos eredménye Alekszandr Csutkíh ^tZl? lőtte ezt a mozgaln J ^a^'' Kozók százezrei kapcwlócSk lm és nempak a l.rigádokT, rei nyerték cl a kiváló ¿ . nőségi brigáric ciniet. hajtZ <^ g>-ar;,k és válfalatok í elérték ennek révén a f^,,.. gasabb kitüntetést. *
A szovjet paraszUyiu kA.
, ^r. * ,a l^Ssaélcscbb területen Inontaku/ik kí a
íl ^•¡»luiLx-saü]. gáltatások határidő előlti h«I jesitése bizonyít. A szovjet <(•. lelmiség, a tudomány, a mü-vészetek és a kuttura képví->.elői ujabb eritluKnycklcy akarnak örömei szeívzni |lu. zájuknak.
A szovjet né]» Lenin-Sztálin }iírtjának vezí-tésénl, xűn-gasra emeli a szocialista''m. venv zászlaját és uj gyöál-mek felé habul a kunununiz-musérl folytatóit küzdeten-Iwn.
Jél bevált a sertésvágóhíd Magányok otthon vághatnak
Kitűnően bevált Nagykanizsán a
hároméve3 tsrv keretében" épftej; uj sertésvágóhíd, ahol a hentesek szakszerűen feldolgozhatják a leva got-i sertéseket; <A yágóhüd eld-nve abban is meímutatkoz2{, hogy könnyebb a vágások ellenőrzése, ami más szavakkal azt jelenti, hogy segítségével kiküszöbölhetők a ftikeievágások. Arrál nem is be-szélünk, hogy a sertésvágóhíd higiéniai szempontból is sokkal neí-feielőbb. mint a hentesek üzemhe. lvs.
A sertésvágóhíd azonban természetesen csak a hentcsmciterck randeÜezéséi* ¿11. Magánosok változatlanul lakóhelyűkön vátfhatjá''-uz általuk hizlalt x»rt«scket -természetesen csak aUdkor, ha a vágási engedélyt megkapják.
Megj«lcnt a
PÁRTMUNKÁS
legújabb. 20-as (oktAber 10-iki)
száma.
Tartalo&ból;
RÁKOSI MÁT VAS: Felmdataink. Részlet Rákosi Mátyás elvtárs-nak a Magyar Dolgozók Pártja Noíybudapesti aktívájának ér-tekezlst*« 1949 szeptember 30. in tartott beszédéből. A beszéd «zen része Pártunk legfontosabb feladatait jelöli meg. Pártszervezetei vezetőségei ala-
posan tanulmányozzák Rákosi elvtárs utmutatását és a szeriot végezzék további munkájukat.
BIRÓ ZOLTÁN: Emeljük Pártunk eszmei — politikai színvonalát. Egyik legdöntőbb feladatunkká, «z iszi oktatási munka «•¿szervezéséhez és irányításához ad utmntatást ez a cikk:
SANDI OTTÓ: Előre az őszi vetési terv végrehajtásáért. Ea a cikk az őszi vejési tervben mutatkozó hibákról és arról ír, hogy a faJasi yáxtszer-vezet*knek mit iell tengők az őszi vetési terv teíjes sikerééri.
ÁCS LAJOS: Az ipttüpmri önköltség csökkentésért.
KESERŰ JÁNOS: A részleges IsgoSifiós iapaszteúetai. A ftdasi tömegoktatásról-A „Párlmonkásíuk" ez a száma az Öszi ieladaiokban an (záonmkra utmutafásl-Egyes szám ára: 60 Htiér. Btf -ilmtéil dij: í efyedévre 3 lorint. t«h Budap«t, IV, grtk Fj-
renc-utca 13. az. Izátt! 28.449. -
.1 világ minden szabadságszerető, békét akaró nemzetével egy üti ünnepli a magyar nép is
SZTÁLIN GENERALISSZIMUSZ 70. SZÜLETÉSNAPJÁT
ilwember 21-én lesz ;ö''«\vs> a Szovjetunió népei-,''tf.fc <-s rvz egész haladó enihe-ri^ nagy vezére és tanítója, i05/;r Yisszárionovics Sztálin, fízro n napon a szovjet népjel «fcvütt l''og ünnepelni a vili minden dolgozója, mintlen hpUctdságszx''rető, l)ékét akaró népr; Fgyütt fogja ünnepelni Sxlálin generalisszimusz 70. fizetésnapját a szovjet nép-pt } a vih«K minden dolgozójával. minden ¡»zabadságsze-iM''W-t akaró nemzetével, - i magyar uép is.
A magyar nép soha el nem tVkjli. hiigy a Sztálin-vezette S/uv jetunió felszabaditó had-M''W''g»- verte lt* kezéről a né-sjk''Í fasizmus bilincseit, zúzta \ >/4''t nagybirtokosok és nagv-i
tőkések népelnyomó régi rendjét, tette szabaddá a magyar dolgozók útját, a boldogulás, a jobb, a szocialista jövő felé.
Sztálin 70. születésnapján a magyar nép el nem muló háláját és forró szeretetét juttatja kifejezésre felszabadítója iránt, hitet tesz a szovjet-ma-gyar barátság nagy ügye melleit, kinyilvánítja akaratát^ hogy a hálx>rus uszitókkal szemlxMi szilánkul helytáll a Szovjctunió-Yezetto béliefront-ban és tántoríthatatlanul hü marad ahhoz a programhoz, •melynek moglestesilője a nagy Sztálin — a béke, a nemzeti függetlenség, n szocializmus programjához.
A Magyar Népköztársaság
kormánya felhívja a munkásokat, ''dolgozó parasztokat, haladó értelmiségieket,'' az egész magyar népet, hogy készüljenek a dolgozó emberiség bülcs vezére és tanítója, a magyarság nagy barátja, Sztálin 7(1. születésnapjának méltó megün neplésére.
A kormánybizottság: RÁKOSI MATYAS ELNÖK, Apró Antal. Csók István, Darvas József. Dobi István, Erdei Ferenc, Farkas Mihály, Gergely Sándor, Gerő Ernő. Illyés Gyula, Jóboru Magda, Kádár János, h^faludy Stróbl Zsig-moucl, Major Tamás, Marásán György, Mihály« Ernő, Nagy Dániel. Ortutay Gyula, Révai JózseíT Rusznyák István, Sza-kasits Árpád, Szűcs Lajos,
A kommunisták győzelemre vitték
\
s
HETYEFOT
lujdt-iQ V;U1 ** Ánnep-megkezdéséig. Itt Sbeszél-■¿dimk a hotyieföiekkel a Fdnotthon termében, ahol kis ''mezőgazdasági kiállítást is rögtönzött ez a 203 lelkes. 3G házas község. Egy óraliosz-szu üK), megtudsz itt sok mm-dttit még. Megtudod, hogy líriyi''tö 23 ezer forint tervköl-t>j,nl jegyzx-tt, k hogy nem csak .i ''terméuybeadáshan volt ''vKi. hanem minden mezőgazdasági i mm kában is. őszi szánok« n, vetésben. És kiderül,
1T '' >z ország* egyik ~ legjobb községének
versenytársa Innét akadt a >//>;nszédhól: Dabronc is alig i''Rv fefhus.szal maradt le Ile-iycNi «loljjas parasztjai mögött.
Szépen fejlődik a közsé-ííimk ~ meséli Antal József i i/inkétíioldos középparaszt . tifaxft, a muH háborúkor ez - dl ajüM)inszétn)ru, ez volt a ^-táílík ház. A k.inászé. Mos

'' lanúJam egy évlN''ii aégy-öt uj éj)dl. EzrnkJvíil büszkén mulitlja még kétméteres zabját. mm iU áll u kiállításon Iletyi''lö legMuhh almái, kör-''»•». hagymái, *árg;irépái mellel!. A volt premontrei cselédek. most szabad hdyefői dolgozó parasztok kitettek magukért. Megmutatták, hogv megállják 1 K-I vüket a termelés terén. \
Bakó* János elvtárs, a párttitkár 4 lioldas ujgazda. — 29 vagon kenyérgabona termett meséli -*-- idén a hetyefői halárban, ebből busz "már országuuk éléskamrájába »»;n1. Miért lettünk elsők? Hát elvtárs, mi kommurüsták
nem mástól rártuk * kezdeményezést,
beadásról, ha őszi munkáéi volt szó. Nem dicsekvés, de én adtam be először a ga-líunát s én írattam az első kötvényt. Csak egy gyermekeden eniher nem jegyzett ötvennél többet, itt mindenki »zeréti az életet különben és ? J°hh jövő tervét támogattuk. Netyefőn, ahol csaknem mindenki cseléd volt régen, ma nincs szegényember. de nincs alyan se, ;vki munkájával nem demokráda mellé
Három órakor kezdődik az
umreps^, ekkor már itt vnn
a falu apraja-nagyja és itt van öliid, Dabronc, Gógánfa meg a többi szomszédjalu dol-
?ozó népe. Aztán Itt szorong letvefő egyet Len kiszélesedő utcáján a zalai \jpari munkások népes küldöttsége is.
Most Bezecki Nándor elvtárs zalahalápi bányász áll fel az emelvényre. — Mi, za-lainegyei ij>ari dolgozók a munkás-paraszt szövetség nevében jöttünk közétek, hogy ezt a vándorzászlót átadjuk.
A zászló itt van, rajta aranyszinben hirdetik a belük, hogy Hetyefő a megyében legjobban teljesítette á beadási kölelezelséget és legjobban v égezte az őszi munkát. Bezecki elvtárs arról is megemlékezik, hogy a hetyefoiek vitték
Mt elsi kenyeret fialápra
s most a bazflltbány ászoknak különös őröm, hogy u zászlót uto hctyefőre ho/,halják. Bukás János emelkedik inpsl fel, ii lictyefői biró, ugy fest innét csaknem, mint Bc/.ccki elv-lárs, talán azért, mert ugyuu-az a törekvés, ugyanaz az esz-mu vezérli.
—• A zászlót örömmei'' vesz-szük át és nincs nagyobb vágyunk, akaratunk, mint az, liogy munkánkkal jövőre is megtartsuk. Nagy tapssal és éljenzéssel mutatja erre akaratát Hetyefő dolgozó népe. Mozslényi bácsi korát meghazudtoló erejű hetvenéves óliidi gazda is tapsol és lelkesen kiáltja: s£ljen Rákosi elvtárs!« Átveszi a szót mindenki szinvesen, tudják, hogy eredményeink
Rákosi elvtársnak, dBt Pártunk ntmutatásának
köszönhetők.
Szentirmai elvtárs, a sümegi járás főjegyzője is mond egy-két szót a szép ünnepségen. ö már a község és a járás iíevébéh azt is ígéri: november 15-ig befejeznek minden őszi munkát és versenyre hivja innét Zala összes járásait. Fekécs Imre elvtárs, a zalamegyei pártbizottságunk. Molnár László elvtárs a szakszervezetek, Agárdi elvtárs a vármegye nevében beszél. Egyetlen nagyszerű gondolat cseng ki minden szóiból: a| munkás-paraszt szövetség erő-
södése ez a mai nap. Hetyefő dolgozó panisztjai a jövőben még szorosabban zárkóznak fel ^ l
nz ipari munkások meiléy
hogy meghóditsák maguknak az" öléves terv keretében szebb, boJ dog[abb, kényelmesebb életet. Villannyal," traktorai, könyvtárral, rádióval, amelyre mind a szocialista tervgazdálkodás ad lehetősé-
get.
Bktőber 31 és november 20 kozüt választiák meg
az üzemekben a műhely bizottságokat
A Szakszervezetek Országos Tanácsának elnöksége felszólítja a szakszervezeteket, üzemi bizottságokat, hogy az eddigi ideiglenes mühelybizottc ságok helyett az üzemi bizottsági szabályzatnak megfelehV en demokratikusan, a szervezett munkások áltaf titkos sza-
vazással választott müheíybi-zoltságökat hozzanak létre.
A SzOT plnökségc a műhely bizottságok megválasztását az október 31-e és novjeaaa-ber 20-a közötti időre tűzi ki, a szakszervezetek által határozett időpontban soi''-rendben.
A dolgozó parasztság ismerje meg AZ MDP AGRÁRPOLITIKÁJÁT
A DéFOSz országos választmányának határozatai
zatának üzemi szervezeteit;
A DéFOSz országos választmányi ülése határozatot hozott a szövetség munkájáról, a jövő feladatairól. A választmányi ülés köszönetét fejezte ki Itákosi Mátyás elvtársak és a Magyar Dolgozók Pártjának, hogy a hibák felfedésével hozzásegítette a DéFOSz-t a hibák kijavításához. A határo/.al kimondja, liogj- a DéFOSz-szervezetek vezetői és tagsága «dőlt ismertetni kell a hibákat és elhajlásokat, világossá kell tenni az MDP agrárpolitikáját, a munkás-paraszt szövetség helyes értelmezéséi, a lenini hármas jelszó egységét és azt következetesen kell érvényesíteni a DéFOSz munkájában. 4
Tudatosítani kell a munkástagozatok döntő szerepét és jelentőségét. A munkásta^oza-tokat eleven szervezeti életet élő szervezetekké kell kiépí teni, elsősorban a volt Fé-KOSz-tagokból. A DéFOSz-nak fontos szerepet keli betöltenie a falusi osztálvharc-ban. A DéFOSz munkástago-
uzemi
meg kell a^ikita.ni az álbami gazdaságokban é» a gépállomásokon. Gondoskodni kell arról, hotfy a télen minden dolgozó rendszeres oklatúsb;ui részesüljön. A DéFOSz l»dyi szervezeteinek élen kelJ járni a termelés fokozásában, a ve-zxitőknek részt kell venníők politikai és szakmai tanfolyamokon. Nagy gondot kell fordítani a szövetkezeti mozgalom kérdéseire.'' Fel kell használni a Szovjetunióban járt parasztküldöttek tapasz-taintait. Meg keli védeniök a dolgoz<j parasztság érdekeit a falusi kizsákmányölókkal szemben és ezen az űlon tartás szövetséget kéli teremteni a közép parasztságai.
A választmányi ülés főtitkárrá Borbás Lajost, Yégh Bélát pedig főtitkárból vetítőssé választotta.
A választmányi ülés luitái''o-zaíot fogadott él arról, hogy a DéFOSz-szervezetekben szedett tagdíj 30 százaléka a he-Iví szervezetet ilíeti.
. /Hit Látóit ^Jollár (Intáf s
nagyfakosi termelőcsoportnál ?
A PARTISKOLA
nemcsak ohnéLoti kérdésekkel foglalkozik. Gyakran körűinek szóba gyakorlati problémák is, a torjnolés kérdései, amolyokot Jcimeritéon nu^gvitatnak. A ka-nizsai pártitfkolán io minap a n/.övotkozoti gazilálktKliwról, u nagyüzemi turmeléaről folyt szó. Vita alakult ki, maid u liallgutók közül ogyro tőbl>cn igv fojoztók ki kívánságukat: »I''átogaBsuuk meg ogV tormeló-bzövrtla''zob''t, nézzük mog a munkáját m hog>an ólnok ott a dolgozó i »urasatok.«
— Másnap aztán mindjárt ki is mentünk a nagyfakosi tarmelőszövatkez^-thez — mondja Tollár László elvtárs, a párt iskola egyik hallgatója. Talán őt érdekeita legjobban valamennyi között a látogatás. Hiazen ő ma^a is szövetkezeti ember, a szán tgyörgyvári tor-mBlőcsoport üzemi párttitkára. Amit Nagyfakoaon látott, az nagyrészt mind megvan náluk is/ Azonban mégis ugy ment el, mint aki tanulni akar, ta{>asz-talfttok&t gyü.teni, amit azután érr&iyesithet otthon. Tollár Blrtáns ugy érzi, hog>- a látogatás eredményes is volt számára.
A TÖBBIEK
idegenként járták vé^ie: a szöYetkBBetot, ujat láttak itt Olyant, amivel eddig nem rolt dolguk, Tollár elvtárs nem ujat látott. 0 a szöretkezatet nézte hibáival és erényeire! egyetemben.
— Meglepett az — mondja —, hogy a főidőket milyen szépen megművelték. Nem voltak hantosak a ssántók. És szépen kőitek ki a vetéseik. Mikor ezt
láttam, arra gondoltam, milyen szújek lehetnek már nálunk is a földek. Mert hogy kiloolt a vetés, az biztos, hiszen idejekorán el vetettünk.
Tollár elvtársat különösön az állatállomány ragadta mog. A szontgyörgvvári szövetkezet nom foglalkozik úllattonyébz-Kríe még nom is gondoltak. Tollár elvtárs azonl>on mindent niűgnézott itt a to-iiyés/.állatokkörül, érdeklődött boliatéíttn a gondozj''uiuk folől, arról is, hogyan leliet hozzájuk jutni.
— IIA HAZAMEGYEK
— jegyzi meg —, utánanézek, liogy a mi csoportunk is foglalkozzék állat tenyésztéssel. Nagyon kifizetődő. Á tormeló-szövetkezstnek igazán megéri. Különösen az, na hizlalással is foglalkozik. Elmondták Fa-koson, hányezor forintot kaptak egy-«gy cőböly-szállit-mányért." ü>on összegek nagyot lendítenek a termelőszövetkezeten.
Hanem a jó mellett észrevette a hiányosságokat is Tollár elvtárs.
Csodálkoztam péMául aaan, hogy a iBnszalmát kazlakba. rakva kinthagyták a saa-bad ég alatt Pedig bz nem jó dolog, mert ha egy eső éri a lent, szinte egéeaen tönkie-mj^y. Nem pereg le róla a tíz, hanem teljesen beáaik. A Bzárcgatáe pedig nagyon hosz-szadalmae. Nálunk, Szsent-györgyváron, fedél alatt- van a lenszabna. Ezt meg is mondtam a f&koginfcn&k, akik bo is látták, hegy könnyelműség volt
azabadon liagyni a kazalt Azt mondták, kiiüízöbí''dik a hibát.
A MÁSIK,
ami feltűnt n«luuii folytatja Tollár Dlvtám — ** volt hogy ti tr/kgyát nem hordjik gödörbe. Au íriúkm tri''igyulé igy ulfol,vik mbKlrnftík), unu bizony kúr u Moretkezclntk.
—'' En mégttgy. Külttnböití gajdaeági felsjaar^ltoektH láttán kint a szaluidban. Azt mondták, nem használják uzoket Ha igy van, akkor is fedél fclst kBllene viimi, vagy p®di^ rí-adni, hogy uj g^rebst csinál-janak belőlük.
EzekBt a hiánycafeáfiokíit tapasztalta Tollár elrfekre Nagyfakoson. A B2öyfitkjB2irttcl azonban mégis meg van »léjjfcdve. Jó benyomáfioktal jöK el onnan.
— Láttam, hogy megértik fegymást u tagok, a mnniéban valamennyi saját magát hajtja,, mert minél jobban óotgozíL annál jobb enedmácnyt ér El a BzöTBtkezet. Es magukxn tapasztalják, bo^y ki aro%nnyiű dolgozik, annyid ér.
— 0RÜL0K
fennek a látogatá^iuk — mopdja t%ű1. Sok ».iixkaií láttam, amit ottban értűbe»jt-fietek e a staanűéér« uJán ebben aa évben sokkal jobb eredményt érhetünk öl.
1949. okt 25.
3
oldal

íflal postánktól
mu 1 >■ —űM> J^BBBHBBtfWHIIMBHBBHBMM T "
Életem legnagyobb boldogsága:
a Szovjetunióba megyek tanulni
•. « 1 > _ T »1/
Kedves Elvtársai!
, Örömmel ¡közlöm veletek »«(,
a«it a kultuszminisztériumban ma
köztik tudomásomra, ösztöndíjas. kénv a Szovjetunióba megyek tabuin: 5 cvre. Szi»t« «em akartam kiaei * fülemnek. Ez volt eleiem legboldogabb napja. Most egyho-acpra külön kollégiumba megyünk, ahol az orosz nyelvet tanuljuk és kb nov. 20-án megyünk ki felszabadítóink közé. Szovjet embero<kc: fofjok találkozai. akik ert az oro-mo'' nekem a felszabadításkor cikóriák. a világ leghaladóbb orszá-{ftlvijj a leghaladóbb tudományok-ksl i*mcrkedhet«k meg, abban a városban tanulhatok, ahol Sztálin rlvtÁm én « cilyik© 1«hejek I ¿,/c»« embereknek akik felkereshe.
tik nagy tniiót^tiak. Leninnek mauzóleumát. Az'' elvtársak közül indultam el. együtt dolgoztunk a mi szeretett Pártunkban a szocializmus építésén, a jövőbe^ pedig azon fogunk dolgozni, hogy a mun. "kában és tanulásban • minél többet cs jobban helyt álljunk, hogy jobban tudjuk szolgálni megbízónkat, a dolgozó népet. Ígérem az elvtársaknak, hogy méltó leszek Pártunk és szeretett vezérünk Rákosi elvtárs bizalmára. 5 év múlva együtt építjük a szocialista Magyarországot. De szüntelenül harcolunk a bókéért, jövőnk biztosítékáért, kommunista rourtkAt kívánok «z elvtársaknak.
Elvjáml üdvözlet .«1: Németh Játsel
Ezután möff hívebb elfiflzelfile leszek, a ZAli-nak, Pártunk megye! lapiának
t Kedves elvtársakI
Régó|« vgyoik mir előfizetője a''/.a. • inak, o nyugodtan mondhatom, hogy Pártunk zalamegyei lapja már nélkülözhetetlenné vált számomra. Volt idő. mikor anyagi kelyzelem miatt, nem járathatta«: a lapot, de ez alatt az idő alatt :
_ ha módját ejthettem — megvá.
sároltam, vagy valahol elolvastam a Zalái. A Zala mindig hűen tájékoztatott a napi politikai helyzetről, eljuttatta hozzám röviden, érthető formában Pártunk aktuális politikáját és emelett minden helyi vonatkozású eseményről tájékoztatót- Baj csupáa az volt, hogy s. lap négy oldalon jelent meg. s igy nem foglalkozhatott elég terjedelemmel fontos kérdéeékikel, nem szentelhetett nagyobb helyet sok érdekes problémának. Még nzt róhattam" fel hibának, hogy nem találiam elég frissnek a Zalát. Époen ezért c&gy örömmel értesültem a Zala vasárnapi számából arról, hogy november elsejével az
újság hétköznap 0, vasárnap 8 oldalon jelenik tneg 6« reggeli lap lesz. Ezzel úgyszólván minden általam észrevett hiba kiküszöbölődik. Amellett, hogy nagyobb lesz, frrj-sibb is lesz. Reggel jelenik meg, amikor dolgozni megyek, magam-r.ta''i vihotem, u|közben elolvashatom a legfrissebb eseményeket. És nem utolsósorban említem meg, hogy a lap előfizetési ára havi 1! forinf. példányonként pedig 50 fillér lesz. Ez naoi 10 filléres me gtakarítást ''eredményez . számomra, ami nem kis öeszegre rug egy évűén. £n érzem és látom, hogy ezt a Pártunknak köszönhetem, amely nem kiméi áldozatot a dolgozó nép felvilágosítása, vezetése érdekében. Ezért ígérem, hogy ezu(:ln mág hívebb előfizetői« leszek r Zalának és minden erőmmol azon 1 eszek, hogy másokkal is megismertessem, megszerettessem a Párj zalamegyei lapját.
Takács Elemér, Nagykanizsa.
Öt nap alatt 200 uj tagot szerzeit a letenyei szövetkezet
1945-ben tosnbolt az~ infláció, áruhiány volt. a dolgozóknak szinte az utolsó ruhájuktól is meg ''.:<• lett válniok, hogy élelmet szerez-kössenek, hogy ne kelljen éhezniük, hogy legyen erejük az ország újjáépítéséhez. Ma viszont árubőaég van és Magyarországon mindén dolgozó — az egész világ bámulatára — mindenhez hozzájuthat. Ezt a Szovjetunió segítőével, Pártunk és Rákosi elvtárs restesével értük el, Körülbelül errn gondoltam, amikor megnyitói <uk Lct«nyé& „ textilklállltá-Jl, ahol jhtodent megtaláltunk, amit eddi;'' falura nem vittek el.
Ezt természet oson |ó munkánk, kai kell meghálánunk. Mi, akfk már bent vagyunk a szövetkezetben, ezt a tagtoborzáson keres/» akarjuk kimutatni. Főldmüvcs*zö-retkcíétünfk ezen a téren «zép eri>:; «lényt'' tud felmutatni. Alig őt nap alatt kétszáz uj tagot szerertünk a szövetkezetnek. Ezzel sikerült az eddiginél jobban tkialakitanun''
szövetkezetünk tőm«gszenrozel-
Október 21—24-ig. Péntektől—hétfőig. Német film
Denevér
Színes, ülm
EiC ''.dfi*űk kezdettt HtHköiimp d. u. 5 í» 7 őrikor, v*«ir. 4* ünnepnapokon d. u. 3, 5, 7 ín ü ólaKof.
jellegét. Ezzel a tömegszervezettol is a szocializmust segítjük építeni.
Horváth László szövetkezeti ügyvezető, Letenye.
KEDD, OKTOBER 26.
Kocsuth Rádió: 7.45 Magyar nóták. 11.30 Israolit« vallásos félóra. 12.15 A Fóthy t^czenekítr játszik, 13.00 Dalol a népi 13.-15 Mugyar nóták. 14.15 A háici-cgyül-Iiis játszik, 14,45 Ifjúsági Énekkarok, 15.30 Könnyű dallamok. 16.00 Rádióiskola, 16.40 Az elmúlt hót eseménye. '' 17.30 Hanglemezek. 17 40 Szovjet napoflc — szovjet cm berc''k. 18.15 Termolési híradó. 18. 30 Igor Bezrodnij hegedül, Vladimír Jampolszkij zongorázik. 19.00 Szórakoztató hanglemezek. 21.00 „Régi táncok, régi nótáik," 21.35 Magyar költők a szovjet népről 32.20 Hanglemezek. 23.00 Hangver-seny.
Petőfi Rádió: 7.20 Á szovjet Északi Sarkon. 7.30 Hanglemezek. 8.00 Hanglemezek. 8.30 A függöm felmegy. 10.15 Hanglemezek. 14.30 Hanglemezek. 15.40 Gyermekrádió. 16,10 Uj lemezeink. 16.30 Századunk Hangja. Irodaümi antológia. 17.00 Hanglemezek. 17.15 Benedikt Klára zongorázik. 17.40 Magyar nóták. 18.15 Az ''Élet és Tudomány műsora. 18.25 Dolgozók Zeneisko. Iája. 19.00 Fölyőiratszemle. 19.15 Táncoljunk 2U0 Szív küldi sziv-nek szívesen. 22.00 Magyar néni muzsika.
Nagykanizsa, Í573
Disznóól eladó, Szabadság-tér 22.
Fél hálóit vennék kanizsai kiadóban.
Modern ebéd lőbutor"37500-ér t «1-adó. Nagykanizsa. Szekeres J.-u. 5, sz. > 1571
Cin a nagy-1572
MIP Hrtl RaiTkanizsa
Október 26-úm, szerdán este '' órai (kezdettel a SsaQcmaközi Bi zottság székházának «agytermében (volt Ipereskör^
összevont pórtnapoí
tartunk. Központi előadó:
MÁTÉ GYÖKGY elvtárs
A nagyfontosságú kül- és belpolitikai beszámolóra párttagjainkat és a város összes dolgozóit meghívja
a Városi Pártbizottság.
Az
Anyag- és * Adatszolgáltatás
most megjelent oklóberi szú. mának tartalmából:
SZTÁLIN elvtárs levele Wil-Mm Ploch vs Ot(" (Iroteivohl elvfáitakhot.
A. PEREVERT AIW: A Kínai Aépköt ldr*usag nre$alu''{ulála. A. SZOUOLJEV: A *:ov/ct /,n. :all*úli a szovjet nép munha. Itúfi/tneif lornUu, E. ¡¡¿YR: A munkuvtrsenyck és lturc a magasabb ¿ilnvonulu tervezésért,
A. KOVALEVSZKIJ: V. 1. Le-nln Müveinek 24. uötele. R. WERFEL: A nacionalizmus é3 kozmopolitizmus ellen, A. FAGYF.JEV: Az irodalmi kritikáról.
Az októberi szám mellékletként xözli a Német Szocialista Egy-ségpárt Központi Vezetőségének 1949 október 4-i nagyjelentőségű határozatát► Ha még nem vagy előfizetője, rendeld meg haladéktalanul az Országos Oktatási Osztály min-den pártmunkás Számára nélkülözhetetlen folyóiratát. Előfizetési ár: egy évre 30 fo. rint: félévTe 15 forint; negyedévre 8 forint; egyes szám ára 3 forint.
Előfizetéseket felvesz a kiadóhivatal: MDP Propagandaanyag Terjesztő, IV., Dcá;k Fe-renc-utca 15.
Telefon: 189—635, 189—642.
Viűátn seaés esi „26-27-én Nagyitanixsán
Az elmúlt hétre tervezett é& különböző okok miatt elmaradt „Vidám zenés estet" 25—27-én csto ti órai kezdettel megrendezik Nagykanizsán, a szakszervezeti székház, (volt Iparoskör) nagytermében. Az osi kél jelzője közül a zene rendkívül nívósnak, magau-színvonalúnak ígérkezik, tekintve, hogy világhírű ¿enesxmők müveiből, valamint oro*z és magyar népdalokból állították ömo, de n künnvü zonc kedvelői is megtalálják inyencfalntaiknt, erre biztosi-tdk Knrády Katalin és cgv cgisr. sor főváro?í énekes r.evc. Az cntc műsorán több Ady és Majaikovszky vers U szoröpcl, fl vidámságot pedig néhány ogyfelvotrásos és több különféle tréfa hozza. A váro> dolgozói körében nagy érdeklődért nyilvánul meg az est »ránt.
Jókorban lévő 500 kg-os t^dcs mérleget vásárolnánk. Ajánlatokat írásban a Vajgyár Nagykanizsán._____________1576
Eladó adómentes lakóház beköltözhető lakással, egy főútvonali üzletház azonnali átadó üzlettel, lakái-sal ás egy összkomfortos háromszobás magánház két kisebb szoba-konyhás családiház, Fonyód-ezéplakon 1x2 szobás villa 300 D-öles szőlővel Bzép gyümölcsössel. Adás-vételi megbízásokat állandóan vállal — közvetít Horváth inltaganközvetitő Nagykanizsa, Su-gár-u. ¿2. 1574
ZALA politikai napilap. Felei ős szerkesztő: Szántó JenS. Szerkesztőség: F«-at'' 7. Teli í< Kiadóhivatal: Fő-ot 3. Telefon: S? Nyomatott « Közgazdasági R-T Nagykaadzss nyomdájában, Nagykanizsán, l''adóős a nyomdáért lole1, Zxem/rtt Oé»
PORT
Igy történt a győri gólgyárban
V. ETO—OlajMiBfcás 7:0 (4:0)
Győr 4500 néző. Vezette: Kallós.
V. ETO: Veszelovszky -- Pió. Kovács I, Tullner — Fehérvári, Józsa — Dombos, Kertcsi. Pális, Kapitány, Göcze.
Ölajmunká5: Kovács — Németh I, Kc«a, Tamás — Nagy. Marku-sovszky — Polinger, Károlyi, Németh II. Imri, Molnár.
Változatos játékkal indult ¿iz első negyedóra, A 15. percben Dombos—Kapitány--Pális összjáték után a későn kifutó Kovács mellett a középcsatár gólt lő 1:0. A gól után « győriek támadnak. A 21. percben Gőcze elmegy Nc-moth mellett és beadását Páli* a hálóba továbbítja 2:0, Néhány perc múlva Göcze ismét otthagyja Nd-methef, Iveit labdáját Kapitány ogyhttl u b.rUarokbti lövi 3:0. A 43, percbcn Dombos PálU akcl^ végto Ktpüány lő ujabb gólt 4:0.
A II. félidőt néhány Olajm^, tamadas vezeri oe. Lasr;an azonban ismét megindul a győri gól4fáT. tás. A 21. percben az előreha^ dott Fehérvári labdáját Kertes-egy szép csel után a hálóba to vábbítja 5:0. A 30, percben hmé; Kertesi a gólszerző. 6:0. A 40 percben Kertesi egyéni játékból ló gólt 7:0.
Közepes iriimu mérkőzésen Olajmunkás védelme csődöt! m«. .dojt és a gyűri csatáisor könnye« rúghatta góljait. Kovácsnak nem ment a védés. Több gólban hibás. A közvetlen védelemből csupán Tamás játéka emclheiő ki. Nagy lelkesen jól harcolt, Mjukir>ovmy a védekezésből vetje ki « r A cutárok csnk pgyéni kel próbálkoztak, A V. F.TO jobbjai: Kovíiw. .Ió*xa Ki-'' PálU (■% Kiipitány,
Ha a csatársor nem pepecsel...
NVSE-SVSE 6:2 (5:1)
Nagykanizsa, NB II bajnoki. 1500 néző. Vezette: Simonyi.
NVSE: Nagy — Gazdag, Németh, Munkácsy — Balogh, Both Kimpf, Oláh. Téli. Súrdi. Hoff-mar.n
SVSE: Má(rai — Vermes, Kö-r.t:\ve3. Cooaka — Kalocsai. Rcj.ö — Fexete. Völgyes, Szellő, Nóvák, Tisza. •
Már az első percekben az NVSE veszi át a játék irányítását. Az SVSE csak izorványosan, de annál veszélyesebben támad. A 16. percben Tisza elszalad Gazdag mellett és éles iővése a ''tehetetlen Nagy mellett a háíóba köt ki. 1:0 az. SVSE javára. Néhány pere múlva egyenlít a Vasút. Vermes rosz-szUl ad haza, a labda kapufára megy és a berohanó Hoffmann közelről a hálóba lövi 1:1. A 22. percben Kimpf pompásan elszalad jobbszélen és nagyszerű beadását Téli remek fejessel küldi a léc alá 2:1. Néhány perc múlva Sárdi beadás-szerű lövése a kapuban köt ki 3:1. A 30. percben Téli kitör és közel-rőtl a hálóba talál 4:1. Az utolsó percekben Oláh-Téli összjáték
után újra a középcsa''.nr erej-tv-nyej 5:1.
Fordulás után továbbra is n NVSE marad fölényben. A já''.ík most már ellaposodik, A 14. percben Téli kitűnő helyzetben híHáz. A 29. percben a játékvezető tut «igorttan 1 l-esü ij.él! az NVS£ jr.vára." A büntetőt Téli belövi 6-t A 31. percben Völgye© egyéni ii-tékkal javit az eredményen 6:2 A 40. percben Völgyes előtt ismét, já helyzet adódik, de elhibázza.
A naéY gólarányu győzelea» lenére sem játszott kifogásta''anuJ az NVSE. A csapatban még javítani való akad. Az SVSE i szünet előtt gyengén, később vrt-mivel jobban játszott. Nagy jú'' védett, Németh oszlopa volt a vé delemnek. A két 6zélíőhátvédncíí még sokat kell javülni. örvendetes Balogh kitűnő fedezetjátéka. Both a szokott. Téli remek csatárjátc-kával egyedül eldöntötte a mérkőzés sorsát. Oláh. mínj előkészítő csatár, jó volt. Kimpf az első félidőben gyors játékával magával ragadta társait, szünet után visszaesett. Balszárny néhány kitűnő ''tá-madásf vezeteft. Az SVSE-ből Rejtő és Fekete dicsérhető.
NB I-ES EREDMÉNYEK: Ferencváros—Soroksár 4:0,SzAC -Salgótarján 0:0, Előre—MTK 0:0, MATEOSz—Ujpost 2:1, Kis-pest—Debrecen 2:0, V»*a»--Szo:n. batholy 4:2, Csepel—Dorog 1:1, NB II-ES EREDMÉNYEK: PBTC—P. Lokomotív 5:3 Pc. rulz-GyVSE 2:1, Pamut—Várpa-lota 3:0. Dinamó—Postás 5:0, SFAC—Dohánygyár 8:0, KDSK— KSDSE 3:3, Tatabánya—Szív. Lo. komotlv 2:0.
NEM TERMETT BABÉR A ZALAI ÖKLÖZÖKNEK Az országos vidéki ökölvívó bajnokságokon mérsékelt sikerrel sze. repeltck a zalaegerszegi és nagykanizsai ökölvívók, Lég6ulyban Tóth az első méxkőzésén biztosan verte a szegedi Dórát, de Balas-kótól kiütéses vereséget szenvedett. Pehelysúlyban Baii jmegsé-rült a Dobó elleni küzdelemben és a 2 menetben leléptették. Birkás a diósgyőri Oláh ellen győ zött, de a debreceni Oláhtól kikapott. Váltósulyban Komáromi kikapott Dióskáli II-től. míg a kö-zépsulyban Horváthot csak nag-> küzdelemben győzte le Károlyffy. A nehézsúlyban Lakót egy perc alatt kiütötte Fazekas.
TOTO-EREDMÉNYEK:
Szombathely—Vasas 2:4, 2, Dorog—Csepel 1:1 x, MATEOSz— Újpest 2:1. 1, Ferencváros—Soroksár 4:0 11, SzAC—Salgótarján 0:0 x, NVSE—SVSE 6:2 1, GyVSE -Perutz 1:2 2, P. Lok—PBTC 3:5 2. S. Vasas—MMNVTE 6:2 1, Phö-bus—MÉMOSz 2:3 2. Makó—Szol. Lok. 1:4 2, Budafok—Elskiromos 4:0 1.
. 21 igmüfósat
Beérkezett 259.031 darab ¡.«l vény, Ebből 12 találatos 21 darab nyeremény egyenként 6780 forint. Tizcnegytalálatou szelvény 422 érkezőtt, fejenként 335 forintot, nyertek, 10 találajo* nzelw-«? 3454 darab von. nyeremény 40 forint.
AMATÖR I. ''EREDMÉNYEK,
MNTE—Olajmunkás II 2:1 (2:0), NVSE II—Lengyeltóti 2;0
AlHtvrtmLu''.; ;
Eladásra az összes lajatlan.». ayiJMácna^a, udás.voMí mcgbiz.i-iásozat váHal Kováts ingutlankü<-vetítő Nadpkaoicsa, Szabadság-tú^ 1. (Ceetrala) szemben). Tel of ot;: 151.
Eladó kettő 650—20 és kettő 650—18 autóköpeny belsővel, kett* príma, kettő 70 százalékos. Érdeklődni:'' Tóth tejcsarnok Somogy-eámson, Telefon_4.____1556
Mindennemű használt ruhát legmagasabb árén vesz Gálosházi Bála ószeres Nagykanizsa, Deáktér 14. '' 1489.
Rongyaiból szőnyeget, kender-, len-, cérna-, gyapjú- ás pamut fonalaiból tetszése szerinti szövetet készítek Gyors és pontos kiszolgálás, Sampfel László speciális szövőmester Nagykanizsa, Ró-zsa-u. 38.__156Í
Egyszemélyes íehér hálószoba é* egy ölcsó diófa ágy eladó. Cím « nagykanizsai kiadóban. _ t567 J¿állapotban lévő férfi felöl« eladó. Cim a nagykanizsai kiadóba». 15